οξυς • OXUS OCUS • oxus

Search: οξειαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οξειανὀξύςοξει·ανfem acc sg

ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως

Adjective (3-1-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-1-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοξεια[GNT][LXX]οξυ[GNT][LXX]οξει·αοξυ
Nomοξυς[LXX]οξ(υ)·ς
Accοξειαν[GNT][LXX]οξυν[LXX]οξει·ανοξ(υ)·ν
Datοξειᾳοξει[LXX]οξει·ᾳοξ(υ)·ι
Genοξειαςοξεος, οξεως[LXX]οξει·αςοξ(υ)·ος, οξ(υ)·ος
PlVocοξειαιοξεις[GNT][LXX]οξεαοξει·αιοξ(υ)·εςοξ(υ)·α
Nom
Accοξειαςοξεις[GNT][LXX]οξει·αςοξ(υ)·ας
Datοξειαιςοξεσι[LXX], οξεσινοξει·αιςοξ(υ)·σι(ν), οξ(υ)·σι(ν)
Genοξειωνοξεωνοξει·ωνοξ(υ)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Apr-2021 07:54:59 EDT