ορθοτομεω • ORQOTOMEW • orthotomeō

Search: ορθοτομῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ορθοτομῃ; ορθοτομῃ; ορθοτομῃὀρθοτομέωορθοτομ(ε)·ῃ; ορθοτομ(ε)·ῃ; ορθοτομ(ε)·ῃpres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ορθοτομῃὀρθοτομέωορθοτομ(ε)·ῃpres act sub 3rd sg
ορθοτομῃὀρθοτομέωορθοτομ(ε)·ῃpres mp ind 2nd sg
ορθοτομῃὀρθοτομέωορθοτομ(ε)·ῃpres mp sub 2nd sg

ὀρθο·τομέω (ορθοτομ(ε)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορθοτομωορθοτομ(ε)·ωορθοτομουμαιορθοτομ(ε)·ομαι
2ndορθοτομειςορθοτομ(ε)·ειςορθοτομῃ[LXX], ορθοτομει[LXX], ορθοτομεισαιορθοτομ(ε)·ῃ, ορθοτομ(ε)·ει classical, ορθοτομ(ε)·εσαι alt
3rdορθοτομει[LXX]ορθοτομ(ε)·ειορθοτομειταιορθοτομ(ε)·εται
Pl1stορθοτομουμενορθοτομ(ε)·ομενορθοτομουμεθαορθοτομ(ε)·ομεθα
2ndορθοτομειτεορθοτομ(ε)·ετεορθοτομεισθεορθοτομ(ε)·εσθε
3rdορθοτομουσιν, ορθοτομουσιορθοτομ(ε)·ουσι(ν)ορθοτομουνταιορθοτομ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορθοτομωορθοτομ(ε)·ωορθοτομωμαιορθοτομ(ε)·ωμαι
2ndορθοτομῃςορθοτομ(ε)·ῃςορθοτομῃ[LXX]ορθοτομ(ε)·ῃ
3rdορθοτομῃ[LXX]ορθοτομ(ε)·ῃορθοτομηταιορθοτομ(ε)·ηται
Pl1stορθοτομωμενορθοτομ(ε)·ωμενορθοτομωμεθαορθοτομ(ε)·ωμεθα
2ndορθοτομητεορθοτομ(ε)·ητεορθοτομησθεορθοτομ(ε)·ησθε
3rdορθοτομωσιν, ορθοτομωσιορθοτομ(ε)·ωσι(ν)ορθοτομωνταιορθοτομ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορθοτομοιμιορθοτομ(ε)·οιμιορθοτομοιμηνορθοτομ(ε)·οιμην
2ndορθοτομοιςορθοτομ(ε)·οιςορθοτομοιοορθοτομ(ε)·οιο
3rdορθοτομοιορθοτομ(ε)·οιορθοτομοιτοορθοτομ(ε)·οιτο
Pl1stορθοτομοιμενορθοτομ(ε)·οιμενορθοτομοιμεθαορθοτομ(ε)·οιμεθα
2ndορθοτομοιτεορθοτομ(ε)·οιτεορθοτομοισθεορθοτομ(ε)·οισθε
3rdορθοτομοιεν, ορθοτομοισανορθοτομ(ε)·οιεν, ορθοτομ(ε)·οισαν altορθοτομοιντοορθοτομ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndορθοτομει[LXX]ορθοτομ(ε)·εορθοτομουορθοτομ(ε)·ου
3rdορθοτομειτωορθοτομ(ε)·ετωορθοτομεισθωορθοτομ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndορθοτομειτεορθοτομ(ε)·ετεορθοτομεισθεορθοτομ(ε)·εσθε
3rdορθοτομειτωσαν, ορθοτομουντωνορθοτομ(ε)·ετωσαν, ορθοτομ(ε)·οντων classicalορθοτομεισθωσαν, ορθοτομεισθωνορθοτομ(ε)·εσθωσαν, ορθοτομ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ορθοτομειν​ορθοτομ(ε)·ειν​ορθοτομεισθαι​ορθοτομ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορθοτομουσαορθοτομουνορθοτομ(ε)·ουσ·αορθοτομ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomορθοτομωνορθοτομ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accορθοτομουσανορθοτομουντα[GNT]ορθοτομ(ε)·ουσ·ανορθοτομ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datορθοτομουσῃορθοτομουντιορθοτομ(ε)·ουσ·ῃορθοτομ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genορθοτομουσηςορθοτομουντοςορθοτομ(ε)·ουσ·ηςορθοτομ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocορθοτομουσαιορθοτομουντεςορθοτομουντα[GNT]ορθοτομ(ε)·ουσ·αιορθοτομ(ε)·ο[υ]ντ·εςορθοτομ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accορθοτομουσαςορθοτομουνταςορθοτομ(ε)·ουσ·αςορθοτομ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datορθοτομουσαιςορθοτομουσι, ορθοτομουσινορθοτομ(ε)·ουσ·αιςορθοτομ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genορθοτομουσωνορθοτομουντωνορθοτομ(ε)·ουσ·ωνορθοτομ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορθοτομουμενηορθοτομουμενεορθοτομ(ε)·ομεν·ηορθοτομ(ε)·ομεν·ε
Nomορθοτομουμενοςορθοτομ(ε)·ομεν·ος
Accορθοτομουμενηνορθοτομουμενονορθοτομ(ε)·ομεν·ηνορθοτομ(ε)·ομεν·ον
Datορθοτομουμενῃορθοτομουμενῳορθοτομ(ε)·ομεν·ῃορθοτομ(ε)·ομεν·ῳ
Genορθοτομουμενηςορθοτομουμενουορθοτομ(ε)·ομεν·ηςορθοτομ(ε)·ομεν·ου
PlVocορθοτομουμεναιορθοτομουμενοιορθοτομουμεναορθοτομ(ε)·ομεν·αιορθοτομ(ε)·ομεν·οιορθοτομ(ε)·ομεν·α
Nom
Accορθοτομουμεναςορθοτομουμενουςορθοτομ(ε)·ομεν·αςορθοτομ(ε)·ομεν·ους
Datορθοτομουμεναιςορθοτομουμενοιςορθοτομ(ε)·ομεν·αιςορθοτομ(ε)·ομεν·οις
Genορθοτομουμενωνορθοτομουμενωνορθοτομ(ε)·ομεν·ωνορθοτομ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωρθοτομουνε·ορθοτομ(ε)·ονωρθοτομουμηνε·ορθοτομ(ε)·ομην
2ndωρθοτομειςε·ορθοτομ(ε)·εςωρθοτομουε·ορθοτομ(ε)·ου
3rdωρθοτομειε·ορθοτομ(ε)·εωρθοτομειτοε·ορθοτομ(ε)·ετο
Pl1stωρθοτομουμενε·ορθοτομ(ε)·ομενωρθοτομουμεθαε·ορθοτομ(ε)·ομεθα
2ndωρθοτομειτεε·ορθοτομ(ε)·ετεωρθοτομεισθεε·ορθοτομ(ε)·εσθε
3rdωρθοτομουν, ωρθοτομουσανε·ορθοτομ(ε)·ον, ε·ορθοτομ(ε)·οσαν altωρθοτομουντοε·ορθοτομ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 19:33:31 EST