ανοιγω • ANOIGW • anoigō

Search: ηνοιξεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηνοιξενἀνοίγωε·ανοιγ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανοιγω[LXX]αν·οιγ·ωανοιγομαιαν·οιγ·ομαι
2ndανοιγεις[LXX]αν·οιγ·ειςανοιγῃ, ανοιγει[GNT][LXX], ανοιγεσαιαν·οιγ·ῃ, αν·οιγ·ει classical, αν·οιγ·εσαι alt
3rdανοιγει[GNT][LXX]αν·οιγ·ειανοιγεταιαν·οιγ·εται
Pl1stανοιγομεναν·οιγ·ομενανοιγομεθααν·οιγ·ομεθα
2ndανοιγετεαν·οιγ·ετεανοιγεσθεαν·οιγ·εσθε
3rdανοιγουσιν, ανοιγουσιαν·οιγ·ουσι(ν)ανοιγονται[LXX]αν·οιγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανοιγω[LXX]αν·οιγ·ωανοιγωμαιαν·οιγ·ωμαι
2ndανοιγῃςαν·οιγ·ῃςανοιγῃαν·οιγ·ῃ
3rdανοιγῃαν·οιγ·ῃανοιγηταιαν·οιγ·ηται
Pl1stανοιγωμεναν·οιγ·ωμενανοιγωμεθααν·οιγ·ωμεθα
2ndανοιγητεαν·οιγ·ητεανοιγησθεαν·οιγ·ησθε
3rdανοιγωσιν[GNT], ανοιγωσιαν·οιγ·ωσι(ν), αν·οιγ·ωσι(ν)ανοιγωνταιαν·οιγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανοιγοιμιαν·οιγ·οιμιανοιγοιμηναν·οιγ·οιμην
2ndανοιγοιςαν·οιγ·οιςανοιγοιοαν·οιγ·οιο
3rdανοιγοιαν·οιγ·οιανοιγοιτοαν·οιγ·οιτο
Pl1stανοιγοιμεναν·οιγ·οιμενανοιγοιμεθααν·οιγ·οιμεθα
2ndανοιγοιτεαν·οιγ·οιτεανοιγοισθεαν·οιγ·οισθε
3rdανοιγοιεν, ανοιγοισαναν·οιγ·οιεν, αν·οιγ·οισαν altανοιγοιντοαν·οιγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανοιγε[LXX]αν·οιγ·εανοιγουαν·οιγ·ου
3rdανοιγετωαν·οιγ·ετωανοιγεσθωαν·οιγ·εσθω
Pl1st
2ndανοιγετεαν·οιγ·ετεανοιγεσθεαν·οιγ·εσθε
3rdανοιγετωσαν, ανοιγοντωναν·οιγ·ετωσαν, αν·οιγ·οντων classicalανοιγεσθωσαν, ανοιγεσθωναν·οιγ·εσθωσαν, αν·οιγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανοιγειν[GNT][LXX]​αν·οιγ·εινανοιγεσθαι​αν·οιγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανοιγουσαανοιγοναν·οιγ·ουσ·ααν·οιγ·ο[υ]ν[τ]
Nomανοιγων[GNT][LXX]αν·οιγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accανοιγουσανανοιγοντααν·οιγ·ουσ·αναν·οιγ·ο[υ]ντ·α
Datανοιγουσῃανοιγοντιαν·οιγ·ουσ·ῃαν·οιγ·ο[υ]ντ·ι
Genανοιγουσηςανοιγοντοςαν·οιγ·ουσ·ηςαν·οιγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocανοιγουσαιανοιγοντεςανοιγοντααν·οιγ·ουσ·αιαν·οιγ·ο[υ]ντ·εςαν·οιγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανοιγουσαςανοιγονταςαν·οιγ·ουσ·αςαν·οιγ·ο[υ]ντ·ας
Datανοιγουσαιςανοιγουσι, ανοιγουσιναν·οιγ·ουσ·αιςαν·οιγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genανοιγουσωνανοιγοντωναν·οιγ·ουσ·ωναν·οιγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανοιγομενηανοιγομενεαν·οιγ·ομεν·ηαν·οιγ·ομεν·ε
Nomανοιγομενοςαν·οιγ·ομεν·ος
Accανοιγομενηνανοιγομενοναν·οιγ·ομεν·ηναν·οιγ·ομεν·ον
Datανοιγομενῃανοιγομενῳαν·οιγ·ομεν·ῃαν·οιγ·ομεν·ῳ
Genανοιγομενηςανοιγομενουαν·οιγ·ομεν·ηςαν·οιγ·ομεν·ου
PlVocανοιγομεναι[LXX]ανοιγομενοιανοιγομενααν·οιγ·ομεν·αιαν·οιγ·ομεν·οιαν·οιγ·ομεν·α
Nom
Accανοιγομεναςανοιγομενουςαν·οιγ·ομεν·αςαν·οιγ·ομεν·ους
Datανοιγομεναιςανοιγομενοιςαν·οιγ·ομεν·αιςαν·οιγ·ομεν·οις
Genανοιγομενωνανοιγομενωναν·οιγ·ομεν·ωναν·οιγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεῳγον, ηνοιγον[LXX]αν·ε·οιγ·ον, ε·ανοιγ·ονανεῳγομην, ηνοιγομηναν·ε·οιγ·ομην, ε·ανοιγ·ομην
2ndανεῳγες, ηνοιγεςαν·ε·οιγ·ες, ε·ανοιγ·εςανεῳγου, ηνοιγουαν·ε·οιγ·ου, ε·ανοιγ·ου
3rdανεῳγεν[GNT], ανεῳγε, ηνοιγεν, ηνοιγεαν·ε·οιγ·ε(ν), αν·ε·οιγ·ε(ν), ε·ανοιγ·ε(ν)ανεῳγετο, ηνοιγετο[LXX]αν·ε·οιγ·ετο, ε·ανοιγ·ετο
Pl1stανεῳγομεν, ηνοιγομεναν·ε·οιγ·ομεν, ε·ανοιγ·ομενανεῳγομεθα, ηνοιγομεθααν·ε·οιγ·ομεθα, ε·ανοιγ·ομεθα
2ndανεῳγετε, ηνοιγετεαν·ε·οιγ·ετε, ε·ανοιγ·ετεανεῳγεσθε, ηνοιγεσθεαν·ε·οιγ·εσθε, ε·ανοιγ·εσθε
3rdανεῳγον, ανεῳγοσαν, ηνοιγον[LXX], ηνοιγοσαναν·ε·οιγ·ον, αν·ε·οιγ·οσαν alt, ε·ανοιγ·ον, ε·ανοιγ·οσαν altανεῳγοντο, ηνοιγοντοαν·ε·οιγ·οντο, ε·ανοιγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανοιξω[GNT][LXX]αν·οιγ·σωανοιξομαιαν·οιγ·σομαι
2ndανοιξεις[LXX]αν·οιγ·σειςανοιξῃ[GNT][LXX], ανοιξει[GNT][LXX], ανοιξεσαιαν·οιγ·σῃ, αν·οιγ·σει classical, αν·οιγ·σεσαι alt
3rdανοιξει[GNT][LXX]αν·οιγ·σειανοιξεταιαν·οιγ·σεται
Pl1stανοιξομεν[LXX]αν·οιγ·σομενανοιξομεθααν·οιγ·σομεθα
2ndανοιξετεαν·οιγ·σετεανοιξεσθεαν·οιγ·σεσθε
3rdανοιξουσιν, ανοιξουσιαν·οιγ·σουσι(ν)ανοιξονταιαν·οιγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανοιξοιμιαν·οιγ·σοιμιανοιξοιμηναν·οιγ·σοιμην
2ndανοιξοιςαν·οιγ·σοιςανοιξοιοαν·οιγ·σοιο
3rdανοιξοιαν·οιγ·σοιανοιξοιτοαν·οιγ·σοιτο
Pl1stανοιξοιμεναν·οιγ·σοιμενανοιξοιμεθααν·οιγ·σοιμεθα
2ndανοιξοιτεαν·οιγ·σοιτεανοιξοισθεαν·οιγ·σοισθε
3rdανοιξοιεναν·οιγ·σοιενανοιξοιντοαν·οιγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανοιξειν​αν·οιγ·σειν​ανοιξεσθαι​αν·οιγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανοιξουσαανοιξον[GNT][LXX]αν·οιγ·σουσ·ααν·οιγ·σο[υ]ν[τ]
Nomανοιξωναν·οιγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accανοιξουσανανοιξοντααν·οιγ·σουσ·αναν·οιγ·σο[υ]ντ·α
Datανοιξουσῃανοιξοντιαν·οιγ·σουσ·ῃαν·οιγ·σο[υ]ντ·ι
Genανοιξουσηςανοιξοντοςαν·οιγ·σουσ·ηςαν·οιγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocανοιξουσαιανοιξοντεςανοιξοντααν·οιγ·σουσ·αιαν·οιγ·σο[υ]ντ·εςαν·οιγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accανοιξουσαςανοιξονταςαν·οιγ·σουσ·αςαν·οιγ·σο[υ]ντ·ας
Datανοιξουσαιςανοιξουσι, ανοιξουσιναν·οιγ·σουσ·αιςαν·οιγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genανοιξουσωνανοιξοντωναν·οιγ·σουσ·ωναν·οιγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανοιξομενηανοιξομενεαν·οιγ·σομεν·ηαν·οιγ·σομεν·ε
Nomανοιξομενοςαν·οιγ·σομεν·ος
Accανοιξομενηνανοιξομενοναν·οιγ·σομεν·ηναν·οιγ·σομεν·ον
Datανοιξομενῃανοιξομενῳαν·οιγ·σομεν·ῃαν·οιγ·σομεν·ῳ
Genανοιξομενηςανοιξομενουαν·οιγ·σομεν·ηςαν·οιγ·σομεν·ου
PlVocανοιξομεναιανοιξομενοιανοιξομενααν·οιγ·σομεν·αιαν·οιγ·σομεν·οιαν·οιγ·σομεν·α
Nom
Accανοιξομεναςανοιξομενουςαν·οιγ·σομεν·αςαν·οιγ·σομεν·ους
Datανοιξομεναιςανοιξομενοιςαν·οιγ·σομεν·αιςαν·οιγ·σομεν·οις
Genανοιξομενωνανοιξομενωναν·οιγ·σομεν·ωναν·οιγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεῳξα, ηνοιξα[LXX], ηνεῳξααν·ε·οιγ·σα, ε·ανοιγ·σα, ε·ανεῳγ·σαανεῳξαμην, ηνοιξαμην, ηνεῳξαμηναν·ε·οιγ·σαμην, ε·ανοιγ·σαμην, ε·ανεῳγ·σαμην
2ndανεῳξας, ηνοιξας[LXX], ηνεῳξαςαν·ε·οιγ·σας, ε·ανοιγ·σας, ε·ανεῳγ·σαςανεῳξω, ηνοιξω, ηνεῳξωαν·ε·οιγ·σω, ε·ανοιγ·σω, ε·ανεῳγ·σω
3rdανεῳξεν[GNT][LXX], ανεῳξε, ηνοιξεν[GNT][LXX], ηνεῳξεν[GNT][LXX], ηνοιξε, ηνεῳξεαν·ε·οιγ·σε(ν), αν·ε·οιγ·σε(ν), ε·ανοιγ·σε(ν), ε·ανεῳγ·σε(ν), ε·ανοιγ·σε(ν), ε·ανεῳγ·σε(ν)ανεῳξατο, ηνοιξατο, ηνεῳξατοαν·ε·οιγ·σατο, ε·ανοιγ·σατο, ε·ανεῳγ·σατο
Pl1stανεῳξαμεν, ηνοιξαμεν[LXX], ηνεῳξαμεναν·ε·οιγ·σαμεν, ε·ανοιγ·σαμεν, ε·ανεῳγ·σαμενανεῳξαμεθα, ηνοιξαμεθα, ηνεῳξαμεθααν·ε·οιγ·σαμεθα, ε·ανοιγ·σαμεθα, ε·ανεῳγ·σαμεθα
2ndανεῳξατε, ηνοιξατε[LXX], ηνεῳξατεαν·ε·οιγ·σατε, ε·ανοιγ·σατε, ε·ανεῳγ·σατεανεῳξασθε, ηνοιξασθε, ηνεῳξασθεαν·ε·οιγ·σασθε, ε·ανοιγ·σασθε, ε·ανεῳγ·σασθε
3rdανεῳξαν, ηνοιξαν[LXX], ηνεῳξαναν·ε·οιγ·σαν, ε·ανοιγ·σαν, ε·ανεῳγ·σανανεῳξαντο, ηνοιξαντο, ηνεῳξαντοαν·ε·οιγ·σαντο, ε·ανοιγ·σαντο, ε·ανεῳγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανοιξω[GNT][LXX]αν·οιγ·σωανοιξωμαιαν·οιγ·σωμαι
2ndανοιξῃς[LXX]αν·οιγ·σῃςανοιξῃ[GNT][LXX]αν·οιγ·σῃ
3rdανοιξῃ[GNT][LXX]αν·οιγ·σῃανοιξηταιαν·οιγ·σηται
Pl1stανοιξωμεναν·οιγ·σωμενανοιξωμεθααν·οιγ·σωμεθα
2ndανοιξητεαν·οιγ·σητεανοιξησθεαν·οιγ·σησθε
3rdανοιξωσιν[GNT][LXX], ανοιξωσιαν·οιγ·σωσι(ν), αν·οιγ·σωσι(ν)ανοιξωνταιαν·οιγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανοιξαιμιαν·οιγ·σαιμιανοιξαιμηναν·οιγ·σαιμην
2ndανοιξαις, ανοιξειαςαν·οιγ·σαις, αν·οιγ·σειας classicalανοιξαιοαν·οιγ·σαιο
3rdανοιξαι[GNT][LXX], ανοιξειεαν·οιγ·σαι, αν·οιγ·σειε classicalανοιξαιτοαν·οιγ·σαιτο
Pl1stανοιξαιμεναν·οιγ·σαιμενανοιξαιμεθααν·οιγ·σαιμεθα
2ndανοιξαιτεαν·οιγ·σαιτεανοιξαισθεαν·οιγ·σαισθε
3rdανοιξαιεν, ανοιξαισαν, ανοιξειαν, ανοιξειεναν·οιγ·σαιεν, αν·οιγ·σαισαν alt, αν·οιγ·σειαν classical, αν·οιγ·σειεν classicalανοιξαιντοαν·οιγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανοιξον[GNT][LXX]αν·οιγ·σονανοιξαι[GNT][LXX]αν·οιγ·σαι
3rdανοιξατωαν·οιγ·σατωανοιξασθωαν·οιγ·σασθω
Pl1st
2ndανοιξατε[LXX]αν·οιγ·σατεανοιξασθεαν·οιγ·σασθε
3rdανοιξατωσαν, ανοιξαντωναν·οιγ·σατωσαν, αν·οιγ·σαντων classicalανοιξασθωσαν, ανοιξασθωναν·οιγ·σασθωσαν, αν·οιγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανοιξαι[GNT][LXX]​αν·οιγ·σαιανοιξασθαι​αν·οιγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανοιξασα[LXX]ανοιξας[GNT][LXX]ανοιξαναν·οιγ·σασ·ααν·οιγ·σα[ντ]·ςαν·οιγ·σαν[τ]
Nom
Accανοιξασανανοιξαντα[LXX]αν·οιγ·σασ·αναν·οιγ·σαντ·α
Datανοιξασῃανοιξαντιαν·οιγ·σασ·ῃαν·οιγ·σαντ·ι
Genανοιξασηςανοιξαντος[LXX]αν·οιγ·σασ·ηςαν·οιγ·σαντ·ος
PlVocανοιξασαιανοιξαντες[GNT][LXX]ανοιξαντα[LXX]αν·οιγ·σασ·αιαν·οιγ·σαντ·εςαν·οιγ·σαντ·α
Nom
Accανοιξασαςανοιξανταςαν·οιγ·σασ·αςαν·οιγ·σαντ·ας
Datανοιξασαιςανοιξασι, ανοιξασιναν·οιγ·σασ·αιςαν·οιγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genανοιξασωνανοιξαντωναν·οιγ·σασ·ωναν·οιγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανοιξαμενηανοιξαμενεαν·οιγ·σαμεν·ηαν·οιγ·σαμεν·ε
Nomανοιξαμενοςαν·οιγ·σαμεν·ος
Accανοιξαμενηνανοιξαμενοναν·οιγ·σαμεν·ηναν·οιγ·σαμεν·ον
Datανοιξαμενῃανοιξαμενῳαν·οιγ·σαμεν·ῃαν·οιγ·σαμεν·ῳ
Genανοιξαμενηςανοιξαμενουαν·οιγ·σαμεν·ηςαν·οιγ·σαμεν·ου
PlVocανοιξαμεναιανοιξαμενοιανοιξαμενααν·οιγ·σαμεν·αιαν·οιγ·σαμεν·οιαν·οιγ·σαμεν·α
Nom
Accανοιξαμεναςανοιξαμενουςαν·οιγ·σαμεν·αςαν·οιγ·σαμεν·ους
Datανοιξαμεναιςανοιξαμενοιςαν·οιγ·σαμεν·αιςαν·οιγ·σαμεν·οις
Genανοιξαμενωνανοιξαμενωναν·οιγ·σαμεν·ωναν·οιγ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεῳγααν·εῳγ·[κ]αανεῳγμαιαν·εῳγ·μαι
2ndανεῳγας, ανεῳγεςαν·εῳγ·[κ]ας, αν·εῳγ·[κ]ες altανεῳξαιαν·εῳγ·σαι
3rdανεῳγεν[GNT], ανεῳγεαν·εῳγ·[κ]ε(ν), αν·εῳγ·[κ]ε(ν)ανεῳκταιαν·εῳγ·ται
Pl1stανεῳγαμεναν·εῳγ·[κ]αμενανεῳγμεθααν·εῳγ·μεθα
2ndανεῳγατεαν·εῳγ·[κ]ατεανεῳχθεαν·εῳγ·σθε
3rdανεῳγασιν, ανεῳγασι, ανεῳγαναν·εῳγ·[κ]ασι(ν), αν·εῳγ·[κ]αν altανεῳχαταιαν·εῳγ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεῳξομαιαν·εῳγ·σομαι
2ndανεῳξῃ, ανεῳξειαν·εῳγ·σῃ, αν·εῳγ·σει classical
3rdανεῳξεταιαν·εῳγ·σεται
Pl1stανεῳξομεθααν·εῳγ·σομεθα
2ndανεῳξεσθεαν·εῳγ·σεσθε
3rdανεῳξονταιαν·εῳγ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεῳγωαν·εῳγ·[κ]ω
2ndανεῳγῃςαν·εῳγ·[κ]ῃς
3rdανεῳγῃαν·εῳγ·[κ]ῃ
Pl1stανεῳγωμεναν·εῳγ·[κ]ωμεν
2ndανεῳγητεαν·εῳγ·[κ]ητε
3rdανεῳγωσιν, ανεῳγωσιαν·εῳγ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεῳγοιμι, ανεῳγοιηναν·εῳγ·[κ]οιμι, αν·εῳγ·[κ]οιην classical
2ndανεῳγοις, ανεῳγοιηςαν·εῳγ·[κ]οις, αν·εῳγ·[κ]οιης classical
3rdανεῳγοι, ανεῳγοιηαν·εῳγ·[κ]οι, αν·εῳγ·[κ]οιη classical
Pl1stανεῳγοιμεναν·εῳγ·[κ]οιμεν
2ndανεῳγοιτεαν·εῳγ·[κ]οιτε
3rdανεῳγοιεναν·εῳγ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεῳξοιμηναν·εῳγ·σοιμην
2ndανεῳξοιοαν·εῳγ·σοιο
3rdανεῳξοιτοαν·εῳγ·σοιτο
Pl1stανεῳξοιμεθααν·εῳγ·σοιμεθα
2ndανεῳξοισθεαν·εῳγ·σοισθε
3rdανεῳξοιντοαν·εῳγ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανεῳγεαν·εῳγ·[κ]εανεῳξοαν·εῳγ·σο
3rdανεῳγετωαν·εῳγ·[κ]ετωανεῳχθωαν·εῳγ·σθω
Pl1st
2ndανεῳγετεαν·εῳγ·[κ]ετεανεῳχθεαν·εῳγ·σθε
3rdανεῳγετωσαναν·εῳγ·[κ]ετωσανανεῳχθωσαν, ανεῳχθωναν·εῳγ·σθωσαν, αν·εῳγ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανεῳγεναι​αν·εῳγ·[κ]εναι​ανεῳχθαι​αν·εῳγ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανεῳξεσθαι​αν·εῳγ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανεῳγυιαανεῳγοςαν·εῳγ·[κ]υι·ααν·εῳγ·[κ]ο[τ]·ς
Nomανεῳγωςαν·εῳγ·[κ]ο[τ]·^ς
Accανεῳγυιανανεῳγοτα[GNT]αν·εῳγ·[κ]υι·αναν·εῳγ·[κ]οτ·α
Datανεῳγυιᾳανεῳγοτιαν·εῳγ·[κ]υι·ᾳαν·εῳγ·[κ]οτ·ι
Genανεῳγυιαςανεῳγοτοςαν·εῳγ·[κ]υι·αςαν·εῳγ·[κ]οτ·ος
PlVocανεῳγυιαιανεῳγοτεςανεῳγοτα[GNT]αν·εῳγ·[κ]υι·αιαν·εῳγ·[κ]οτ·εςαν·εῳγ·[κ]οτ·α
Nom
Accανεῳγυιαςανεῳγοταςαν·εῳγ·[κ]υι·αςαν·εῳγ·[κ]οτ·ας
Datανεῳγυιαιςανεῳγοσι, ανεῳγοσιναν·εῳγ·[κ]υι·αιςαν·εῳγ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genανεῳγυιωνανεῳγοτων[LXX]αν·εῳγ·[κ]υι·ωναν·εῳγ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανεῳγμενη[GNT], ηνοιγμενη, ηνεῳγμενη[GNT]ανεῳγμενε, ηνοιγμενε, ηνεῳγμενεαν·εῳγ·μεν·η, ηνοιγ·μεν·η, ηνεῳγ·μεν·ηαν·εῳγ·μεν·ε, ηνοιγ·μεν·ε, ηνεῳγ·μεν·ε
Nomανεῳγμενος[GNT][LXX], ηνοιγμενος, ηνεῳγμενοςαν·εῳγ·μεν·ος, ηνοιγ·μεν·ος, ηνεῳγ·μεν·ος
Accανεῳγμενην[GNT][LXX], ηνοιγμενην, ηνεῳγμενην[GNT]ανεῳγμενον[GNT][LXX], ηνοιγμενον, ηνεῳγμενον[GNT]αν·εῳγ·μεν·ην, ηνοιγ·μεν·ην, ηνεῳγ·μεν·ηναν·εῳγ·μεν·ον, ηνοιγ·μεν·ον, ηνεῳγ·μεν·ον
Datανεῳγμενῃ, ηνοιγμενῃ, ηνεῳγμενῃανεῳγμενῳ, ηνοιγμενῳ, ηνεῳγμενῳαν·εῳγ·μεν·ῃ, ηνοιγ·μεν·ῃ, ηνεῳγ·μεν·ῃαν·εῳγ·μεν·ῳ, ηνοιγ·μεν·ῳ, ηνεῳγ·μεν·ῳ
Genανεῳγμενης[GNT], ηνοιγμενης, ηνεῳγμενηςανεῳγμενου, ηνοιγμενου, ηνεῳγμενουαν·εῳγ·μεν·ης, ηνοιγ·μεν·ης, ηνεῳγ·μεν·ηςαν·εῳγ·μεν·ου, ηνοιγ·μεν·ου, ηνεῳγ·μεν·ου
PlVocανεῳγμεναι[LXX], ηνοιγμεναι, ηνεῳγμεναιανεῳγμενοι[LXX], ηνοιγμενοι, ηνεῳγμενοιανεῳγμενα, ηνοιγμενα[LXX], ηνεῳγμενα[LXX]αν·εῳγ·μεν·αι, ηνοιγ·μεν·αι, ηνεῳγ·μεν·αιαν·εῳγ·μεν·οι, ηνοιγ·μεν·οι, ηνεῳγ·μεν·οιαν·εῳγ·μεν·α, ηνοιγ·μεν·α, ηνεῳγ·μεν·α
Nom
Accανεῳγμενας[GNT], ηνοιγμενας, ηνεῳγμεναςανεῳγμενους[GNT][LXX], ηνοιγμενους, ηνεῳγμενους[LXX]αν·εῳγ·μεν·ας, ηνοιγ·μεν·ας, ηνεῳγ·μεν·αςαν·εῳγ·μεν·ους, ηνοιγ·μεν·ους, ηνεῳγ·μεν·ους
Datανεῳγμεναις, ηνοιγμεναις, ηνεῳγμεναιςανεῳγμενοις, ηνοιγμενοις, ηνεῳγμενοιςαν·εῳγ·μεν·αις, ηνοιγ·μεν·αις, ηνεῳγ·μεν·αιςαν·εῳγ·μεν·οις, ηνοιγ·μεν·οις, ηνεῳγ·μεν·οις
Genανεῳγμενων[GNT], ηνοιγμενων, ηνεῳγμενωνανεῳγμενων[GNT], ηνοιγμενων, ηνεῳγμενωναν·εῳγ·μεν·ων, ηνοιγ·μεν·ων, ηνεῳγ·μεν·ωναν·εῳγ·μεν·ων, ηνοιγ·μεν·ων, ηνεῳγ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεῳγειν, ανεῳγηαν·ε·εῳγ·[κ]ειν, αν·ε·εῳγ·[κ]η classicalανεῳγμηναν·ε·εῳγ·μην
2ndανεῳγεις, ανεῳγηςαν·ε·εῳγ·[κ]εις, αν·ε·εῳγ·[κ]ης classicalανεῳξοαν·ε·εῳγ·σο
3rdανεῳγειαν·ε·εῳγ·[κ]ειανεῳκτο[LXX]αν·ε·εῳγ·το
Pl1stανεῳγειμεν, ανεῳγεμεναν·ε·εῳγ·[κ]ειμεν, αν·ε·εῳγ·[κ]εμεν classicalανεῳγμεθααν·ε·εῳγ·μεθα
2ndανεῳγειτε, ανεῳγετεαν·ε·εῳγ·[κ]ειτε, αν·ε·εῳγ·[κ]ετε classicalανεῳχθεαν·ε·εῳγ·σθε
3rdανεῳγεισαν, ανεῳγεσαναν·ε·εῳγ·[κ]εισαν, αν·ε·εῳγ·[κ]εσαν classicalανεῳχατοαν·ε·εῳγ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανεῳχθην, ηνοιχθην, ηνοιγην, ηνεῳχθηναν·ε·οιγ·θην, ε·ανοιγ·θην, ε·ανοιγ·[θ]ην, ε·ανεῳγ·θην
2ndανεῳχθης, ηνοιχθης, ηνοιγης, ηνεῳχθηςαν·ε·οιγ·θης, ε·ανοιγ·θης, ε·ανοιγ·[θ]ης, ε·ανεῳγ·θης
3rdανεῳχθη[GNT], ηνοιχθη[GNT][LXX], ηνοιγη[GNT], ηνεῳχθη[GNT]αν·ε·οιγ·θη, ε·ανοιγ·θη, ε·ανοιγ·[θ]η, ε·ανεῳγ·θη
Pl1stανεῳχθημεν, ηνοιχθημεν, ηνοιγημεν, ηνεῳχθημεναν·ε·οιγ·θημεν, ε·ανοιγ·θημεν, ε·ανοιγ·[θ]ημεν, ε·ανεῳγ·θημεν
2ndανεῳχθητε, ηνοιχθητε, ηνοιγητε, ηνεῳχθητεαν·ε·οιγ·θητε, ε·ανοιγ·θητε, ε·ανοιγ·[θ]ητε, ε·ανεῳγ·θητε
3rdανεῳχθησαν[GNT], ηνοιχθησαν[GNT][LXX], ηνοιγησαν[GNT], ηνεῳχθησαν[GNT][LXX]αν·ε·οιγ·θησαν, ε·ανοιγ·θησαν, ε·ανοιγ·[θ]ησαν, ε·ανεῳγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανοιχθησομαι, ανοιγησομαι, ανεῳχθησομαιαν·οιγ·θησομαι, αν·οιγ·[θ]ησομαι, ανεῳγ·θησομαι
2ndανοιχθησῃ, ανοιχθησει, ανοιγησῃ, ανεῳχθησῃ, ανοιγησει, ανεῳχθησειαν·οιγ·θησῃ, αν·οιγ·θησει classical, αν·οιγ·[θ]ησῃ, ανεῳγ·θησῃ, αν·οιγ·[θ]ησει classical, ανεῳγ·θησει classical
3rdανοιχθησεται[LXX], ανοιγησεται[GNT], ανεῳχθησεταιαν·οιγ·θησεται, αν·οιγ·[θ]ησεται, ανεῳγ·θησεται
Pl1stανοιχθησομεθα, ανοιγησομεθα, ανεῳχθησομεθααν·οιγ·θησομεθα, αν·οιγ·[θ]ησομεθα, ανεῳγ·θησομεθα
2ndανοιχθησεσθε, ανοιγησεσθε, ανεῳχθησεσθεαν·οιγ·θησεσθε, αν·οιγ·[θ]ησεσθε, ανεῳγ·θησεσθε
3rdανοιχθησονται[LXX], ανοιγησονται[LXX], ανεῳχθησονται[LXX]αν·οιγ·θησονται, αν·οιγ·[θ]ησονται, ανεῳγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανοιχθω, ανοιγω[LXX], ανεῳχθωαν·οιγ·θω, αν·οιγ·[θ]ω, ανεῳγ·θω
2ndανοιχθῃς, ανοιγῃς, ανεῳχθῃςαν·οιγ·θῃς, αν·οιγ·[θ]ῃς, ανεῳγ·θῃς
3rdανοιχθῃ, ανοιγῃ, ανεῳχθῃαν·οιγ·θῃ, αν·οιγ·[θ]ῃ, ανεῳγ·θῃ
Pl1stανοιχθωμεν, ανοιγωμεν, ανεῳχθωμεναν·οιγ·θωμεν, αν·οιγ·[θ]ωμεν, ανεῳγ·θωμεν
2ndανοιχθητε, ανοιγητε, ανεῳχθητεαν·οιγ·θητε, αν·οιγ·[θ]ητε, ανεῳγ·θητε
3rdανοιχθωσιν[GNT], ανοιχθωσι, ανοιγωσιν[GNT], ανεῳχθωσιν, ανοιγωσι, ανεῳχθωσιαν·οιγ·θωσι(ν), αν·οιγ·θωσι(ν), αν·οιγ·[θ]ωσι(ν), αν·οιγ·[θ]ωσι(ν), ανεῳγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανοιχθειην, ανοιγειην, ανεῳχθειηναν·οιγ·θειην, αν·οιγ·[θ]ειην, ανεῳγ·θειην
2ndανοιχθειης, ανοιγειης, ανεῳχθειηςαν·οιγ·θειης, αν·οιγ·[θ]ειης, ανεῳγ·θειης
3rdανοιχθειη, ανοιγειη, ανεῳχθειηαν·οιγ·θειη, αν·οιγ·[θ]ειη, ανεῳγ·θειη
Pl1stανοιχθειημεν, ανοιχθειμεν, ανοιγειημεν, ανεῳχθειημεν, ανοιγειμεν, ανεῳχθειμεναν·οιγ·θειημεν, αν·οιγ·θειμεν classical, αν·οιγ·[θ]ειημεν, ανεῳγ·θειημεν, αν·οιγ·[θ]ειμεν classical, ανεῳγ·θειμεν classical
2ndανοιχθειητε, ανοιχθειτε, ανοιγειητε, ανεῳχθειητε, ανοιγειτε, ανεῳχθειτεαν·οιγ·θειητε, αν·οιγ·θειτε classical, αν·οιγ·[θ]ειητε, ανεῳγ·θειητε, αν·οιγ·[θ]ειτε classical, ανεῳγ·θειτε classical
3rdανοιχθειησαν, ανοιχθειεν, ανοιγειησαν, ανεῳχθειησαν, ανοιγειεν, ανεῳχθειεναν·οιγ·θειησαν, αν·οιγ·θειεν classical, αν·οιγ·[θ]ειησαν, ανεῳγ·θειησαν, αν·οιγ·[θ]ειεν classical, ανεῳγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανοιχθησοιμην, ανοιγησοιμην, ανεῳχθησοιμηναν·οιγ·θησοιμην, αν·οιγ·[θ]ησοιμην, ανεῳγ·θησοιμην
2ndανοιχθησοιο, ανοιγησοιο, ανεῳχθησοιοαν·οιγ·θησοιο, αν·οιγ·[θ]ησοιο, ανεῳγ·θησοιο
3rdανοιχθησοιτο, ανοιγησοιτο, ανεῳχθησοιτοαν·οιγ·θησοιτο, αν·οιγ·[θ]ησοιτο, ανεῳγ·θησοιτο
Pl1stανοιχθησοιμεθα, ανοιγησοιμεθα, ανεῳχθησοιμεθααν·οιγ·θησοιμεθα, αν·οιγ·[θ]ησοιμεθα, ανεῳγ·θησοιμεθα
2ndανοιχθησοισθε, ανοιγησοισθε, ανεῳχθησοισθεαν·οιγ·θησοισθε, αν·οιγ·[θ]ησοισθε, ανεῳγ·θησοισθε
3rdανοιχθησοιντο, ανοιγησοιντο, ανεῳχθησοιντοαν·οιγ·θησοιντο, αν·οιγ·[θ]ησοιντο, ανεῳγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndανοιχθητι, ανοιγηθι, ανεῳχθητιαν·οιγ·θητι, αν·οιγ·[θ]ητι, ανεῳγ·θητι
3rdανοιχθητω, ανοιγητω, ανεῳχθητωαν·οιγ·θητω, αν·οιγ·[θ]ητω, ανεῳγ·θητω
Pl1st
2ndανοιχθητε, ανοιγητε, ανεῳχθητεαν·οιγ·θητε, αν·οιγ·[θ]ητε, ανεῳγ·θητε
3rdανοιχθητωσαν, ανοιχθεντων, ανοιγητωσαν, ανεῳχθητωσαν, ανοιγεντων, ανεῳχθεντωναν·οιγ·θητωσαν, αν·οιγ·θεντων classical, αν·οιγ·[θ]ητωσαν, ανεῳγ·θητωσαν, αν·οιγ·[θ]εντων classical, ανεῳγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ανοιχθηναι, ανοιγηναι[LXX], ανεῳχθηναι[GNT]​αν·οιγ·θηναι, αν·οιγ·[θ]ηναι, ανεῳγ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ανοιχθησεσθαι, ανοιγησεσθαι, ανεῳχθησεσθαι​αν·οιγ·θησεσθαι, αν·οιγ·[θ]ησεσθαι, ανεῳγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανοιχθεισα, ανοιγεισα, ανεῳχθεισαανοιχθεις, ανοιγεις[LXX], ανεῳχθειςανοιχθεν[LXX], ανοιγεν, ανεῳχθεναν·οιγ·θεισ·α, αν·οιγ·[θ]εισ·α, ανεῳγ·θεισ·ααν·οιγ·θει[ντ]·ς, αν·οιγ·[θ]ει[ντ]·ς, ανεῳγ·θει[ντ]·ςαν·οιγ·θε[ι]ν[τ], αν·οιγ·[θ]ε[ι]ν[τ], ανεῳγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accανοιχθεισαν, ανοιγεισαν, ανεῳχθεισανανοιχθεντα, ανοιγεντα, ανεῳχθεντααν·οιγ·θεισ·αν, αν·οιγ·[θ]εισ·αν, ανεῳγ·θεισ·αναν·οιγ·θε[ι]ντ·α, αν·οιγ·[θ]ε[ι]ντ·α, ανεῳγ·θε[ι]ντ·α
Datανοιχθεισῃ, ανοιγεισῃ, ανεῳχθεισῃανοιχθεντι, ανοιγεντι, ανεῳχθεντιαν·οιγ·θεισ·ῃ, αν·οιγ·[θ]εισ·ῃ, ανεῳγ·θεισ·ῃαν·οιγ·θε[ι]ντ·ι, αν·οιγ·[θ]ε[ι]ντ·ι, ανεῳγ·θε[ι]ντ·ι
Genανοιχθεισης, ανοιγεισης, ανεῳχθεισηςανοιχθεντος, ανοιγεντος, ανεῳχθεντοςαν·οιγ·θεισ·ης, αν·οιγ·[θ]εισ·ης, ανεῳγ·θεισ·ηςαν·οιγ·θε[ι]ντ·ος, αν·οιγ·[θ]ε[ι]ντ·ος, ανεῳγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocανοιχθεισαι, ανοιγεισαι, ανεῳχθεισαιανοιχθεντες, ανοιγεντες, ανεῳχθεντεςανοιχθεντα, ανοιγεντα, ανεῳχθεντααν·οιγ·θεισ·αι, αν·οιγ·[θ]εισ·αι, ανεῳγ·θεισ·αιαν·οιγ·θε[ι]ντ·ες, αν·οιγ·[θ]ε[ι]ντ·ες, ανεῳγ·θε[ι]ντ·εςαν·οιγ·θε[ι]ντ·α, αν·οιγ·[θ]ε[ι]ντ·α, ανεῳγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accανοιχθεισας, ανοιγεισας, ανεῳχθεισαςανοιχθεντας, ανοιγεντας, ανεῳχθενταςαν·οιγ·θεισ·ας, αν·οιγ·[θ]εισ·ας, ανεῳγ·θεισ·αςαν·οιγ·θε[ι]ντ·ας, αν·οιγ·[θ]ε[ι]ντ·ας, ανεῳγ·θε[ι]ντ·ας
Datανοιχθεισαις, ανοιγεισαις, ανεῳχθεισαιςανοιχθεισι, ανοιχθεισιν, ανοιγεισι, ανεῳχθεισι, ανοιγεισιν, ανεῳχθεισιναν·οιγ·θεισ·αις, αν·οιγ·[θ]εισ·αις, ανεῳγ·θεισ·αιςαν·οιγ·θει[ντ]·σι(ν), αν·οιγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν), ανεῳγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genανοιχθεισων, ανοιγεισων, ανεῳχθεισωνανοιχθεντων, ανοιγεντων, ανεῳχθεντωναν·οιγ·θεισ·ων, αν·οιγ·[θ]εισ·ων, ανεῳγ·θεισ·ωναν·οιγ·θε[ι]ντ·ων, αν·οιγ·[θ]ε[ι]ντ·ων, ανεῳγ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανοιχθησομενη, ανοιγησομενη, ανεῳχθησομενηανοιχθησομενε, ανοιγησομενε, ανεῳχθησομενεαν·οιγ·θησομεν·η, αν·οιγ·[θ]ησομεν·η, ανεῳγ·θησομεν·ηαν·οιγ·θησομεν·ε, αν·οιγ·[θ]ησομεν·ε, ανεῳγ·θησομεν·ε
Nomανοιχθησομενος, ανοιγησομενος, ανεῳχθησομενοςαν·οιγ·θησομεν·ος, αν·οιγ·[θ]ησομεν·ος, ανεῳγ·θησομεν·ος
Accανοιχθησομενην, ανοιγησομενην, ανεῳχθησομενηνανοιχθησομενον, ανοιγησομενον, ανεῳχθησομενοναν·οιγ·θησομεν·ην, αν·οιγ·[θ]ησομεν·ην, ανεῳγ·θησομεν·ηναν·οιγ·θησομεν·ον, αν·οιγ·[θ]ησομεν·ον, ανεῳγ·θησομεν·ον
Datανοιχθησομενῃ, ανοιγησομενῃ, ανεῳχθησομενῃανοιχθησομενῳ, ανοιγησομενῳ, ανεῳχθησομενῳαν·οιγ·θησομεν·ῃ, αν·οιγ·[θ]ησομεν·ῃ, ανεῳγ·θησομεν·ῃαν·οιγ·θησομεν·ῳ, αν·οιγ·[θ]ησομεν·ῳ, ανεῳγ·θησομεν·ῳ
Genανοιχθησομενης, ανοιγησομενης, ανεῳχθησομενηςανοιχθησομενου, ανοιγησομενου, ανεῳχθησομενουαν·οιγ·θησομεν·ης, αν·οιγ·[θ]ησομεν·ης, ανεῳγ·θησομεν·ηςαν·οιγ·θησομεν·ου, αν·οιγ·[θ]ησομεν·ου, ανεῳγ·θησομεν·ου
PlVocανοιχθησομεναι, ανοιγησομεναι, ανεῳχθησομεναιανοιχθησομενοι, ανοιγησομενοι, ανεῳχθησομενοιανοιχθησομενα, ανοιγησομενα, ανεῳχθησομενααν·οιγ·θησομεν·αι, αν·οιγ·[θ]ησομεν·αι, ανεῳγ·θησομεν·αιαν·οιγ·θησομεν·οι, αν·οιγ·[θ]ησομεν·οι, ανεῳγ·θησομεν·οιαν·οιγ·θησομεν·α, αν·οιγ·[θ]ησομεν·α, ανεῳγ·θησομεν·α
Nom
Accανοιχθησομενας, ανοιγησομενας, ανεῳχθησομεναςανοιχθησομενους, ανοιγησομενους, ανεῳχθησομενουςαν·οιγ·θησομεν·ας, αν·οιγ·[θ]ησομεν·ας, ανεῳγ·θησομεν·αςαν·οιγ·θησομεν·ους, αν·οιγ·[θ]ησομεν·ους, ανεῳγ·θησομεν·ους
Datανοιχθησομεναις, ανοιγησομεναις, ανεῳχθησομεναιςανοιχθησομενοις, ανοιγησομενοις, ανεῳχθησομενοιςαν·οιγ·θησομεν·αις, αν·οιγ·[θ]ησομεν·αις, ανεῳγ·θησομεν·αιςαν·οιγ·θησομεν·οις, αν·οιγ·[θ]ησομεν·οις, ανεῳγ·θησομεν·οις
Genανοιχθησομενων, ανοιγησομενων, ανεῳχθησομενωνανοιχθησομενων, ανοιγησομενων, ανεῳχθησομενωναν·οιγ·θησομεν·ων, αν·οιγ·[θ]ησομεν·ων, ανεῳγ·θησομεν·ωναν·οιγ·θησομεν·ων, αν·οιγ·[θ]ησομεν·ων, ανεῳγ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 00:03:11 EDT