ιστανω ισταω • hISTANW hISTAW • histanō histaō

Search: ισταται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ισταταιἱστάωιστ(α)·ηταιpres mp sub 3rd sg
ισταταιἵστημιιστ(α)·ταιpres mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ισταταιἵστημιιστ(α)·ταιpres mp ind 3rd sg
ισταταιἱστάωιστ(α)·ηταιpres mp sub 3rd sg

ἱστάνω/ἱστάω (by-form of ἵστημι) (ισταν-/ιστ(α)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιστανωισταν·ωιστανομαι, ιστωμαιισταν·ομαι, ιστ(α)·ομαι
2ndιστανεις, ιστᾳςισταν·εις, ιστ(α)·ειςιστανῃ, ιστανει, ιστανεσαι, ιστᾳ, ιστασαιισταν·ῃ, ισταν·ει classical, ισταν·εσαι alt, ιστ(α)·ῃ, ιστ(α)·ει classical, ιστ(α)·εσαι alt
3rdιστανει, ιστᾳισταν·ει, ιστ(α)·ειιστανεταιισταν·εται
Pl1stιστανομεν[GNT], ιστωμεν[GNT]ισταν·ομεν, ιστ(α)·ομενιστανομεθα, ιστωμεθαισταν·ομεθα, ιστ(α)·ομεθα
2ndιστανετεισταν·ετειστανεσθεισταν·εσθε
3rdιστανουσιν, ιστανουσι, ιστωσιν[LXX], ιστωσιισταν·ουσι(ν), ιστ(α)·ουσι(ν), ιστ(α)·ουσι(ν)ιστανονται, ιστωνταιισταν·ονται, ιστ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιστανωισταν·ωιστανωμαιισταν·ωμαι
2ndιστανῃς, ιστᾳςισταν·ῃς, ιστ(α)·ῃςιστανῃ, ιστᾳισταν·ῃ, ιστ(α)·ῃ
3rdιστανῃ, ιστᾳισταν·ῃ, ιστ(α)·ῃιστανηται, ισταται[LXX]ισταν·ηται, ιστ(α)·ηται
Pl1stιστανωμενισταν·ωμενιστανωμεθαισταν·ωμεθα
2ndιστανητε, ιστατε[LXX]ισταν·ητε, ιστ(α)·ητειστανησθε, ιστασθε[LXX]ισταν·ησθε, ιστ(α)·ησθε
3rdιστανωσιν, ιστανωσιισταν·ωσι(ν)ιστανωνταιισταν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιστανοιμι, ιστῳμιισταν·οιμι, ιστ(α)·οιμιιστανοιμην, ιστῳμηνισταν·οιμην, ιστ(α)·οιμην
2ndιστανοις, ιστῳςισταν·οις, ιστ(α)·οιςιστανοιο, ιστῳοισταν·οιο, ιστ(α)·οιο
3rdιστανοι, ιστῳισταν·οι, ιστ(α)·οιιστανοιτο, ιστῳτοισταν·οιτο, ιστ(α)·οιτο
Pl1stιστανοιμεν, ιστῳμενισταν·οιμεν, ιστ(α)·οιμενιστανοιμεθα, ιστῳμεθαισταν·οιμεθα, ιστ(α)·οιμεθα
2ndιστανοιτε, ιστῳτεισταν·οιτε, ιστ(α)·οιτειστανοισθε, ιστῳσθεισταν·οισθε, ιστ(α)·οισθε
3rdιστανοιεν, ιστανοισαν, ιστῳεν, ιστῳσανισταν·οιεν, ισταν·οισαν alt, ιστ(α)·οιεν, ιστ(α)·οισαν altιστανοιντο, ιστῳντοισταν·οιντο, ιστ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndιστανε, ισταισταν·ε, ιστ(α)·ειστανου, ιστωισταν·ου, ιστ(α)·ου
3rdιστανετωισταν·ετωιστανεσθωισταν·εσθω
Pl1st
2ndιστανετεισταν·ετειστανεσθεισταν·εσθε
3rdιστανετωσαν, ιστανοντωνισταν·ετωσαν, ισταν·οντων classicalιστανεσθωσαν, ιστανεσθωνισταν·εσθωσαν, ισταν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ιστανειν[LXX], ιστᾳν, ισταν​ισταν·ειν, ιστ(α)·ειν, ιστ(α)·ειν > ισταν​ιστανεσθαι​ισταν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιστανουσα, ιστωσαιστανον, ιστων[LXX]ισταν·ουσ·α, ιστ(α)·ουσ·αισταν·ο[υ]ν[τ], ιστ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomιστανων, ιστων[LXX]ισταν·ο[υ]ν[τ]·^, ιστ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accιστανουσαν, ιστωσανιστανοντα, ιστωνταισταν·ουσ·αν, ιστ(α)·ουσ·ανισταν·ο[υ]ντ·α, ιστ(α)·ο[υ]ντ·α
Datιστανουσῃ, ιστωσῃιστανοντι, ιστωντιισταν·ουσ·ῃ, ιστ(α)·ουσ·ῃισταν·ο[υ]ντ·ι, ιστ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genιστανουσης, ιστωσηςιστανοντος, ιστωντοςισταν·ουσ·ης, ιστ(α)·ουσ·ηςισταν·ο[υ]ντ·ος, ιστ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocιστανουσαι, ιστωσαιιστανοντες, ιστωντεςιστανοντα, ιστωνταισταν·ουσ·αι, ιστ(α)·ουσ·αιισταν·ο[υ]ντ·ες, ιστ(α)·ο[υ]ντ·εςισταν·ο[υ]ντ·α, ιστ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accιστανουσας, ιστωσαςιστανοντας, ιστωνταςισταν·ουσ·ας, ιστ(α)·ουσ·αςισταν·ο[υ]ντ·ας, ιστ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datιστανουσαις, ιστωσαιςιστανουσι, ιστανουσιν, ιστωσι, ιστωσιν[LXX]ισταν·ουσ·αις, ιστ(α)·ουσ·αιςισταν·ου[ντ]·σι(ν), ιστ(α)·ου[ντ]·σι(ν), ιστ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genιστανουσων, ιστωσωνιστανοντων, ιστωντωνισταν·ουσ·ων, ιστ(α)·ουσ·ωνισταν·ο[υ]ντ·ων, ιστ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιστανομενη, ιστωμενηιστανομενε, ιστωμενεισταν·ομεν·η, ιστ(α)·ομεν·ηισταν·ομεν·ε, ιστ(α)·ομεν·ε
Nomιστανομενος, ιστωμενοςισταν·ομεν·ος, ιστ(α)·ομεν·ος
Accιστανομενην, ιστωμενηνιστανομενον, ιστωμενονισταν·ομεν·ην, ιστ(α)·ομεν·ηνισταν·ομεν·ον, ιστ(α)·ομεν·ον
Datιστανομενῃ, ιστωμενῃιστανομενῳ, ιστωμενῳισταν·ομεν·ῃ, ιστ(α)·ομεν·ῃισταν·ομεν·ῳ, ιστ(α)·ομεν·ῳ
Genιστανομενης, ιστωμενηςιστανομενου, ιστωμενουισταν·ομεν·ης, ιστ(α)·ομεν·ηςισταν·ομεν·ου, ιστ(α)·ομεν·ου
PlVocιστανομεναι, ιστωμεναιιστανομενοι, ιστωμενοιιστανομενα, ιστωμεναισταν·ομεν·αι, ιστ(α)·ομεν·αιισταν·ομεν·οι, ιστ(α)·ομεν·οιισταν·ομεν·α, ιστ(α)·ομεν·α
Nom
Accιστανομενας, ιστωμεναςιστανομενους, ιστωμενουςισταν·ομεν·ας, ιστ(α)·ομεν·αςισταν·ομεν·ους, ιστ(α)·ομεν·ους
Datιστανομεναις, ιστωμεναιςιστανομενοις, ιστωμενοιςισταν·ομεν·αις, ιστ(α)·ομεν·αιςισταν·ομεν·οις, ιστ(α)·ομεν·οις
Genιστανομενων, ιστωμενωνιστανομενων, ιστωμενωνισταν·ομεν·ων, ιστ(α)·ομεν·ωνισταν·ομεν·ων, ιστ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιστανον, ιστων[LXX]ε·ισταν·ον, ε·ιστ(α)·ονιστανομην, ιστωμηνε·ισταν·ομην, ε·ιστ(α)·ομην
2ndιστανες, ισταςε·ισταν·ες, ε·ιστ(α)·εςιστανουε·ισταν·ου
3rdιστανεν, ιστανε, ισταε·ισταν·ε(ν), ε·ιστ(α)·ειστανετοε·ισταν·ετο
Pl1stιστανομεν[GNT], ιστωμεν[GNT]ε·ισταν·ομεν, ε·ιστ(α)·ομενιστανομεθα, ιστωμεθαε·ισταν·ομεθα, ε·ιστ(α)·ομεθα
2ndιστανετεε·ισταν·ετειστανεσθεε·ισταν·εσθε
3rdιστανον, ιστανοσαν, ιστων[LXX], ιστωσανε·ισταν·ον, ε·ισταν·οσαν alt, ε·ιστ(α)·ον, ε·ιστ(α)·οσαν altιστανοντο, ιστωντοε·ισταν·οντο, ε·ιστ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 21:32:23 EST