οδυνη • ODUNH • odunē

Search: οδυνης

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οδυνηςὀδύνηοδυν·ης(fem) gen sg

ὀδύνη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοδυνη[GNT][LXX]οδυν·η
Nom
Accοδυνην[LXX]οδυν·ην
Datοδυνῃ[LXX]οδυν·ῃ
Genοδυνης[LXX]οδυν·ης
PlVocοδυναι[LXX]οδυν·αι
Nom
Accοδυνας[LXX]οδυν·ας
Datοδυναις[GNT][LXX]οδυν·αις
Genοδυνων[LXX]οδυν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 19-Apr-2021 16:47:23 EDT