ακμαζω • AKMAZW • akmazō

Search: ηκμασαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηκμασανἀκμάζωε·ακμα·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηκμασανἀκμάζωε·ακμα·σαν1aor act ind 3rd pl

ἀκμάζω (ακμαζ-, -, ακμα·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακμαζωακμαζ·ωακμαζομαιακμαζ·ομαι
2ndακμαζειςακμαζ·ειςακμαζῃ, ακμαζει, ακμαζεσαιακμαζ·ῃ, ακμαζ·ει classical, ακμαζ·εσαι alt
3rdακμαζειακμαζ·ειακμαζεταιακμαζ·εται
Pl1stακμαζομενακμαζ·ομενακμαζομεθαακμαζ·ομεθα
2ndακμαζετεακμαζ·ετεακμαζεσθεακμαζ·εσθε
3rdακμαζουσιν, ακμαζουσιακμαζ·ουσι(ν)ακμαζονταιακμαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακμαζωακμαζ·ωακμαζωμαιακμαζ·ωμαι
2ndακμαζῃςακμαζ·ῃςακμαζῃακμαζ·ῃ
3rdακμαζῃακμαζ·ῃακμαζηταιακμαζ·ηται
Pl1stακμαζωμενακμαζ·ωμενακμαζωμεθαακμαζ·ωμεθα
2ndακμαζητεακμαζ·ητεακμαζησθεακμαζ·ησθε
3rdακμαζωσιν, ακμαζωσιακμαζ·ωσι(ν)ακμαζωνταιακμαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακμαζοιμιακμαζ·οιμιακμαζοιμηνακμαζ·οιμην
2ndακμαζοιςακμαζ·οιςακμαζοιοακμαζ·οιο
3rdακμαζοιακμαζ·οιακμαζοιτοακμαζ·οιτο
Pl1stακμαζοιμενακμαζ·οιμενακμαζοιμεθαακμαζ·οιμεθα
2ndακμαζοιτεακμαζ·οιτεακμαζοισθεακμαζ·οισθε
3rdακμαζοιεν, ακμαζοισανακμαζ·οιεν, ακμαζ·οισαν altακμαζοιντοακμαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndακμαζεακμαζ·εακμαζουακμαζ·ου
3rdακμαζετωακμαζ·ετωακμαζεσθωακμαζ·εσθω
Pl1st
2ndακμαζετεακμαζ·ετεακμαζεσθεακμαζ·εσθε
3rdακμαζετωσαν, ακμαζοντωνακμαζ·ετωσαν, ακμαζ·οντων classicalακμαζεσθωσαν, ακμαζεσθωνακμαζ·εσθωσαν, ακμαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ακμαζειν​ακμαζ·ειν​ακμαζεσθαι​ακμαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακμαζουσαακμαζονακμαζ·ουσ·αακμαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomακμαζων[LXX]ακμαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accακμαζουσανακμαζονταακμαζ·ουσ·ανακμαζ·ο[υ]ντ·α
Datακμαζουσῃακμαζοντιακμαζ·ουσ·ῃακμαζ·ο[υ]ντ·ι
Genακμαζουσηςακμαζοντοςακμαζ·ουσ·ηςακμαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocακμαζουσαιακμαζοντεςακμαζονταακμαζ·ουσ·αιακμαζ·ο[υ]ντ·εςακμαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accακμαζουσαςακμαζονταςακμαζ·ουσ·αςακμαζ·ο[υ]ντ·ας
Datακμαζουσαιςακμαζουσι, ακμαζουσινακμαζ·ουσ·αιςακμαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genακμαζουσωνακμαζοντωνακμαζ·ουσ·ωνακμαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακμαζομενηακμαζομενεακμαζ·ομεν·ηακμαζ·ομεν·ε
Nomακμαζομενοςακμαζ·ομεν·ος
Accακμαζομενηνακμαζομενονακμαζ·ομεν·ηνακμαζ·ομεν·ον
Datακμαζομενῃακμαζομενῳακμαζ·ομεν·ῃακμαζ·ομεν·ῳ
Genακμαζομενηςακμαζομενουακμαζ·ομεν·ηςακμαζ·ομεν·ου
PlVocακμαζομεναιακμαζομενοιακμαζομεναακμαζ·ομεν·αιακμαζ·ομεν·οιακμαζ·ομεν·α
Nom
Accακμαζομεναςακμαζομενουςακμαζ·ομεν·αςακμαζ·ομεν·ους
Datακμαζομεναιςακμαζομενοιςακμαζ·ομεν·αιςακμαζ·ομεν·οις
Genακμαζομενωνακμαζομενωνακμαζ·ομεν·ωνακμαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκμαζονε·ακμαζ·ονηκμαζομηνε·ακμαζ·ομην
2ndηκμαζεςε·ακμαζ·εςηκμαζουε·ακμαζ·ου
3rdηκμαζεν, ηκμαζεε·ακμαζ·ε(ν)ηκμαζετοε·ακμαζ·ετο
Pl1stηκμαζομενε·ακμαζ·ομενηκμαζομεθαε·ακμαζ·ομεθα
2ndηκμαζετεε·ακμαζ·ετεηκμαζεσθεε·ακμαζ·εσθε
3rdηκμαζον, ηκμαζοσανε·ακμαζ·ον, ε·ακμαζ·οσαν altηκμαζοντοε·ακμαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκμασαε·ακμα·σαηκμασαμηνε·ακμα·σαμην
2ndηκμασαςε·ακμα·σαςηκμασωε·ακμα·σω
3rdηκμασεν, ηκμασεε·ακμα·σε(ν)ηκμασατοε·ακμα·σατο
Pl1stηκμασαμενε·ακμα·σαμενηκμασαμεθαε·ακμα·σαμεθα
2ndηκμασατεε·ακμα·σατεηκμασασθεε·ακμα·σασθε
3rdηκμασαν[GNT]ε·ακμα·σανηκμασαντοε·ακμα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακμασωακμα·σωακμασωμαιακμα·σωμαι
2ndακμασῃςακμα·σῃςακμασῃακμα·σῃ
3rdακμασῃακμα·σῃακμασηταιακμα·σηται
Pl1stακμασωμενακμα·σωμενακμασωμεθαακμα·σωμεθα
2ndακμασητεακμα·σητεακμασησθεακμα·σησθε
3rdακμασωσιν, ακμασωσιακμα·σωσι(ν)ακμασωνταιακμα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακμασαιμιακμα·σαιμιακμασαιμηνακμα·σαιμην
2ndακμασαις, ακμασειαςακμα·σαις, ακμα·σειας classicalακμασαιοακμα·σαιο
3rdακμασαι, ακμασειεακμα·σαι, ακμα·σειε classicalακμασαιτοακμα·σαιτο
Pl1stακμασαιμενακμα·σαιμενακμασαιμεθαακμα·σαιμεθα
2ndακμασαιτεακμα·σαιτεακμασαισθεακμα·σαισθε
3rdακμασαιεν, ακμασαισαν, ακμασειαν, ακμασειενακμα·σαιεν, ακμα·σαισαν alt, ακμα·σειαν classical, ακμα·σειεν classicalακμασαιντοακμα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndακμασονακμα·σονακμασαιακμα·σαι
3rdακμασατωακμα·σατωακμασασθωακμα·σασθω
Pl1st
2ndακμασατεακμα·σατεακμασασθεακμα·σασθε
3rdακμασατωσαν, ακμασαντωνακμα·σατωσαν, ακμα·σαντων classicalακμασασθωσαν, ακμασασθωνακμα·σασθωσαν, ακμα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ακμασαι​ακμα·σαι​ακμασασθαι​ακμα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακμασασαακμασαςακμασανακμα·σασ·αακμα·σα[ντ]·ςακμα·σαν[τ]
Nom
Accακμασασανακμασανταακμα·σασ·ανακμα·σαντ·α
Datακμασασῃακμασαντιακμα·σασ·ῃακμα·σαντ·ι
Genακμασασηςακμασαντοςακμα·σασ·ηςακμα·σαντ·ος
PlVocακμασασαιακμασαντεςακμασανταακμα·σασ·αιακμα·σαντ·εςακμα·σαντ·α
Nom
Accακμασασαςακμασανταςακμα·σασ·αςακμα·σαντ·ας
Datακμασασαιςακμασασι, ακμασασινακμα·σασ·αιςακμα·σα[ντ]·σι(ν)
Genακμασασωνακμασαντωνακμα·σασ·ωνακμα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακμασαμενηακμασαμενεακμα·σαμεν·ηακμα·σαμεν·ε
Nomακμασαμενοςακμα·σαμεν·ος
Accακμασαμενηνακμασαμενονακμα·σαμεν·ηνακμα·σαμεν·ον
Datακμασαμενῃακμασαμενῳακμα·σαμεν·ῃακμα·σαμεν·ῳ
Genακμασαμενηςακμασαμενουακμα·σαμεν·ηςακμα·σαμεν·ου
PlVocακμασαμεναιακμασαμενοιακμασαμεναακμα·σαμεν·αιακμα·σαμεν·οιακμα·σαμεν·α
Nom
Accακμασαμεναςακμασαμενουςακμα·σαμεν·αςακμα·σαμεν·ους
Datακμασαμεναιςακμασαμενοιςακμα·σαμεν·αιςακμα·σαμεν·οις
Genακμασαμενωνακμασαμενωνακμα·σαμεν·ωνακμα·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 01:29:03 EST