Ιησους Ιησου • IHSOUS IHSOU • Iēsous Iēsou

Search: Ιησουν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ιησουνἸησοῦςιησ(ο)·ον(mas) acc sg

Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ

Noun (Mas. 2nd Decl., irreg. and Mas. Indecl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

Indeclinable
ιησου[GNT][LXX]
2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocιησου[GNT][LXX]ιησ(ο)·ε
Nomιησους[GNT][LXX]ιησ(ο)·ος
Accιησουν[GNT][LXX]ιησ(ο)·ον
Datιησου[GNT][LXX], ιησοι[LXX]irreg. ιησου (instead of ιησ(ο)·ῳ > ιησῳ), irreg. ιησοι (instead of ιησ(ο)·ῳ > ιησῳ)
Genιησου[GNT][LXX]ιησ(ο)·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-May-2021 11:13:19 EDT