ολολυζω • OLOLUZW • ololuzō

Search: ολολυξετε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ολολυξετεὀλολύζωολολυγ·σετεfut act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ολολυξετεὀλολύζωολολυγ·σετεfut act ind 2nd pl

ὀλολύζω (ολολυζ-, ολολυξ-, ολολυξ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stολολυζωολολυζ·ωολολυζομαιολολυζ·ομαι
2ndολολυζειςολολυζ·ειςολολυζῃ, ολολυζει, ολολυζεσαιολολυζ·ῃ, ολολυζ·ει classical, ολολυζ·εσαι alt
3rdολολυζειολολυζ·ειολολυζεταιολολυζ·εται
Pl1stολολυζομενολολυζ·ομενολολυζομεθαολολυζ·ομεθα
2ndολολυζετε[LXX]ολολυζ·ετεολολυζεσθεολολυζ·εσθε
3rdολολυζουσιν, ολολυζουσιολολυζ·ουσι(ν)ολολυζονταιολολυζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stολολυζωολολυζ·ωολολυζωμαιολολυζ·ωμαι
2ndολολυζῃςολολυζ·ῃςολολυζῃολολυζ·ῃ
3rdολολυζῃολολυζ·ῃολολυζηταιολολυζ·ηται
Pl1stολολυζωμενολολυζ·ωμενολολυζωμεθαολολυζ·ωμεθα
2ndολολυζητεολολυζ·ητεολολυζησθεολολυζ·ησθε
3rdολολυζωσιν, ολολυζωσιολολυζ·ωσι(ν)ολολυζωνταιολολυζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stολολυζοιμιολολυζ·οιμιολολυζοιμηνολολυζ·οιμην
2ndολολυζοιςολολυζ·οιςολολυζοιοολολυζ·οιο
3rdολολυζοιολολυζ·οιολολυζοιτοολολυζ·οιτο
Pl1stολολυζοιμενολολυζ·οιμενολολυζοιμεθαολολυζ·οιμεθα
2ndολολυζοιτεολολυζ·οιτεολολυζοισθεολολυζ·οισθε
3rdολολυζοιεν, ολολυζοισανολολυζ·οιεν, ολολυζ·οισαν altολολυζοιντοολολυζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndολολυζεολολυζ·εολολυζουολολυζ·ου
3rdολολυζετωολολυζ·ετωολολυζεσθωολολυζ·εσθω
Pl1st
2ndολολυζετε[LXX]ολολυζ·ετεολολυζεσθεολολυζ·εσθε
3rdολολυζετωσαν, ολολυζοντωνολολυζ·ετωσαν, ολολυζ·οντων classicalολολυζεσθωσαν, ολολυζεσθωνολολυζ·εσθωσαν, ολολυζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ολολυζειν​ολολυζ·ειν​ολολυζεσθαι​ολολυζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocολολυζουσαολολυζονολολυζ·ουσ·αολολυζ·ο[υ]ν[τ]
Nomολολυζωνολολυζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accολολυζουσανολολυζονταολολυζ·ουσ·ανολολυζ·ο[υ]ντ·α
Datολολυζουσῃολολυζοντιολολυζ·ουσ·ῃολολυζ·ο[υ]ντ·ι
Genολολυζουσηςολολυζοντοςολολυζ·ουσ·ηςολολυζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocολολυζουσαιολολυζοντες[GNT]ολολυζονταολολυζ·ουσ·αιολολυζ·ο[υ]ντ·εςολολυζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accολολυζουσαςολολυζονταςολολυζ·ουσ·αςολολυζ·ο[υ]ντ·ας
Datολολυζουσαιςολολυζουσι, ολολυζουσινολολυζ·ουσ·αιςολολυζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genολολυζουσωνολολυζοντωνολολυζ·ουσ·ωνολολυζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocολολυζομενηολολυζομενεολολυζ·ομεν·ηολολυζ·ομεν·ε
Nomολολυζομενοςολολυζ·ομεν·ος
Accολολυζομενηνολολυζομενονολολυζ·ομεν·ηνολολυζ·ομεν·ον
Datολολυζομενῃολολυζομενῳολολυζ·ομεν·ῃολολυζ·ομεν·ῳ
Genολολυζομενηςολολυζομενουολολυζ·ομεν·ηςολολυζ·ομεν·ου
PlVocολολυζομεναιολολυζομενοιολολυζομεναολολυζ·ομεν·αιολολυζ·ομεν·οιολολυζ·ομεν·α
Nom
Accολολυζομεναςολολυζομενουςολολυζ·ομεν·αςολολυζ·ομεν·ους
Datολολυζομεναιςολολυζομενοιςολολυζ·ομεν·αιςολολυζ·ομεν·οις
Genολολυζομενωνολολυζομενωνολολυζ·ομεν·ωνολολυζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωλολυζον[LXX]ε·ολολυζ·ονωλολυζομηνε·ολολυζ·ομην
2ndωλολυζεςε·ολολυζ·εςωλολυζουε·ολολυζ·ου
3rdωλολυζεν, ωλολυζεε·ολολυζ·ε(ν)ωλολυζετοε·ολολυζ·ετο
Pl1stωλολυζομενε·ολολυζ·ομενωλολυζομεθαε·ολολυζ·ομεθα
2ndωλολυζετεε·ολολυζ·ετεωλολυζεσθεε·ολολυζ·εσθε
3rdωλολυζον[LXX], ωλολυζοσανε·ολολυζ·ον, ε·ολολυζ·οσαν altωλολυζοντοε·ολολυζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stολολυξωολολυγ·σωολολυξομαιολολυγ·σομαι
2ndολολυξειςολολυγ·σειςολολυξῃ, ολολυξει[LXX], ολολυξεσαιολολυγ·σῃ, ολολυγ·σει classical, ολολυγ·σεσαι alt
3rdολολυξει[LXX]ολολυγ·σειολολυξεταιολολυγ·σεται
Pl1stολολυξομενολολυγ·σομενολολυξομεθαολολυγ·σομεθα
2ndολολυξετε[LXX]ολολυγ·σετεολολυξεσθεολολυγ·σεσθε
3rdολολυξουσιν[LXX], ολολυξουσιολολυγ·σουσι(ν), ολολυγ·σουσι(ν)ολολυξονταιολολυγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stολολυξοιμιολολυγ·σοιμιολολυξοιμηνολολυγ·σοιμην
2ndολολυξοιςολολυγ·σοιςολολυξοιοολολυγ·σοιο
3rdολολυξοιολολυγ·σοιολολυξοιτοολολυγ·σοιτο
Pl1stολολυξοιμενολολυγ·σοιμενολολυξοιμεθαολολυγ·σοιμεθα
2ndολολυξοιτεολολυγ·σοιτεολολυξοισθεολολυγ·σοισθε
3rdολολυξοιενολολυγ·σοιενολολυξοιντοολολυγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ολολυξειν​ολολυγ·σειν​ολολυξεσθαι​ολολυγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocολολυξουσαολολυξον[LXX]ολολυγ·σουσ·αολολυγ·σο[υ]ν[τ]
Nomολολυξωνολολυγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accολολυξουσανολολυξονταολολυγ·σουσ·ανολολυγ·σο[υ]ντ·α
Datολολυξουσῃολολυξοντιολολυγ·σουσ·ῃολολυγ·σο[υ]ντ·ι
Genολολυξουσηςολολυξοντοςολολυγ·σουσ·ηςολολυγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocολολυξουσαιολολυξοντεςολολυξονταολολυγ·σουσ·αιολολυγ·σο[υ]ντ·εςολολυγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accολολυξουσαςολολυξονταςολολυγ·σουσ·αςολολυγ·σο[υ]ντ·ας
Datολολυξουσαιςολολυξουσι, ολολυξουσιν[LXX]ολολυγ·σουσ·αιςολολυγ·σου[ντ]·σι(ν), ολολυγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genολολυξουσωνολολυξοντωνολολυγ·σουσ·ωνολολυγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocολολυξομενηολολυξομενεολολυγ·σομεν·ηολολυγ·σομεν·ε
Nomολολυξομενοςολολυγ·σομεν·ος
Accολολυξομενηνολολυξομενονολολυγ·σομεν·ηνολολυγ·σομεν·ον
Datολολυξομενῃολολυξομενῳολολυγ·σομεν·ῃολολυγ·σομεν·ῳ
Genολολυξομενηςολολυξομενουολολυγ·σομεν·ηςολολυγ·σομεν·ου
PlVocολολυξομεναιολολυξομενοιολολυξομεναολολυγ·σομεν·αιολολυγ·σομεν·οιολολυγ·σομεν·α
Nom
Accολολυξομεναςολολυξομενουςολολυγ·σομεν·αςολολυγ·σομεν·ους
Datολολυξομεναιςολολυξομενοιςολολυγ·σομεν·αιςολολυγ·σομεν·οις
Genολολυξομενωνολολυξομενωνολολυγ·σομεν·ωνολολυγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωλολυξαε·ολολυγ·σαωλολυξαμηνε·ολολυγ·σαμην
2ndωλολυξαςε·ολολυγ·σαςωλολυξωε·ολολυγ·σω
3rdωλολυξεν[LXX], ωλολυξεε·ολολυγ·σε(ν), ε·ολολυγ·σε(ν)ωλολυξατοε·ολολυγ·σατο
Pl1stωλολυξαμενε·ολολυγ·σαμενωλολυξαμεθαε·ολολυγ·σαμεθα
2ndωλολυξατεε·ολολυγ·σατεωλολυξασθεε·ολολυγ·σασθε
3rdωλολυξανε·ολολυγ·σανωλολυξαντοε·ολολυγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stολολυξωολολυγ·σωολολυξωμαιολολυγ·σωμαι
2ndολολυξῃςολολυγ·σῃςολολυξῃολολυγ·σῃ
3rdολολυξῃολολυγ·σῃολολυξηταιολολυγ·σηται
Pl1stολολυξωμενολολυγ·σωμενολολυξωμεθαολολυγ·σωμεθα
2ndολολυξητεολολυγ·σητεολολυξησθεολολυγ·σησθε
3rdολολυξωσιν, ολολυξωσιολολυγ·σωσι(ν)ολολυξωνταιολολυγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stολολυξαιμιολολυγ·σαιμιολολυξαιμηνολολυγ·σαιμην
2ndολολυξαις, ολολυξειαςολολυγ·σαις, ολολυγ·σειας classicalολολυξαιοολολυγ·σαιο
3rdολολυξαι, ολολυξειεολολυγ·σαι, ολολυγ·σειε classicalολολυξαιτοολολυγ·σαιτο
Pl1stολολυξαιμενολολυγ·σαιμενολολυξαιμεθαολολυγ·σαιμεθα
2ndολολυξαιτεολολυγ·σαιτεολολυξαισθεολολυγ·σαισθε
3rdολολυξαιεν, ολολυξαισαν, ολολυξειαν, ολολυξειενολολυγ·σαιεν, ολολυγ·σαισαν alt, ολολυγ·σειαν classical, ολολυγ·σειεν classicalολολυξαιντοολολυγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndολολυξον[LXX]ολολυγ·σονολολυξαιολολυγ·σαι
3rdολολυξατω[LXX]ολολυγ·σατωολολυξασθωολολυγ·σασθω
Pl1st
2ndολολυξατε[LXX]ολολυγ·σατεολολυξασθεολολυγ·σασθε
3rdολολυξατωσαν, ολολυξαντωνολολυγ·σατωσαν, ολολυγ·σαντων classicalολολυξασθωσαν, ολολυξασθωνολολυγ·σασθωσαν, ολολυγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ολολυξαι​ολολυγ·σαι​ολολυξασθαι​ολολυγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocολολυξασαολολυξαςολολυξανολολυγ·σασ·αολολυγ·σα[ντ]·ςολολυγ·σαν[τ]
Nom
Accολολυξασανολολυξανταολολυγ·σασ·ανολολυγ·σαντ·α
Datολολυξασῃολολυξαντιολολυγ·σασ·ῃολολυγ·σαντ·ι
Genολολυξασηςολολυξαντοςολολυγ·σασ·ηςολολυγ·σαντ·ος
PlVocολολυξασαιολολυξαντεςολολυξανταολολυγ·σασ·αιολολυγ·σαντ·εςολολυγ·σαντ·α
Nom
Accολολυξασαςολολυξανταςολολυγ·σασ·αςολολυγ·σαντ·ας
Datολολυξασαιςολολυξασι, ολολυξασινολολυγ·σασ·αιςολολυγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genολολυξασωνολολυξαντωνολολυγ·σασ·ωνολολυγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocολολυξαμενηολολυξαμενεολολυγ·σαμεν·ηολολυγ·σαμεν·ε
Nomολολυξαμενοςολολυγ·σαμεν·ος
Accολολυξαμενηνολολυξαμενονολολυγ·σαμεν·ηνολολυγ·σαμεν·ον
Datολολυξαμενῃολολυξαμενῳολολυγ·σαμεν·ῃολολυγ·σαμεν·ῳ
Genολολυξαμενηςολολυξαμενουολολυγ·σαμεν·ηςολολυγ·σαμεν·ου
PlVocολολυξαμεναιολολυξαμενοιολολυξαμεναολολυγ·σαμεν·αιολολυγ·σαμεν·οιολολυγ·σαμεν·α
Nom
Accολολυξαμεναςολολυξαμενουςολολυγ·σαμεν·αςολολυγ·σαμεν·ους
Datολολυξαμεναιςολολυξαμενοιςολολυγ·σαμεν·αιςολολυγ·σαμεν·οις
Genολολυξαμενωνολολυξαμενωνολολυγ·σαμεν·ωνολολυγ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 05:16:31 EST