αγω • AGW • agō

Search: ηγετο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηγετοἄγωε·αγ·ετοimpf mp ind 3rd sg

ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγω[GNT][LXX]αγ·ωαγομαιαγ·ομαι
2ndαγειςαγ·ειςαγῃ, αγει[GNT][LXX], αγεσαιαγ·ῃ, αγ·ει classical, αγ·εσαι alt
3rdαγει[GNT][LXX]αγ·ειαγεται[LXX]αγ·εται
Pl1stαγομεναγ·ομεναγομεθααγ·ομεθα
2ndαγετε[LXX]αγ·ετεαγεσθε[GNT]αγ·εσθε
3rdαγουσιν[GNT][LXX], αγουσιαγ·ουσι(ν), αγ·ουσι(ν)αγονται[GNT]αγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγω[GNT][LXX]αγ·ωαγωμαιαγ·ωμαι
2ndαγῃςαγ·ῃςαγῃαγ·ῃ
3rdαγῃαγ·ῃαγηταιαγ·ηται
Pl1stαγωμεν[GNT]αγ·ωμεναγωμεθααγ·ωμεθα
2ndαγητε[LXX]αγ·ητεαγησθεαγ·ησθε
3rdαγωσιν[GNT][LXX], αγωσιαγ·ωσι(ν), αγ·ωσι(ν)αγωνται[LXX]αγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγοιμιαγ·οιμιαγοιμηναγ·οιμην
2ndαγοιςαγ·οιςαγοιοαγ·οιο
3rdαγοιαγ·οιαγοιτοαγ·οιτο
Pl1stαγοιμεναγ·οιμεναγοιμεθααγ·οιμεθα
2ndαγοιτεαγ·οιτεαγοισθεαγ·οισθε
3rdαγοιεν, αγοισαναγ·οιεν, αγ·οισαν altαγοιντοαγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγε[GNT][LXX]αγ·εαγουαγ·ου
3rdαγετωαγ·ετωαγεσθωαγ·εσθω
Pl1st
2ndαγετε[LXX]αγ·ετεαγεσθε[GNT]αγ·εσθε
3rdαγετωσαν, αγοντων[LXX]αγ·ετωσαν, αγ·οντων classicalαγεσθωσαν, αγεσθωναγ·εσθωσαν, αγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγειν[GNT][LXX]​αγ·ειναγεσθαι[GNT]​αγ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγουσααγοναγ·ουσ·ααγ·ο[υ]ν[τ]
Nomαγων[LXX]αγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαγουσαναγοντααγ·ουσ·αναγ·ο[υ]ντ·α
Datαγουσῃαγοντιαγ·ουσ·ῃαγ·ο[υ]ντ·ι
Genαγουσηςαγοντος[LXX]αγ·ουσ·ηςαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαγουσαιαγοντες[GNT][LXX]αγοντααγ·ουσ·αιαγ·ο[υ]ντ·εςαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαγουσαςαγονταςαγ·ουσ·αςαγ·ο[υ]ντ·ας
Datαγουσαιςαγουσι, αγουσιν[GNT][LXX]αγ·ουσ·αιςαγ·ου[ντ]·σι(ν), αγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαγουσωναγοντων[LXX]αγ·ουσ·ωναγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγομενη[LXX]αγομενεαγ·ομεν·ηαγ·ομεν·ε
Nomαγομενοςαγ·ομεν·ος
Accαγομενην[LXX]αγομενον[LXX]αγ·ομεν·ηναγ·ομεν·ον
Datαγομενῃαγομενῳαγ·ομεν·ῃαγ·ομεν·ῳ
Genαγομενηςαγομενου[LXX]αγ·ομεν·ηςαγ·ομεν·ου
PlVocαγομεναι[LXX]αγομενοι[LXX]αγομενα[GNT]αγ·ομεν·αιαγ·ομεν·οιαγ·ομεν·α
Nom
Accαγομεναςαγομενους[GNT][LXX]αγ·ομεν·αςαγ·ομεν·ους
Datαγομεναιςαγομενοιςαγ·ομεν·αιςαγ·ομεν·οις
Genαγομενων[GNT]αγομενων[GNT]αγ·ομεν·ωναγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγον[LXX]ε·αγ·ονηγομηνε·αγ·ομην
2ndηγεςε·αγ·εςηγουε·αγ·ου
3rdηγεν[GNT][LXX], ηγεε·αγ·ε(ν), ε·αγ·ε(ν)ηγετο[GNT][LXX]ε·αγ·ετο
Pl1stηγομενε·αγ·ομενηγομεθαε·αγ·ομεθα
2ndηγετεε·αγ·ετεηγεσθε[GNT]ε·αγ·εσθε
3rdηγον[LXX], ηγοσανε·αγ·ον, ε·αγ·οσαν altηγοντο[GNT][LXX]ε·αγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαξω[LXX]αγ·σωαξομαιαγ·σομαι
2ndαξεις[LXX]αγ·σειςαξῃ, αξει[GNT][LXX], αξεσαιαγ·σῃ, αγ·σει classical, αγ·σεσαι alt
3rdαξει[GNT][LXX]αγ·σειαξεταιαγ·σεται
Pl1stαξομεν[LXX]αγ·σομεναξομεθααγ·σομεθα
2ndαξετεαγ·σετεαξεσθεαγ·σεσθε
3rdαξουσιν[LXX], αξουσιαγ·σουσι(ν), αγ·σουσι(ν)αξονταιαγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαξοιμιαγ·σοιμιαξοιμηναγ·σοιμην
2ndαξοιςαγ·σοιςαξοιοαγ·σοιο
3rdαξοιαγ·σοιαξοιτοαγ·σοιτο
Pl1stαξοιμεναγ·σοιμεναξοιμεθααγ·σοιμεθα
2ndαξοιτεαγ·σοιτεαξοισθεαγ·σοισθε
3rdαξοιεναγ·σοιεναξοιντοαγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αξειν[LXX]​αγ·σειναξεσθαι​αγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαξουσααξοναγ·σουσ·ααγ·σο[υ]ν[τ]
Nomαξων[GNT][LXX]αγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαξουσαναξοντααγ·σουσ·αναγ·σο[υ]ντ·α
Datαξουσῃαξοντιαγ·σουσ·ῃαγ·σο[υ]ντ·ι
Genαξουσηςαξοντοςαγ·σουσ·ηςαγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαξουσαιαξοντεςαξοντααγ·σουσ·αιαγ·σο[υ]ντ·εςαγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαξουσαςαξονταςαγ·σουσ·αςαγ·σο[υ]ντ·ας
Datαξουσαιςαξουσι, αξουσιν[LXX]αγ·σουσ·αιςαγ·σου[ντ]·σι(ν), αγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαξουσωναξοντωναγ·σουσ·ωναγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαξομενηαξομενεαγ·σομεν·ηαγ·σομεν·ε
Nomαξομενοςαγ·σομεν·ος
Accαξομενηναξομενοναγ·σομεν·ηναγ·σομεν·ον
Datαξομενῃαξομενῳαγ·σομεν·ῃαγ·σομεν·ῳ
Genαξομενηςαξομενουαγ·σομεν·ηςαγ·σομεν·ου
PlVocαξομεναιαξομενοιαξομενααγ·σομεν·αιαγ·σομεν·οιαγ·σομεν·α
Nom
Accαξομεναςαξομενουςαγ·σομεν·αςαγ·σομεν·ους
Datαξομεναιςαξομενοιςαγ·σομεν·αιςαγ·σομεν·οις
Genαξομενωναξομενωναγ·σομεν·ωναγ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαγον[GNT][LXX]ε·αγαγ·ονηγαγομηνε·αγαγ·ομην
2ndηγαγες[LXX]ε·αγαγ·εςηγαγουε·αγαγ·ου
3rdηγαγεν[GNT][LXX], ηγαγεε·αγαγ·ε(ν), ε·αγαγ·ε(ν)ηγαγετοε·αγαγ·ετο
Pl1stηγαγομενε·αγαγ·ομενηγαγομεθαε·αγαγ·ομεθα
2ndηγαγετε[GNT]ε·αγαγ·ετεηγαγεσθεε·αγαγ·εσθε
3rdηγαγον[GNT][LXX], ηγαγοσαν[LXX]ε·αγαγ·ον, ε·αγαγ·οσαν altηγαγοντοε·αγαγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαγω[LXX]αγαγ·ωαγαγωμαιαγαγ·ωμαι
2ndαγαγῃς[LXX]αγαγ·ῃςαγαγῃ[GNT]αγαγ·ῃ
3rdαγαγῃ[GNT]αγαγ·ῃαγαγηταιαγαγ·ηται
Pl1stαγαγωμεν[LXX]αγαγ·ωμεναγαγωμεθααγαγ·ωμεθα
2ndαγαγητεαγαγ·ητεαγαγησθεαγαγ·ησθε
3rdαγαγωσιν[GNT], αγαγωσιαγαγ·ωσι(ν), αγαγ·ωσι(ν)αγαγωνταιαγαγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαγοιμιαγαγ·οιμιαγαγοιμηναγαγ·οιμην
2ndαγαγοις[LXX]αγαγ·οιςαγαγοιοαγαγ·οιο
3rdαγαγοιαγαγ·οιαγαγοιτοαγαγ·οιτο
Pl1stαγαγοιμεναγαγ·οιμεναγαγοιμεθααγαγ·οιμεθα
2ndαγαγοιτεαγαγ·οιτεαγαγοισθεαγαγ·οισθε
3rdαγαγοιεν, αγαγοισαναγαγ·οιεν, αγαγ·οισαν altαγαγοιντοαγαγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγαγε[LXX]αγαγ·εαγαγουαγαγ·ου
3rdαγαγετωαγαγ·ετωαγαγεσθωαγαγ·εσθω
Pl1st
2ndαγαγετε[GNT][LXX]αγαγ·ετεαγαγεσθεαγαγ·εσθε
3rdαγαγετωσαν[LXX], αγαγοντωναγαγ·ετωσαν, αγαγ·οντων classicalαγαγεσθωσαν, αγαγεσθωναγαγ·εσθωσαν, αγαγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγαγειν[GNT][LXX]​αγαγ·ειναγαγεσθαι[LXX]​αγαγ·εσθαι

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαγουσααγαγοναγαγ·ουσ·ααγαγ·ο[υ]ν[τ]
Nomαγαγων[LXX]αγαγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαγαγουσαν[LXX]αγαγοντα[GNT][LXX]αγαγ·ουσ·αναγαγ·ο[υ]ντ·α
Datαγαγουσῃαγαγοντιαγαγ·ουσ·ῃαγαγ·ο[υ]ντ·ι
Genαγαγουσηςαγαγοντος[LXX]αγαγ·ουσ·ηςαγαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαγαγουσαιαγαγοντες[GNT]αγαγοντα[GNT][LXX]αγαγ·ουσ·αιαγαγ·ο[υ]ντ·εςαγαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαγαγουσαςαγαγοντας[LXX]αγαγ·ουσ·αςαγαγ·ο[υ]ντ·ας
Datαγαγουσαιςαγαγουσι, αγαγουσιναγαγ·ουσ·αιςαγαγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαγαγουσωναγαγοντωναγαγ·ουσ·ωναγαγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαγομενηαγαγομενεαγαγ·ομεν·ηαγαγ·ομεν·ε
Nomαγαγομενοςαγαγ·ομεν·ος
Accαγαγομενηναγαγομενοναγαγ·ομεν·ηναγαγ·ομεν·ον
Datαγαγομενῃαγαγομενῳαγαγ·ομεν·ῃαγαγ·ομεν·ῳ
Genαγαγομενηςαγαγομενουαγαγ·ομεν·ηςαγαγ·ομεν·ου
PlVocαγαγομεναιαγαγομενοιαγαγομενααγαγ·ομεν·αιαγαγ·ομεν·οιαγαγ·ομεν·α
Nom
Accαγαγομεναςαγαγομενουςαγαγ·ομεν·αςαγαγ·ομεν·ους
Datαγαγομεναιςαγαγομενοιςαγαγ·ομεν·αιςαγαγ·ομεν·οις
Genαγαγομενωναγαγομενωναγαγ·ομεν·ωναγαγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγειοχααγειογ·καηγμαιηγ·μαι
2ndαγειοχας, αγειοχεςαγειογ·κας, αγειογ·κες altηξαιηγ·σαι
3rdαγειοχεν[LXX], αγειοχεαγειογ·κε(ν), αγειογ·κε(ν)ηκται[LXX]ηγ·ται
Pl1stαγειοχαμεναγειογ·καμενηγμεθαηγ·μεθα
2ndαγειοχατεαγειογ·κατεηχθεηγ·σθε
3rdαγειοχασιν[LXX], αγειοχασι, αγειοχαναγειογ·κασι(ν), αγειογ·κασι(ν), αγειογ·καν altηχαταιηγ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηξομαιηγ·σομαι
2ndηξῃ, ηξει[GNT][LXX]ηγ·σῃ, ηγ·σει classical
3rdηξεταιηγ·σεται
Pl1stηξομεθαηγ·σομεθα
2ndηξεσθεηγ·σεσθε
3rdηξονταιηγ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγειοχωαγειογ·κω
2ndαγειοχῃςαγειογ·κῃς
3rdαγειοχῃαγειογ·κῃ
Pl1stαγειοχωμεναγειογ·κωμεν
2ndαγειοχητεαγειογ·κητε
3rdαγειοχωσιν, αγειοχωσιαγειογ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγειοχοιμι, αγειοχοιηναγειογ·κοιμι, αγειογ·κοιην classical
2ndαγειοχοις, αγειοχοιηςαγειογ·κοις, αγειογ·κοιης classical
3rdαγειοχοι, αγειοχοιηαγειογ·κοι, αγειογ·κοιη classical
Pl1stαγειοχοιμεναγειογ·κοιμεν
2ndαγειοχοιτεαγειογ·κοιτε
3rdαγειοχοιεναγειογ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηξοιμηνηγ·σοιμην
2ndηξοιοηγ·σοιο
3rdηξοιτοηγ·σοιτο
Pl1stηξοιμεθαηγ·σοιμεθα
2ndηξοισθεηγ·σοισθε
3rdηξοιντοηγ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγειοχεαγειογ·κεηξοηγ·σο
3rdαγειοχετωαγειογ·κετωηχθωηγ·σθω
Pl1st
2ndαγειοχετεαγειογ·κετεηχθεηγ·σθε
3rdαγειοχετωσαναγειογ·κετωσανηχθωσαν, ηχθωνηγ·σθωσαν, ηγ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγειοχεναι[LXX]​αγειογ·κεναιηχθαι​ηγ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηξεσθαι​ηγ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγειοχυιααγειοχοςαγειογ·κυι·ααγειογ·κο[τ]·ς
Nomαγειοχως[LXX]αγειογ·κο[τ]·^ς
Accαγειοχυιαναγειοχοτααγειογ·κυι·αναγειογ·κοτ·α
Datαγειοχυιᾳαγειοχοτιαγειογ·κυι·ᾳαγειογ·κοτ·ι
Genαγειοχυιαςαγειοχοτοςαγειογ·κυι·αςαγειογ·κοτ·ος
PlVocαγειοχυιαιαγειοχοτεςαγειοχοτααγειογ·κυι·αιαγειογ·κοτ·εςαγειογ·κοτ·α
Nom
Accαγειοχυιαςαγειοχοταςαγειογ·κυι·αςαγειογ·κοτ·ας
Datαγειοχυιαιςαγειοχοσι, αγειοχοσιναγειογ·κυι·αιςαγειογ·κο[τ]·σι(ν)
Genαγειοχυιωναγειοχοτωναγειογ·κυι·ωναγειογ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηγμενηηγμενεηγ·μεν·ηηγ·μεν·ε
Nomηγμενοςηγ·μεν·ος
Accηγμενηνηγμενονηγ·μεν·ηνηγ·μεν·ον
Datηγμενῃηγμενῳηγ·μεν·ῃηγ·μεν·ῳ
Genηγμενηςηγμενουηγ·μεν·ηςηγ·μεν·ου
PlVocηγμεναιηγμενοιηγμεναηγ·μεν·αιηγ·μεν·οιηγ·μεν·α
Nom
Accηγμεναςηγμενουςηγ·μεν·αςηγ·μεν·ους
Datηγμεναιςηγμενοιςηγ·μεν·αιςηγ·μεν·οις
Genηγμενων[LXX]ηγμενων[LXX]ηγ·μεν·ωνηγ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγειοχειν, ηγειοχηε·αγειογ·κειν, ε·αγειογ·κη classicalηγμηνε·ηγ·μην
2ndηγειοχεις, ηγειοχηςε·αγειογ·κεις, ε·αγειογ·κης classicalηξοε·ηγ·σο
3rdηγειοχειε·αγειογ·κειηκτοε·ηγ·το
Pl1stηγειοχειμεν, ηγειοχεμενε·αγειογ·κειμεν, ε·αγειογ·κεμεν classicalηγμεθαε·ηγ·μεθα
2ndηγειοχειτε, ηγειοχετεε·αγειογ·κειτε, ε·αγειογ·κετε classicalηχθεε·ηγ·σθε
3rdηγειοχεισαν, ηγειοχεσανε·αγειογ·κεισαν, ε·αγειογ·κεσαν classicalηχατοε·ηγ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγειοχειν, αγειοχη[ε]·αγειογ·κειν, [ε]·αγειογ·κη classical
2ndαγειοχεις, αγειοχης[ε]·αγειογ·κεις, [ε]·αγειογ·κης classical
3rdαγειοχει[ε]·αγειογ·κει
Pl1stαγειοχειμεν, αγειοχεμεν[ε]·αγειογ·κειμεν, [ε]·αγειογ·κεμεν classical
2ndαγειοχειτε, αγειοχετε[ε]·αγειογ·κειτε, [ε]·αγειογ·κετε classical
3rdαγειοχεισαν, αγειοχεσαν[ε]·αγειογ·κεισαν, [ε]·αγειογ·κεσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηχθηνε·αγ·θην
2ndηχθηςε·αγ·θης
3rdηχθη[GNT][LXX]ε·αγ·θη
Pl1stηχθημεν[GNT]ε·αγ·θημεν
2ndηχθητεε·αγ·θητε
3rdηχθησαν[LXX]ε·αγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαχθησομαιαγ·θησομαι
2ndαχθησῃ, αχθησειαγ·θησῃ, αγ·θησει classical
3rdαχθησεται[LXX]αγ·θησεται
Pl1stαχθησομεθααγ·θησομεθα
2ndαχθησεσθε[GNT][LXX]αγ·θησεσθε
3rdαχθησονται[LXX]αγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαχθωαγ·θω
2ndαχθῃςαγ·θῃς
3rdαχθῃαγ·θῃ
Pl1stαχθωμεναγ·θωμεν
2ndαχθητεαγ·θητε
3rdαχθωσιν, αχθωσιαγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαχθειηναγ·θειην
2ndαχθειηςαγ·θειης
3rdαχθειη[LXX]αγ·θειη
Pl1stαχθειημεν, αχθειμεναγ·θειημεν, αγ·θειμεν classical
2ndαχθειητε, αχθειτεαγ·θειητε, αγ·θειτε classical
3rdαχθειησαν, αχθειεναγ·θειησαν, αγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαχθησοιμηναγ·θησοιμην
2ndαχθησοιοαγ·θησοιο
3rdαχθησοιτοαγ·θησοιτο
Pl1stαχθησοιμεθααγ·θησοιμεθα
2ndαχθησοισθεαγ·θησοισθε
3rdαχθησοιντοαγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαχθητιαγ·θητι
3rdαχθητωαγ·θητω
Pl1st
2ndαχθητεαγ·θητε
3rdαχθητωσαν, αχθεντων[LXX]αγ·θητωσαν, αγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αχθηναι[GNT][LXX]​αγ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αχθησεσθαι​αγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαχθεισααχθειςαχθεναγ·θεισ·ααγ·θει[ντ]·ςαγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαχθεισαναχθεντααγ·θεισ·αναγ·θε[ι]ντ·α
Datαχθεισῃαχθεντιαγ·θεισ·ῃαγ·θε[ι]ντ·ι
Genαχθεισης[LXX]αχθεντοςαγ·θεισ·ηςαγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαχθεισαιαχθεντεςαχθεντααγ·θεισ·αιαγ·θε[ι]ντ·εςαγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαχθεισαςαχθενταςαγ·θεισ·αςαγ·θε[ι]ντ·ας
Datαχθεισαιςαχθεισι, αχθεισιναγ·θεισ·αιςαγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαχθεισωναχθεντων[LXX]αγ·θεισ·ωναγ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαχθησομενηαχθησομενεαγ·θησομεν·ηαγ·θησομεν·ε
Nomαχθησομενοςαγ·θησομεν·ος
Accαχθησομενηναχθησομενοναγ·θησομεν·ηναγ·θησομεν·ον
Datαχθησομενῃαχθησομενῳαγ·θησομεν·ῃαγ·θησομεν·ῳ
Genαχθησομενηςαχθησομενουαγ·θησομεν·ηςαγ·θησομεν·ου
PlVocαχθησομεναιαχθησομενοιαχθησομενααγ·θησομεν·αιαγ·θησομεν·οιαγ·θησομεν·α
Nom
Accαχθησομεναςαχθησομενους[LXX]αγ·θησομεν·αςαγ·θησομεν·ους
Datαχθησομεναιςαχθησομενοιςαγ·θησομεν·αιςαγ·θησομεν·οις
Genαχθησομενωναχθησομενωναγ·θησομεν·ωναγ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Apr-2021 06:32:17 EDT