ικανοω • hIKANOW • hikanoō

Search: ικανωθησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ικανωθησανἱκανόωε·ικανω·θησανaor θη ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ικανωθησανἱκανόωε·ικανω·θησανaor θη ind 3rd pl

ἱκανόω (ικαν(ο)-, -, ικανω·σ-, -, -, ικανω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stικανωικαν(ο)·ωικανουμαιικαν(ο)·ομαι
2ndικανοις[GNT]ικαν(ο)·ειςικανοι[GNT][LXX], ικανουσαιικαν(ο)·ῃ, ικαν(ο)·ει classical, ικαν(ο)·εσαι alt
3rdικανοι[GNT][LXX]ικαν(ο)·ειικανουται[LXX]ικαν(ο)·εται
Pl1stικανουμενικαν(ο)·ομενικανουμεθαικαν(ο)·ομεθα
2ndικανουτεικαν(ο)·ετεικανουσθεικαν(ο)·εσθε
3rdικανουσιν, ικανουσιικαν(ο)·ουσι(ν)ικανουνταιικαν(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stικανωικαν(ο)·ωικανωμαιικαν(ο)·ωμαι
2ndικανοις[GNT]ικαν(ο)·ῃςικανοι[GNT][LXX]ικαν(ο)·ῃ
3rdικανοι[GNT][LXX]ικαν(ο)·ῃικανωταιικαν(ο)·ηται
Pl1stικανωμενικαν(ο)·ωμενικανωμεθαικαν(ο)·ωμεθα
2ndικανωτεικαν(ο)·ητεικανωσθεικαν(ο)·ησθε
3rdικανωσιν, ικανωσιικαν(ο)·ωσι(ν)ικανωνταιικαν(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stικανοιμιικαν(ο)·οιμιικανοιμηνικαν(ο)·οιμην
2ndικανοις[GNT]ικαν(ο)·οιςικανοιοικαν(ο)·οιο
3rdικανοι[GNT][LXX]ικαν(ο)·οιικανοιτοικαν(ο)·οιτο
Pl1stικανοιμενικαν(ο)·οιμενικανοιμεθαικαν(ο)·οιμεθα
2ndικανοιτεικαν(ο)·οιτεικανοισθεικαν(ο)·οισθε
3rdικανοιεν, ικανοισανικαν(ο)·οιεν, ικαν(ο)·οισαν altικανοιντοικαν(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndικανου[GNT][LXX]ικαν(ο)·εικανου[GNT][LXX]ικαν(ο)·ου
3rdικανουτωικαν(ο)·ετωικανουσθω[LXX]ικαν(ο)·εσθω
Pl1st
2ndικανουτεικαν(ο)·ετεικανουσθεικαν(ο)·εσθε
3rdικανουτωσαν, ικανουντωνικαν(ο)·ετωσαν, ικαν(ο)·οντων classicalικανουσθωσαν, ικανουσθωνικαν(ο)·εσθωσαν, ικαν(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ικανουν​ικαν(ο)·ειν​ικανουσθαι​ικαν(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocικανουσαικανουνικαν(ο)·ουσ·αικαν(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomικανων[GNT][LXX]ικαν(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accικανουσανικανουνταικαν(ο)·ουσ·ανικαν(ο)·ο[υ]ντ·α
Datικανουσῃικανουντιικαν(ο)·ουσ·ῃικαν(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genικανουσηςικανουντοςικαν(ο)·ουσ·ηςικαν(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocικανουσαιικανουντεςικανουνταικαν(ο)·ουσ·αιικαν(ο)·ο[υ]ντ·εςικαν(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accικανουσαςικανουνταςικαν(ο)·ουσ·αςικαν(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datικανουσαιςικανουσι, ικανουσινικαν(ο)·ουσ·αιςικαν(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genικανουσωνικανουντωνικαν(ο)·ουσ·ωνικαν(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocικανουμενηικανουμενεικαν(ο)·ομεν·ηικαν(ο)·ομεν·ε
Nomικανουμενος[LXX]ικαν(ο)·ομεν·ος
Accικανουμενηνικανουμενονικαν(ο)·ομεν·ηνικαν(ο)·ομεν·ον
Datικανουμενῃικανουμενῳικαν(ο)·ομεν·ῃικαν(ο)·ομεν·ῳ
Genικανουμενηςικανουμενουικαν(ο)·ομεν·ηςικαν(ο)·ομεν·ου
PlVocικανουμεναιικανουμενοιικανουμεναικαν(ο)·ομεν·αιικαν(ο)·ομεν·οιικαν(ο)·ομεν·α
Nom
Accικανουμεναςικανουμενουςικαν(ο)·ομεν·αςικαν(ο)·ομεν·ους
Datικανουμεναιςικανουμενοιςικαν(ο)·ομεν·αιςικαν(ο)·ομεν·οις
Genικανουμενωνικανουμενωνικαν(ο)·ομεν·ωνικαν(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stικανουνε·ικαν(ο)·ονικανουμηνε·ικαν(ο)·ομην
2ndικανους[GNT][LXX]ε·ικαν(ο)·εςικανου[GNT][LXX]ε·ικαν(ο)·ου
3rdικανου[GNT][LXX]ε·ικαν(ο)·εικανουτοε·ικαν(ο)·ετο
Pl1stικανουμενε·ικαν(ο)·ομενικανουμεθαε·ικαν(ο)·ομεθα
2ndικανουτεε·ικαν(ο)·ετεικανουσθεε·ικαν(ο)·εσθε
3rdικανουν, ικανουσανε·ικαν(ο)·ον, ε·ικαν(ο)·οσαν altικανουντοε·ικαν(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stικανωσαε·ικανω·σαικανωσαμηνε·ικανω·σαμην
2ndικανωσαςε·ικανω·σαςικανωσωε·ικανω·σω
3rdικανωσεν[GNT], ικανωσεε·ικανω·σε(ν), ε·ικανω·σε(ν)ικανωσατοε·ικανω·σατο
Pl1stικανωσαμενε·ικανω·σαμενικανωσαμεθαε·ικανω·σαμεθα
2ndικανωσατεε·ικανω·σατεικανωσασθεε·ικανω·σασθε
3rdικανωσανε·ικανω·σανικανωσαντοε·ικανω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stικανωσωικανω·σωικανωσωμαιικανω·σωμαι
2ndικανωσῃςικανω·σῃςικανωσῃικανω·σῃ
3rdικανωσῃικανω·σῃικανωσηταιικανω·σηται
Pl1stικανωσωμενικανω·σωμενικανωσωμεθαικανω·σωμεθα
2ndικανωσητεικανω·σητεικανωσησθεικανω·σησθε
3rdικανωσωσιν, ικανωσωσιικανω·σωσι(ν)ικανωσωνταιικανω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stικανωσαιμιικανω·σαιμιικανωσαιμηνικανω·σαιμην
2ndικανωσαις, ικανωσειαςικανω·σαις, ικανω·σειας classicalικανωσαιοικανω·σαιο
3rdικανωσαι, ικανωσειεικανω·σαι, ικανω·σειε classicalικανωσαιτοικανω·σαιτο
Pl1stικανωσαιμενικανω·σαιμενικανωσαιμεθαικανω·σαιμεθα
2ndικανωσαιτεικανω·σαιτεικανωσαισθεικανω·σαισθε
3rdικανωσαιεν, ικανωσαισαν, ικανωσειαν, ικανωσειενικανω·σαιεν, ικανω·σαισαν alt, ικανω·σειαν classical, ικανω·σειεν classicalικανωσαιντοικανω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndικανωσον[LXX]ικανω·σονικανωσαιικανω·σαι
3rdικανωσατωικανω·σατωικανωσασθωικανω·σασθω
Pl1st
2ndικανωσατεικανω·σατεικανωσασθεικανω·σασθε
3rdικανωσατωσαν, ικανωσαντωνικανω·σατωσαν, ικανω·σαντων classicalικανωσασθωσαν, ικανωσασθωνικανω·σασθωσαν, ικανω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ικανωσαι​ικανω·σαι​ικανωσασθαι​ικανω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocικανωσασαικανωσαςικανωσανικανω·σασ·αικανω·σα[ντ]·ςικανω·σαν[τ]
Nom
Accικανωσασανικανωσανταικανω·σασ·ανικανω·σαντ·α
Datικανωσασῃικανωσαντι[GNT]ικανω·σασ·ῃικανω·σαντ·ι
Genικανωσασηςικανωσαντοςικανω·σασ·ηςικανω·σαντ·ος
PlVocικανωσασαιικανωσαντεςικανωσανταικανω·σασ·αιικανω·σαντ·εςικανω·σαντ·α
Nom
Accικανωσασαςικανωσανταςικανω·σασ·αςικανω·σαντ·ας
Datικανωσασαιςικανωσασι, ικανωσασινικανω·σασ·αιςικανω·σα[ντ]·σι(ν)
Genικανωσασωνικανωσαντωνικανω·σασ·ωνικανω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocικανωσαμενηικανωσαμενεικανω·σαμεν·ηικανω·σαμεν·ε
Nomικανωσαμενοςικανω·σαμεν·ος
Accικανωσαμενηνικανωσαμενονικανω·σαμεν·ηνικανω·σαμεν·ον
Datικανωσαμενῃικανωσαμενῳικανω·σαμεν·ῃικανω·σαμεν·ῳ
Genικανωσαμενηςικανωσαμενουικανω·σαμεν·ηςικανω·σαμεν·ου
PlVocικανωσαμεναιικανωσαμενοιικανωσαμεναικανω·σαμεν·αιικανω·σαμεν·οιικανω·σαμεν·α
Nom
Accικανωσαμεναςικανωσαμενουςικανω·σαμεν·αςικανω·σαμεν·ους
Datικανωσαμεναιςικανωσαμενοιςικανω·σαμεν·αιςικανω·σαμεν·οις
Genικανωσαμενωνικανωσαμενωνικανω·σαμεν·ωνικανω·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stικανωθηνε·ικανω·θην
2ndικανωθηςε·ικανω·θης
3rdικανωθηε·ικανω·θη
Pl1stικανωθημενε·ικανω·θημεν
2ndικανωθητεε·ικανω·θητε
3rdικανωθησαν[LXX]ε·ικανω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stικανωθησομαιικανω·θησομαι
2ndικανωθησῃ, ικανωθησειικανω·θησῃ, ικανω·θησει classical
3rdικανωθησεταιικανω·θησεται
Pl1stικανωθησομεθαικανω·θησομεθα
2ndικανωθησεσθεικανω·θησεσθε
3rdικανωθησονταιικανω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stικανωθωικανω·θω
2ndικανωθῃςικανω·θῃς
3rdικανωθῃικανω·θῃ
Pl1stικανωθωμενικανω·θωμεν
2ndικανωθητεικανω·θητε
3rdικανωθωσιν, ικανωθωσιικανω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stικανωθειηνικανω·θειην
2ndικανωθειηςικανω·θειης
3rdικανωθειηικανω·θειη
Pl1stικανωθειημεν, ικανωθειμενικανω·θειημεν, ικανω·θειμεν classical
2ndικανωθειητε, ικανωθειτεικανω·θειητε, ικανω·θειτε classical
3rdικανωθειησαν, ικανωθειενικανω·θειησαν, ικανω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stικανωθησοιμηνικανω·θησοιμην
2ndικανωθησοιοικανω·θησοιο
3rdικανωθησοιτοικανω·θησοιτο
Pl1stικανωθησοιμεθαικανω·θησοιμεθα
2ndικανωθησοισθεικανω·θησοισθε
3rdικανωθησοιντοικανω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndικανωθητιικανω·θητι
3rdικανωθητωικανω·θητω
Pl1st
2ndικανωθητεικανω·θητε
3rdικανωθητωσαν, ικανωθεντωνικανω·θητωσαν, ικανω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ικανωθηναι[LXX]​ικανω·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ικανωθησεσθαι​ικανω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocικανωθεισαικανωθειςικανωθενικανω·θεισ·αικανω·θει[ντ]·ςικανω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accικανωθεισανικανωθενταικανω·θεισ·ανικανω·θε[ι]ντ·α
Datικανωθεισῃικανωθεντιικανω·θεισ·ῃικανω·θε[ι]ντ·ι
Genικανωθεισηςικανωθεντοςικανω·θεισ·ηςικανω·θε[ι]ντ·ος
PlVocικανωθεισαιικανωθεντεςικανωθενταικανω·θεισ·αιικανω·θε[ι]ντ·εςικανω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accικανωθεισαςικανωθενταςικανω·θεισ·αςικανω·θε[ι]ντ·ας
Datικανωθεισαιςικανωθεισι, ικανωθεισινικανω·θεισ·αιςικανω·θει[ντ]·σι(ν)
Genικανωθεισωνικανωθεντωνικανω·θεισ·ωνικανω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocικανωθησομενηικανωθησομενεικανω·θησομεν·ηικανω·θησομεν·ε
Nomικανωθησομενοςικανω·θησομεν·ος
Accικανωθησομενηνικανωθησομενονικανω·θησομεν·ηνικανω·θησομεν·ον
Datικανωθησομενῃικανωθησομενῳικανω·θησομεν·ῃικανω·θησομεν·ῳ
Genικανωθησομενηςικανωθησομενουικανω·θησομεν·ηςικανω·θησομεν·ου
PlVocικανωθησομεναιικανωθησομενοιικανωθησομεναικανω·θησομεν·αιικανω·θησομεν·οιικανω·θησομεν·α
Nom
Accικανωθησομεναςικανωθησομενουςικανω·θησομεν·αςικανω·θησομεν·ους
Datικανωθησομεναιςικανωθησομενοιςικανω·θησομεν·αιςικανω·θησομεν·οις
Genικανωθησομενωνικανωθησομενωνικανω·θησομεν·ωνικανω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 23:04:15 EST