εσσοομαι ητταομαι • hESSOOMAI hHTTAOMAI • hessoomai hēttaomai

Search: ηττησεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηττησειςἡττάομαιηττη·σειςfut act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηττησειςἡττάομαιηττη·σειςfut act ind 2nd sg

ἑσσόομαι/ἡττάομαι (ηττ(α)-, ηττη·σ-, ηττη·σ-, -, ηττη-, εσσω·θ-/ηττη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηττωμαιηττ(α)·ομαι
2ndηττᾳ, ηττασαιηττ(α)·ῃ, ηττ(α)·ει classical, ηττ(α)·εσαι alt
3rdητταταιηττ(α)·εται
Pl1stηττωμεθαηττ(α)·ομεθα
2ndηττασθε[LXX]ηττ(α)·εσθε
3rdηττωνται[GNT]ηττ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηττωμαιηττ(α)·ωμαι
2ndηττᾳηττ(α)·ῃ
3rdητταταιηττ(α)·ηται
Pl1stηττωμεθαηττ(α)·ωμεθα
2ndηττασθε[LXX]ηττ(α)·ησθε
3rdηττωνται[GNT]ηττ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηττῳμηνηττ(α)·οιμην
2ndηττῳοηττ(α)·οιο
3rdηττῳτοηττ(α)·οιτο
Pl1stηττῳμεθαηττ(α)·οιμεθα
2ndηττῳσθεηττ(α)·οισθε
3rdηττῳντοηττ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηττωηττ(α)·ου
3rdηττασθωηττ(α)·εσθω
Pl1st
2ndηττασθε[LXX]ηττ(α)·εσθε
3rdηττασθωσαν, ηττασθωνηττ(α)·εσθωσαν, ηττ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηττασθαι​ηττ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηττωμενηηττωμενεηττ(α)·ομεν·ηηττ(α)·ομεν·ε
Nomηττωμενος[LXX]ηττ(α)·ομεν·ος
Accηττωμενηνηττωμενονηττ(α)·ομεν·ηνηττ(α)·ομεν·ον
Datηττωμενῃηττωμενῳηττ(α)·ομεν·ῃηττ(α)·ομεν·ῳ
Genηττωμενηςηττωμενουηττ(α)·ομεν·ηςηττ(α)·ομεν·ου
PlVocηττωμεναιηττωμενοιηττωμεναηττ(α)·ομεν·αιηττ(α)·ομεν·οιηττ(α)·ομεν·α
Nom
Accηττωμεναςηττωμενουςηττ(α)·ομεν·αςηττ(α)·ομεν·ους
Datηττωμεναιςηττωμενοιςηττ(α)·ομεν·αιςηττ(α)·ομεν·οις
Genηττωμενωνηττωμενωνηττ(α)·ομεν·ωνηττ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηττωμηνε·ηττ(α)·ομην
2ndηττωε·ηττ(α)·ου
3rdηττατοε·ηττ(α)·ετο
Pl1stηττωμεθαε·ηττ(α)·ομεθα
2ndηττασθε[LXX]ε·ηττ(α)·εσθε
3rdηττωντοε·ηττ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηττησωηττη·σωηττησομαιηττη·σομαι
2ndηττησεις[LXX]ηττη·σειςηττησῃ, ηττησει, ηττησεσαιηττη·σῃ, ηττη·σει classical, ηττη·σεσαι alt
3rdηττησειηττη·σειηττησεταιηττη·σεται
Pl1stηττησομενηττη·σομενηττησομεθαηττη·σομεθα
2ndηττησετεηττη·σετεηττησεσθεηττη·σεσθε
3rdηττησουσιν, ηττησουσιηττη·σουσι(ν)ηττησονταιηττη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηττησοιμιηττη·σοιμιηττησοιμηνηττη·σοιμην
2ndηττησοιςηττη·σοιςηττησοιοηττη·σοιο
3rdηττησοιηττη·σοιηττησοιτοηττη·σοιτο
Pl1stηττησοιμενηττη·σοιμενηττησοιμεθαηττη·σοιμεθα
2ndηττησοιτεηττη·σοιτεηττησοισθεηττη·σοισθε
3rdηττησοιενηττη·σοιενηττησοιντοηττη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηττησειν​ηττη·σειν​ηττησεσθαι​ηττη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηττησουσαηττησονηττη·σουσ·αηττη·σο[υ]ν[τ]
Nomηττησωνηττη·σο[υ]ν[τ]·^
Accηττησουσανηττησονταηττη·σουσ·ανηττη·σο[υ]ντ·α
Datηττησουσῃηττησοντιηττη·σουσ·ῃηττη·σο[υ]ντ·ι
Genηττησουσηςηττησοντοςηττη·σουσ·ηςηττη·σο[υ]ντ·ος
PlVocηττησουσαιηττησοντεςηττησονταηττη·σουσ·αιηττη·σο[υ]ντ·εςηττη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accηττησουσαςηττησονταςηττη·σουσ·αςηττη·σο[υ]ντ·ας
Datηττησουσαιςηττησουσι, ηττησουσινηττη·σουσ·αιςηττη·σου[ντ]·σι(ν)
Genηττησουσωνηττησοντωνηττη·σουσ·ωνηττη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηττησομενηηττησομενεηττη·σομεν·ηηττη·σομεν·ε
Nomηττησομενοςηττη·σομεν·ος
Accηττησομενηνηττησομενονηττη·σομεν·ηνηττη·σομεν·ον
Datηττησομενῃηττησομενῳηττη·σομεν·ῃηττη·σομεν·ῳ
Genηττησομενηςηττησομενουηττη·σομεν·ηςηττη·σομεν·ου
PlVocηττησομεναιηττησομενοιηττησομεναηττη·σομεν·αιηττη·σομεν·οιηττη·σομεν·α
Nom
Accηττησομεναςηττησομενουςηττη·σομεν·αςηττη·σομεν·ους
Datηττησομεναιςηττησομενοιςηττη·σομεν·αιςηττη·σομεν·οις
Genηττησομενωνηττησομενωνηττη·σομεν·ωνηττη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηττησαε·ηττη·σαηττησαμηνε·ηττη·σαμην
2ndηττησαςε·ηττη·σαςηττησωε·ηττη·σω
3rdηττησεν, ηττησεε·ηττη·σε(ν)ηττησατοε·ηττη·σατο
Pl1stηττησαμενε·ηττη·σαμενηττησαμεθαε·ηττη·σαμεθα
2ndηττησατεε·ηττη·σατεηττησασθεε·ηττη·σασθε
3rdηττησανε·ηττη·σανηττησαντοε·ηττη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηττησωηττη·σωηττησωμαιηττη·σωμαι
2ndηττησῃςηττη·σῃςηττησῃηττη·σῃ
3rdηττησῃηττη·σῃηττησηταιηττη·σηται
Pl1stηττησωμενηττη·σωμενηττησωμεθαηττη·σωμεθα
2ndηττησητεηττη·σητεηττησησθεηττη·σησθε
3rdηττησωσιν, ηττησωσι[LXX]ηττη·σωσι(ν), ηττη·σωσι(ν)ηττησωνταιηττη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηττησαιμιηττη·σαιμιηττησαιμηνηττη·σαιμην
2ndηττησαις, ηττησειαςηττη·σαις, ηττη·σειας classicalηττησαιοηττη·σαιο
3rdηττησαι, ηττησειεηττη·σαι, ηττη·σειε classicalηττησαιτοηττη·σαιτο
Pl1stηττησαιμενηττη·σαιμενηττησαιμεθαηττη·σαιμεθα
2ndηττησαιτεηττη·σαιτεηττησαισθεηττη·σαισθε
3rdηττησαιεν, ηττησαισαν, ηττησειαν, ηττησειενηττη·σαιεν, ηττη·σαισαν alt, ηττη·σειαν classical, ηττη·σειεν classicalηττησαιντοηττη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηττησονηττη·σονηττησαιηττη·σαι
3rdηττησατωηττη·σατωηττησασθωηττη·σασθω
Pl1st
2ndηττησατεηττη·σατεηττησασθεηττη·σασθε
3rdηττησατωσαν, ηττησαντωνηττη·σατωσαν, ηττη·σαντων classicalηττησασθωσαν, ηττησασθωνηττη·σασθωσαν, ηττη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηττησαι​ηττη·σαι​ηττησασθαι​ηττη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηττησασαηττησαςηττησανηττη·σασ·αηττη·σα[ντ]·ςηττη·σαν[τ]
Nom
Accηττησασανηττησανταηττη·σασ·ανηττη·σαντ·α
Datηττησασῃηττησαντιηττη·σασ·ῃηττη·σαντ·ι
Genηττησασηςηττησαντοςηττη·σασ·ηςηττη·σαντ·ος
PlVocηττησασαιηττησαντεςηττησανταηττη·σασ·αιηττη·σαντ·εςηττη·σαντ·α
Nom
Accηττησασαςηττησανταςηττη·σασ·αςηττη·σαντ·ας
Datηττησασαιςηττησασι, ηττησασινηττη·σασ·αιςηττη·σα[ντ]·σι(ν)
Genηττησασωνηττησαντωνηττη·σασ·ωνηττη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηττησαμενηηττησαμενεηττη·σαμεν·ηηττη·σαμεν·ε
Nomηττησαμενοςηττη·σαμεν·ος
Accηττησαμενηνηττησαμενονηττη·σαμεν·ηνηττη·σαμεν·ον
Datηττησαμενῃηττησαμενῳηττη·σαμεν·ῃηττη·σαμεν·ῳ
Genηττησαμενηςηττησαμενουηττη·σαμεν·ηςηττη·σαμεν·ου
PlVocηττησαμεναιηττησαμενοιηττησαμεναηττη·σαμεν·αιηττη·σαμεν·οιηττη·σαμεν·α
Nom
Accηττησαμεναςηττησαμενουςηττη·σαμεν·αςηττη·σαμεν·ους
Datηττησαμεναιςηττησαμενοιςηττη·σαμεν·αιςηττη·σαμεν·οις
Genηττησαμενωνηττησαμενωνηττη·σαμεν·ωνηττη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηττημαιηττη·μαι
2ndηττησαιηττη·σαι
3rdηττηται[GNT]ηττη·ται
Pl1stηττημεθαηττη·μεθα
2ndηττησθεηττη·σθε
3rdηττηνταιηττη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηττησομαιηττη·σομαι
2ndηττησῃ, ηττησειηττη·σῃ, ηττη·σει classical
3rdηττησεταιηττη·σεται
Pl1stηττησομεθαηττη·σομεθα
2ndηττησεσθεηττη·σεσθε
3rdηττησονταιηττη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηττησοιμηνηττη·σοιμην
2ndηττησοιοηττη·σοιο
3rdηττησοιτοηττη·σοιτο
Pl1stηττησοιμεθαηττη·σοιμεθα
2ndηττησοισθεηττη·σοισθε
3rdηττησοιντοηττη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηττησοηττη·σο
3rdηττησθωηττη·σθω
Pl1st
2ndηττησθεηττη·σθε
3rdηττησθωσαν, ηττησθωνηττη·σθωσαν, ηττη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηττησθαι​ηττη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηττησεσθαι​ηττη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηττημενηηττημενεηττη·μεν·ηηττη·μεν·ε
Nomηττημενοςηττη·μεν·ος
Accηττημενηνηττημενονηττη·μεν·ηνηττη·μεν·ον
Datηττημενῃηττημενῳηττη·μεν·ῃηττη·μεν·ῳ
Genηττημενηςηττημενουηττη·μεν·ηςηττη·μεν·ου
PlVocηττημεναιηττημενοιηττημεναηττη·μεν·αιηττη·μεν·οιηττη·μεν·α
Nom
Accηττημεναςηττημενουςηττη·μεν·αςηττη·μεν·ους
Datηττημεναιςηττημενοιςηττη·μεν·αιςηττη·μεν·οις
Genηττημενωνηττημενωνηττη·μεν·ωνηττη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηττημηνε·ηττη·μην
2ndηττησοε·ηττη·σο
3rdηττητοε·ηττη·το
Pl1stηττημεθαε·ηττη·μεθα
2ndηττησθεε·ηττη·σθε
3rdηττηντοε·ηττη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stησσωθην, ηττηθηνε·εσσω·θην, ε·ηττη·θην
2ndησσωθης, ηττηθηςε·εσσω·θης, ε·ηττη·θης
3rdησσωθη, ηττηθη[LXX]ε·εσσω·θη, ε·ηττη·θη
Pl1stησσωθημεν, ηττηθημενε·εσσω·θημεν, ε·ηττη·θημεν
2ndησσωθητε[GNT], ηττηθητε[GNT]ε·εσσω·θητε, ε·ηττη·θητε
3rdησσωθησαν, ηττηθησαν[LXX]ε·εσσω·θησαν, ε·ηττη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεσσωθησομαι, ηττηθησομαιεσσω·θησομαι, ηττη·θησομαι
2ndεσσωθησῃ, εσσωθησει, ηττηθησῃ, ηττηθησειεσσω·θησῃ, εσσω·θησει classical, ηττη·θησῃ, ηττη·θησει classical
3rdεσσωθησεται, ηττηθησεται[LXX]εσσω·θησεται, ηττη·θησεται
Pl1stεσσωθησομεθα, ηττηθησομεθαεσσω·θησομεθα, ηττη·θησομεθα
2ndεσσωθησεσθε, ηττηθησεσθε[LXX]εσσω·θησεσθε, ηττη·θησεσθε
3rdεσσωθησονται, ηττηθησονται[LXX]εσσω·θησονται, ηττη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσσωθω, ηττηθωεσσω·θω, ηττη·θω
2ndεσσωθῃς, ηττηθῃςεσσω·θῃς, ηττη·θῃς
3rdεσσωθῃ, ηττηθῃ[LXX]εσσω·θῃ, ηττη·θῃ
Pl1stεσσωθωμεν, ηττηθωμενεσσω·θωμεν, ηττη·θωμεν
2ndεσσωθητε, ηττηθητε[GNT]εσσω·θητε, ηττη·θητε
3rdεσσωθωσιν, εσσωθωσι, ηττηθωσιν, ηττηθωσιεσσω·θωσι(ν), ηττη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσσωθειην, ηττηθειηνεσσω·θειην, ηττη·θειην
2ndεσσωθειης, ηττηθειηςεσσω·θειης, ηττη·θειης
3rdεσσωθειη, ηττηθειηεσσω·θειη, ηττη·θειη
Pl1stεσσωθειημεν, εσσωθειμεν, ηττηθειημεν, ηττηθειμενεσσω·θειημεν, εσσω·θειμεν classical, ηττη·θειημεν, ηττη·θειμεν classical
2ndεσσωθειητε, εσσωθειτε, ηττηθειητε, ηττηθειτεεσσω·θειητε, εσσω·θειτε classical, ηττη·θειητε, ηττη·θειτε classical
3rdεσσωθειησαν, εσσωθειεν, ηττηθειησαν, ηττηθειενεσσω·θειησαν, εσσω·θειεν classical, ηττη·θειησαν, ηττη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεσσωθησοιμην, ηττηθησοιμηνεσσω·θησοιμην, ηττη·θησοιμην
2ndεσσωθησοιο, ηττηθησοιοεσσω·θησοιο, ηττη·θησοιο
3rdεσσωθησοιτο, ηττηθησοιτοεσσω·θησοιτο, ηττη·θησοιτο
Pl1stεσσωθησοιμεθα, ηττηθησοιμεθαεσσω·θησοιμεθα, ηττη·θησοιμεθα
2ndεσσωθησοισθε, ηττηθησοισθεεσσω·θησοισθε, ηττη·θησοισθε
3rdεσσωθησοιντο, ηττηθησοιντοεσσω·θησοιντο, ηττη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεσσωθητι, ηττηθητιεσσω·θητι, ηττη·θητι
3rdεσσωθητω, ηττηθητωεσσω·θητω, ηττη·θητω
Pl1st
2ndεσσωθητε, ηττηθητε[GNT]εσσω·θητε, ηττη·θητε
3rdεσσωθητωσαν, εσσωθεντων, ηττηθητωσαν, ηττηθεντωνεσσω·θητωσαν, εσσω·θεντων classical, ηττη·θητωσαν, ηττη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εσσωθηναι, ηττηθηναι​εσσω·θηναι, ηττη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εσσωθησεσθαι, ηττηθησεσθαι​εσσω·θησεσθαι, ηττη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσσωθεισα, ηττηθεισαεσσωθεις, ηττηθεις[LXX]εσσωθεν, ηττηθενεσσω·θεισ·α, ηττη·θεισ·αεσσω·θει[ντ]·ς, ηττη·θει[ντ]·ςεσσω·θε[ι]ν[τ], ηττη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεσσωθεισαν, ηττηθεισανεσσωθεντα, ηττηθενταεσσω·θεισ·αν, ηττη·θεισ·ανεσσω·θε[ι]ντ·α, ηττη·θε[ι]ντ·α
Datεσσωθεισῃ, ηττηθεισῃεσσωθεντι, ηττηθεντιεσσω·θεισ·ῃ, ηττη·θεισ·ῃεσσω·θε[ι]ντ·ι, ηττη·θε[ι]ντ·ι
Genεσσωθεισης, ηττηθεισηςεσσωθεντος, ηττηθεντοςεσσω·θεισ·ης, ηττη·θεισ·ηςεσσω·θε[ι]ντ·ος, ηττη·θε[ι]ντ·ος
PlVocεσσωθεισαι, ηττηθεισαιεσσωθεντες, ηττηθεντες[LXX]εσσωθεντα, ηττηθενταεσσω·θεισ·αι, ηττη·θεισ·αιεσσω·θε[ι]ντ·ες, ηττη·θε[ι]ντ·εςεσσω·θε[ι]ντ·α, ηττη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεσσωθεισας, ηττηθεισαςεσσωθεντας, ηττηθενταςεσσω·θεισ·ας, ηττη·θεισ·αςεσσω·θε[ι]ντ·ας, ηττη·θε[ι]ντ·ας
Datεσσωθεισαις, ηττηθεισαιςεσσωθεισι, εσσωθεισιν, ηττηθεισι, ηττηθεισινεσσω·θεισ·αις, ηττη·θεισ·αιςεσσω·θει[ντ]·σι(ν), ηττη·θει[ντ]·σι(ν)
Genεσσωθεισων, ηττηθεισωνεσσωθεντων, ηττηθεντωνεσσω·θεισ·ων, ηττη·θεισ·ωνεσσω·θε[ι]ντ·ος, ηττη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσσωθησομενη, ηττηθησομενηεσσωθησομενε, ηττηθησομενεεσσω·θησομεν·η, ηττη·θησομεν·ηεσσω·θησομεν·ε, ηττη·θησομεν·ε
Nomεσσωθησομενος, ηττηθησομενοςεσσω·θησομεν·ος, ηττη·θησομεν·ος
Accεσσωθησομενην, ηττηθησομενηνεσσωθησομενον, ηττηθησομενονεσσω·θησομεν·ην, ηττη·θησομεν·ηνεσσω·θησομεν·ον, ηττη·θησομεν·ον
Datεσσωθησομενῃ, ηττηθησομενῃεσσωθησομενῳ, ηττηθησομενῳεσσω·θησομεν·ῃ, ηττη·θησομεν·ῃεσσω·θησομεν·ῳ, ηττη·θησομεν·ῳ
Genεσσωθησομενης, ηττηθησομενηςεσσωθησομενου, ηττηθησομενουεσσω·θησομεν·ης, ηττη·θησομεν·ηςεσσω·θησομεν·ου, ηττη·θησομεν·ου
PlVocεσσωθησομεναι, ηττηθησομεναιεσσωθησομενοι, ηττηθησομενοιεσσωθησομενα, ηττηθησομεναεσσω·θησομεν·αι, ηττη·θησομεν·αιεσσω·θησομεν·οι, ηττη·θησομεν·οιεσσω·θησομεν·α, ηττη·θησομεν·α
Nom
Accεσσωθησομενας, ηττηθησομεναςεσσωθησομενους, ηττηθησομενουςεσσω·θησομεν·ας, ηττη·θησομεν·αςεσσω·θησομεν·ους, ηττη·θησομεν·ους
Datεσσωθησομεναις, ηττηθησομεναιςεσσωθησομενοις, ηττηθησομενοιςεσσω·θησομεν·αις, ηττη·θησομεν·αιςεσσω·θησομεν·οις, ηττη·θησομεν·οις
Genεσσωθησομενων, ηττηθησομενωνεσσωθησομενων, ηττηθησομενωνεσσω·θησομεν·ων, ηττη·θησομεν·ωνεσσω·θησομεν·ου, ηττη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 02:13:49 EST