ακουω • AKOUW • akouō

Search: ηκουσεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηκουσενἀκούωε·ακου·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακουω[GNT][LXX]ακου·ωακουομαιακου·ομαι
2ndακουεις[GNT][LXX]ακου·ειςακουῃ, ακουει[GNT][LXX], ακουεσαιακου·ῃ, ακου·ει classical, ακου·εσαι alt
3rdακουει[GNT][LXX]ακου·ειακουεται[GNT][LXX]ακου·εται
Pl1stακουομεν[GNT][LXX]ακου·ομενακουομεθαακου·ομεθα
2ndακουετε[GNT][LXX]ακου·ετεακουεσθεακου·εσθε
3rdακουουσιν[GNT][LXX], ακουουσιακου·ουσι(ν), ακου·ουσι(ν)ακουονται[LXX]ακου·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακουω[GNT][LXX]ακου·ωακουωμαιακου·ωμαι
2ndακουῃςακου·ῃςακουῃακου·ῃ
3rdακουῃακου·ῃακουηται[LXX]ακου·ηται
Pl1stακουωμενακου·ωμενακουωμεθαακου·ωμεθα
2ndακουητεακου·ητεακουησθεακου·ησθε
3rdακουωσιν[GNT], ακουωσιακου·ωσι(ν), ακου·ωσι(ν)ακουωνταιακου·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακουοιμιακου·οιμιακουοιμηνακου·οιμην
2ndακουοιςακου·οιςακουοιοακου·οιο
3rdακουοιακου·οιακουοιτοακου·οιτο
Pl1stακουοιμενακου·οιμενακουοιμεθαακου·οιμεθα
2ndακουοιτεακου·οιτεακουοισθεακου·οισθε
3rdακουοιεν, ακουοισανακου·οιεν, ακου·οισαν altακουοιντοακου·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndακουε[GNT][LXX]ακου·εακουουακου·ου
3rdακουετω[GNT][LXX]ακου·ετωακουεσθωακου·εσθω
Pl1st
2ndακουετε[GNT][LXX]ακου·ετεακουεσθεακου·εσθε
3rdακουετωσαν, ακουοντων[GNT][LXX]ακου·ετωσαν, ακου·οντων classicalακουεσθωσαν, ακουεσθωνακου·εσθωσαν, ακου·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ακουειν[GNT][LXX]​ακου·εινακουεσθαι[LXX]​ακου·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακουουσαακουονακου·ουσ·αακου·ο[υ]ν[τ]
Nomακουων[GNT][LXX]ακου·ο[υ]ν[τ]·^
Accακουουσανακουοντα[GNT][LXX]ακου·ουσ·ανακου·ο[υ]ντ·α
Datακουουσῃακουοντι[GNT][LXX]ακου·ουσ·ῃακου·ο[υ]ντ·ι
Genακουουσηςακουοντος[GNT][LXX]ακου·ουσ·ηςακου·ο[υ]ντ·ος
PlVocακουουσαιακουοντες[GNT][LXX]ακουοντα[GNT][LXX]ακου·ουσ·αιακου·ο[υ]ντ·εςακου·ο[υ]ντ·α
Nom
Accακουουσαςακουοντας[GNT][LXX]ακου·ουσ·αςακου·ο[υ]ντ·ας
Datακουουσαιςακουουσι, ακουουσιν[GNT][LXX]ακου·ουσ·αιςακου·ου[ντ]·σι(ν), ακου·ου[ντ]·σι(ν)
Genακουουσωνακουοντων[GNT][LXX]ακου·ουσ·ωνακου·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακουομενηακουομενεακου·ομεν·ηακου·ομεν·ε
Nomακουομενοςακου·ομεν·ος
Accακουομενηνακουομενονακου·ομεν·ηνακου·ομεν·ον
Datακουομενῃακουομενῳακου·ομεν·ῃακου·ομεν·ῳ
Genακουομενηςακουομενουακου·ομεν·ηςακου·ομεν·ου
PlVocακουομεναιακουομενοι[LXX]ακουομεναακου·ομεν·αιακου·ομεν·οιακου·ομεν·α
Nom
Accακουομεναςακουομενουςακου·ομεν·αςακου·ομεν·ους
Datακουομεναιςακουομενοιςακου·ομεν·αιςακου·ομεν·οις
Genακουομενωνακουομενωνακου·ομεν·ωνακου·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκουον[GNT][LXX]ε·ακου·ονηκουομηνε·ακου·ομην
2ndηκουεςε·ακου·εςηκουουε·ακου·ου
3rdηκουεν[GNT], ηκουεε·ακου·ε(ν), ε·ακου·ε(ν)ηκουετο[LXX]ε·ακου·ετο
Pl1stηκουομενε·ακου·ομενηκουομεθαε·ακου·ομεθα
2ndηκουετεε·ακου·ετεηκουεσθεε·ακου·εσθε
3rdηκουον[GNT][LXX], ηκουοσανε·ακου·ον, ε·ακου·οσαν altηκουοντοε·ακου·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακουσω[GNT][LXX]ακου·σωακουσομαι[LXX]ακου·σομαι
2ndακουσειςακου·σειςακουσῃ[GNT][LXX], ακουσει[GNT][LXX], ακουσεσαιακου·σῃ, ακου·σει classical, ακου·σεσαι alt
3rdακουσει[GNT][LXX]ακου·σειακουσεται[LXX]ακου·σεται
Pl1stακουσομεν[LXX]ακου·σομενακουσομεθα[GNT][LXX]ακου·σομεθα
2ndακουσετε[GNT][LXX]ακου·σετεακουσεσθε[GNT][LXX]ακου·σεσθε
3rdακουσουσιν[GNT], ακουσουσιακου·σουσι(ν), ακου·σουσι(ν)ακουσονται[GNT][LXX]ακου·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακουσοιμιακου·σοιμιακουσοιμηνακου·σοιμην
2ndακουσοιςακου·σοιςακουσοιοακου·σοιο
3rdακουσοιακου·σοιακουσοιτοακου·σοιτο
Pl1stακουσοιμενακου·σοιμενακουσοιμεθαακου·σοιμεθα
2ndακουσοιτεακου·σοιτεακουσοισθεακου·σοισθε
3rdακουσοιενακου·σοιενακουσοιντοακου·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ακουσειν​ακου·σειν​ακουσεσθαι​ακου·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακουσουσαακουσον[LXX]ακου·σουσ·αακου·σο[υ]ν[τ]
Nomακουσωνακου·σο[υ]ν[τ]·^
Accακουσουσανακουσονταακου·σουσ·ανακου·σο[υ]ντ·α
Datακουσουσῃακουσοντιακου·σουσ·ῃακου·σο[υ]ντ·ι
Genακουσουσηςακουσοντοςακου·σουσ·ηςακου·σο[υ]ντ·ος
PlVocακουσουσαιακουσοντεςακουσονταακου·σουσ·αιακου·σο[υ]ντ·εςακου·σο[υ]ντ·α
Nom
Accακουσουσαςακουσονταςακου·σουσ·αςακου·σο[υ]ντ·ας
Datακουσουσαιςακουσουσι, ακουσουσιν[GNT]ακου·σουσ·αιςακου·σου[ντ]·σι(ν), ακου·σου[ντ]·σι(ν)
Genακουσουσωνακουσοντωνακου·σουσ·ωνακου·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακουσομενηακουσομενεακου·σομεν·ηακου·σομεν·ε
Nomακουσομενοςακου·σομεν·ος
Accακουσομενηνακουσομενονακου·σομεν·ηνακου·σομεν·ον
Datακουσομενῃακουσομενῳακου·σομεν·ῃακου·σομεν·ῳ
Genακουσομενηςακουσομενουακου·σομεν·ηςακου·σομεν·ου
PlVocακουσομεναιακουσομενοιακουσομεναακου·σομεν·αιακου·σομεν·οιακου·σομεν·α
Nom
Accακουσομεναςακουσομενουςακου·σομεν·αςακου·σομεν·ους
Datακουσομεναιςακουσομενοιςακου·σομεν·αιςακου·σομεν·οις
Genακουσομενωνακουσομενωνακου·σομεν·ωνακου·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκουσα[GNT][LXX]ε·ακου·σαηκουσαμηνε·ακου·σαμην
2ndηκουσας[GNT][LXX]ε·ακου·σαςηκουσωε·ακου·σω
3rdηκουσεν[GNT][LXX], ηκουσε[LXX]ε·ακου·σε(ν)ηκουσατοε·ακου·σατο
Pl1stηκουσαμεν[GNT][LXX]ε·ακου·σαμενηκουσαμεθαε·ακου·σαμεθα
2ndηκουσατε[GNT][LXX]ε·ακου·σατεηκουσασθεε·ακου·σασθε
3rdηκουσαν[GNT][LXX]ε·ακου·σανηκουσαντοε·ακου·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακουσω[GNT][LXX]ακου·σωακουσωμαιακου·σωμαι
2ndακουσῃς[LXX]ακου·σῃςακουσῃ[GNT][LXX]ακου·σῃ
3rdακουσῃ[GNT][LXX]ακου·σῃακουσηταιακου·σηται
Pl1stακουσωμεν[LXX]ακου·σωμενακουσωμεθαακου·σωμεθα
2ndακουσητε[GNT][LXX]ακου·σητεακουσησθεακου·σησθε
3rdακουσωσιν[GNT][LXX], ακουσωσιακου·σωσι(ν), ακου·σωσι(ν)ακουσωνταιακου·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακουσαιμι[LXX]ακου·σαιμιακουσαιμηνακου·σαιμην
2ndακουσαις, ακουσειαςακου·σαις, ακου·σειας classicalακουσαιοακου·σαιο
3rdακουσαι[GNT][LXX], ακουσειεακου·σαι, ακου·σειε classicalακουσαιτοακου·σαιτο
Pl1stακουσαιμενακου·σαιμενακουσαιμεθαακου·σαιμεθα
2ndακουσαιτεακου·σαιτεακουσαισθεακου·σαισθε
3rdακουσαιεν, ακουσαισαν, ακουσειαν, ακουσειενακου·σαιεν, ακου·σαισαν alt, ακου·σειαν classical, ακου·σειεν classicalακουσαιντοακου·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndακουσον[LXX]ακου·σονακουσαι[GNT][LXX]ακου·σαι
3rdακουσατω[GNT][LXX]ακου·σατωακουσασθωακου·σασθω
Pl1st
2ndακουσατε[GNT][LXX]ακου·σατεακουσασθεακου·σασθε
3rdακουσατωσαν[GNT][LXX], ακουσαντων[GNT]ακου·σατωσαν, ακου·σαντων classicalακουσασθωσαν, ακουσασθωνακου·σασθωσαν, ακου·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ακουσαι[GNT][LXX]​ακου·σαιακουσασθαι​ακου·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακουσασα[GNT][LXX]ακουσας[GNT][LXX]ακουσανακου·σασ·αακου·σα[ντ]·ςακου·σαν[τ]
Nom
Accακουσασανακουσαντα[LXX]ακου·σασ·ανακου·σαντ·α
Datακουσασῃακουσαντιακου·σασ·ῃακου·σαντ·ι
Genακουσασηςακουσαντοςακου·σασ·ηςακου·σαντ·ος
PlVocακουσασαι[LXX]ακουσαντες[GNT][LXX]ακουσαντα[LXX]ακου·σασ·αιακου·σαντ·εςακου·σαντ·α
Nom
Accακουσασαςακουσανταςακου·σασ·αςακου·σαντ·ας
Datακουσασαιςακουσασι, ακουσασιν[GNT]ακου·σασ·αιςακου·σα[ντ]·σι(ν), ακου·σα[ντ]·σι(ν)
Genακουσασωνακουσαντων[GNT]ακου·σασ·ωνακου·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακουσαμενηακουσαμενεακου·σαμεν·ηακου·σαμεν·ε
Nomακουσαμενοςακου·σαμεν·ος
Accακουσαμενηνακουσαμενονακου·σαμεν·ηνακου·σαμεν·ον
Datακουσαμενῃακουσαμενῳακου·σαμεν·ῃακου·σαμεν·ῳ
Genακουσαμενηςακουσαμενουακου·σαμεν·ηςακου·σαμεν·ου
PlVocακουσαμεναιακουσαμενοιακουσαμεναακου·σαμεν·αιακου·σαμεν·οιακου·σαμεν·α
Nom
Accακουσαμεναςακουσαμενουςακου·σαμεν·αςακου·σαμεν·ους
Datακουσαμεναιςακουσαμενοιςακου·σαμεν·αιςακου·σαμεν·οις
Genακουσαμενωνακουσαμενωνακου·σαμεν·ωνακου·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακηκοα[GNT][LXX]ακηκο·[κ]αηκουσμαιηκουσ·μαι
2ndακηκοας[LXX], ακηκοεςακηκο·[κ]ας, ακηκο·[κ]ες altηκουσαιηκουσ·[σ]αι
3rdακηκοεν[LXX], ακηκοεακηκο·[κ]ε(ν), ακηκο·[κ]ε(ν)ηκουσται[LXX]ηκουσ·ται
Pl1stακηκοαμεν[GNT][LXX]ακηκο·[κ]αμενηκουσμεθαηκουσ·μεθα
2ndακηκοατε[GNT][LXX]ακηκο·[κ]ατεηκουσθεηκουσ·[σ]θε
3rdακηκοασιν[GNT][LXX], ακηκοασι, ακηκοανακηκο·[κ]ασι(ν), ακηκο·[κ]ασι(ν), ακηκο·[κ]αν altηκουδαταιηκουσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκουσομαιηκουσ·[σ]ομαι
2ndηκουσῃ, ηκουσειηκουσ·[σ]ῃ, ηκουσ·[σ]ει classical
3rdηκουσεταιηκουσ·[σ]εται
Pl1stηκουσομεθαηκουσ·[σ]ομεθα
2ndηκουσεσθεηκουσ·[σ]εσθε
3rdηκουσονταιηκουσ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακηκοωακηκο·[κ]ω
2ndακηκοῃςακηκο·[κ]ῃς
3rdακηκοῃακηκο·[κ]ῃ
Pl1stακηκοωμενακηκο·[κ]ωμεν
2ndακηκοητεακηκο·[κ]ητε
3rdακηκοωσιν, ακηκοωσιακηκο·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακηκοοιμι, ακηκοοιηνακηκο·[κ]οιμι, ακηκο·[κ]οιην classical
2ndακηκοοις, ακηκοοιηςακηκο·[κ]οις, ακηκο·[κ]οιης classical
3rdακηκοοι, ακηκοοιηακηκο·[κ]οι, ακηκο·[κ]οιη classical
Pl1stακηκοοιμενακηκο·[κ]οιμεν
2ndακηκοοιτεακηκο·[κ]οιτε
3rdακηκοοιενακηκο·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκουσοιμηνηκουσ·[σ]οιμην
2ndηκουσοιοηκουσ·[σ]οιο
3rdηκουσοιτοηκουσ·[σ]οιτο
Pl1stηκουσοιμεθαηκουσ·[σ]οιμεθα
2ndηκουσοισθεηκουσ·[σ]οισθε
3rdηκουσοιντοηκουσ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndακηκοεακηκο·[κ]εηκουσοηκουσ·[σ]ο
3rdακηκοετωακηκο·[κ]ετωηκουσθωηκουσ·[σ]θω
Pl1st
2ndακηκοετεακηκο·[κ]ετεηκουσθεηκουσ·[σ]θε
3rdακηκοετωσανακηκο·[κ]ετωσανηκουσθωσαν, ηκουσθωνηκουσ·[σ]θωσαν, ηκουσ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ακηκοεναι​ακηκο·[κ]εναι​ηκουσθαι​ηκουσ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηκουσεσθαι​ηκουσ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακηκουιαακηκοοςακηκο·[κ]υι·αακηκο·[κ]ο[τ]·ς
Nomακηκοωςακηκο·[κ]ο[τ]·^ς
Accακηκουιανακηκοοταακηκο·[κ]υι·ανακηκο·[κ]οτ·α
Datακηκουιᾳακηκοοτιακηκο·[κ]υι·ᾳακηκο·[κ]οτ·ι
Genακηκουιαςακηκοοτοςακηκο·[κ]υι·αςακηκο·[κ]οτ·ος
PlVocακηκουιαιακηκοοτες[LXX]ακηκοοταακηκο·[κ]υι·αιακηκο·[κ]οτ·εςακηκο·[κ]οτ·α
Nom
Accακηκουιαςακηκοοτας[GNT]ακηκο·[κ]υι·αςακηκο·[κ]οτ·ας
Datακηκουιαιςακηκοοσι, ακηκοοσινακηκο·[κ]υι·αιςακηκο·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genακηκουιωνακηκοοτωνακηκο·[κ]υι·ωνακηκο·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηκουσμενηηκουσμενεηκουσ·μεν·ηηκουσ·μεν·ε
Nomηκουσμενοςηκουσ·μεν·ος
Accηκουσμενηνηκουσμενονηκουσ·μεν·ηνηκουσ·μεν·ον
Datηκουσμενῃηκουσμενῳηκουσ·μεν·ῃηκουσ·μεν·ῳ
Genηκουσμενηςηκουσμενουηκουσ·μεν·ηςηκουσ·μεν·ου
PlVocηκουσμεναιηκουσμενοιηκουσμεναηκουσ·μεν·αιηκουσ·μεν·οιηκουσ·μεν·α
Nom
Accηκουσμεναςηκουσμενουςηκουσ·μεν·αςηκουσ·μεν·ους
Datηκουσμεναιςηκουσμενοιςηκουσ·μεν·αιςηκουσ·μεν·οις
Genηκουσμενωνηκουσμενωνηκουσ·μεν·ωνηκουσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκηκοειν, ηκηκοηε·ακηκο·[κ]ειν, ε·ακηκο·[κ]η classicalηκουσμηνε·ηκουσ·μην
2ndηκηκοεις, ηκηκοηςε·ακηκο·[κ]εις, ε·ακηκο·[κ]ης classicalηκουσοε·ηκουσ·[σ]ο
3rdηκηκοειε·ακηκο·[κ]ειηκουστοε·ηκουσ·το
Pl1stηκηκοειμεν, ηκηκοεμενε·ακηκο·[κ]ειμεν, ε·ακηκο·[κ]εμεν classicalηκουσμεθαε·ηκουσ·μεθα
2ndηκηκοειτε, ηκηκοετεε·ακηκο·[κ]ειτε, ε·ακηκο·[κ]ετε classicalηκουσθεε·ηκουσ·[σ]θε
3rdηκηκοεισαν, ηκηκοεσανε·ακηκο·[κ]εισαν, ε·ακηκο·[κ]εσαν classicalηκουδατοε·ηκουσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακηκοειν, ακηκοη[ε]·ακηκο·[κ]ειν, [ε]·ακηκο·[κ]η classical
2ndακηκοεις, ακηκοης[ε]·ακηκο·[κ]εις, [ε]·ακηκο·[κ]ης classical
3rdακηκοει[LXX][ε]·ακηκο·[κ]ει
Pl1stακηκοειμεν, ακηκοεμεν[ε]·ακηκο·[κ]ειμεν, [ε]·ακηκο·[κ]εμεν classical
2ndακηκοειτε, ακηκοετε[ε]·ακηκο·[κ]ειτε, [ε]·ακηκο·[κ]ετε classical
3rdακηκοεισαν, ακηκοεσαν[ε]·ακηκο·[κ]εισαν, [ε]·ακηκο·[κ]εσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηκουσθηνε·ακουσ·θην
2ndηκουσθηςε·ακουσ·θης
3rdηκουσθη[GNT][LXX]ε·ακουσ·θη
Pl1stηκουσθημενε·ακουσ·θημεν
2ndηκουσθητεε·ακουσ·θητε
3rdηκουσθησαν[LXX]ε·ακουσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stακουσθησομαιακουσ·θησομαι
2ndακουσθησῃ[LXX], ακουσθησειακουσ·θησῃ, ακουσ·θησει classical
3rdακουσθησεται[GNT][LXX]ακουσ·θησεται
Pl1stακουσθησομεθαακουσ·θησομεθα
2ndακουσθησεσθεακουσ·θησεσθε
3rdακουσθησονταιακουσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stακουσθωακουσ·θω
2ndακουσθῃςακουσ·θῃς
3rdακουσθῃ[GNT][LXX]ακουσ·θῃ
Pl1stακουσθωμενακουσ·θωμεν
2ndακουσθητεακουσ·θητε
3rdακουσθωσιν, ακουσθωσιακουσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stακουσθειηνακουσ·θειην
2ndακουσθειηςακουσ·θειης
3rdακουσθειηακουσ·θειη
Pl1stακουσθειημεν, ακουσθειμενακουσ·θειημεν, ακουσ·θειμεν classical
2ndακουσθειητε, ακουσθειτεακουσ·θειητε, ακουσ·θειτε classical
3rdακουσθειησαν, ακουσθειενακουσ·θειησαν, ακουσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stακουσθησοιμηνακουσ·θησοιμην
2ndακουσθησοιοακουσ·θησοιο
3rdακουσθησοιτοακουσ·θησοιτο
Pl1stακουσθησοιμεθαακουσ·θησοιμεθα
2ndακουσθησοισθεακουσ·θησοισθε
3rdακουσθησοιντοακουσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndακουσθητιακουσ·θητι
3rdακουσθητω[LXX]ακουσ·θητω
Pl1st
2ndακουσθητεακουσ·θητε
3rdακουσθητωσαν, ακουσθεντωνακουσ·θητωσαν, ακουσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ακουσθηναι[LXX]​ακουσ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ακουσθησεσθαι​ακουσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακουσθεισαακουσθειςακουσθενακουσ·θεισ·αακουσ·θει[ντ]·ςακουσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accακουσθεισανακουσθενταακουσ·θεισ·ανακουσ·θε[ι]ντ·α
Datακουσθεισῃακουσθεντιακουσ·θεισ·ῃακουσ·θε[ι]ντ·ι
Genακουσθεισηςακουσθεντοςακουσ·θεισ·ηςακουσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocακουσθεισαιακουσθεντεςακουσθενταακουσ·θεισ·αιακουσ·θε[ι]ντ·εςακουσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accακουσθεισαςακουσθενταςακουσ·θεισ·αςακουσ·θε[ι]ντ·ας
Datακουσθεισαιςακουσθεισι, ακουσθεισιν[GNT]ακουσ·θεισ·αιςακουσ·θει[ντ]·σι(ν), ακουσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genακουσθεισωνακουσθεντωνακουσ·θεισ·ωνακουσ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακουσθησομενηακουσθησομενεακουσ·θησομεν·ηακουσ·θησομεν·ε
Nomακουσθησομενοςακουσ·θησομεν·ος
Accακουσθησομενηνακουσθησομενονακουσ·θησομεν·ηνακουσ·θησομεν·ον
Datακουσθησομενῃακουσθησομενῳακουσ·θησομεν·ῃακουσ·θησομεν·ῳ
Genακουσθησομενηςακουσθησομενουακουσ·θησομεν·ηςακουσ·θησομεν·ου
PlVocακουσθησομεναιακουσθησομενοιακουσθησομεναακουσ·θησομεν·αιακουσ·θησομεν·οιακουσ·θησομεν·α
Nom
Accακουσθησομεναςακουσθησομενουςακουσ·θησομεν·αςακουσ·θησομεν·ους
Datακουσθησομεναιςακουσθησομενοιςακουσ·θησομεν·αιςακουσ·θησομεν·οις
Genακουσθησομενωνακουσθησομενωνακουσ·θησομεν·ωνακουσ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 16-Jun-2021 21:54:37 EDT