ειμι • EIMI • eimi

Search: ητε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ῃτεεἶμι[2]ε·ει·τεimpf act ind 2nd pl
ητε; ητεεἰμί[1](εσ)·ητε; ε·(ε[σ])·τεpres act sub 2nd pl; impf act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ητεεἰμί[1](εσ)·ητεpres act sub 2nd pl
ητεεἰμί[1]ε·(ε[σ])·τεimpf act ind 2nd pl
ῃτεεἶμι[2]ε·ει·τεimpf act ind 2nd pl

εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειμι[GNT][LXX]ι·^μι
2ndει[GNT][LXX]ι·^ (instead of ι·^ς > εις)
3rdεισιν[GNT][LXX], εισι[LXX]ι·^σι(ν)
Pl1stιμενι·μεν
2ndιτει·τε
3rdιασιν[GNT][LXX], ιασιι·ασι(ν), ι·ασι(ν)

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιωι·ω
2ndιῃςι·ῃς
3rdιῃι·ῃ
Pl1stιωμενι·ωμεν
2ndιητει·ητε
3rdιωσιν, ιωσιι·ωσι(ν)

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιοιμι, ιοιηνι·οιμι, ι·οιην (instead of ι·οιμι > ιοιμι or ι·ιην > ιιην)
2ndιοιςι·οις
3rdιοιι·οι
Pl1stιοιμενι·οιμεν
2ndιοιτει·οιτε
3rdιοιεν, ιοισανι·οιεν, ι·οισαν alt

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rdιοντωνι·οντων

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndιθι[LXX], ιςι·θι, ι·ς
3rdιτω[LXX]ι·τω
Pl1st
2ndιτει·τε
3rdιτωσαν, ιντωνι·τωσαν, ι·ντων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ιναι, ιεναι​ι·ναι, ι·εναι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιουσαιον[LXX]ι·ουσ·αι·ο[υ]ν[τ]
Nomιων[LXX]ι·ο[υ]ν[τ]·^
Accιουσανιονται·ουσ·ανι·ο[υ]ντ·α
Datιουσῃιοντιι·ουσ·ῃι·ο[υ]ντ·ι
Genιουσηςιοντοςι·ουσ·ηςι·ο[υ]ντ·ος
PlVocιουσαιιοντεςιονται·ουσ·αιι·ο[υ]ντ·εςι·ο[υ]ντ·α
Nom
Accιουσαςιονταςι·ουσ·αςι·ο[υ]ντ·ας
Datιουσαιςιουσι, ιουσινι·ουσ·αιςι·ου[ντ]·σι(ν)
Genιουσωνιοντωνι·ουσ·ωνι·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃειν, ῃαε·ει·^ν, ε·ει·α
2ndῃεις, ῃεισθαε·ει·^ς, ε·ει·^σθα classical
3rdῃειε·ει·^
Pl1stῃμενε·ει·μεν
2ndῃτεε·ει·τε
3rdῃσαν[LXX], ῃεσανε·ει·σαν, ε·ειε·σαν (instead of ε·ει·σαν > ῃσαν)

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 30-Mar-2020 04:53:50 EDT