οδυναω • ODUNAW • odunaō

Search: οδυνωμενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
οδυνωμενοιὀδυνάωοδυν(α)·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl

ὀδυνάω (οδυν(α)-, -, -, -, -, οδυνη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοδυνωοδυν(α)·ωοδυνωμαι[GNT]οδυν(α)·ομαι
2ndοδυνᾳςοδυν(α)·ειςοδυνᾳ[LXX], οδυνασαι[GNT]οδυν(α)·ῃ, οδυν(α)·ει classical, οδυν(α)·εσαι alt
3rdοδυνᾳ[LXX]οδυν(α)·ειοδυναται[LXX]οδυν(α)·εται
Pl1stοδυνωμενοδυν(α)·ομενοδυνωμεθαοδυν(α)·ομεθα
2ndοδυνατεοδυν(α)·ετεοδυνασθεοδυν(α)·εσθε
3rdοδυνωσιν, οδυνωσιοδυν(α)·ουσι(ν)οδυνωνταιοδυν(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοδυνωοδυν(α)·ωοδυνωμαι[GNT]οδυν(α)·ωμαι
2ndοδυνᾳςοδυν(α)·ῃςοδυνᾳ[LXX]οδυν(α)·ῃ
3rdοδυνᾳ[LXX]οδυν(α)·ῃοδυναται[LXX]οδυν(α)·ηται
Pl1stοδυνωμενοδυν(α)·ωμενοδυνωμεθαοδυν(α)·ωμεθα
2ndοδυνατεοδυν(α)·ητεοδυνασθεοδυν(α)·ησθε
3rdοδυνωσιν, οδυνωσιοδυν(α)·ωσι(ν)οδυνωνταιοδυν(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοδυνῳμιοδυν(α)·οιμιοδυνῳμηνοδυν(α)·οιμην
2ndοδυνῳςοδυν(α)·οιςοδυνῳοοδυν(α)·οιο
3rdοδυνῳοδυν(α)·οιοδυνῳτοοδυν(α)·οιτο
Pl1stοδυνῳμενοδυν(α)·οιμενοδυνῳμεθαοδυν(α)·οιμεθα
2ndοδυνῳτεοδυν(α)·οιτεοδυνῳσθεοδυν(α)·οισθε
3rdοδυνῳεν, οδυνῳσανοδυν(α)·οιεν, οδυν(α)·οισαν altοδυνῳντοοδυν(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndοδυναοδυν(α)·εοδυνωοδυν(α)·ου
3rdοδυνατωοδυν(α)·ετωοδυνασθωοδυν(α)·εσθω
Pl1st
2ndοδυνατεοδυν(α)·ετεοδυνασθεοδυν(α)·εσθε
3rdοδυνατωσαν, οδυνωντωνοδυν(α)·ετωσαν, οδυν(α)·οντων classicalοδυνασθωσαν, οδυνασθωνοδυν(α)·εσθωσαν, οδυν(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οδυνᾳν, οδυναν​οδυν(α)·ειν, οδυν(α)·ειν > οδυναν​οδυνασθαι​οδυν(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοδυνωσαοδυνων[LXX]οδυν(α)·ουσ·αοδυν(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomοδυνων[LXX]οδυν(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accοδυνωσανοδυνωνταοδυν(α)·ουσ·ανοδυν(α)·ο[υ]ντ·α
Datοδυνωσῃοδυνωντιοδυν(α)·ουσ·ῃοδυν(α)·ο[υ]ντ·ι
Genοδυνωσηςοδυνωντοςοδυν(α)·ουσ·ηςοδυν(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocοδυνωσαιοδυνωντεςοδυνωνταοδυν(α)·ουσ·αιοδυν(α)·ο[υ]ντ·εςοδυν(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accοδυνωσαςοδυνωνταςοδυν(α)·ουσ·αςοδυν(α)·ο[υ]ντ·ας
Datοδυνωσαιςοδυνωσι, οδυνωσινοδυν(α)·ουσ·αιςοδυν(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genοδυνωσωνοδυνωντωνοδυν(α)·ουσ·ωνοδυν(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοδυνωμενηοδυνωμενεοδυν(α)·ομεν·ηοδυν(α)·ομεν·ε
Nomοδυνωμενοςοδυν(α)·ομεν·ος
Accοδυνωμενην[LXX]οδυνωμενονοδυν(α)·ομεν·ηνοδυν(α)·ομεν·ον
Datοδυνωμενῃοδυνωμενῳοδυν(α)·ομεν·ῃοδυν(α)·ομεν·ῳ
Genοδυνωμενηςοδυνωμενουοδυν(α)·ομεν·ηςοδυν(α)·ομεν·ου
PlVocοδυνωμεναιοδυνωμενοι[GNT][LXX]οδυνωμεναοδυν(α)·ομεν·αιοδυν(α)·ομεν·οιοδυν(α)·ομεν·α
Nom
Accοδυνωμεναςοδυνωμενουςοδυν(α)·ομεν·αςοδυν(α)·ομεν·ους
Datοδυνωμεναιςοδυνωμενοις[LXX]οδυν(α)·ομεν·αιςοδυν(α)·ομεν·οις
Genοδυνωμενωνοδυνωμενωνοδυν(α)·ομεν·ωνοδυν(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stωδυνωνε·οδυν(α)·ονωδυνωμηνε·οδυν(α)·ομην
2ndωδυναςε·οδυν(α)·εςωδυνωε·οδυν(α)·ου
3rdωδυναε·οδυν(α)·εωδυνατοε·οδυν(α)·ετο
Pl1stωδυνωμενε·οδυν(α)·ομενωδυνωμεθαε·οδυν(α)·ομεθα
2ndωδυνατεε·οδυν(α)·ετεωδυνασθεε·οδυν(α)·εσθε
3rdωδυνων, ωδυνωσανε·οδυν(α)·ον, ε·οδυν(α)·οσαν altωδυνωντοε·οδυν(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stωδυνηθηνε·οδυνη·θην
2ndωδυνηθηςε·οδυνη·θης
3rdωδυνηθη[LXX]ε·οδυνη·θη
Pl1stωδυνηθημενε·οδυνη·θημεν
2ndωδυνηθητεε·οδυνη·θητε
3rdωδυνηθησανε·οδυνη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stοδυνηθησομαιοδυνη·θησομαι
2ndοδυνηθησῃ, οδυνηθησειοδυνη·θησῃ, οδυνη·θησει classical
3rdοδυνηθησεται[LXX]οδυνη·θησεται
Pl1stοδυνηθησομεθαοδυνη·θησομεθα
2ndοδυνηθησεσθεοδυνη·θησεσθε
3rdοδυνηθησονται[LXX]οδυνη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stοδυνηθωοδυνη·θω
2ndοδυνηθῃςοδυνη·θῃς
3rdοδυνηθῃοδυνη·θῃ
Pl1stοδυνηθωμενοδυνη·θωμεν
2ndοδυνηθητεοδυνη·θητε
3rdοδυνηθωσιν, οδυνηθωσιοδυνη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stοδυνηθειηνοδυνη·θειην
2ndοδυνηθειηςοδυνη·θειης
3rdοδυνηθειηοδυνη·θειη
Pl1stοδυνηθειημεν, οδυνηθειμενοδυνη·θειημεν, οδυνη·θειμεν classical
2ndοδυνηθειητε, οδυνηθειτεοδυνη·θειητε, οδυνη·θειτε classical
3rdοδυνηθειησαν, οδυνηθειενοδυνη·θειησαν, οδυνη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stοδυνηθησοιμηνοδυνη·θησοιμην
2ndοδυνηθησοιοοδυνη·θησοιο
3rdοδυνηθησοιτοοδυνη·θησοιτο
Pl1stοδυνηθησοιμεθαοδυνη·θησοιμεθα
2ndοδυνηθησοισθεοδυνη·θησοισθε
3rdοδυνηθησοιντοοδυνη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndοδυνηθητιοδυνη·θητι
3rdοδυνηθητωοδυνη·θητω
Pl1st
2ndοδυνηθητεοδυνη·θητε
3rdοδυνηθητωσαν, οδυνηθεντωνοδυνη·θητωσαν, οδυνη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
οδυνηθηναι​οδυνη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
οδυνηθησεσθαι​οδυνη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοδυνηθεισαοδυνηθειςοδυνηθενοδυνη·θεισ·αοδυνη·θει[ντ]·ςοδυνη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accοδυνηθεισανοδυνηθενταοδυνη·θεισ·ανοδυνη·θε[ι]ντ·α
Datοδυνηθεισῃοδυνηθεντιοδυνη·θεισ·ῃοδυνη·θε[ι]ντ·ι
Genοδυνηθεισηςοδυνηθεντοςοδυνη·θεισ·ηςοδυνη·θε[ι]ντ·ος
PlVocοδυνηθεισαιοδυνηθεντεςοδυνηθενταοδυνη·θεισ·αιοδυνη·θε[ι]ντ·εςοδυνη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accοδυνηθεισαςοδυνηθενταςοδυνη·θεισ·αςοδυνη·θε[ι]ντ·ας
Datοδυνηθεισαιςοδυνηθεισι, οδυνηθεισινοδυνη·θεισ·αιςοδυνη·θει[ντ]·σι(ν)
Genοδυνηθεισωνοδυνηθεντωνοδυνη·θεισ·ωνοδυνη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοδυνηθησομενηοδυνηθησομενεοδυνη·θησομεν·ηοδυνη·θησομεν·ε
Nomοδυνηθησομενοςοδυνη·θησομεν·ος
Accοδυνηθησομενηνοδυνηθησομενονοδυνη·θησομεν·ηνοδυνη·θησομεν·ον
Datοδυνηθησομενῃοδυνηθησομενῳοδυνη·θησομεν·ῃοδυνη·θησομεν·ῳ
Genοδυνηθησομενηςοδυνηθησομενουοδυνη·θησομεν·ηςοδυνη·θησομεν·ου
PlVocοδυνηθησομεναιοδυνηθησομενοιοδυνηθησομεναοδυνη·θησομεν·αιοδυνη·θησομεν·οιοδυνη·θησομεν·α
Nom
Accοδυνηθησομεναςοδυνηθησομενουςοδυνη·θησομεν·αςοδυνη·θησομεν·ους
Datοδυνηθησομεναιςοδυνηθησομενοιςοδυνη·θησομεν·αιςοδυνη·θησομεν·οις
Genοδυνηθησομενωνοδυνηθησομενωνοδυνη·θησομεν·ωνοδυνη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 21:25:18 EDT