ισχυω • ISCUW ISXUW • ischuō

Search: ισχυσουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ισχυσουσιν; ισχυσουσιν; ισχυσουσινἰσχύωισχυ·σου[ντ]·σι(ν); ισχυ·σου[ντ]·σι(ν); ισχυ·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl

ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stισχυω[GNT][LXX]ισχυ·ωισχυομαιισχυ·ομαι
2ndισχυειςισχυ·ειςισχυῃ, ισχυει[GNT][LXX], ισχυεσαιισχυ·ῃ, ισχυ·ει classical, ισχυ·εσαι alt
3rdισχυει[GNT][LXX]ισχυ·ειισχυεταιισχυ·εται
Pl1stισχυομεν[LXX]ισχυ·ομενισχυομεθαισχυ·ομεθα
2ndισχυετε[LXX]ισχυ·ετεισχυεσθεισχυ·εσθε
3rdισχυουσιν[LXX], ισχυουσιισχυ·ουσι(ν), ισχυ·ουσι(ν)ισχυονταιισχυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stισχυω[GNT][LXX]ισχυ·ωισχυωμαιισχυ·ωμαι
2ndισχυῃςισχυ·ῃςισχυῃισχυ·ῃ
3rdισχυῃισχυ·ῃισχυηταιισχυ·ηται
Pl1stισχυωμενισχυ·ωμενισχυωμεθαισχυ·ωμεθα
2ndισχυητεισχυ·ητεισχυησθεισχυ·ησθε
3rdισχυωσιν, ισχυωσιισχυ·ωσι(ν)ισχυωνταιισχυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stισχυοιμιισχυ·οιμιισχυοιμηνισχυ·οιμην
2ndισχυοιςισχυ·οιςισχυοιοισχυ·οιο
3rdισχυοιισχυ·οιισχυοιτοισχυ·οιτο
Pl1stισχυοιμενισχυ·οιμενισχυοιμεθαισχυ·οιμεθα
2ndισχυοιτεισχυ·οιτεισχυοισθεισχυ·οισθε
3rdισχυοιεν, ισχυοισανισχυ·οιεν, ισχυ·οισαν altισχυοιντοισχυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndισχυε[LXX]ισχυ·εισχυουισχυ·ου
3rdισχυετωισχυ·ετωισχυεσθωισχυ·εσθω
Pl1st
2ndισχυετε[LXX]ισχυ·ετεισχυεσθεισχυ·εσθε
3rdισχυετωσαν, ισχυοντωνισχυ·ετωσαν, ισχυ·οντων classicalισχυεσθωσαν, ισχυεσθωνισχυ·εσθωσαν, ισχυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ισχυειν[GNT][LXX]​ισχυ·εινισχυεσθαι​ισχυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocισχυουσαισχυον[GNT][LXX]ισχυ·ουσ·αισχυ·ο[υ]ν[τ]
Nomισχυων[LXX]ισχυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accισχυουσαν[LXX]ισχυοντα[LXX]ισχυ·ουσ·ανισχυ·ο[υ]ντ·α
Datισχυουσῃισχυοντι[LXX]ισχυ·ουσ·ῃισχυ·ο[υ]ντ·ι
Genισχυουσηςισχυοντος[GNT][LXX]ισχυ·ουσ·ηςισχυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocισχυουσαιισχυοντες[GNT][LXX]ισχυοντα[LXX]ισχυ·ουσ·αιισχυ·ο[υ]ντ·εςισχυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accισχυουσαςισχυοντας[LXX]ισχυ·ουσ·αςισχυ·ο[υ]ντ·ας
Datισχυουσαιςισχυουσι, ισχυουσιν[LXX]ισχυ·ουσ·αιςισχυ·ου[ντ]·σι(ν), ισχυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genισχυουσωνισχυοντωνισχυ·ουσ·ωνισχυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocισχυομενηισχυομενεισχυ·ομεν·ηισχυ·ομεν·ε
Nomισχυομενοςισχυ·ομεν·ος
Accισχυομενηνισχυομενονισχυ·ομεν·ηνισχυ·ομεν·ον
Datισχυομενῃισχυομενῳισχυ·ομεν·ῃισχυ·ομεν·ῳ
Genισχυομενηςισχυομενουισχυ·ομεν·ηςισχυ·ομεν·ου
PlVocισχυομεναιισχυομενοιισχυομεναισχυ·ομεν·αιισχυ·ομεν·οιισχυ·ομεν·α
Nom
Accισχυομεναςισχυομενουςισχυ·ομεν·αςισχυ·ομεν·ους
Datισχυομεναιςισχυομενοιςισχυ·ομεν·αιςισχυ·ομεν·οις
Genισχυομενωνισχυομενωνισχυ·ομεν·ωνισχυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stισχυον[GNT][LXX]ε·ισχυ·ονισχυομηνε·ισχυ·ομην
2ndισχυεςε·ισχυ·εςισχυουε·ισχυ·ου
3rdισχυεν[GNT][LXX], ισχυε[LXX]ε·ισχυ·ε(ν)ισχυετοε·ισχυ·ετο
Pl1stισχυομεν[LXX]ε·ισχυ·ομενισχυομεθαε·ισχυ·ομεθα
2ndισχυετε[LXX]ε·ισχυ·ετεισχυεσθεε·ισχυ·εσθε
3rdισχυον[GNT][LXX], ισχυοσανε·ισχυ·ον, ε·ισχυ·οσαν altισχυοντοε·ισχυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stισχυσωισχυ·σωισχυσομαιισχυ·σομαι
2ndισχυσεις[LXX]ισχυ·σειςισχυσῃ[LXX], ισχυσει[LXX], ισχυσεσαιισχυ·σῃ, ισχυ·σει classical, ισχυ·σεσαι alt
3rdισχυσει[LXX]ισχυ·σειισχυσεταιισχυ·σεται
Pl1stισχυσομεν[LXX]ισχυ·σομενισχυσομεθαισχυ·σομεθα
2ndισχυσετεισχυ·σετεισχυσεσθεισχυ·σεσθε
3rdισχυσουσιν[GNT][LXX], ισχυσουσιισχυ·σουσι(ν), ισχυ·σουσι(ν)ισχυσονταιισχυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stισχυσοιμιισχυ·σοιμιισχυσοιμηνισχυ·σοιμην
2ndισχυσοιςισχυ·σοιςισχυσοιοισχυ·σοιο
3rdισχυσοιισχυ·σοιισχυσοιτοισχυ·σοιτο
Pl1stισχυσοιμενισχυ·σοιμενισχυσοιμεθαισχυ·σοιμεθα
2ndισχυσοιτεισχυ·σοιτεισχυσοισθεισχυ·σοισθε
3rdισχυσοιενισχυ·σοιενισχυσοιντοισχυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ισχυσειν​ισχυ·σειν​ισχυσεσθαι​ισχυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocισχυσουσαισχυσονισχυ·σουσ·αισχυ·σο[υ]ν[τ]
Nomισχυσωνισχυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accισχυσουσανισχυσονταισχυ·σουσ·ανισχυ·σο[υ]ντ·α
Datισχυσουσῃισχυσοντιισχυ·σουσ·ῃισχυ·σο[υ]ντ·ι
Genισχυσουσηςισχυσοντοςισχυ·σουσ·ηςισχυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocισχυσουσαιισχυσοντεςισχυσονταισχυ·σουσ·αιισχυ·σο[υ]ντ·εςισχυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accισχυσουσαςισχυσονταςισχυ·σουσ·αςισχυ·σο[υ]ντ·ας
Datισχυσουσαιςισχυσουσι, ισχυσουσιν[GNT][LXX]ισχυ·σουσ·αιςισχυ·σου[ντ]·σι(ν), ισχυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genισχυσουσωνισχυσοντωνισχυ·σουσ·ωνισχυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocισχυσομενηισχυσομενεισχυ·σομεν·ηισχυ·σομεν·ε
Nomισχυσομενοςισχυ·σομεν·ος
Accισχυσομενηνισχυσομενονισχυ·σομεν·ηνισχυ·σομεν·ον
Datισχυσομενῃισχυσομενῳισχυ·σομεν·ῃισχυ·σομεν·ῳ
Genισχυσομενηςισχυσομενουισχυ·σομεν·ηςισχυ·σομεν·ου
PlVocισχυσομεναιισχυσομενοιισχυσομεναισχυ·σομεν·αιισχυ·σομεν·οιισχυ·σομεν·α
Nom
Accισχυσομεναςισχυσομενουςισχυ·σομεν·αςισχυ·σομεν·ους
Datισχυσομεναιςισχυσομενοιςισχυ·σομεν·αιςισχυ·σομεν·οις
Genισχυσομενωνισχυσομενωνισχυ·σομεν·ωνισχυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stισχυσα[LXX]ε·ισχυ·σαισχυσαμηνε·ισχυ·σαμην
2ndισχυσας[GNT][LXX]ε·ισχυ·σαςισχυσωε·ισχυ·σω
3rdισχυσεν[GNT][LXX], ισχυσεε·ισχυ·σε(ν), ε·ισχυ·σε(ν)ισχυσατοε·ισχυ·σατο
Pl1stισχυσαμεν[GNT][LXX]ε·ισχυ·σαμενισχυσαμεθαε·ισχυ·σαμεθα
2ndισχυσατε[GNT][LXX]ε·ισχυ·σατεισχυσασθεε·ισχυ·σασθε
3rdισχυσαν[GNT][LXX]ε·ισχυ·σανισχυσαντοε·ισχυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stισχυσωισχυ·σωισχυσωμαιισχυ·σωμαι
2ndισχυσῃςισχυ·σῃςισχυσῃ[LXX]ισχυ·σῃ
3rdισχυσῃ[LXX]ισχυ·σῃισχυσηταιισχυ·σηται
Pl1stισχυσωμενισχυ·σωμενισχυσωμεθαισχυ·σωμεθα
2ndισχυσητε[LXX]ισχυ·σητεισχυσησθεισχυ·σησθε
3rdισχυσωσιν, ισχυσωσιισχυ·σωσι(ν)ισχυσωνταιισχυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stισχυσαιμιισχυ·σαιμιισχυσαιμηνισχυ·σαιμην
2ndισχυσαις, ισχυσειαςισχυ·σαις, ισχυ·σειας classicalισχυσαιοισχυ·σαιο
3rdισχυσαι[LXX], ισχυσειεισχυ·σαι, ισχυ·σειε classicalισχυσαιτοισχυ·σαιτο
Pl1stισχυσαιμενισχυ·σαιμενισχυσαιμεθαισχυ·σαιμεθα
2ndισχυσαιτεισχυ·σαιτεισχυσαισθεισχυ·σαισθε
3rdισχυσαιεν, ισχυσαισαν, ισχυσειαν, ισχυσειενισχυ·σαιεν, ισχυ·σαισαν alt, ισχυ·σειαν classical, ισχυ·σειεν classicalισχυσαιντοισχυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndισχυσονισχυ·σονισχυσαι[LXX]ισχυ·σαι
3rdισχυσατωισχυ·σατωισχυσασθωισχυ·σασθω
Pl1st
2ndισχυσατε[GNT][LXX]ισχυ·σατεισχυσασθεισχυ·σασθε
3rdισχυσατωσαν[LXX], ισχυσαντωνισχυ·σατωσαν, ισχυ·σαντων classicalισχυσασθωσαν, ισχυσασθωνισχυ·σασθωσαν, ισχυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ισχυσαι[LXX]​ισχυ·σαιισχυσασθαι​ισχυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocισχυσασαισχυσας[GNT][LXX]ισχυσαν[GNT][LXX]ισχυ·σασ·αισχυ·σα[ντ]·ςισχυ·σαν[τ]
Nom
Accισχυσασανισχυσανταισχυ·σασ·ανισχυ·σαντ·α
Datισχυσασῃισχυσαντιισχυ·σασ·ῃισχυ·σαντ·ι
Genισχυσασηςισχυσαντοςισχυ·σασ·ηςισχυ·σαντ·ος
PlVocισχυσασαιισχυσαντες[LXX]ισχυσανταισχυ·σασ·αιισχυ·σαντ·εςισχυ·σαντ·α
Nom
Accισχυσασαςισχυσανταςισχυ·σασ·αςισχυ·σαντ·ας
Datισχυσασαιςισχυσασι, ισχυσασινισχυ·σασ·αιςισχυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genισχυσασωνισχυσαντωνισχυ·σασ·ωνισχυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocισχυσαμενηισχυσαμενεισχυ·σαμεν·ηισχυ·σαμεν·ε
Nomισχυσαμενοςισχυ·σαμεν·ος
Accισχυσαμενηνισχυσαμενονισχυ·σαμεν·ηνισχυ·σαμεν·ον
Datισχυσαμενῃισχυσαμενῳισχυ·σαμεν·ῃισχυ·σαμεν·ῳ
Genισχυσαμενηςισχυσαμενουισχυ·σαμεν·ηςισχυ·σαμεν·ου
PlVocισχυσαμεναιισχυσαμενοιισχυσαμεναισχυ·σαμεν·αιισχυ·σαμεν·οιισχυ·σαμεν·α
Nom
Accισχυσαμεναςισχυσαμενουςισχυ·σαμεν·αςισχυ·σαμεν·ους
Datισχυσαμεναιςισχυσαμενοιςισχυ·σαμεν·αιςισχυ·σαμεν·οις
Genισχυσαμενωνισχυσαμενωνισχυ·σαμεν·ωνισχυ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stισχυκαισχυ·κα
2ndισχυκας, ισχυκεςισχυ·κας, ισχυ·κες alt
3rdισχυκεν, ισχυκεισχυ·κε(ν)
Pl1stισχυκαμενισχυ·καμεν
2ndισχυκατεισχυ·κατε
3rdισχυκασιν, ισχυκασι, ισχυκανισχυ·κασι(ν), ισχυ·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stισχυκωισχυ·κω
2ndισχυκῃςισχυ·κῃς
3rdισχυκῃισχυ·κῃ
Pl1stισχυκωμενισχυ·κωμεν
2ndισχυκητεισχυ·κητε
3rdισχυκωσιν, ισχυκωσιισχυ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stισχυκοιμι, ισχυκοιηνισχυ·κοιμι, ισχυ·κοιην classical
2ndισχυκοις, ισχυκοιηςισχυ·κοις, ισχυ·κοιης classical
3rdισχυκοι, ισχυκοιηισχυ·κοι, ισχυ·κοιη classical
Pl1stισχυκοιμενισχυ·κοιμεν
2ndισχυκοιτεισχυ·κοιτε
3rdισχυκοιενισχυ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndισχυκεισχυ·κε
3rdισχυκετωισχυ·κετω
Pl1st
2ndισχυκετεισχυ·κετε
3rdισχυκετωσανισχυ·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ισχυκεναι​ισχυ·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocισχυκυιαισχυκος[LXX]ισχυ·κυι·αισχυ·κο[τ]·ς
Nomισχυκωςισχυ·κο[τ]·^ς
Accισχυκυιανισχυκοταισχυ·κυι·ανισχυ·κοτ·α
Datισχυκυιᾳισχυκοτιισχυ·κυι·ᾳισχυ·κοτ·ι
Genισχυκυιαςισχυκοτοςισχυ·κυι·αςισχυ·κοτ·ος
PlVocισχυκυιαιισχυκοτες[LXX]ισχυκοταισχυ·κυι·αιισχυ·κοτ·εςισχυ·κοτ·α
Nom
Accισχυκυιαςισχυκοταςισχυ·κυι·αςισχυ·κοτ·ας
Datισχυκυιαιςισχυκοσι, ισχυκοσινισχυ·κυι·αιςισχυ·κο[τ]·σι(ν)
Genισχυκυιωνισχυκοτωνισχυ·κυι·ωνισχυ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stισχυκειν, ισχυκηε·ισχυ·κειν, ε·ισχυ·κη classical
2ndισχυκεις, ισχυκηςε·ισχυ·κεις, ε·ισχυ·κης classical
3rdισχυκειε·ισχυ·κει
Pl1stισχυκειμεν, ισχυκεμενε·ισχυ·κειμεν, ε·ισχυ·κεμεν classical
2ndισχυκειτε, ισχυκετεε·ισχυ·κειτε, ε·ισχυ·κετε classical
3rdισχυκεισαν, ισχυκεσανε·ισχυ·κεισαν, ε·ισχυ·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 16-Jan-2021 09:40:40 EST