αμαρτανω • hAMARTANW • hamartanō

Search: ημαρτετε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ημαρτετεἁμαρτάνωε·αμαρτ·ετε2aor act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ημαρτετεἁμαρτάνωε·αμαρτ·ετε2aor act ind 2nd pl

ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμαρτανωαμαρταν·ωαμαρτανομαιαμαρταν·ομαι
2ndαμαρτανεις[LXX]αμαρταν·ειςαμαρτανῃ, αμαρτανει[GNT][LXX], αμαρτανεσαιαμαρταν·ῃ, αμαρταν·ει classical, αμαρταν·εσαι alt
3rdαμαρτανει[GNT][LXX]αμαρταν·ειαμαρτανεταιαμαρταν·εται
Pl1stαμαρτανομεναμαρταν·ομεναμαρτανομεθααμαρταν·ομεθα
2ndαμαρτανετε[GNT][LXX]αμαρταν·ετεαμαρτανεσθεαμαρταν·εσθε
3rdαμαρτανουσιν[GNT][LXX], αμαρτανουσιαμαρταν·ουσι(ν), αμαρταν·ουσι(ν)αμαρτανονταιαμαρταν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμαρτανωαμαρταν·ωαμαρτανωμαιαμαρταν·ωμαι
2ndαμαρτανῃςαμαρταν·ῃςαμαρτανῃαμαρταν·ῃ
3rdαμαρτανῃαμαρταν·ῃαμαρτανηταιαμαρταν·ηται
Pl1stαμαρτανωμεναμαρταν·ωμεναμαρτανωμεθααμαρταν·ωμεθα
2ndαμαρτανητε[LXX]αμαρταν·ητεαμαρτανησθεαμαρταν·ησθε
3rdαμαρτανωσιν, αμαρτανωσιαμαρταν·ωσι(ν)αμαρτανωνταιαμαρταν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμαρτανοιμιαμαρταν·οιμιαμαρτανοιμηναμαρταν·οιμην
2ndαμαρτανοιςαμαρταν·οιςαμαρτανοιοαμαρταν·οιο
3rdαμαρτανοιαμαρταν·οιαμαρτανοιτοαμαρταν·οιτο
Pl1stαμαρτανοιμεναμαρταν·οιμεναμαρτανοιμεθααμαρταν·οιμεθα
2ndαμαρτανοιτεαμαρταν·οιτεαμαρτανοισθεαμαρταν·οισθε
3rdαμαρτανοιεν, αμαρτανοισαναμαρταν·οιεν, αμαρταν·οισαν altαμαρτανοιντοαμαρταν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαμαρτανε[GNT][LXX]αμαρταν·εαμαρτανουαμαρταν·ου
3rdαμαρτανετωαμαρταν·ετωαμαρτανεσθωαμαρταν·εσθω
Pl1st
2ndαμαρτανετε[GNT][LXX]αμαρταν·ετεαμαρτανεσθεαμαρταν·εσθε
3rdαμαρτανετωσαν, αμαρτανοντων[GNT][LXX]αμαρταν·ετωσαν, αμαρταν·οντων classicalαμαρτανεσθωσαν, αμαρτανεσθωναμαρταν·εσθωσαν, αμαρταν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αμαρτανειν[GNT][LXX]​αμαρταν·ειναμαρτανεσθαι​αμαρταν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμαρτανουσα[LXX]αμαρτανοναμαρταν·ουσ·ααμαρταν·ο[υ]ν[τ]
Nomαμαρτανων[GNT][LXX]αμαρταν·ο[υ]ν[τ]·^
Accαμαρτανουσαναμαρτανοντα[GNT][LXX]αμαρταν·ουσ·αναμαρταν·ο[υ]ντ·α
Datαμαρτανουσῃαμαρτανοντι[LXX]αμαρταν·ουσ·ῃαμαρταν·ο[υ]ντ·ι
Genαμαρτανουσηςαμαρτανοντοςαμαρταν·ουσ·ηςαμαρταν·ο[υ]ντ·ος
PlVocαμαρτανουσαιαμαρτανοντες[GNT][LXX]αμαρτανοντα[GNT][LXX]αμαρταν·ουσ·αιαμαρταν·ο[υ]ντ·εςαμαρταν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαμαρτανουσαςαμαρτανοντας[GNT][LXX]αμαρταν·ουσ·αςαμαρταν·ο[υ]ντ·ας
Datαμαρτανουσαιςαμαρτανουσι, αμαρτανουσιν[GNT][LXX]αμαρταν·ουσ·αιςαμαρταν·ου[ντ]·σι(ν), αμαρταν·ου[ντ]·σι(ν)
Genαμαρτανουσωναμαρτανοντων[GNT][LXX]αμαρταν·ουσ·ωναμαρταν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμαρτανομενηαμαρτανομενεαμαρταν·ομεν·ηαμαρταν·ομεν·ε
Nomαμαρτανομενοςαμαρταν·ομεν·ος
Accαμαρτανομενηναμαρτανομενοναμαρταν·ομεν·ηναμαρταν·ομεν·ον
Datαμαρτανομενῃαμαρτανομενῳαμαρταν·ομεν·ῃαμαρταν·ομεν·ῳ
Genαμαρτανομενηςαμαρτανομενουαμαρταν·ομεν·ηςαμαρταν·ομεν·ου
PlVocαμαρτανομεναιαμαρτανομενοιαμαρτανομενααμαρταν·ομεν·αιαμαρταν·ομεν·οιαμαρταν·ομεν·α
Nom
Accαμαρτανομεναςαμαρτανομενουςαμαρταν·ομεν·αςαμαρταν·ομεν·ους
Datαμαρτανομεναιςαμαρτανομενοιςαμαρταν·ομεν·αιςαμαρταν·ομεν·οις
Genαμαρτανομενωναμαρτανομενωναμαρταν·ομεν·ωναμαρταν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stημαρτανον[LXX]ε·αμαρταν·ονημαρτανομηνε·αμαρταν·ομην
2ndημαρτανεςε·αμαρταν·εςημαρτανουε·αμαρταν·ου
3rdημαρτανεν, ημαρτανεε·αμαρταν·ε(ν)ημαρτανετοε·αμαρταν·ετο
Pl1stημαρτανομενε·αμαρταν·ομενημαρτανομεθαε·αμαρταν·ομεθα
2ndημαρτανετεε·αμαρταν·ετεημαρτανεσθεε·αμαρταν·εσθε
3rdημαρτανον[LXX], ημαρτανοσανε·αμαρταν·ον, ε·αμαρταν·οσαν altημαρτανοντοε·αμαρταν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμαρτησω[LXX]αμαρτη·σωαμαρτησομαι[LXX]αμαρτη·σομαι
2ndαμαρτησεις[LXX]αμαρτη·σειςαμαρτησῃ[GNT], αμαρτησει[GNT], αμαρτησεσαιαμαρτη·σῃ, αμαρτη·σει classical, αμαρτη·σεσαι alt
3rdαμαρτησει[GNT]αμαρτη·σειαμαρτησεται[LXX]αμαρτη·σεται
Pl1stαμαρτησομεν[GNT]αμαρτη·σομεναμαρτησομεθα[LXX]αμαρτη·σομεθα
2ndαμαρτησετεαμαρτη·σετεαμαρτησεσθε[LXX]αμαρτη·σεσθε
3rdαμαρτησουσιν[LXX], αμαρτησουσιαμαρτη·σουσι(ν), αμαρτη·σουσι(ν)αμαρτησονται[LXX]αμαρτη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμαρτησοιμιαμαρτη·σοιμιαμαρτησοιμηναμαρτη·σοιμην
2ndαμαρτησοιςαμαρτη·σοιςαμαρτησοιοαμαρτη·σοιο
3rdαμαρτησοιαμαρτη·σοιαμαρτησοιτοαμαρτη·σοιτο
Pl1stαμαρτησοιμεναμαρτη·σοιμεναμαρτησοιμεθααμαρτη·σοιμεθα
2ndαμαρτησοιτεαμαρτη·σοιτεαμαρτησοισθεαμαρτη·σοισθε
3rdαμαρτησοιεναμαρτη·σοιεναμαρτησοιντοαμαρτη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αμαρτησειν​αμαρτη·σειν​αμαρτησεσθαι​αμαρτη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμαρτησουσααμαρτησοναμαρτη·σουσ·ααμαρτη·σο[υ]ν[τ]
Nomαμαρτησωναμαρτη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαμαρτησουσαναμαρτησοντααμαρτη·σουσ·αναμαρτη·σο[υ]ντ·α
Datαμαρτησουσῃαμαρτησοντιαμαρτη·σουσ·ῃαμαρτη·σο[υ]ντ·ι
Genαμαρτησουσηςαμαρτησοντοςαμαρτη·σουσ·ηςαμαρτη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαμαρτησουσαιαμαρτησοντεςαμαρτησοντααμαρτη·σουσ·αιαμαρτη·σο[υ]ντ·εςαμαρτη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαμαρτησουσαςαμαρτησονταςαμαρτη·σουσ·αςαμαρτη·σο[υ]ντ·ας
Datαμαρτησουσαιςαμαρτησουσι, αμαρτησουσιν[LXX]αμαρτη·σουσ·αιςαμαρτη·σου[ντ]·σι(ν), αμαρτη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαμαρτησουσωναμαρτησοντωναμαρτη·σουσ·ωναμαρτη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμαρτησομενηαμαρτησομενεαμαρτη·σομεν·ηαμαρτη·σομεν·ε
Nomαμαρτησομενοςαμαρτη·σομεν·ος
Accαμαρτησομενηναμαρτησομενοναμαρτη·σομεν·ηναμαρτη·σομεν·ον
Datαμαρτησομενῃαμαρτησομενῳαμαρτη·σομεν·ῃαμαρτη·σομεν·ῳ
Genαμαρτησομενηςαμαρτησομενουαμαρτη·σομεν·ηςαμαρτη·σομεν·ου
PlVocαμαρτησομεναιαμαρτησομενοιαμαρτησομενααμαρτη·σομεν·αιαμαρτη·σομεν·οιαμαρτη·σομεν·α
Nom
Accαμαρτησομεναςαμαρτησομενουςαμαρτη·σομεν·αςαμαρτη·σομεν·ους
Datαμαρτησομεναιςαμαρτησομενοιςαμαρτη·σομεν·αιςαμαρτη·σομεν·οις
Genαμαρτησομενωναμαρτησομενωναμαρτη·σομεν·ωναμαρτη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stημαρτησαε·αμαρτη·σαημαρτησαμηνε·αμαρτη·σαμην
2ndημαρτησαςε·αμαρτη·σαςημαρτησωε·αμαρτη·σω
3rdημαρτησεν, ημαρτησεε·αμαρτη·σε(ν)ημαρτησατοε·αμαρτη·σατο
Pl1stημαρτησαμεν[LXX]ε·αμαρτη·σαμενημαρτησαμεθαε·αμαρτη·σαμεθα
2ndημαρτησατεε·αμαρτη·σατεημαρτησασθεε·αμαρτη·σασθε
3rdημαρτησανε·αμαρτη·σανημαρτησαντοε·αμαρτη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμαρτησω[LXX]αμαρτη·σωαμαρτησωμαιαμαρτη·σωμαι
2ndαμαρτησῃςαμαρτη·σῃςαμαρτησῃ[GNT]αμαρτη·σῃ
3rdαμαρτησῃ[GNT]αμαρτη·σῃαμαρτησηταιαμαρτη·σηται
Pl1stαμαρτησωμεν[GNT]αμαρτη·σωμεναμαρτησωμεθααμαρτη·σωμεθα
2ndαμαρτησητεαμαρτη·σητεαμαρτησησθεαμαρτη·σησθε
3rdαμαρτησωσιν, αμαρτησωσιαμαρτη·σωσι(ν)αμαρτησωνταιαμαρτη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμαρτησαιμιαμαρτη·σαιμιαμαρτησαιμηναμαρτη·σαιμην
2ndαμαρτησαις, αμαρτησειαςαμαρτη·σαις, αμαρτη·σειας classicalαμαρτησαιοαμαρτη·σαιο
3rdαμαρτησαι, αμαρτησειεαμαρτη·σαι, αμαρτη·σειε classicalαμαρτησαιτοαμαρτη·σαιτο
Pl1stαμαρτησαιμεναμαρτη·σαιμεναμαρτησαιμεθααμαρτη·σαιμεθα
2ndαμαρτησαιτεαμαρτη·σαιτεαμαρτησαισθεαμαρτη·σαισθε
3rdαμαρτησαιεν, αμαρτησαισαν, αμαρτησειαν, αμαρτησειεναμαρτη·σαιεν, αμαρτη·σαισαν alt, αμαρτη·σειαν classical, αμαρτη·σειεν classicalαμαρτησαιντοαμαρτη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαμαρτησοναμαρτη·σοναμαρτησαιαμαρτη·σαι
3rdαμαρτησατω[LXX]αμαρτη·σατωαμαρτησασθωαμαρτη·σασθω
Pl1st
2ndαμαρτησατεαμαρτη·σατεαμαρτησασθεαμαρτη·σασθε
3rdαμαρτησατωσαν, αμαρτησαντων[GNT]αμαρτη·σατωσαν, αμαρτη·σαντων classicalαμαρτησασθωσαν, αμαρτησασθωναμαρτη·σασθωσαν, αμαρτη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αμαρτησαι​αμαρτη·σαι​αμαρτησασθαι​αμαρτη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμαρτησασααμαρτησαςαμαρτησαναμαρτη·σασ·ααμαρτη·σα[ντ]·ςαμαρτη·σαν[τ]
Nom
Accαμαρτησασαναμαρτησαντααμαρτη·σασ·αναμαρτη·σαντ·α
Datαμαρτησασῃαμαρτησαντιαμαρτη·σασ·ῃαμαρτη·σαντ·ι
Genαμαρτησασηςαμαρτησαντος[GNT]αμαρτη·σασ·ηςαμαρτη·σαντ·ος
PlVocαμαρτησασαιαμαρτησαντεςαμαρτησαντααμαρτη·σασ·αιαμαρτη·σαντ·εςαμαρτη·σαντ·α
Nom
Accαμαρτησασαςαμαρτησαντας[GNT]αμαρτη·σασ·αςαμαρτη·σαντ·ας
Datαμαρτησασαιςαμαρτησασι, αμαρτησασιν[GNT]αμαρτη·σασ·αιςαμαρτη·σα[ντ]·σι(ν), αμαρτη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαμαρτησασωναμαρτησαντων[GNT]αμαρτη·σασ·ωναμαρτη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμαρτησαμενηαμαρτησαμενεαμαρτη·σαμεν·ηαμαρτη·σαμεν·ε
Nomαμαρτησαμενοςαμαρτη·σαμεν·ος
Accαμαρτησαμενηναμαρτησαμενοναμαρτη·σαμεν·ηναμαρτη·σαμεν·ον
Datαμαρτησαμενῃαμαρτησαμενῳαμαρτη·σαμεν·ῃαμαρτη·σαμεν·ῳ
Genαμαρτησαμενηςαμαρτησαμενουαμαρτη·σαμεν·ηςαμαρτη·σαμεν·ου
PlVocαμαρτησαμεναιαμαρτησαμενοιαμαρτησαμενααμαρτη·σαμεν·αιαμαρτη·σαμεν·οιαμαρτη·σαμεν·α
Nom
Accαμαρτησαμεναςαμαρτησαμενουςαμαρτη·σαμεν·αςαμαρτη·σαμεν·ους
Datαμαρτησαμεναιςαμαρτησαμενοιςαμαρτη·σαμεν·αιςαμαρτη·σαμεν·οις
Genαμαρτησαμενωναμαρτησαμενωναμαρτη·σαμεν·ωναμαρτη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stημαρτον[GNT][LXX]ε·αμαρτ·ονημαρτομηνε·αμαρτ·ομην
2ndημαρτες[GNT][LXX]ε·αμαρτ·εςημαρτουε·αμαρτ·ου
3rdημαρτεν[GNT][LXX], ημαρτεε·αμαρτ·ε(ν), ε·αμαρτ·ε(ν)ημαρτετοε·αμαρτ·ετο
Pl1stημαρτομεν[LXX]ε·αμαρτ·ομενημαρτομεθαε·αμαρτ·ομεθα
2ndημαρτετε[LXX]ε·αμαρτ·ετεημαρτεσθεε·αμαρτ·εσθε
3rdημαρτον[GNT][LXX], ημαρτοσαν[LXX]ε·αμαρτ·ον, ε·αμαρτ·οσαν altημαρτοντοε·αμαρτ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμαρτω[LXX]αμαρτ·ωαμαρτωμαιαμαρτ·ωμαι
2ndαμαρτῃς[LXX]αμαρτ·ῃςαμαρτῃ[GNT][LXX]αμαρτ·ῃ
3rdαμαρτῃ[GNT][LXX]αμαρτ·ῃαμαρτηταιαμαρτ·ηται
Pl1stαμαρτωμεν[LXX]αμαρτ·ωμεναμαρτωμεθααμαρτ·ωμεθα
2ndαμαρτητε[GNT][LXX]αμαρτ·ητεαμαρτησθεαμαρτ·ησθε
3rdαμαρτωσιν[LXX], αμαρτωσιαμαρτ·ωσι(ν), αμαρτ·ωσι(ν)αμαρτωνταιαμαρτ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμαρτοιμιαμαρτ·οιμιαμαρτοιμηναμαρτ·οιμην
2ndαμαρτοιςαμαρτ·οιςαμαρτοιοαμαρτ·οιο
3rdαμαρτοιαμαρτ·οιαμαρτοιτοαμαρτ·οιτο
Pl1stαμαρτοιμεναμαρτ·οιμεναμαρτοιμεθααμαρτ·οιμεθα
2ndαμαρτοιτεαμαρτ·οιτεαμαρτοισθεαμαρτ·οισθε
3rdαμαρτοιεν, αμαρτοισαναμαρτ·οιεν, αμαρτ·οισαν altαμαρτοιντοαμαρτ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαμαρτεαμαρτ·εαμαρτουαμαρτ·ου
3rdαμαρτετωαμαρτ·ετωαμαρτεσθωαμαρτ·εσθω
Pl1st
2ndαμαρτετεαμαρτ·ετεαμαρτεσθεαμαρτ·εσθε
3rdαμαρτετωσαν, αμαρτοντων[LXX]αμαρτ·ετωσαν, αμαρτ·οντων classicalαμαρτεσθωσαν, αμαρτεσθωναμαρτ·εσθωσαν, αμαρτ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αμαρτειν[LXX]​αμαρτ·ειναμαρτεσθαι​αμαρτ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμαρτουσααμαρτοναμαρτ·ουσ·ααμαρτ·ο[υ]ν[τ]
Nomαμαρτων[LXX]αμαρτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαμαρτουσαναμαρτοντααμαρτ·ουσ·αναμαρτ·ο[υ]ντ·α
Datαμαρτουσῃαμαρτοντι[LXX]αμαρτ·ουσ·ῃαμαρτ·ο[υ]ντ·ι
Genαμαρτουσης[LXX]αμαρτοντοςαμαρτ·ουσ·ηςαμαρτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαμαρτουσαιαμαρτοντες[LXX]αμαρτοντααμαρτ·ουσ·αιαμαρτ·ο[υ]ντ·εςαμαρτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαμαρτουσαςαμαρτονταςαμαρτ·ουσ·αςαμαρτ·ο[υ]ντ·ας
Datαμαρτουσαιςαμαρτουσι, αμαρτουσιναμαρτ·ουσ·αιςαμαρτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαμαρτουσωναμαρτοντων[LXX]αμαρτ·ουσ·ωναμαρτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμαρτομενηαμαρτομενεαμαρτ·ομεν·ηαμαρτ·ομεν·ε
Nomαμαρτομενοςαμαρτ·ομεν·ος
Accαμαρτομενηναμαρτομενοναμαρτ·ομεν·ηναμαρτ·ομεν·ον
Datαμαρτομενῃαμαρτομενῳαμαρτ·ομεν·ῃαμαρτ·ομεν·ῳ
Genαμαρτομενηςαμαρτομενουαμαρτ·ομεν·ηςαμαρτ·ομεν·ου
PlVocαμαρτομεναιαμαρτομενοιαμαρτομενααμαρτ·ομεν·αιαμαρτ·ομεν·οιαμαρτ·ομεν·α
Nom
Accαμαρτομεναςαμαρτομενουςαμαρτ·ομεν·αςαμαρτ·ομεν·ους
Datαμαρτομεναιςαμαρτομενοιςαμαρτ·ομεν·αιςαμαρτ·ομεν·οις
Genαμαρτομενωναμαρτομενωναμαρτ·ομεν·ωναμαρτ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stημαρτηκα[LXX]ημαρτη·κα
2ndημαρτηκας[LXX], ημαρτηκεςημαρτη·κας, ημαρτη·κες alt
3rdημαρτηκεν[LXX], ημαρτηκεημαρτη·κε(ν), ημαρτη·κε(ν)
Pl1stημαρτηκαμεν[GNT][LXX]ημαρτη·καμεν
2ndημαρτηκατε[LXX]ημαρτη·κατε
3rdημαρτηκασιν, ημαρτηκασι, ημαρτηκανημαρτη·κασι(ν), ημαρτη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stημαρτηκωημαρτη·κω
2ndημαρτηκῃςημαρτη·κῃς
3rdημαρτηκῃημαρτη·κῃ
Pl1stημαρτηκωμενημαρτη·κωμεν
2ndημαρτηκητεημαρτη·κητε
3rdημαρτηκωσιν, ημαρτηκωσιημαρτη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stημαρτηκοιμι, ημαρτηκοιηνημαρτη·κοιμι, ημαρτη·κοιην classical
2ndημαρτηκοις, ημαρτηκοιηςημαρτη·κοις, ημαρτη·κοιης classical
3rdημαρτηκοι, ημαρτηκοιηημαρτη·κοι, ημαρτη·κοιη classical
Pl1stημαρτηκοιμενημαρτη·κοιμεν
2ndημαρτηκοιτεημαρτη·κοιτε
3rdημαρτηκοιενημαρτη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndημαρτηκεημαρτη·κε
3rdημαρτηκετωημαρτη·κετω
Pl1st
2ndημαρτηκετεημαρτη·κετε
3rdημαρτηκετωσανημαρτη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ημαρτηκεναι​ημαρτη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocημαρτηκυιαημαρτηκοςημαρτη·κυι·αημαρτη·κο[τ]·ς
Nomημαρτηκως[LXX]ημαρτη·κο[τ]·^ς
Accημαρτηκυιανημαρτηκοταημαρτη·κυι·ανημαρτη·κοτ·α
Datημαρτηκυιᾳημαρτηκοτιημαρτη·κυι·ᾳημαρτη·κοτ·ι
Genημαρτηκυιαςημαρτηκοτοςημαρτη·κυι·αςημαρτη·κοτ·ος
PlVocημαρτηκυιαιημαρτηκοτεςημαρτηκοταημαρτη·κυι·αιημαρτη·κοτ·εςημαρτη·κοτ·α
Nom
Accημαρτηκυιαςημαρτηκοταςημαρτη·κυι·αςημαρτη·κοτ·ας
Datημαρτηκυιαιςημαρτηκοσι, ημαρτηκοσιν[LXX]ημαρτη·κυι·αιςημαρτη·κο[τ]·σι(ν), ημαρτη·κο[τ]·σι(ν)
Genημαρτηκυιωνημαρτηκοτων[LXX]ημαρτη·κυι·ωνημαρτη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stημαρτηκειν, ημαρτηκηε·ημαρτη·κειν, ε·ημαρτη·κη classical
2ndημαρτηκεις, ημαρτηκηςε·ημαρτη·κεις, ε·ημαρτη·κης classical
3rdημαρτηκειε·ημαρτη·κει
Pl1stημαρτηκειμεν, ημαρτηκεμενε·ημαρτη·κειμεν, ε·ημαρτη·κεμεν classical
2ndημαρτηκειτε, ημαρτηκετεε·ημαρτη·κειτε, ε·ημαρτη·κετε classical
3rdημαρτηκεισαν, ημαρτηκεσανε·ημαρτη·κεισαν, ε·ημαρτη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 01:32:42 EST