ιερατευω • hIERATEUW • hierateuō

Search: ιερατευσουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ιερατευσουσιν; ιερατευσουσιν; ιερατευσουσινἱερατεύωιερατευ·σου[ντ]·σι(ν); ιερατευ·σου[ντ]·σι(ν); ιερατευ·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ιερατευσουσινἱερατεύωιερατευ·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp mas dat pl
ιερατευσουσινἱερατεύωιερατευ·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp neu dat pl
ιερατευσουσινἱερατεύωιερατευ·σουσι(ν)fut act ind 3rd pl

ἱερατεύω (ιερατευ-, ιερατευ·σ-, ιερατευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιερατευωιερατευ·ωιερατευομαιιερατευ·ομαι
2ndιερατευειςιερατευ·ειςιερατευῃ, ιερατευει, ιερατευεσαιιερατευ·ῃ, ιερατευ·ει classical, ιερατευ·εσαι alt
3rdιερατευειιερατευ·ειιερατευεταιιερατευ·εται
Pl1stιερατευομενιερατευ·ομενιερατευομεθαιερατευ·ομεθα
2ndιερατευετειερατευ·ετειερατευεσθειερατευ·εσθε
3rdιερατευουσιν[LXX], ιερατευουσιιερατευ·ουσι(ν), ιερατευ·ουσι(ν)ιερατευονταιιερατευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιερατευωιερατευ·ωιερατευωμαιιερατευ·ωμαι
2ndιερατευῃςιερατευ·ῃςιερατευῃιερατευ·ῃ
3rdιερατευῃιερατευ·ῃιερατευηταιιερατευ·ηται
Pl1stιερατευωμενιερατευ·ωμενιερατευωμεθαιερατευ·ωμεθα
2ndιερατευητειερατευ·ητειερατευησθειερατευ·ησθε
3rdιερατευωσιν[LXX], ιερατευωσιιερατευ·ωσι(ν), ιερατευ·ωσι(ν)ιερατευωνταιιερατευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιερατευοιμιιερατευ·οιμιιερατευοιμηνιερατευ·οιμην
2ndιερατευοιςιερατευ·οιςιερατευοιοιερατευ·οιο
3rdιερατευοιιερατευ·οιιερατευοιτοιερατευ·οιτο
Pl1stιερατευοιμενιερατευ·οιμενιερατευοιμεθαιερατευ·οιμεθα
2ndιερατευοιτειερατευ·οιτειερατευοισθειερατευ·οισθε
3rdιερατευοιεν, ιερατευοισανιερατευ·οιεν, ιερατευ·οισαν altιερατευοιντοιερατευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndιερατευειερατευ·ειερατευουιερατευ·ου
3rdιερατευετωιερατευ·ετωιερατευεσθωιερατευ·εσθω
Pl1st
2ndιερατευετειερατευ·ετειερατευεσθειερατευ·εσθε
3rdιερατευετωσαν, ιερατευοντωνιερατευ·ετωσαν, ιερατευ·οντων classicalιερατευεσθωσαν, ιερατευεσθωνιερατευ·εσθωσαν, ιερατευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ιερατευειν[GNT][LXX]​ιερατευ·εινιερατευεσθαι​ιερατευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιερατευουσαιερατευονιερατευ·ουσ·αιερατευ·ο[υ]ν[τ]
Nomιερατευωνιερατευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accιερατευουσανιερατευονταιερατευ·ουσ·ανιερατευ·ο[υ]ντ·α
Datιερατευουσῃιερατευοντιιερατευ·ουσ·ῃιερατευ·ο[υ]ντ·ι
Genιερατευουσηςιερατευοντοςιερατευ·ουσ·ηςιερατευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocιερατευουσαιιερατευοντεςιερατευονταιερατευ·ουσ·αιιερατευ·ο[υ]ντ·εςιερατευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accιερατευουσαςιερατευονταςιερατευ·ουσ·αςιερατευ·ο[υ]ντ·ας
Datιερατευουσαιςιερατευουσι, ιερατευουσιν[LXX]ιερατευ·ουσ·αιςιερατευ·ου[ντ]·σι(ν), ιερατευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genιερατευουσωνιερατευοντωνιερατευ·ουσ·ωνιερατευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιερατευομενηιερατευομενειερατευ·ομεν·ηιερατευ·ομεν·ε
Nomιερατευομενοςιερατευ·ομεν·ος
Accιερατευομενηνιερατευομενονιερατευ·ομεν·ηνιερατευ·ομεν·ον
Datιερατευομενῃιερατευομενῳιερατευ·ομεν·ῃιερατευ·ομεν·ῳ
Genιερατευομενηςιερατευομενουιερατευ·ομεν·ηςιερατευ·ομεν·ου
PlVocιερατευομεναιιερατευομενοιιερατευομεναιερατευ·ομεν·αιιερατευ·ομεν·οιιερατευ·ομεν·α
Nom
Accιερατευομεναςιερατευομενουςιερατευ·ομεν·αςιερατευ·ομεν·ους
Datιερατευομεναιςιερατευομενοιςιερατευ·ομεν·αιςιερατευ·ομεν·οις
Genιερατευομενωνιερατευομενωνιερατευ·ομεν·ωνιερατευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιερατευονε·ιερατευ·ονιερατευομηνε·ιερατευ·ομην
2ndιερατευεςε·ιερατευ·εςιερατευουε·ιερατευ·ου
3rdιερατευεν, ιερατευεε·ιερατευ·ε(ν)ιερατευετοε·ιερατευ·ετο
Pl1stιερατευομενε·ιερατευ·ομενιερατευομεθαε·ιερατευ·ομεθα
2ndιερατευετεε·ιερατευ·ετειερατευεσθεε·ιερατευ·εσθε
3rdιερατευον, ιερατευοσανε·ιερατευ·ον, ε·ιερατευ·οσαν altιερατευοντοε·ιερατευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιερατευσωιερατευ·σωιερατευσομαιιερατευ·σομαι
2ndιερατευσειςιερατευ·σειςιερατευσῃ, ιερατευσει[LXX], ιερατευσεσαιιερατευ·σῃ, ιερατευ·σει classical, ιερατευ·σεσαι alt
3rdιερατευσει[LXX]ιερατευ·σειιερατευσεταιιερατευ·σεται
Pl1stιερατευσομενιερατευ·σομενιερατευσομεθαιερατευ·σομεθα
2ndιερατευσετειερατευ·σετειερατευσεσθειερατευ·σεσθε
3rdιερατευσουσιν[LXX], ιερατευσουσιιερατευ·σουσι(ν), ιερατευ·σουσι(ν)ιερατευσονταιιερατευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιερατευσοιμιιερατευ·σοιμιιερατευσοιμηνιερατευ·σοιμην
2ndιερατευσοιςιερατευ·σοιςιερατευσοιοιερατευ·σοιο
3rdιερατευσοιιερατευ·σοιιερατευσοιτοιερατευ·σοιτο
Pl1stιερατευσοιμενιερατευ·σοιμενιερατευσοιμεθαιερατευ·σοιμεθα
2ndιερατευσοιτειερατευ·σοιτειερατευσοισθειερατευ·σοισθε
3rdιερατευσοιενιερατευ·σοιενιερατευσοιντοιερατευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ιερατευσειν​ιερατευ·σειν​ιερατευσεσθαι​ιερατευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιερατευσουσαιερατευσονιερατευ·σουσ·αιερατευ·σο[υ]ν[τ]
Nomιερατευσωνιερατευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accιερατευσουσανιερατευσονταιερατευ·σουσ·ανιερατευ·σο[υ]ντ·α
Datιερατευσουσῃιερατευσοντιιερατευ·σουσ·ῃιερατευ·σο[υ]ντ·ι
Genιερατευσουσηςιερατευσοντοςιερατευ·σουσ·ηςιερατευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocιερατευσουσαιιερατευσοντεςιερατευσονταιερατευ·σουσ·αιιερατευ·σο[υ]ντ·εςιερατευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accιερατευσουσαςιερατευσοντας[LXX]ιερατευ·σουσ·αςιερατευ·σο[υ]ντ·ας
Datιερατευσουσαιςιερατευσουσι, ιερατευσουσιν[LXX]ιερατευ·σουσ·αιςιερατευ·σου[ντ]·σι(ν), ιερατευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genιερατευσουσωνιερατευσοντωνιερατευ·σουσ·ωνιερατευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιερατευσομενηιερατευσομενειερατευ·σομεν·ηιερατευ·σομεν·ε
Nomιερατευσομενοςιερατευ·σομεν·ος
Accιερατευσομενηνιερατευσομενονιερατευ·σομεν·ηνιερατευ·σομεν·ον
Datιερατευσομενῃιερατευσομενῳιερατευ·σομεν·ῃιερατευ·σομεν·ῳ
Genιερατευσομενηςιερατευσομενουιερατευ·σομεν·ηςιερατευ·σομεν·ου
PlVocιερατευσομεναιιερατευσομενοιιερατευσομεναιερατευ·σομεν·αιιερατευ·σομεν·οιιερατευ·σομεν·α
Nom
Accιερατευσομεναςιερατευσομενουςιερατευ·σομεν·αςιερατευ·σομεν·ους
Datιερατευσομεναιςιερατευσομενοιςιερατευ·σομεν·αιςιερατευ·σομεν·οις
Genιερατευσομενωνιερατευσομενωνιερατευ·σομεν·ωνιερατευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιερατευσαε·ιερατευ·σαιερατευσαμηνε·ιερατευ·σαμην
2ndιερατευσαςε·ιερατευ·σαςιερατευσωε·ιερατευ·σω
3rdιερατευσεν[LXX], ιερατευσεε·ιερατευ·σε(ν), ε·ιερατευ·σε(ν)ιερατευσατοε·ιερατευ·σατο
Pl1stιερατευσαμενε·ιερατευ·σαμενιερατευσαμεθαε·ιερατευ·σαμεθα
2ndιερατευσατεε·ιερατευ·σατειερατευσασθεε·ιερατευ·σασθε
3rdιερατευσανε·ιερατευ·σανιερατευσαντοε·ιερατευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιερατευσωιερατευ·σωιερατευσωμαιιερατευ·σωμαι
2ndιερατευσῃςιερατευ·σῃςιερατευσῃιερατευ·σῃ
3rdιερατευσῃιερατευ·σῃιερατευσηταιιερατευ·σηται
Pl1stιερατευσωμενιερατευ·σωμενιερατευσωμεθαιερατευ·σωμεθα
2ndιερατευσητειερατευ·σητειερατευσησθειερατευ·σησθε
3rdιερατευσωσιν, ιερατευσωσιιερατευ·σωσι(ν)ιερατευσωνταιιερατευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιερατευσαιμιιερατευ·σαιμιιερατευσαιμηνιερατευ·σαιμην
2ndιερατευσαις, ιερατευσειαςιερατευ·σαις, ιερατευ·σειας classicalιερατευσαιοιερατευ·σαιο
3rdιερατευσαι, ιερατευσειειερατευ·σαι, ιερατευ·σειε classicalιερατευσαιτοιερατευ·σαιτο
Pl1stιερατευσαιμενιερατευ·σαιμενιερατευσαιμεθαιερατευ·σαιμεθα
2ndιερατευσαιτειερατευ·σαιτειερατευσαισθειερατευ·σαισθε
3rdιερατευσαιεν, ιερατευσαισαν, ιερατευσειαν, ιερατευσειενιερατευ·σαιεν, ιερατευ·σαισαν alt, ιερατευ·σειαν classical, ιερατευ·σειεν classicalιερατευσαιντοιερατευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndιερατευσονιερατευ·σονιερατευσαιιερατευ·σαι
3rdιερατευσατωιερατευ·σατωιερατευσασθωιερατευ·σασθω
Pl1st
2ndιερατευσατειερατευ·σατειερατευσασθειερατευ·σασθε
3rdιερατευσατωσαν, ιερατευσαντωνιερατευ·σατωσαν, ιερατευ·σαντων classicalιερατευσασθωσαν, ιερατευσασθωνιερατευ·σασθωσαν, ιερατευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ιερατευσαι​ιερατευ·σαι​ιερατευσασθαι​ιερατευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιερατευσασαιερατευσαςιερατευσανιερατευ·σασ·αιερατευ·σα[ντ]·ςιερατευ·σαν[τ]
Nom
Accιερατευσασανιερατευσανταιερατευ·σασ·ανιερατευ·σαντ·α
Datιερατευσασῃιερατευσαντιιερατευ·σασ·ῃιερατευ·σαντ·ι
Genιερατευσασηςιερατευσαντοςιερατευ·σασ·ηςιερατευ·σαντ·ος
PlVocιερατευσασαιιερατευσαντεςιερατευσανταιερατευ·σασ·αιιερατευ·σαντ·εςιερατευ·σαντ·α
Nom
Accιερατευσασαςιερατευσανταςιερατευ·σασ·αςιερατευ·σαντ·ας
Datιερατευσασαιςιερατευσασι, ιερατευσασινιερατευ·σασ·αιςιερατευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genιερατευσασωνιερατευσαντωνιερατευ·σασ·ωνιερατευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιερατευσαμενηιερατευσαμενειερατευ·σαμεν·ηιερατευ·σαμεν·ε
Nomιερατευσαμενοςιερατευ·σαμεν·ος
Accιερατευσαμενηνιερατευσαμενονιερατευ·σαμεν·ηνιερατευ·σαμεν·ον
Datιερατευσαμενῃιερατευσαμενῳιερατευ·σαμεν·ῃιερατευ·σαμεν·ῳ
Genιερατευσαμενηςιερατευσαμενουιερατευ·σαμεν·ηςιερατευ·σαμεν·ου
PlVocιερατευσαμεναιιερατευσαμενοιιερατευσαμεναιερατευ·σαμεν·αιιερατευ·σαμεν·οιιερατευ·σαμεν·α
Nom
Accιερατευσαμεναςιερατευσαμενουςιερατευ·σαμεν·αςιερατευ·σαμεν·ους
Datιερατευσαμεναιςιερατευσαμενοιςιερατευ·σαμεν·αιςιερατευ·σαμεν·οις
Genιερατευσαμενωνιερατευσαμενωνιερατευ·σαμεν·ωνιερατευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 14:49:54 EST