απτω • hAPTW • haptō

Search: ηψατο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηψατοἅπτωε·απτ·σατο1aor mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηψατοἅπτωε·απτ·σατο1aor mp ind 3rd sg

ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπτωαπτ·ωαπτομαιαπτ·ομαι
2ndαπτειςαπτ·ειςαπτῃ, απτει[GNT], απτεσαιαπτ·ῃ, απτ·ει classical, απτ·εσαι alt
3rdαπτει[GNT]απτ·ειαπτεται[GNT]απτ·εται
Pl1stαπτομεναπτ·ομεναπτομεθααπτ·ομεθα
2ndαπτετεαπτ·ετεαπτεσθε[GNT][LXX]απτ·εσθε
3rdαπτουσιν, απτουσιαπτ·ουσι(ν)απτονται[LXX]απτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπτωαπτ·ωαπτωμαιαπτ·ωμαι
2ndαπτῃςαπτ·ῃςαπτῃαπτ·ῃ
3rdαπτῃαπτ·ῃαπτηται[GNT]απτ·ηται
Pl1stαπτωμεναπτ·ωμεναπτωμεθααπτ·ωμεθα
2ndαπτητεαπτ·ητεαπτησθεαπτ·ησθε
3rdαπτωσιν, απτωσιαπτ·ωσι(ν)απτωνται[LXX]απτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαπτοιμιαπτ·οιμιαπτοιμηναπτ·οιμην
2ndαπτοιςαπτ·οιςαπτοιοαπτ·οιο
3rdαπτοιαπτ·οιαπτοιτοαπτ·οιτο
Pl1stαπτοιμεναπτ·οιμεναπτοιμεθααπτ·οιμεθα
2ndαπτοιτεαπτ·οιτεαπτοισθεαπτ·οισθε
3rdαπτοιεν, απτοισαναπτ·οιεν, απτ·οισαν altαπτοιντοαπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαπτεαπτ·εαπτου[GNT]απτ·ου
3rdαπτετωαπτ·ετωαπτεσθω[LXX]απτ·εσθω
Pl1st
2ndαπτετεαπτ·ετεαπτεσθε[GNT][LXX]απτ·εσθε
3rdαπτετωσαν, απτοντωναπτ·ετωσαν, απτ·οντων classicalαπτεσθωσαν, απτεσθωναπτ·εσθωσαν, απτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
απτειν​απτ·ειν​απτεσθαι[GNT][LXX]​απτ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπτουσααπτοναπτ·ουσ·ααπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomαπτωναπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαπτουσαναπτοντααπτ·ουσ·αναπτ·ο[υ]ντ·α
Datαπτουσῃαπτοντιαπτ·ουσ·ῃαπτ·ο[υ]ντ·ι
Genαπτουσηςαπτοντοςαπτ·ουσ·ηςαπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαπτουσαιαπτοντεςαπτοντααπτ·ουσ·αιαπτ·ο[υ]ντ·εςαπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαπτουσαςαπτονταςαπτ·ουσ·αςαπτ·ο[υ]ντ·ας
Datαπτουσαιςαπτουσι, απτουσιναπτ·ουσ·αιςαπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαπτουσωναπτοντωναπτ·ουσ·ωναπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπτομενη[LXX]απτομενεαπτ·ομεν·ηαπτ·ομεν·ε
Nomαπτομενος[LXX]απτ·ομεν·ος
Accαπτομενηναπτομενοναπτ·ομεν·ηναπτ·ομεν·ον
Datαπτομενῃαπτομενῳαπτ·ομεν·ῃαπτ·ομεν·ῳ
Genαπτομενηςαπτομενουαπτ·ομεν·ηςαπτ·ομεν·ου
PlVocαπτομεναιαπτομενοιαπτομενααπτ·ομεν·αιαπτ·ομεν·οιαπτ·ομεν·α
Nom
Accαπτομεναςαπτομενουςαπτ·ομεν·αςαπτ·ομεν·ους
Datαπτομεναιςαπτομενοιςαπτ·ομεν·αιςαπτ·ομεν·οις
Genαπτομενων[LXX]απτομενων[LXX]απτ·ομεν·ωναπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηπτονε·απτ·ονηπτομηνε·απτ·ομην
2ndηπτεςε·απτ·εςηπτουε·απτ·ου
3rdηπτεν, ηπτεε·απτ·ε(ν)ηπτετο[LXX]ε·απτ·ετο
Pl1stηπτομενε·απτ·ομενηπτομεθαε·απτ·ομεθα
2ndηπτετεε·απτ·ετεηπτεσθεε·απτ·εσθε
3rdηπτον, ηπτοσανε·απτ·ον, ε·απτ·οσαν altηπτοντο[GNT][LXX]ε·απτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαψωαπτ·σωαψομαιαπτ·σομαι
2ndαψειςαπτ·σειςαψῃ[GNT][LXX], αψει, αψεσαιαπτ·σῃ, απτ·σει classical, απτ·σεσαι alt
3rdαψειαπτ·σειαψεται[LXX]απτ·σεται
Pl1stαψομεναπτ·σομεναψομεθααπτ·σομεθα
2ndαψετεαπτ·σετεαψεσθε[LXX]απτ·σεσθε
3rdαψουσιν, αψουσιαπτ·σουσι(ν)αψονται[LXX]απτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαψοιμιαπτ·σοιμιαψοιμηναπτ·σοιμην
2ndαψοιςαπτ·σοιςαψοιοαπτ·σοιο
3rdαψοιαπτ·σοιαψοιτοαπτ·σοιτο
Pl1stαψοιμεναπτ·σοιμεναψοιμεθααπτ·σοιμεθα
2ndαψοιτεαπτ·σοιτεαψοισθεαπτ·σοισθε
3rdαψοιεναπτ·σοιεναψοιντοαπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αψειν​απτ·σειν​αψεσθαι​απτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαψουσααψοναπτ·σουσ·ααπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomαψωναπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαψουσαναψοντααπτ·σουσ·αναπτ·σο[υ]ντ·α
Datαψουσῃαψοντιαπτ·σουσ·ῃαπτ·σο[υ]ντ·ι
Genαψουσηςαψοντοςαπτ·σουσ·ηςαπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαψουσαιαψοντεςαψοντααπτ·σουσ·αιαπτ·σο[υ]ντ·εςαπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαψουσαςαψονταςαπτ·σουσ·αςαπτ·σο[υ]ντ·ας
Datαψουσαιςαψουσι, αψουσιναπτ·σουσ·αιςαπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαψουσωναψοντωναπτ·σουσ·ωναπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαψομενηαψομενεαπτ·σομεν·ηαπτ·σομεν·ε
Nomαψομενοςαπτ·σομεν·ος
Accαψομενηναψομενοναπτ·σομεν·ηναπτ·σομεν·ον
Datαψομενῃαψομενῳαπτ·σομεν·ῃαπτ·σομεν·ῳ
Genαψομενηςαψομενουαπτ·σομεν·ηςαπτ·σομεν·ου
PlVocαψομεναιαψομενοιαψομενααπτ·σομεν·αιαπτ·σομεν·οιαπτ·σομεν·α
Nom
Accαψομεναςαψομενουςαπτ·σομεν·αςαπτ·σομεν·ους
Datαψομεναιςαψομενοιςαπτ·σομεν·αιςαπτ·σομεν·οις
Genαψομενωναψομενωναπτ·σομεν·ωναπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηψαε·απτ·σαηψαμην[LXX]ε·απτ·σαμην
2ndηψαςε·απτ·σαςηψωε·απτ·σω
3rdηψεν, ηψεε·απτ·σε(ν)ηψατο[GNT][LXX]ε·απτ·σατο
Pl1stηψαμενε·απτ·σαμενηψαμεθαε·απτ·σαμεθα
2ndηψατεε·απτ·σατεηψασθεε·απτ·σασθε
3rdηψαν[LXX]ε·απτ·σανηψαντο[GNT][LXX]ε·απτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαψωαπτ·σωαψωμαι[GNT]απτ·σωμαι
2ndαψῃςαπτ·σῃςαψῃ[GNT][LXX]απτ·σῃ
3rdαψῃ[GNT][LXX]απτ·σῃαψηται[GNT][LXX]απτ·σηται
Pl1stαψωμεναπτ·σωμεναψωμεθααπτ·σωμεθα
2ndαψητεαπτ·σητεαψησθε[LXX]απτ·σησθε
3rdαψωσιν, αψωσιαπτ·σωσι(ν)αψωνται[GNT]απτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαψαιμιαπτ·σαιμιαψαιμηναπτ·σαιμην
2ndαψαις, αψειαςαπτ·σαις, απτ·σειας classicalαψαιοαπτ·σαιο
3rdαψαι[LXX], αψειεαπτ·σαι, απτ·σειε classicalαψαιτοαπτ·σαιτο
Pl1stαψαιμεναπτ·σαιμεναψαιμεθααπτ·σαιμεθα
2ndαψαιτεαπτ·σαιτεαψαισθεαπτ·σαισθε
3rdαψαιεν, αψαισαν, αψειαν, αψειεναπτ·σαιεν, απτ·σαισαν alt, απτ·σειαν classical, απτ·σειεν classicalαψαιντοαπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαψοναπτ·σοναψαι[LXX]απτ·σαι
3rdαψατωαπτ·σατωαψασθωαπτ·σασθω
Pl1st
2ndαψατεαπτ·σατεαψασθε[LXX]απτ·σασθε
3rdαψατωσαν, αψαντων[GNT]απτ·σατωσαν, απτ·σαντων classicalαψασθωσαν, αψασθωναπτ·σασθωσαν, απτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αψαι[LXX]​απτ·σαιαψασθαι[LXX]​απτ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαψασααψας[GNT]αψαναπτ·σασ·ααπτ·σα[ντ]·ςαπτ·σαν[τ]
Nom
Accαψασαναψαντααπτ·σασ·αναπτ·σαντ·α
Datαψασῃαψαντιαπτ·σασ·ῃαπτ·σαντ·ι
Genαψασηςαψαντοςαπτ·σασ·ηςαπτ·σαντ·ος
PlVocαψασαιαψαντες[GNT][LXX]αψαντααπτ·σασ·αιαπτ·σαντ·εςαπτ·σαντ·α
Nom
Accαψασαςαψανταςαπτ·σασ·αςαπτ·σαντ·ας
Datαψασαιςαψασι, αψασιναπτ·σασ·αιςαπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαψασωναψαντων[GNT]απτ·σασ·ωναπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαψαμενη[LXX]αψαμενεαπτ·σαμεν·ηαπτ·σαμεν·ε
Nomαψαμενος[GNT][LXX]απτ·σαμεν·ος
Accαψαμενηναψαμενοναπτ·σαμεν·ηναπτ·σαμεν·ον
Datαψαμενῃαψαμενῳαπτ·σαμεν·ῃαπτ·σαμεν·ῳ
Genαψαμενηςαψαμενουαπτ·σαμεν·ηςαπτ·σαμεν·ου
PlVocαψαμεναιαψαμενοιαψαμενααπτ·σαμεν·αιαπτ·σαμεν·οιαπτ·σαμεν·α
Nom
Accαψαμεναςαψαμενουςαπτ·σαμεν·αςαπτ·σαμεν·ους
Datαψαμεναιςαψαμενοιςαπτ·σαμεν·αιςαπτ·σαμεν·οις
Genαψαμενωναψαμενωναπτ·σαμεν·ωναπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stημμαιηπτ·μαι
2ndηψαιηπτ·σαι
3rdηπται[LXX]ηπτ·ται
Pl1stημμεθαηπτ·μεθα
2ndηφθεηπτ·σθε
3rdηφαταιηπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηψομαιηπτ·σομαι
2ndηψῃ, ηψειηπτ·σῃ, ηπτ·σει classical
3rdηψεταιηπτ·σεται
Pl1stηψομεθαηπτ·σομεθα
2ndηψεσθεηπτ·σεσθε
3rdηψονταιηπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηψοιμηνηπτ·σοιμην
2ndηψοιοηπτ·σοιο
3rdηψοιτοηπτ·σοιτο
Pl1stηψοιμεθαηπτ·σοιμεθα
2ndηψοισθεηπτ·σοισθε
3rdηψοιντοηπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηψοηπτ·σο
3rdηφθωηπτ·σθω
Pl1st
2ndηφθεηπτ·σθε
3rdηφθωσαν, ηφθωνηπτ·σθωσαν, ηπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηφθαι​ηπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηψεσθαι​ηπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocημμενηημμενεηπτ·μεν·ηηπτ·μεν·ε
Nomημμενοςηπτ·μεν·ος
Accημμενηνημμενον[LXX]ηπτ·μεν·ηνηπτ·μεν·ον
Datημμενῃημμενῳηπτ·μεν·ῃηπτ·μεν·ῳ
Genημμενηςημμενουηπτ·μεν·ηςηπτ·μεν·ου
PlVocημμεναιημμενοιημμεναηπτ·μεν·αιηπτ·μεν·οιηπτ·μεν·α
Nom
Accημμεναςημμενουςηπτ·μεν·αςηπτ·μεν·ους
Datημμεναιςημμενοιςηπτ·μεν·αιςηπτ·μεν·οις
Genημμενωνημμενωνηπτ·μεν·ωνηπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stημμηνε·ηπτ·μην
2ndηψοε·ηπτ·σο
3rdηπτοε·ηπτ·το
Pl1stημμεθαε·ηπτ·μεθα
2ndηφθεε·ηπτ·σθε
3rdηφατοε·ηπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 16-Dec-2019 05:22:06 EST