ονινημι • ONINHMI • oninēmi

Search: ονησεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ονησεταιὀνίνημιονη·σεταιfut mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ονησεταιὀνίνημιονη·σεταιfut mp ind 3rd sg

ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stονησωονη·σωονησομαιονη·σομαι
2ndονησειςονη·σειςονησῃ, ονησει, ονησεσαιονη·σῃ, ονη·σει classical, ονη·σεσαι alt
3rdονησειονη·σειονησεται[LXX]ονη·σεται
Pl1stονησομενονη·σομενονησομεθαονη·σομεθα
2ndονησετεονη·σετεονησεσθεονη·σεσθε
3rdονησουσιν, ονησουσιονη·σουσι(ν)ονησονταιονη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stονησοιμιονη·σοιμιονησοιμηνονη·σοιμην
2ndονησοιςονη·σοιςονησοιοονη·σοιο
3rdονησοιονη·σοιονησοιτοονη·σοιτο
Pl1stονησοιμενονη·σοιμενονησοιμεθαονη·σοιμεθα
2ndονησοιτεονη·σοιτεονησοισθεονη·σοισθε
3rdονησοιενονη·σοιενονησοιντοονη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ονησειν​ονη·σειν​ονησεσθαι​ονη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocονησουσαονησονονη·σουσ·αονη·σο[υ]ν[τ]
Nomονησωνονη·σο[υ]ν[τ]·^
Accονησουσανονησονταονη·σουσ·ανονη·σο[υ]ντ·α
Datονησουσῃονησοντιονη·σουσ·ῃονη·σο[υ]ντ·ι
Genονησουσηςονησοντοςονη·σουσ·ηςονη·σο[υ]ντ·ος
PlVocονησουσαιονησοντεςονησονταονη·σουσ·αιονη·σο[υ]ντ·εςονη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accονησουσαςονησονταςονη·σουσ·αςονη·σο[υ]ντ·ας
Datονησουσαιςονησουσι, ονησουσινονη·σουσ·αιςονη·σου[ντ]·σι(ν)
Genονησουσωνονησοντωνονη·σουσ·ωνονη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocονησομενηονησομενεονη·σομεν·ηονη·σομεν·ε
Nomονησομενοςονη·σομεν·ος
Accονησομενηνονησομενονονη·σομεν·ηνονη·σομεν·ον
Datονησομενῃονησομενῳονη·σομεν·ῃονη·σομεν·ῳ
Genονησομενηςονησομενουονη·σομεν·ηςονη·σομεν·ου
PlVocονησομεναιονησομενοιονησομεναονη·σομεν·αιονη·σομεν·οιονη·σομεν·α
Nom
Accονησομεναςονησομενουςονη·σομεν·αςονη·σομεν·ους
Datονησομεναιςονησομενοιςονη·σομεν·αιςονη·σομεν·οις
Genονησομενωνονησομενωνονη·σομεν·ωνονη·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωνωνε·ον(α)·ονωνωμηνε·ον(α)·ομην
2ndωνας[LXX]ε·ον(α)·εςωνω[LXX]ε·ον(α)·ου
3rdωναε·ον(α)·εωνατοε·ον(α)·ετο
Pl1stωνωμενε·ον(α)·ομενωνωμεθαε·ον(α)·ομεθα
2ndωνατεε·ον(α)·ετεωνασθεε·ον(α)·εσθε
3rdωνων, ωνωσανε·ον(α)·ον, ε·ον(α)·οσαν altωνωντοε·ον(α)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωνηνε·ον(α)·^νωναμηνε·ον(α)·μην
2ndωνης, ωνησθαε·ον(α)·^ς, ε·ον(α)·^σθα classicalωνασοε·ον(α)·σο
3rdωνηε·ον(α)·^ωνατοε·ον(α)·το
Pl1stωναμενε·ον(α)·μενωναμεθαε·ον(α)·μεθα
2ndωνατεε·ον(α)·τεωνασθεε·ον(α)·σθε
3rdωνασανε·ον(α)·σανωναντοε·ον(α)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stονωον(α)·ωονωμαιον(α)·ωμαι
2ndονᾳςον(α)·ῃςονᾳον(α)·ῃ
3rdονᾳον(α)·ῃοναταιον(α)·ηται
Pl1stονωμενον(α)·ωμενονωμεθαον(α)·ωμεθα
2ndονατεον(α)·ητεονασθεον(α)·ησθε
3rdονωσιν, ονωσιον(α)·ωσι(ν)ονωνταιον(α)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stονῳμιον(α)·οιμιονῳμηνον(α)·οιμην
2ndονῳςον(α)·οιςονῳοον(α)·οιο
3rdονῳ[LXX]ον(α)·οιονῳτοον(α)·οιτο
Pl1stονῳμενον(α)·οιμενονῳμεθαον(α)·οιμεθα
2ndονῳτεον(α)·οιτεονῳσθεον(α)·οισθε
3rdονῳεν, ονῳσανον(α)·οιεν, ον(α)·οισαν altονῳντοον(α)·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοναιηνον(α)·ιηνοναιμην[GNT]ον(α)·ιμην
2ndοναιηςον(α)·ιηςοναιοον(α)·ιο
3rdοναιηον(α)·ιηοναιτοον(α)·ιτο
Pl1stοναιημεν, οναιμενον(α)·ιημεν, ον(α)·ιμεν classicalοναιμεθαον(α)·ιμεθα
2ndοναιητε, οναιτεον(α)·ιητε, ον(α)·ιτε classicalοναισθεον(α)·ισθε
3rdοναιησαν, οναιενον(α)·ιησαν, ον(α)·ιεν classicalοναιντοον(α)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοναον(α)·εονωον(α)·ου
3rdονατωον(α)·ετωονασθωον(α)·εσθω
Pl1st
2ndονατεον(α)·ετεονασθεον(α)·εσθε
3rdονατωσαν, ονωντωνον(α)·ετωσαν, ον(α)·οντων classicalονασθωσαν, ονασθωνον(α)·εσθωσαν, ον(α)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοναθι, οναςον(α)·θι, ον(α)·ςονασοον(α)·σο
3rdονατωον(α)·τωονασθωον(α)·σθω
Pl1st
2ndονατεον(α)·τεονασθεον(α)·σθε
3rdονατωσαν, οναντωνον(α)·τωσαν, ον(α)·ντων classicalονασθωσαν, ονασθωνον(α)·σθωσαν, ον(α)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ονᾳν, οναν​ον(α)·ειν, ον(α)·ειν > οναν​ονασθαι​ον(α)·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οναναι​ον(α)·ναι, ον(α)·εναι​ονασθαι​ον(α)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocονωσαονων[LXX]ον(α)·ουσ·αον(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomονων[LXX]ον(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accονωσανονωνταον(α)·ουσ·ανον(α)·ο[υ]ντ·α
Datονωσῃονωντιον(α)·ουσ·ῃον(α)·ο[υ]ντ·ι
Genονωσηςονωντοςον(α)·ουσ·ηςον(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocονωσαιονωντεςονωνταον(α)·ουσ·αιον(α)·ο[υ]ντ·εςον(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accονωσαςονωνταςον(α)·ουσ·αςον(α)·ο[υ]ντ·ας
Datονωσαιςονωσι, ονωσινον(α)·ουσ·αιςον(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genονωσωνονωντωνον(α)·ουσ·ωνον(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocονωμενηονωμενεον(α)·ομεν·ηον(α)·ομεν·ε
Nomονωμενοςον(α)·ομεν·ος
Accονωμενηνονωμενονον(α)·ομεν·ηνον(α)·ομεν·ον
Datονωμενῃονωμενῳον(α)·ομεν·ῃον(α)·ομεν·ῳ
Genονωμενηςονωμενουον(α)·ομεν·ηςον(α)·ομεν·ου
PlVocονωμεναιονωμενοιονωμεναον(α)·ομεν·αιον(α)·ομεν·οιον(α)·ομεν·α
Nom
Accονωμεναςονωμενουςον(α)·ομεν·αςον(α)·ομεν·ους
Datονωμεναιςονωμενοιςον(α)·ομεν·αιςον(α)·ομεν·οις
Genονωμενωνονωμενωνον(α)·ομεν·ωνον(α)·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocονασαοναςονανον(α)·εσ·αον(α)·[ντ]·ςον(α)·ν[τ]
Nom
Accονασανονανταον(α)·εσ·ανον(α)·ντ·α
Datονασῃοναντιον(α)·εσ·ῃον(α)·ντ·ι
Genονασηςοναντοςον(α)·εσ·ηςον(α)·ντ·ος
PlVocονασαιοναντεςονανταον(α)·εσ·αιον(α)·ντ·εςον(α)·ντ·α
Nom
Accονασαςονανταςον(α)·εσ·αςον(α)·ντ·ας
Datονασαιςονασι, ονασινον(α)·εσ·αιςον(α)·[ντ]·σι(ν)
Genονασωνοναντωνον(α)·εσ·ωνον(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοναμενηοναμενεον(α)·μεν·ηον(α)·μεν·ε
Nomοναμενοςον(α)·μεν·ος
Accοναμενηνοναμενονον(α)·μεν·ηνον(α)·μεν·ον
Datοναμενῃοναμενῳον(α)·μεν·ῃον(α)·μεν·ῳ
Genοναμενηςοναμενουον(α)·μεν·ηςον(α)·μεν·ου
PlVocοναμεναιοναμενοιοναμεναον(α)·μεν·αιον(α)·μεν·οιον(α)·μεν·α
Nom
Accοναμεναςοναμενουςον(α)·μεν·αςον(α)·μεν·ους
Datοναμεναιςοναμενοιςον(α)·μεν·αιςον(α)·μεν·οις
Genοναμενωνοναμενωνον(α)·μεν·ωνον(α)·μεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stωνασθηνε·ονασ·θην
2ndωνασθης[LXX]ε·ονασ·θης
3rdωνασθηε·ονασ·θη
Pl1stωνασθημενε·ονασ·θημεν
2ndωνασθητεε·ονασ·θητε
3rdωνασθησανε·ονασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stονασθησομαιονασ·θησομαι
2ndονασθησῃ, ονασθησειονασ·θησῃ, ονασ·θησει classical
3rdονασθησεταιονασ·θησεται
Pl1stονασθησομεθαονασ·θησομεθα
2ndονασθησεσθεονασ·θησεσθε
3rdονασθησονταιονασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stονασθωονασ·θω
2ndονασθῃςονασ·θῃς
3rdονασθῃονασ·θῃ
Pl1stονασθωμενονασ·θωμεν
2ndονασθητεονασ·θητε
3rdονασθωσιν, ονασθωσιονασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stονασθειηνονασ·θειην
2ndονασθειηςονασ·θειης
3rdονασθειηονασ·θειη
Pl1stονασθειημεν, ονασθειμενονασ·θειημεν, ονασ·θειμεν classical
2ndονασθειητε, ονασθειτεονασ·θειητε, ονασ·θειτε classical
3rdονασθειησαν, ονασθειενονασ·θειησαν, ονασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stονασθησοιμηνονασ·θησοιμην
2ndονασθησοιοονασ·θησοιο
3rdονασθησοιτοονασ·θησοιτο
Pl1stονασθησοιμεθαονασ·θησοιμεθα
2ndονασθησοισθεονασ·θησοισθε
3rdονασθησοιντοονασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndονασθητιονασ·θητι
3rdονασθητωονασ·θητω
Pl1st
2ndονασθητεονασ·θητε
3rdονασθητωσαν, ονασθεντωνονασ·θητωσαν, ονασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ονασθηναι​ονασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ονασθησεσθαι​ονασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocονασθεισαονασθειςονασθενονασ·θεισ·αονασ·θει[ντ]·ςονασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accονασθεισανονασθενταονασ·θεισ·ανονασ·θε[ι]ντ·α
Datονασθεισῃονασθεντιονασ·θεισ·ῃονασ·θε[ι]ντ·ι
Genονασθεισηςονασθεντοςονασ·θεισ·ηςονασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocονασθεισαιονασθεντεςονασθενταονασ·θεισ·αιονασ·θε[ι]ντ·εςονασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accονασθεισαςονασθενταςονασ·θεισ·αςονασ·θε[ι]ντ·ας
Datονασθεισαιςονασθεισι, ονασθεισινονασ·θεισ·αιςονασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genονασθεισωνονασθεντωνονασ·θεισ·ωνονασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocονασθησομενηονασθησομενεονασ·θησομεν·ηονασ·θησομεν·ε
Nomονασθησομενοςονασ·θησομεν·ος
Accονασθησομενηνονασθησομενονονασ·θησομεν·ηνονασ·θησομεν·ον
Datονασθησομενῃονασθησομενῳονασ·θησομεν·ῃονασ·θησομεν·ῳ
Genονασθησομενηςονασθησομενουονασ·θησομεν·ηςονασ·θησομεν·ου
PlVocονασθησομεναιονασθησομενοιονασθησομεναονασ·θησομεν·αιονασ·θησομεν·οιονασ·θησομεν·α
Nom
Accονασθησομεναςονασθησομενουςονασ·θησομεν·αςονασ·θησομεν·ους
Datονασθησομεναιςονασθησομενοιςονασ·θησομεν·αιςονασ·θησομεν·οις
Genονασθησομενωνονασθησομενωνονασ·θησομεν·ωνονασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 14:22:49 EST