ορεγω • OREGW • oregō

Search: ορεγομενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ορεγομενοιὀρέγωορεγ·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ορεγομενοιὀρέγωορεγ·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl

ὀρέγω (ορεγ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορεγωορεγ·ωορεγομαιορεγ·ομαι
2ndορεγειςορεγ·ειςορεγῃ, ορεγει, ορεγεσαιορεγ·ῃ, ορεγ·ει classical, ορεγ·εσαι alt
3rdορεγειορεγ·ειορεγεται[GNT]ορεγ·εται
Pl1stορεγομενορεγ·ομενορεγομεθαορεγ·ομεθα
2ndορεγετεορεγ·ετεορεγεσθεορεγ·εσθε
3rdορεγουσιν, ορεγουσιορεγ·ουσι(ν)ορεγονται[GNT]ορεγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορεγωορεγ·ωορεγωμαιορεγ·ωμαι
2ndορεγῃςορεγ·ῃςορεγῃορεγ·ῃ
3rdορεγῃορεγ·ῃορεγηταιορεγ·ηται
Pl1stορεγωμενορεγ·ωμενορεγωμεθαορεγ·ωμεθα
2ndορεγητεορεγ·ητεορεγησθεορεγ·ησθε
3rdορεγωσιν, ορεγωσιορεγ·ωσι(ν)ορεγωνταιορεγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stορεγοιμιορεγ·οιμιορεγοιμηνορεγ·οιμην
2ndορεγοιςορεγ·οιςορεγοιοορεγ·οιο
3rdορεγοιορεγ·οιορεγοιτοορεγ·οιτο
Pl1stορεγοιμενορεγ·οιμενορεγοιμεθαορεγ·οιμεθα
2ndορεγοιτεορεγ·οιτεορεγοισθεορεγ·οισθε
3rdορεγοιεν, ορεγοισανορεγ·οιεν, ορεγ·οισαν altορεγοιντοορεγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndορεγεορεγ·εορεγουορεγ·ου
3rdορεγετωορεγ·ετωορεγεσθωορεγ·εσθω
Pl1st
2ndορεγετεορεγ·ετεορεγεσθεορεγ·εσθε
3rdορεγετωσαν, ορεγοντωνορεγ·ετωσαν, ορεγ·οντων classicalορεγεσθωσαν, ορεγεσθωνορεγ·εσθωσαν, ορεγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ορεγειν​ορεγ·ειν​ορεγεσθαι​ορεγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορεγουσαορεγονορεγ·ουσ·αορεγ·ο[υ]ν[τ]
Nomορεγωνορεγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accορεγουσανορεγονταορεγ·ουσ·ανορεγ·ο[υ]ντ·α
Datορεγουσῃορεγοντιορεγ·ουσ·ῃορεγ·ο[υ]ντ·ι
Genορεγουσηςορεγοντοςορεγ·ουσ·ηςορεγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocορεγουσαιορεγοντεςορεγονταορεγ·ουσ·αιορεγ·ο[υ]ντ·εςορεγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accορεγουσαςορεγονταςορεγ·ουσ·αςορεγ·ο[υ]ντ·ας
Datορεγουσαιςορεγουσι, ορεγουσινορεγ·ουσ·αιςορεγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genορεγουσωνορεγοντωνορεγ·ουσ·ωνορεγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocορεγομενηορεγομενεορεγ·ομεν·ηορεγ·ομεν·ε
Nomορεγομενοςορεγ·ομεν·ος
Accορεγομενηνορεγομενονορεγ·ομεν·ηνορεγ·ομεν·ον
Datορεγομενῃορεγομενῳορεγ·ομεν·ῃορεγ·ομεν·ῳ
Genορεγομενηςορεγομενουορεγ·ομεν·ηςορεγ·ομεν·ου
PlVocορεγομεναιορεγομενοι[GNT]ορεγομεναορεγ·ομεν·αιορεγ·ομεν·οιορεγ·ομεν·α
Nom
Accορεγομεναςορεγομενουςορεγ·ομεν·αςορεγ·ομεν·ους
Datορεγομεναιςορεγομενοιςορεγ·ομεν·αιςορεγ·ομεν·οις
Genορεγομενωνορεγομενωνορεγ·ομεν·ωνορεγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωρεγονε·ορεγ·ονωρεγομηνε·ορεγ·ομην
2ndωρεγεςε·ορεγ·εςωρεγουε·ορεγ·ου
3rdωρεγεν, ωρεγεε·ορεγ·ε(ν)ωρεγετοε·ορεγ·ετο
Pl1stωρεγομενε·ορεγ·ομενωρεγομεθαε·ορεγ·ομεθα
2ndωρεγετεε·ορεγ·ετεωρεγεσθεε·ορεγ·εσθε
3rdωρεγον, ωρεγοσανε·ορεγ·ον, ε·ορεγ·οσαν altωρεγοντοε·ορεγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 18:21:13 EST