φερω • FERW • pherō

Search: ηνεγκαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηνεγκανφέρωε·ενεγκ·[σ]αν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηνεγκανφέρωε·ενεγκ·[σ]αν1aor act ind 3rd pl

φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφερω[LXX]φερ·ωφερομαιφερ·ομαι
2ndφερειςφερ·ειςφερῃ[GNT], φερει[GNT][LXX], φερεσαιφερ·ῃ, φερ·ει classical, φερ·εσαι alt
3rdφερει[GNT][LXX]φερ·ειφερεταιφερ·εται
Pl1stφερομενφερ·ομενφερομεθαφερ·ομεθα
2ndφερετε[GNT][LXX]φερ·ετεφερεσθεφερ·εσθε
3rdφερουσιν[GNT][LXX], φερουσιφερ·ουσι(ν), φερ·ουσι(ν)φερονται[LXX]φερ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφερω[LXX]φερ·ωφερωμαιφερ·ωμαι
2ndφερῃςφερ·ῃςφερῃ[GNT]φερ·ῃ
3rdφερῃ[GNT]φερ·ῃφερηταιφερ·ηται
Pl1stφερωμενφερ·ωμενφερωμεθα[GNT]φερ·ωμεθα
2ndφερητε[GNT][LXX]φερ·ητεφερησθεφερ·ησθε
3rdφερωσιν, φερωσιφερ·ωσι(ν)φερωνταιφερ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφεροιμιφερ·οιμιφεροιμηνφερ·οιμην
2ndφεροιςφερ·οιςφεροιοφερ·οιο
3rdφεροιφερ·οιφεροιτοφερ·οιτο
Pl1stφεροιμενφερ·οιμενφεροιμεθαφερ·οιμεθα
2ndφεροιτεφερ·οιτεφεροισθεφερ·οισθε
3rdφεροιεν, φεροισανφερ·οιεν, φερ·οισαν altφεροιντοφερ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφερε[GNT][LXX]φερ·εφερουφερ·ου
3rdφερετωφερ·ετωφερεσθωφερ·εσθω
Pl1st
2ndφερετε[GNT][LXX]φερ·ετεφερεσθεφερ·εσθε
3rdφερετωσαν, φεροντων[LXX]φερ·ετωσαν, φερ·οντων classicalφερεσθωσαν, φερεσθωνφερ·εσθωσαν, φερ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φερειν[GNT][LXX]​φερ·εινφερεσθαι[GNT][LXX]​φερ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφερουσα[LXX]φερον[GNT]φερ·ουσ·αφερ·ο[υ]ν[τ]
Nomφερων[GNT][LXX]φερ·ο[υ]ν[τ]·^
Accφερουσαν[GNT]φεροντα[LXX]φερ·ουσ·ανφερ·ο[υ]ντ·α
Datφερουσῃφεροντιφερ·ουσ·ῃφερ·ο[υ]ντ·ι
Genφερουσης[LXX]φεροντος[LXX]φερ·ουσ·ηςφερ·ο[υ]ντ·ος
PlVocφερουσαι[GNT]φεροντες[GNT][LXX]φεροντα[LXX]φερ·ουσ·αιφερ·ο[υ]ντ·εςφερ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφερουσαςφεροντας[LXX]φερ·ουσ·αςφερ·ο[υ]ντ·ας
Datφερουσαιςφερουσι, φερουσιν[GNT][LXX]φερ·ουσ·αιςφερ·ου[ντ]·σι(ν), φερ·ου[ντ]·σι(ν)
Genφερουσωνφεροντων[LXX]φερ·ουσ·ωνφερ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφερομενη[LXX]φερομενεφερ·ομεν·ηφερ·ομεν·ε
Nomφερομενος[LXX]φερ·ομεν·ος
Accφερομενην[GNT]φερομενον[LXX]φερ·ομεν·ηνφερ·ομεν·ον
Datφερομενῃφερομενῳ[LXX]φερ·ομεν·ῃφερ·ομεν·ῳ
Genφερομενης[GNT]φερομενου[LXX]φερ·ομεν·ηςφερ·ομεν·ου
PlVocφερομεναιφερομενοι[GNT][LXX]φερομενα[LXX]φερ·ομεν·αιφερ·ομεν·οιφερ·ομεν·α
Nom
Accφερομεναςφερομενους[LXX]φερ·ομεν·αςφερ·ομεν·ους
Datφερομεναιςφερομενοιςφερ·ομεν·αιςφερ·ομεν·οις
Genφερομενων[LXX]φερομενων[LXX]φερ·ομεν·ωνφερ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφερον[GNT][LXX]ε·φερ·ονεφερομηνε·φερ·ομην
2ndεφερεςε·φερ·εςεφερουε·φερ·ου
3rdεφερεν[GNT][LXX], εφερεε·φερ·ε(ν), ε·φερ·ε(ν)εφερετοε·φερ·ετο
Pl1stεφερομενε·φερ·ομενεφερομεθα[GNT]ε·φερ·ομεθα
2ndεφερετεε·φερ·ετεεφερεσθεε·φερ·εσθε
3rdεφερον[GNT][LXX], εφεροσαν[LXX]ε·φερ·ον, ε·φερ·οσαν altεφεροντο[GNT]ε·φερ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοισω[LXX]οι·σωοισομαιοι·σομαι
2ndοισεις[LXX]οι·σειςοισῃ, οισει[GNT][LXX], οισεσαιοι·σῃ, οι·σει classical, οι·σεσαι alt
3rdοισει[GNT][LXX]οι·σειοισεταιοι·σεται
Pl1stοισομεν[LXX]οι·σομενοισομεθαοι·σομεθα
2ndοισετε[LXX]οι·σετεοισεσθεοι·σεσθε
3rdοισουσιν[GNT][LXX], οισουσιοι·σουσι(ν), οι·σουσι(ν)οισονταιοι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stοισοιμιοι·σοιμιοισοιμηνοι·σοιμην
2ndοισοιςοι·σοιςοισοιοοι·σοιο
3rdοισοιοι·σοιοισοιτοοι·σοιτο
Pl1stοισοιμενοι·σοιμενοισοιμεθαοι·σοιμεθα
2ndοισοιτεοι·σοιτεοισοισθεοι·σοισθε
3rdοισοιενοι·σοιενοισοιντοοι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
οισειν​οι·σειν​οισεσθαι​οι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοισουσαοισονοι·σουσ·αοι·σο[υ]ν[τ]
Nomοισωνοι·σο[υ]ν[τ]·^
Accοισουσανοισονταοι·σουσ·ανοι·σο[υ]ντ·α
Datοισουσῃοισοντιοι·σουσ·ῃοι·σο[υ]ντ·ι
Genοισουσηςοισοντοςοι·σουσ·ηςοι·σο[υ]ντ·ος
PlVocοισουσαιοισοντεςοισονταοι·σουσ·αιοι·σο[υ]ντ·εςοι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accοισουσαςοισονταςοι·σουσ·αςοι·σο[υ]ντ·ας
Datοισουσαιςοισουσι, οισουσιν[GNT][LXX]οι·σουσ·αιςοι·σου[ντ]·σι(ν), οι·σου[ντ]·σι(ν)
Genοισουσωνοισοντωνοι·σουσ·ωνοι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocοισομενηοισομενεοι·σομεν·ηοι·σομεν·ε
Nomοισομενοςοι·σομεν·ος
Accοισομενηνοισομενονοι·σομεν·ηνοι·σομεν·ον
Datοισομενῃοισομενῳοι·σομεν·ῃοι·σομεν·ῳ
Genοισομενηςοισομενουοι·σομεν·ηςοι·σομεν·ου
PlVocοισομεναιοισομενοιοισομεναοι·σομεν·αιοι·σομεν·οιοι·σομεν·α
Nom
Accοισομεναςοισομενουςοι·σομεν·αςοι·σομεν·ους
Datοισομεναιςοισομενοιςοι·σομεν·αιςοι·σομεν·οις
Genοισομενωνοισομενωνοι·σομεν·ωνοι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηνεγκα[GNT][LXX]ε·ενεγκ·[σ]αηνεγκαμηνε·ενεγκ·[σ]αμην
2ndηνεγκαςε·ενεγκ·[σ]αςηνεγκωε·ενεγκ·[σ]ω
3rdηνεγκεν[GNT][LXX], ηνεγκε[LXX]ε·ενεγκ·[σ]ε(ν)ηνεγκατοε·ενεγκ·[σ]ατο
Pl1stηνεγκαμεν[LXX]ε·ενεγκ·[σ]αμενηνεγκαμεθαε·ενεγκ·[σ]αμεθα
2ndηνεγκατε[LXX]ε·ενεγκ·[σ]ατεηνεγκασθεε·ενεγκ·[σ]ασθε
3rdηνεγκαν[GNT][LXX]ε·ενεγκ·[σ]ανηνεγκαντοε·ενεγκ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεγκωενεγκ·[σ]ωενεγκωμαιενεγκ·[σ]ωμαι
2ndενεγκῃςενεγκ·[σ]ῃςενεγκῃ[LXX]ενεγκ·[σ]ῃ
3rdενεγκῃ[LXX]ενεγκ·[σ]ῃενεγκηταιενεγκ·[σ]ηται
Pl1stενεγκωμενενεγκ·[σ]ωμενενεγκωμεθαενεγκ·[σ]ωμεθα
2ndενεγκητε[LXX]ενεγκ·[σ]ητεενεγκησθεενεγκ·[σ]ησθε
3rdενεγκωσιν[LXX], ενεγκωσιενεγκ·[σ]ωσι(ν), ενεγκ·[σ]ωσι(ν)ενεγκωνταιενεγκ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεγκαιμιενεγκ·[σ]αιμιενεγκαιμηνενεγκ·[σ]αιμην
2ndενεγκαις, ενεγκειαςενεγκ·[σ]αις, ενεγκ·[σ]ειας classicalενεγκαιοενεγκ·[σ]αιο
3rdενεγκαι[GNT][LXX], ενεγκειεενεγκ·[σ]αι, ενεγκ·[σ]ειε classicalενεγκαιτοενεγκ·[σ]αιτο
Pl1stενεγκαιμενενεγκ·[σ]αιμενενεγκαιμεθαενεγκ·[σ]αιμεθα
2ndενεγκαιτεενεγκ·[σ]αιτεενεγκαισθεενεγκ·[σ]αισθε
3rdενεγκαιεν, ενεγκαισαν[LXX], ενεγκειαν, ενεγκειενενεγκ·[σ]αιεν, ενεγκ·[σ]αισαν alt, ενεγκ·[σ]ειαν classical, ενεγκ·[σ]ειεν classicalενεγκαιντοενεγκ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενεγκον[LXX]ενεγκ·[σ]ονενεγκαι[GNT][LXX]ενεγκ·[σ]αι
3rdενεγκατωενεγκ·[σ]ατωενεγκασθωενεγκ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndενεγκατε[GNT][LXX]ενεγκ·[σ]ατεενεγκασθεενεγκ·[σ]ασθε
3rdενεγκατωσαν[LXX], ενεγκαντωνενεγκ·[σ]ατωσαν, ενεγκ·[σ]αντων classicalενεγκασθωσαν, ενεγκασθωνενεγκ·[σ]ασθωσαν, ενεγκ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενεγκαι[GNT][LXX]​ενεγκ·[σ]αιενεγκασθαι​ενεγκ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενεγκασαενεγκας[GNT][LXX]ενεγκανενεγκ·[σ]ασ·αενεγκ·[σ]α[ντ]·ςενεγκ·[σ]αν[τ]
Nom
Accενεγκασανενεγκαντα[LXX]ενεγκ·[σ]ασ·ανενεγκ·[σ]αντ·α
Datενεγκασῃενεγκαντιενεγκ·[σ]ασ·ῃενεγκ·[σ]αντ·ι
Genενεγκασηςενεγκαντος[LXX]ενεγκ·[σ]ασ·ηςενεγκ·[σ]αντ·ος
PlVocενεγκασαιενεγκαντες[GNT][LXX]ενεγκαντα[LXX]ενεγκ·[σ]ασ·αιενεγκ·[σ]αντ·εςενεγκ·[σ]αντ·α
Nom
Accενεγκασαςενεγκανταςενεγκ·[σ]ασ·αςενεγκ·[σ]αντ·ας
Datενεγκασαιςενεγκασι, ενεγκασινενεγκ·[σ]ασ·αιςενεγκ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genενεγκασωνενεγκαντωνενεγκ·[σ]ασ·ωνενεγκ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενεγκαμενηενεγκαμενεενεγκ·[σ]αμεν·ηενεγκ·[σ]αμεν·ε
Nomενεγκαμενοςενεγκ·[σ]αμεν·ος
Accενεγκαμενηνενεγκαμενονενεγκ·[σ]αμεν·ηνενεγκ·[σ]αμεν·ον
Datενεγκαμενῃενεγκαμενῳενεγκ·[σ]αμεν·ῃενεγκ·[σ]αμεν·ῳ
Genενεγκαμενηςενεγκαμενουενεγκ·[σ]αμεν·ηςενεγκ·[σ]αμεν·ου
PlVocενεγκαμεναιενεγκαμενοιενεγκαμεναενεγκ·[σ]αμεν·αιενεγκ·[σ]αμεν·οιενεγκ·[σ]αμεν·α
Nom
Accενεγκαμεναςενεγκαμενουςενεγκ·[σ]αμεν·αςενεγκ·[σ]αμεν·ους
Datενεγκαμεναιςενεγκαμενοιςενεγκ·[σ]αμεν·αιςενεγκ·[σ]αμεν·οις
Genενεγκαμενωνενεγκαμενωνενεγκ·[σ]αμεν·ωνενεγκ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηνεγκονε·ενεγκ·ονηνεγκομηνε·ενεγκ·ομην
2ndηνεγκεςε·ενεγκ·εςηνεγκουε·ενεγκ·ου
3rdηνεγκεν[GNT][LXX], ηνεγκε[LXX]ε·ενεγκ·ε(ν)ηνεγκετοε·ενεγκ·ετο
Pl1stηνεγκομενε·ενεγκ·ομενηνεγκομεθαε·ενεγκ·ομεθα
2ndηνεγκετεε·ενεγκ·ετεηνεγκεσθεε·ενεγκ·εσθε
3rdηνεγκον, ηνεγκοσανε·ενεγκ·ον, ε·ενεγκ·οσαν altηνεγκοντοε·ενεγκ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεγκωενεγκ·ωενεγκωμαιενεγκ·ωμαι
2ndενεγκῃςενεγκ·ῃςενεγκῃ[LXX]ενεγκ·ῃ
3rdενεγκῃ[LXX]ενεγκ·ῃενεγκηταιενεγκ·ηται
Pl1stενεγκωμενενεγκ·ωμενενεγκωμεθαενεγκ·ωμεθα
2ndενεγκητε[LXX]ενεγκ·ητεενεγκησθεενεγκ·ησθε
3rdενεγκωσιν[LXX], ενεγκωσιενεγκ·ωσι(ν), ενεγκ·ωσι(ν)ενεγκωνταιενεγκ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεγκοιμιενεγκ·οιμιενεγκοιμηνενεγκ·οιμην
2ndενεγκοιςενεγκ·οιςενεγκοιοενεγκ·οιο
3rdενεγκοιενεγκ·οιενεγκοιτοενεγκ·οιτο
Pl1stενεγκοιμενενεγκ·οιμενενεγκοιμεθαενεγκ·οιμεθα
2ndενεγκοιτεενεγκ·οιτεενεγκοισθεενεγκ·οισθε
3rdενεγκοιεν, ενεγκοισανενεγκ·οιεν, ενεγκ·οισαν altενεγκοιντοενεγκ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενεγκε[LXX]ενεγκ·εενεγκουενεγκ·ου
3rdενεγκετωενεγκ·ετωενεγκεσθωενεγκ·εσθω
Pl1st
2ndενεγκετε[LXX]ενεγκ·ετεενεγκεσθεενεγκ·εσθε
3rdενεγκετωσαν, ενεγκοντωνενεγκ·ετωσαν, ενεγκ·οντων classicalενεγκεσθωσαν, ενεγκεσθωνενεγκ·εσθωσαν, ενεγκ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενεγκειν[LXX]​ενεγκ·εινενεγκεσθαι​ενεγκ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενεγκουσαενεγκον[LXX]ενεγκ·ουσ·αενεγκ·ο[υ]ν[τ]
Nomενεγκωνενεγκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accενεγκουσανενεγκονταενεγκ·ουσ·ανενεγκ·ο[υ]ντ·α
Datενεγκουσῃενεγκοντιενεγκ·ουσ·ῃενεγκ·ο[υ]ντ·ι
Genενεγκουσηςενεγκοντοςενεγκ·ουσ·ηςενεγκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocενεγκουσαιενεγκοντεςενεγκονταενεγκ·ουσ·αιενεγκ·ο[υ]ντ·εςενεγκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accενεγκουσαςενεγκονταςενεγκ·ουσ·αςενεγκ·ο[υ]ντ·ας
Datενεγκουσαιςενεγκουσι, ενεγκουσινενεγκ·ουσ·αιςενεγκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genενεγκουσωνενεγκοντωνενεγκ·ουσ·ωνενεγκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενεγκομενηενεγκομενεενεγκ·ομεν·ηενεγκ·ομεν·ε
Nomενεγκομενοςενεγκ·ομεν·ος
Accενεγκομενηνενεγκομενονενεγκ·ομεν·ηνενεγκ·ομεν·ον
Datενεγκομενῃενεγκομενῳενεγκ·ομεν·ῃενεγκ·ομεν·ῳ
Genενεγκομενηςενεγκομενουενεγκ·ομεν·ηςενεγκ·ομεν·ου
PlVocενεγκομεναιενεγκομενοιενεγκομεναενεγκ·ομεν·αιενεγκ·ομεν·οιενεγκ·ομεν·α
Nom
Accενεγκομεναςενεγκομενουςενεγκ·ομεν·αςενεγκ·ομεν·ους
Datενεγκομεναιςενεγκομενοιςενεγκ·ομεν·αιςενεγκ·ομεν·οις
Genενεγκομενωνενεγκομενωνενεγκ·ομεν·ωνενεγκ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενηνοχα[LXX]ενηνογκ·κα
2ndενηνοχας[LXX], ενηνοχεςενηνογκ·κας, ενηνογκ·κες alt
3rdενηνοχεν[LXX], ενηνοχεενηνογκ·κε(ν), ενηνογκ·κε(ν)
Pl1stενηνοχαμενενηνογκ·καμεν
2ndενηνοχατε[LXX]ενηνογκ·κατε
3rdενηνοχασιν, ενηνοχασι, ενηνοχανενηνογκ·κασι(ν), ενηνογκ·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενηνοχωενηνογκ·κω
2ndενηνοχῃςενηνογκ·κῃς
3rdενηνοχῃενηνογκ·κῃ
Pl1stενηνοχωμενενηνογκ·κωμεν
2ndενηνοχητεενηνογκ·κητε
3rdενηνοχωσιν, ενηνοχωσιενηνογκ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενηνοχοιμι, ενηνοχοιηνενηνογκ·κοιμι, ενηνογκ·κοιην classical
2ndενηνοχοις, ενηνοχοιηςενηνογκ·κοις, ενηνογκ·κοιης classical
3rdενηνοχοι, ενηνοχοιηενηνογκ·κοι, ενηνογκ·κοιη classical
Pl1stενηνοχοιμενενηνογκ·κοιμεν
2ndενηνοχοιτεενηνογκ·κοιτε
3rdενηνοχοιενενηνογκ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενηνοχεενηνογκ·κε
3rdενηνοχετωενηνογκ·κετω
Pl1st
2ndενηνοχετεενηνογκ·κετε
3rdενηνοχετωσανενηνογκ·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενηνοχεναι​ενηνογκ·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενηνοχυιαενηνοχοςενηνογκ·κυι·αενηνογκ·κο[τ]·ς
Nomενηνοχωςενηνογκ·κο[τ]·^ς
Accενηνοχυιανενηνοχοταενηνογκ·κυι·ανενηνογκ·κοτ·α
Datενηνοχυιᾳενηνοχοτιενηνογκ·κυι·ᾳενηνογκ·κοτ·ι
Genενηνοχυιαςενηνοχοτοςενηνογκ·κυι·αςενηνογκ·κοτ·ος
PlVocενηνοχυιαιενηνοχοτεςενηνοχοταενηνογκ·κυι·αιενηνογκ·κοτ·εςενηνογκ·κοτ·α
Nom
Accενηνοχυιαςενηνοχοταςενηνογκ·κυι·αςενηνογκ·κοτ·ας
Datενηνοχυιαιςενηνοχοσι, ενηνοχοσινενηνογκ·κυι·αιςενηνογκ·κο[τ]·σι(ν)
Genενηνοχυιωνενηνοχοτωνενηνογκ·κυι·ωνενηνογκ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηνηνοχειν, ηνηνοχηε·ενηνογκ·κειν, ε·ενηνογκ·κη classical
2ndηνηνοχεις, ηνηνοχηςε·ενηνογκ·κεις, ε·ενηνογκ·κης classical
3rdηνηνοχειε·ενηνογκ·κει
Pl1stηνηνοχειμεν, ηνηνοχεμενε·ενηνογκ·κειμεν, ε·ενηνογκ·κεμεν classical
2ndηνηνοχειτε, ηνηνοχετεε·ενηνογκ·κειτε, ε·ενηνογκ·κετε classical
3rdηνηνοχεισαν, ηνηνοχεσανε·ενηνογκ·κεισαν, ε·ενηνογκ·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενηνοχειν, ενηνοχη[ε]·ενηνογκ·κειν, [ε]·ενηνογκ·κη classical
2ndενηνοχεις, ενηνοχης[ε]·ενηνογκ·κεις, [ε]·ενηνογκ·κης classical
3rdενηνοχει[ε]·ενηνογκ·κει
Pl1stενηνοχειμεν, ενηνοχεμεν[ε]·ενηνογκ·κειμεν, [ε]·ενηνογκ·κεμεν classical
2ndενηνοχειτε, ενηνοχετε[ε]·ενηνογκ·κειτε, [ε]·ενηνογκ·κετε classical
3rdενηνοχεισαν, ενηνοχεσαν[ε]·ενηνογκ·κεισαν, [ε]·ενηνογκ·κεσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηνεχθηνε·ενεγκ·θην
2ndηνεχθηςε·ενεγκ·θης
3rdηνεχθη[GNT][LXX]ε·ενεγκ·θη
Pl1stηνεχθημενε·ενεγκ·θημεν
2ndηνεχθητεε·ενεγκ·θητε
3rdηνεχθησαν[LXX]ε·ενεγκ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stενεχθησομαιενεγκ·θησομαι
2ndενεχθησῃ, ενεχθησειενεγκ·θησῃ, ενεγκ·θησει classical
3rdενεχθησεταιενεγκ·θησεται
Pl1stενεχθησομεθαενεγκ·θησομεθα
2ndενεχθησεσθεενεγκ·θησεσθε
3rdενεχθησονταιενεγκ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενεχθωενεγκ·θω
2ndενεχθῃςενεγκ·θῃς
3rdενεχθῃενεγκ·θῃ
Pl1stενεχθωμενενεγκ·θωμεν
2ndενεχθητεενεγκ·θητε
3rdενεχθωσιν, ενεχθωσιενεγκ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενεχθειηνενεγκ·θειην
2ndενεχθειηςενεγκ·θειης
3rdενεχθειηενεγκ·θειη
Pl1stενεχθειημεν, ενεχθειμενενεγκ·θειημεν, ενεγκ·θειμεν classical
2ndενεχθειητε, ενεχθειτεενεγκ·θειητε, ενεγκ·θειτε classical
3rdενεχθειησαν, ενεχθειενενεγκ·θειησαν, ενεγκ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stενεχθησοιμηνενεγκ·θησοιμην
2ndενεχθησοιοενεγκ·θησοιο
3rdενεχθησοιτοενεγκ·θησοιτο
Pl1stενεχθησοιμεθαενεγκ·θησοιμεθα
2ndενεχθησοισθεενεγκ·θησοισθε
3rdενεχθησοιντοενεγκ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndενεχθητιενεγκ·θητι
3rdενεχθητωενεγκ·θητω
Pl1st
2ndενεχθητεενεγκ·θητε
3rdενεχθητωσαν, ενεχθεντωνενεγκ·θητωσαν, ενεγκ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ενεχθηναι[GNT]​ενεγκ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ενεχθησεσθαι​ενεγκ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενεχθεισαενεχθειςενεχθενενεγκ·θεισ·αενεγκ·θει[ντ]·ςενεγκ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accενεχθεισαν[GNT]ενεχθενταενεγκ·θεισ·ανενεγκ·θε[ι]ντ·α
Datενεχθεισῃενεχθεντιενεγκ·θεισ·ῃενεγκ·θε[ι]ντ·ι
Genενεχθεισης[GNT]ενεχθεντος[LXX]ενεγκ·θεισ·ηςενεγκ·θε[ι]ντ·ος
PlVocενεχθεισαιενεχθεντεςενεχθενταενεγκ·θεισ·αιενεγκ·θε[ι]ντ·εςενεγκ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accενεχθεισαςενεχθενταςενεγκ·θεισ·αςενεγκ·θε[ι]ντ·ας
Datενεχθεισαιςενεχθεισι, ενεχθεισινενεγκ·θεισ·αιςενεγκ·θει[ντ]·σι(ν)
Genενεχθεισωνενεχθεντωνενεγκ·θεισ·ωνενεγκ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενεχθησομενηενεχθησομενεενεγκ·θησομεν·ηενεγκ·θησομεν·ε
Nomενεχθησομενοςενεγκ·θησομεν·ος
Accενεχθησομενηνενεχθησομενονενεγκ·θησομεν·ηνενεγκ·θησομεν·ον
Datενεχθησομενῃενεχθησομενῳενεγκ·θησομεν·ῃενεγκ·θησομεν·ῳ
Genενεχθησομενηςενεχθησομενουενεγκ·θησομεν·ηςενεγκ·θησομεν·ου
PlVocενεχθησομεναιενεχθησομενοιενεχθησομεναενεγκ·θησομεν·αιενεγκ·θησομεν·οιενεγκ·θησομεν·α
Nom
Accενεχθησομεναςενεχθησομενουςενεγκ·θησομεν·αςενεγκ·θησομεν·ους
Datενεχθησομεναιςενεχθησομενοιςενεγκ·θησομεν·αιςενεγκ·θησομεν·οις
Genενεχθησομενωνενεχθησομενωνενεγκ·θησομεν·ωνενεγκ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 30-Sep-2020 20:37:48 EDT