οφειλω • OFEILW • opheilō

Search: οφειλεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οφειλειςὀφείλωοφειλ·ειςpres act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οφειλειςὀφείλωοφειλ·ειςpres act ind 2nd sg

ὀφείλω (οφειλ-, οφειλη·σ-/οφειλε·σ-, οφειλη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοφειλωοφειλ·ωοφειλομαιοφειλ·ομαι
2ndοφειλεις[GNT]οφειλ·ειςοφειλῃ, οφειλει[GNT][LXX], οφειλεσαιοφειλ·ῃ, οφειλ·ει classical, οφειλ·εσαι alt
3rdοφειλει[GNT][LXX]οφειλ·ειοφειλεται[GNT]οφειλ·εται
Pl1stοφειλομεν[GNT][LXX]οφειλ·ομενοφειλομεθαοφειλ·ομεθα
2ndοφειλετε[GNT][LXX]οφειλ·ετεοφειλεσθεοφειλ·εσθε
3rdοφειλουσιν[GNT], οφειλουσιοφειλ·ουσι(ν), οφειλ·ουσι(ν)οφειλονταιοφειλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοφειλωοφειλ·ωοφειλωμαιοφειλ·ωμαι
2ndοφειλῃςοφειλ·ῃςοφειλῃοφειλ·ῃ
3rdοφειλῃοφειλ·ῃοφειληταιοφειλ·ηται
Pl1stοφειλωμενοφειλ·ωμενοφειλωμεθαοφειλ·ωμεθα
2ndοφειλητεοφειλ·ητεοφειλησθεοφειλ·ησθε
3rdοφειλωσιν, οφειλωσιοφειλ·ωσι(ν)οφειλωνταιοφειλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοφειλοιμιοφειλ·οιμιοφειλοιμηνοφειλ·οιμην
2ndοφειλοιςοφειλ·οιςοφειλοιοοφειλ·οιο
3rdοφειλοιοφειλ·οιοφειλοιτοοφειλ·οιτο
Pl1stοφειλοιμενοφειλ·οιμενοφειλοιμεθαοφειλ·οιμεθα
2ndοφειλοιτεοφειλ·οιτεοφειλοισθεοφειλ·οισθε
3rdοφειλοιεν, οφειλοισανοφειλ·οιεν, οφειλ·οισαν altοφειλοιντοοφειλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοφειλεοφειλ·εοφειλουοφειλ·ου
3rdοφειλετωοφειλ·ετωοφειλεσθωοφειλ·εσθω
Pl1st
2ndοφειλετε[GNT][LXX]οφειλ·ετεοφειλεσθεοφειλ·εσθε
3rdοφειλετωσαν, οφειλοντωνοφειλ·ετωσαν, οφειλ·οντων classicalοφειλεσθωσαν, οφειλεσθωνοφειλ·εσθωσαν, οφειλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οφειλειν​οφειλ·ειν​οφειλεσθαι​οφειλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοφειλουσαοφειλονοφειλ·ουσ·αοφειλ·ο[υ]ν[τ]
Nomοφειλων[LXX]οφειλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accοφειλουσανοφειλοντα[LXX]οφειλ·ουσ·ανοφειλ·ο[υ]ντ·α
Datοφειλουσῃοφειλοντι[GNT]οφειλ·ουσ·ῃοφειλ·ο[υ]ντ·ι
Genοφειλουσηςοφειλοντος[LXX]οφειλ·ουσ·ηςοφειλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocοφειλουσαιοφειλοντες[GNT]οφειλοντα[LXX]οφειλ·ουσ·αιοφειλ·ο[υ]ντ·εςοφειλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accοφειλουσαςοφειλονταςοφειλ·ουσ·αςοφειλ·ο[υ]ντ·ας
Datοφειλουσαιςοφειλουσι, οφειλουσιν[GNT]οφειλ·ουσ·αιςοφειλ·ου[ντ]·σι(ν), οφειλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genοφειλουσωνοφειλοντωνοφειλ·ουσ·ωνοφειλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοφειλομενηοφειλομενεοφειλ·ομεν·ηοφειλ·ομεν·ε
Nomοφειλομενοςοφειλ·ομεν·ος
Accοφειλομενην[GNT]οφειλομενον[GNT]οφειλ·ομεν·ηνοφειλ·ομεν·ον
Datοφειλομενῃοφειλομενῳοφειλ·ομεν·ῃοφειλ·ομεν·ῳ
Genοφειλομενης[LXX]οφειλομενουοφειλ·ομεν·ηςοφειλ·ομεν·ου
PlVocοφειλομεναιοφειλομενοιοφειλομεναοφειλ·ομεν·αιοφειλ·ομεν·οιοφειλ·ομεν·α
Nom
Accοφειλομεναςοφειλομενους[LXX]οφειλ·ομεν·αςοφειλ·ομεν·ους
Datοφειλομεναιςοφειλομενοιςοφειλ·ομεν·αιςοφειλ·ομεν·οις
Genοφειλομενωνοφειλομενωνοφειλ·ομεν·ωνοφειλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωφειλον[GNT]ε·οφειλ·ονωφειλομηνε·οφειλ·ομην
2ndωφειλεςε·οφειλ·εςωφειλουε·οφειλ·ου
3rdωφειλεν[GNT][LXX], ωφειλεε·οφειλ·ε(ν), ε·οφειλ·ε(ν)ωφειλετοε·οφειλ·ετο
Pl1stωφειλομεν[GNT]ε·οφειλ·ομενωφειλομεθαε·οφειλ·ομεθα
2ndωφειλετε[GNT][LXX]ε·οφειλ·ετεωφειλεσθεε·οφειλ·εσθε
3rdωφειλον[GNT], ωφειλοσανε·οφειλ·ον, ε·οφειλ·οσαν altωφειλοντοε·οφειλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοφειλησω, οφειλεσωοφειλη·σω, οφειλε·σωοφειλησομαι, οφειλεσομαιοφειλη·σομαι, οφειλε·σομαι
2ndοφειλησεις, οφειλεσειςοφειλη·σεις, οφειλε·σειςοφειλησῃ, οφειλησει, οφειλησεσαι, οφειλεσῃ, οφειλεσει[LXX], οφειλεσεσαιοφειλη·σῃ, οφειλη·σει classical, οφειλη·σεσαι alt, οφειλε·σῃ, οφειλε·σει classical, οφειλε·σεσαι alt
3rdοφειλησει, οφειλεσει[LXX]οφειλη·σει, οφειλε·σειοφειλησεται, οφειλεσεταιοφειλη·σεται, οφειλε·σεται
Pl1stοφειλησομεν, οφειλεσομενοφειλη·σομεν, οφειλε·σομενοφειλησομεθα, οφειλεσομεθαοφειλη·σομεθα, οφειλε·σομεθα
2ndοφειλησετε, οφειλεσετεοφειλη·σετε, οφειλε·σετεοφειλησεσθε, οφειλεσεσθεοφειλη·σεσθε, οφειλε·σεσθε
3rdοφειλησουσιν[LXX], οφειλησουσι, οφειλεσουσιν, οφειλεσουσιοφειλη·σουσι(ν), οφειλη·σουσι(ν), οφειλε·σουσι(ν)οφειλησονται, οφειλεσονταιοφειλη·σονται, οφειλε·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοφειλησοιμι, οφειλεσοιμιοφειλη·σοιμι, οφειλε·σοιμιοφειλησοιμην, οφειλεσοιμηνοφειλη·σοιμην, οφειλε·σοιμην
2ndοφειλησοις, οφειλεσοιςοφειλη·σοις, οφειλε·σοιςοφειλησοιο, οφειλεσοιοοφειλη·σοιο, οφειλε·σοιο
3rdοφειλησοι, οφειλεσοιοφειλη·σοι, οφειλε·σοιοφειλησοιτο, οφειλεσοιτοοφειλη·σοιτο, οφειλε·σοιτο
Pl1stοφειλησοιμεν, οφειλεσοιμενοφειλη·σοιμεν, οφειλε·σοιμενοφειλησοιμεθα, οφειλεσοιμεθαοφειλη·σοιμεθα, οφειλε·σοιμεθα
2ndοφειλησοιτε, οφειλεσοιτεοφειλη·σοιτε, οφειλε·σοιτεοφειλησοισθε, οφειλεσοισθεοφειλη·σοισθε, οφειλε·σοισθε
3rdοφειλησοιεν, οφειλεσοιενοφειλη·σοιεν, οφειλε·σοιενοφειλησοιντο, οφειλεσοιντοοφειλη·σοιντο, οφειλε·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οφειλησειν[LXX], οφειλεσειν​οφειλη·σειν, οφειλε·σειν​οφειλησεσθαι, οφειλεσεσθαι​οφειλη·σεσθαι, οφειλε·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοφειλησουσα, οφειλεσουσαοφειλησον, οφειλεσονοφειλη·σουσ·α, οφειλε·σουσ·αοφειλη·σο[υ]ν[τ], οφειλε·σο[υ]ν[τ]
Nomοφειλησων, οφειλεσωνοφειλη·σο[υ]ν[τ]·^, οφειλε·σο[υ]ν[τ]·^
Accοφειλησουσαν, οφειλεσουσανοφειλησοντα, οφειλεσονταοφειλη·σουσ·αν, οφειλε·σουσ·ανοφειλη·σο[υ]ντ·α, οφειλε·σο[υ]ντ·α
Datοφειλησουσῃ, οφειλεσουσῃοφειλησοντι, οφειλεσοντιοφειλη·σουσ·ῃ, οφειλε·σουσ·ῃοφειλη·σο[υ]ντ·ι, οφειλε·σο[υ]ντ·ι
Genοφειλησουσης, οφειλεσουσηςοφειλησοντος, οφειλεσοντοςοφειλη·σουσ·ης, οφειλε·σουσ·ηςοφειλη·σο[υ]ντ·ος, οφειλε·σο[υ]ντ·ος
PlVocοφειλησουσαι, οφειλεσουσαιοφειλησοντες, οφειλεσοντεςοφειλησοντα, οφειλεσονταοφειλη·σουσ·αι, οφειλε·σουσ·αιοφειλη·σο[υ]ντ·ες, οφειλε·σο[υ]ντ·εςοφειλη·σο[υ]ντ·α, οφειλε·σο[υ]ντ·α
Nom
Accοφειλησουσας, οφειλεσουσαςοφειλησοντας, οφειλεσονταςοφειλη·σουσ·ας, οφειλε·σουσ·αςοφειλη·σο[υ]ντ·ας, οφειλε·σο[υ]ντ·ας
Datοφειλησουσαις, οφειλεσουσαιςοφειλησουσι, οφειλησουσιν[LXX], οφειλεσουσι, οφειλεσουσινοφειλη·σουσ·αις, οφειλε·σουσ·αιςοφειλη·σου[ντ]·σι(ν), οφειλη·σου[ντ]·σι(ν), οφειλε·σου[ντ]·σι(ν)
Genοφειλησουσων, οφειλεσουσωνοφειλησοντων, οφειλεσοντωνοφειλη·σουσ·ων, οφειλε·σουσ·ωνοφειλη·σο[υ]ντ·ων, οφειλε·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοφειλησομενη, οφειλεσομενηοφειλησομενε, οφειλεσομενεοφειλη·σομεν·η, οφειλε·σομεν·ηοφειλη·σομεν·ε, οφειλε·σομεν·ε
Nomοφειλησομενος, οφειλεσομενοςοφειλη·σομεν·ος, οφειλε·σομεν·ος
Accοφειλησομενην, οφειλεσομενηνοφειλησομενον, οφειλεσομενονοφειλη·σομεν·ην, οφειλε·σομεν·ηνοφειλη·σομεν·ον, οφειλε·σομεν·ον
Datοφειλησομενῃ, οφειλεσομενῃοφειλησομενῳ, οφειλεσομενῳοφειλη·σομεν·ῃ, οφειλε·σομεν·ῃοφειλη·σομεν·ῳ, οφειλε·σομεν·ῳ
Genοφειλησομενης, οφειλεσομενηςοφειλησομενου, οφειλεσομενουοφειλη·σομεν·ης, οφειλε·σομεν·ηςοφειλη·σομεν·ου, οφειλε·σομεν·ου
PlVocοφειλησομεναι, οφειλεσομεναιοφειλησομενοι, οφειλεσομενοιοφειλησομενα, οφειλεσομεναοφειλη·σομεν·αι, οφειλε·σομεν·αιοφειλη·σομεν·οι, οφειλε·σομεν·οιοφειλη·σομεν·α, οφειλε·σομεν·α
Nom
Accοφειλησομενας, οφειλεσομεναςοφειλησομενους, οφειλεσομενουςοφειλη·σομεν·ας, οφειλε·σομεν·αςοφειλη·σομεν·ους, οφειλε·σομεν·ους
Datοφειλησομεναις, οφειλεσομεναιςοφειλησομενοις, οφειλεσομενοιςοφειλη·σομεν·αις, οφειλε·σομεν·αιςοφειλη·σομεν·οις, οφειλε·σομεν·οις
Genοφειλησομενων, οφειλεσομενωνοφειλησομενων, οφειλεσομενωνοφειλη·σομεν·ων, οφειλε·σομεν·ωνοφειλη·σομεν·ων, οφειλε·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωφειλησαε·οφειλη·σαωφειλησαμηνε·οφειλη·σαμην
2ndωφειλησαςε·οφειλη·σαςωφειλησωε·οφειλη·σω
3rdωφειλησεν, ωφειλησεε·οφειλη·σε(ν)ωφειλησατοε·οφειλη·σατο
Pl1stωφειλησαμενε·οφειλη·σαμενωφειλησαμεθαε·οφειλη·σαμεθα
2ndωφειλησατεε·οφειλη·σατεωφειλησασθεε·οφειλη·σασθε
3rdωφειλησανε·οφειλη·σανωφειλησαντοε·οφειλη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοφειλησωοφειλη·σωοφειλησωμαιοφειλη·σωμαι
2ndοφειλησῃς[LXX]οφειλη·σῃςοφειλησῃοφειλη·σῃ
3rdοφειλησῃοφειλη·σῃοφειλησηταιοφειλη·σηται
Pl1stοφειλησωμενοφειλη·σωμενοφειλησωμεθαοφειλη·σωμεθα
2ndοφειλησητεοφειλη·σητεοφειλησησθεοφειλη·σησθε
3rdοφειλησωσιν, οφειλησωσιοφειλη·σωσι(ν)οφειλησωνταιοφειλη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοφειλησαιμιοφειλη·σαιμιοφειλησαιμηνοφειλη·σαιμην
2ndοφειλησαις, οφειλησειαςοφειλη·σαις, οφειλη·σειας classicalοφειλησαιοοφειλη·σαιο
3rdοφειλησαι, οφειλησειεοφειλη·σαι, οφειλη·σειε classicalοφειλησαιτοοφειλη·σαιτο
Pl1stοφειλησαιμενοφειλη·σαιμενοφειλησαιμεθαοφειλη·σαιμεθα
2ndοφειλησαιτεοφειλη·σαιτεοφειλησαισθεοφειλη·σαισθε
3rdοφειλησαιεν, οφειλησαισαν, οφειλησειαν, οφειλησειενοφειλη·σαιεν, οφειλη·σαισαν alt, οφειλη·σειαν classical, οφειλη·σειεν classicalοφειλησαιντοοφειλη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοφειλησονοφειλη·σονοφειλησαιοφειλη·σαι
3rdοφειλησατωοφειλη·σατωοφειλησασθωοφειλη·σασθω
Pl1st
2ndοφειλησατεοφειλη·σατεοφειλησασθεοφειλη·σασθε
3rdοφειλησατωσαν, οφειλησαντωνοφειλη·σατωσαν, οφειλη·σαντων classicalοφειλησασθωσαν, οφειλησασθωνοφειλη·σασθωσαν, οφειλη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οφειλησαι​οφειλη·σαι​οφειλησασθαι​οφειλη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοφειλησασαοφειλησαςοφειλησανοφειλη·σασ·αοφειλη·σα[ντ]·ςοφειλη·σαν[τ]
Nom
Accοφειλησασανοφειλησανταοφειλη·σασ·ανοφειλη·σαντ·α
Datοφειλησασῃοφειλησαντιοφειλη·σασ·ῃοφειλη·σαντ·ι
Genοφειλησασηςοφειλησαντοςοφειλη·σασ·ηςοφειλη·σαντ·ος
PlVocοφειλησασαιοφειλησαντεςοφειλησανταοφειλη·σασ·αιοφειλη·σαντ·εςοφειλη·σαντ·α
Nom
Accοφειλησασαςοφειλησανταςοφειλη·σασ·αςοφειλη·σαντ·ας
Datοφειλησασαιςοφειλησασι, οφειλησασινοφειλη·σασ·αιςοφειλη·σα[ντ]·σι(ν)
Genοφειλησασωνοφειλησαντωνοφειλη·σασ·ωνοφειλη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοφειλησαμενηοφειλησαμενεοφειλη·σαμεν·ηοφειλη·σαμεν·ε
Nomοφειλησαμενοςοφειλη·σαμεν·ος
Accοφειλησαμενηνοφειλησαμενονοφειλη·σαμεν·ηνοφειλη·σαμεν·ον
Datοφειλησαμενῃοφειλησαμενῳοφειλη·σαμεν·ῃοφειλη·σαμεν·ῳ
Genοφειλησαμενηςοφειλησαμενουοφειλη·σαμεν·ηςοφειλη·σαμεν·ου
PlVocοφειλησαμεναιοφειλησαμενοιοφειλησαμεναοφειλη·σαμεν·αιοφειλη·σαμεν·οιοφειλη·σαμεν·α
Nom
Accοφειλησαμεναςοφειλησαμενουςοφειλη·σαμεν·αςοφειλη·σαμεν·ους
Datοφειλησαμεναιςοφειλησαμενοιςοφειλη·σαμεν·αιςοφειλη·σαμεν·οις
Genοφειλησαμενωνοφειλησαμενωνοφειλη·σαμεν·ωνοφειλη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 11:12:17 EST