ηκω • hHKW • hēkō

Search: ηξουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηξουσιν; ηξουσιν; ηξουσινἥκωηκ·σου[ντ]·σι(ν); ηκ·σου[ντ]·σι(ν); ηκ·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηξουσινἥκωηκ·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp mas dat pl
ηξουσινἥκωηκ·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp neu dat pl
ηξουσινἥκωηκ·σουσι(ν)fut act ind 3rd pl

ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκω[GNT][LXX]ηκ·ωηκομαιηκ·ομαι
2ndηκεις[LXX]ηκ·ειςηκῃ, ηκει[GNT][LXX], ηκεσαιηκ·ῃ, ηκ·ει classical, ηκ·εσαι alt
3rdηκει[GNT][LXX]ηκ·ειηκεταιηκ·εται
Pl1stηκομεν[LXX]ηκ·ομενηκομεθαηκ·ομεθα
2ndηκετε[LXX]ηκ·ετεηκεσθεηκ·εσθε
3rdηκουσιν[GNT], ηκουσιηκ·ουσι(ν), ηκ·ουσι(ν)ηκονταιηκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκω[GNT][LXX]ηκ·ωηκωμαιηκ·ωμαι
2ndηκῃςηκ·ῃςηκῃηκ·ῃ
3rdηκῃηκ·ῃηκηταιηκ·ηται
Pl1stηκωμενηκ·ωμενηκωμεθαηκ·ωμεθα
2ndηκητεηκ·ητεηκησθεηκ·ησθε
3rdηκωσιν, ηκωσιηκ·ωσι(ν)ηκωνταιηκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκοιμιηκ·οιμιηκοιμηνηκ·οιμην
2ndηκοιςηκ·οιςηκοιοηκ·οιο
3rdηκοιηκ·οιηκοιτοηκ·οιτο
Pl1stηκοιμενηκ·οιμενηκοιμεθαηκ·οιμεθα
2ndηκοιτεηκ·οιτεηκοισθεηκ·οισθε
3rdηκοιεν, ηκοισανηκ·οιεν, ηκ·οισαν altηκοιντοηκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηκε[LXX]ηκ·εηκουηκ·ου
3rdηκετωηκ·ετωηκεσθωηκ·εσθω
Pl1st
2ndηκετε[LXX]ηκ·ετεηκεσθεηκ·εσθε
3rdηκετωσαν, ηκοντωνηκ·ετωσαν, ηκ·οντων classicalηκεσθωσαν, ηκεσθωνηκ·εσθωσαν, ηκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηκειν[LXX]​ηκ·εινηκεσθαι​ηκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηκουσα[GNT][LXX]ηκον[GNT]ηκ·ουσ·αηκ·ο[υ]ν[τ]
Nomηκων[LXX]ηκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accηκουσαν[GNT][LXX]ηκοντα[LXX]ηκ·ουσ·ανηκ·ο[υ]ντ·α
Datηκουσῃηκοντιηκ·ουσ·ῃηκ·ο[υ]ντ·ι
Genηκουσηςηκοντος[LXX]ηκ·ουσ·ηςηκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocηκουσαιηκοντες[LXX]ηκοντα[LXX]ηκ·ουσ·αιηκ·ο[υ]ντ·εςηκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accηκουσας[GNT][LXX]ηκοντας[LXX]ηκ·ουσ·αςηκ·ο[υ]ντ·ας
Datηκουσαιςηκουσι, ηκουσιν[GNT]ηκ·ουσ·αιςηκ·ου[ντ]·σι(ν), ηκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genηκουσωνηκοντωνηκ·ουσ·ωνηκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηκομενηηκομενεηκ·ομεν·ηηκ·ομεν·ε
Nomηκομενοςηκ·ομεν·ος
Accηκομενηνηκομενονηκ·ομεν·ηνηκ·ομεν·ον
Datηκομενῃηκομενῳηκ·ομεν·ῃηκ·ομεν·ῳ
Genηκομενηςηκομενουηκ·ομεν·ηςηκ·ομεν·ου
PlVocηκομεναιηκομενοιηκομεναηκ·ομεν·αιηκ·ομεν·οιηκ·ομεν·α
Nom
Accηκομεναςηκομενουςηκ·ομεν·αςηκ·ομεν·ους
Datηκομεναιςηκομενοιςηκ·ομεν·αιςηκ·ομεν·οις
Genηκομενωνηκομενωνηκ·ομεν·ωνηκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεηκονε·ηκ·ονεηκομηνε·ηκ·ομην
2ndεηκεςε·ηκ·εςεηκουε·ηκ·ου
3rdεηκεν, εηκεε·ηκ·ε(ν)εηκετοε·ηκ·ετο
Pl1stεηκομενε·ηκ·ομενεηκομεθαε·ηκ·ομεθα
2ndεηκετεε·ηκ·ετεεηκεσθεε·ηκ·εσθε
3rdεηκον, εηκοσανε·ηκ·ον, ε·ηκ·οσαν altεηκοντοε·ηκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηξω[GNT][LXX]ηκ·σωηξομαιηκ·σομαι
2ndηξεις[LXX]ηκ·σειςηξῃ, ηξει[GNT][LXX], ηξεσαιηκ·σῃ, ηκ·σει classical, ηκ·σεσαι alt
3rdηξει[GNT][LXX]ηκ·σειηξεταιηκ·σεται
Pl1stηξομεν[LXX]ηκ·σομενηξομεθαηκ·σομεθα
2ndηξετε[LXX]ηκ·σετεηξεσθεηκ·σεσθε
3rdηξουσιν[GNT][LXX], ηξουσι[LXX]ηκ·σουσι(ν)ηξονταιηκ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηξοιμιηκ·σοιμιηξοιμηνηκ·σοιμην
2ndηξοιςηκ·σοιςηξοιοηκ·σοιο
3rdηξοιηκ·σοιηξοιτοηκ·σοιτο
Pl1stηξοιμενηκ·σοιμενηξοιμεθαηκ·σοιμεθα
2ndηξοιτεηκ·σοιτεηξοισθεηκ·σοισθε
3rdηξοιενηκ·σοιενηξοιντοηκ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηξειν​ηκ·σειν​ηξεσθαι​ηκ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηξουσαηξονηκ·σουσ·αηκ·σο[υ]ν[τ]
Nomηξων[LXX]ηκ·σο[υ]ν[τ]·^
Accηξουσανηξονταηκ·σουσ·ανηκ·σο[υ]ντ·α
Datηξουσῃηξοντιηκ·σουσ·ῃηκ·σο[υ]ντ·ι
Genηξουσηςηξοντοςηκ·σουσ·ηςηκ·σο[υ]ντ·ος
PlVocηξουσαιηξοντεςηξονταηκ·σουσ·αιηκ·σο[υ]ντ·εςηκ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accηξουσαςηξονταςηκ·σουσ·αςηκ·σο[υ]ντ·ας
Datηξουσαιςηξουσι[LXX], ηξουσιν[GNT][LXX]ηκ·σουσ·αιςηκ·σου[ντ]·σι(ν)
Genηξουσωνηξοντωνηκ·σουσ·ωνηκ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηξομενηηξομενεηκ·σομεν·ηηκ·σομεν·ε
Nomηξομενοςηκ·σομεν·ος
Accηξομενηνηξομενονηκ·σομεν·ηνηκ·σομεν·ον
Datηξομενῃηξομενῳηκ·σομεν·ῃηκ·σομεν·ῳ
Genηξομενηςηξομενουηκ·σομεν·ηςηκ·σομεν·ου
PlVocηξομεναιηξομενοιηξομεναηκ·σομεν·αιηκ·σομεν·οιηκ·σομεν·α
Nom
Accηξομεναςηξομενουςηκ·σομεν·αςηκ·σομεν·ους
Datηξομεναιςηξομενοιςηκ·σομεν·αιςηκ·σομεν·οις
Genηξομενωνηξομενωνηκ·σομεν·ωνηκ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεηξαε·ηκ·σαεηξαμηνε·ηκ·σαμην
2ndεηξαςε·ηκ·σαςεηξωε·ηκ·σω
3rdεηξεν, εηξεε·ηκ·σε(ν)εηξατοε·ηκ·σατο
Pl1stεηξαμενε·ηκ·σαμενεηξαμεθαε·ηκ·σαμεθα
2ndεηξατεε·ηκ·σατεεηξασθεε·ηκ·σασθε
3rdεηξανε·ηκ·σανεηξαντοε·ηκ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηξω[GNT][LXX]ηκ·σωηξωμαιηκ·σωμαι
2ndηξῃςηκ·σῃςηξῃηκ·σῃ
3rdηξῃηκ·σῃηξηταιηκ·σηται
Pl1stηξωμενηκ·σωμενηξωμεθαηκ·σωμεθα
2ndηξητεηκ·σητεηξησθεηκ·σησθε
3rdηξωσιν[GNT], ηξωσιηκ·σωσι(ν), ηκ·σωσι(ν)ηξωνταιηκ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηξαιμιηκ·σαιμιηξαιμηνηκ·σαιμην
2ndηξαις, ηξειαςηκ·σαις, ηκ·σειας classicalηξαιοηκ·σαιο
3rdηξαι, ηξειεηκ·σαι, ηκ·σειε classicalηξαιτοηκ·σαιτο
Pl1stηξαιμενηκ·σαιμενηξαιμεθαηκ·σαιμεθα
2ndηξαιτεηκ·σαιτεηξαισθεηκ·σαισθε
3rdηξαιεν, ηξαισαν, ηξειαν, ηξειενηκ·σαιεν, ηκ·σαισαν alt, ηκ·σειαν classical, ηκ·σειεν classicalηξαιντοηκ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηξονηκ·σονηξαιηκ·σαι
3rdηξατωηκ·σατωηξασθωηκ·σασθω
Pl1st
2ndηξατεηκ·σατεηξασθεηκ·σασθε
3rdηξατωσαν, ηξαντωνηκ·σατωσαν, ηκ·σαντων classicalηξασθωσαν, ηξασθωνηκ·σασθωσαν, ηκ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηξαι​ηκ·σαι​ηξασθαι​ηκ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηξασαηξαςηξανηκ·σασ·αηκ·σα[ντ]·ςηκ·σαν[τ]
Nom
Accηξασανηξανταηκ·σασ·ανηκ·σαντ·α
Datηξασῃηξαντιηκ·σασ·ῃηκ·σαντ·ι
Genηξασηςηξαντοςηκ·σασ·ηςηκ·σαντ·ος
PlVocηξασαιηξαντεςηξανταηκ·σασ·αιηκ·σαντ·εςηκ·σαντ·α
Nom
Accηξασαςηξανταςηκ·σασ·αςηκ·σαντ·ας
Datηξασαιςηξασι, ηξασινηκ·σασ·αιςηκ·σα[ντ]·σι(ν)
Genηξασωνηξαντωνηκ·σασ·ωνηκ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηξαμενηηξαμενεηκ·σαμεν·ηηκ·σαμεν·ε
Nomηξαμενοςηκ·σαμεν·ος
Accηξαμενηνηξαμενονηκ·σαμεν·ηνηκ·σαμεν·ον
Datηξαμενῃηξαμενῳηκ·σαμεν·ῃηκ·σαμεν·ῳ
Genηξαμενηςηξαμενουηκ·σαμεν·ηςηκ·σαμεν·ου
PlVocηξαμεναιηξαμενοιηξαμεναηκ·σαμεν·αιηκ·σαμεν·οιηκ·σαμεν·α
Nom
Accηξαμεναςηξαμενουςηκ·σαμεν·αςηκ·σαμεν·ους
Datηξαμεναιςηξαμενοιςηκ·σαμεν·αιςηκ·σαμεν·οις
Genηξαμενωνηξαμενωνηκ·σαμεν·ωνηκ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκαηκ·[κ]α
2ndηκας, ηκεςηκ·[κ]ας, ηκ·[κ]ες alt
3rdηκεν[LXX], ηκε[LXX]ηκ·[κ]ε(ν)
Pl1stηκαμεν[LXX]ηκ·[κ]αμεν
2ndηκατε[LXX]ηκ·[κ]ατε
3rdηκασιν[GNT][LXX], ηκασι[LXX], ηκανηκ·[κ]ασι(ν), ηκ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκω[GNT][LXX]ηκ·[κ]ω
2ndηκῃςηκ·[κ]ῃς
3rdηκῃηκ·[κ]ῃ
Pl1stηκωμενηκ·[κ]ωμεν
2ndηκητεηκ·[κ]ητε
3rdηκωσιν, ηκωσιηκ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκοιμι, ηκοιηνηκ·[κ]οιμι, ηκ·[κ]οιην classical
2ndηκοις, ηκοιηςηκ·[κ]οις, ηκ·[κ]οιης classical
3rdηκοι, ηκοιηηκ·[κ]οι, ηκ·[κ]οιη classical
Pl1stηκοιμενηκ·[κ]οιμεν
2ndηκοιτεηκ·[κ]οιτε
3rdηκοιενηκ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηκε[LXX]ηκ·[κ]ε
3rdηκετωηκ·[κ]ετω
Pl1st
2ndηκετε[LXX]ηκ·[κ]ετε
3rdηκετωσανηκ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηκεναι​ηκ·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηκυιαηκοςηκ·[κ]υι·αηκ·[κ]ο[τ]·ς
Nomηκωςηκ·[κ]ο[τ]·^ς
Accηκυιανηκοταηκ·[κ]υι·ανηκ·[κ]οτ·α
Datηκυιᾳηκοτιηκ·[κ]υι·ᾳηκ·[κ]οτ·ι
Genηκυιαςηκοτοςηκ·[κ]υι·αςηκ·[κ]οτ·ος
PlVocηκυιαιηκοτεςηκοταηκ·[κ]υι·αιηκ·[κ]οτ·εςηκ·[κ]οτ·α
Nom
Accηκυιαςηκοταςηκ·[κ]υι·αςηκ·[κ]οτ·ας
Datηκυιαιςηκοσι, ηκοσινηκ·[κ]υι·αιςηκ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genηκυιωνηκοτωνηκ·[κ]υι·ωνηκ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεηκειν, εηκηε·ηκ·[κ]ειν, ε·ηκ·[κ]η classical
2ndεηκεις, εηκηςε·ηκ·[κ]εις, ε·ηκ·[κ]ης classical
3rdεηκειε·ηκ·[κ]ει
Pl1stεηκειμεν, εηκεμενε·ηκ·[κ]ειμεν, ε·ηκ·[κ]εμεν classical
2ndεηκειτε, εηκετεε·ηκ·[κ]ειτε, ε·ηκ·[κ]ετε classical
3rdεηκεισαν, εηκεσανε·ηκ·[κ]εισαν, ε·ηκ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκειν[LXX], ηκη[ε]·ηκ·[κ]ειν, [ε]·ηκ·[κ]η classical
2ndηκεις[LXX], ηκης[ε]·ηκ·[κ]εις, [ε]·ηκ·[κ]ης classical
3rdηκει[GNT][LXX][ε]·ηκ·[κ]ει
Pl1stηκειμεν, ηκεμεν[ε]·ηκ·[κ]ειμεν, [ε]·ηκ·[κ]εμεν classical
2ndηκειτε, ηκετε[LXX][ε]·ηκ·[κ]ειτε, [ε]·ηκ·[κ]ετε classical
3rdηκεισαν, ηκεσαν[ε]·ηκ·[κ]εισαν, [ε]·ηκ·[κ]εσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 29-Oct-2020 23:50:32 EDT