ηγεομαι • hHGEOMAI • hēgeomai

Search: ηγουμενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηγουμενοιἡγέομαιηγ(ε)·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl

ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγουμαι[GNT]ηγ(ε)·ομαι
2ndηγῃ, ηγει, ηγεισαιηγ(ε)·ῃ, ηγ(ε)·ει classical, ηγ(ε)·εσαι alt
3rdηγειται[LXX]ηγ(ε)·εται
Pl1stηγουμεθαηγ(ε)·ομεθα
2ndηγεισθε[GNT][LXX]ηγ(ε)·εσθε
3rdηγουνται[GNT]ηγ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγωμαιηγ(ε)·ωμαι
2ndηγῃηγ(ε)·ῃ
3rdηγηται[LXX]ηγ(ε)·ηται
Pl1stηγωμεθαηγ(ε)·ωμεθα
2ndηγησθεηγ(ε)·ησθε
3rdηγωνταιηγ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγοιμηνηγ(ε)·οιμην
2ndηγοιοηγ(ε)·οιο
3rdηγοιτοηγ(ε)·οιτο
Pl1stηγοιμεθαηγ(ε)·οιμεθα
2ndηγοισθεηγ(ε)·οισθε
3rdηγοιντοηγ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηγουηγ(ε)·ου
3rdηγεισθω[LXX]ηγ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndηγεισθε[GNT][LXX]ηγ(ε)·εσθε
3rdηγεισθωσαν[GNT], ηγεισθωνηγ(ε)·εσθωσαν, ηγ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηγεισθαι[GNT][LXX]​ηγ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηγουμενη[LXX]ηγουμενεηγ(ε)·ομεν·ηηγ(ε)·ομεν·ε
Nomηγουμενος[GNT][LXX]ηγ(ε)·ομεν·ος
Accηγουμενην[LXX]ηγουμενον[GNT][LXX]ηγ(ε)·ομεν·ηνηγ(ε)·ομεν·ον
Datηγουμενῃηγουμενῳ[LXX]ηγ(ε)·ομεν·ῃηγ(ε)·ομεν·ῳ
Genηγουμενηςηγουμενου[LXX]ηγ(ε)·ομεν·ηςηγ(ε)·ομεν·ου
PlVocηγουμεναιηγουμενοι[GNT][LXX]ηγουμεναηγ(ε)·ομεν·αιηγ(ε)·ομεν·οιηγ(ε)·ομεν·α
Nom
Accηγουμεναςηγουμενους[GNT][LXX]ηγ(ε)·ομεν·αςηγ(ε)·ομεν·ους
Datηγουμεναιςηγουμενοις[GNT][LXX]ηγ(ε)·ομεν·αιςηγ(ε)·ομεν·οις
Genηγουμενων[GNT][LXX]ηγουμενων[GNT][LXX]ηγ(ε)·ομεν·ωνηγ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγουμηνε·ηγ(ε)·ομην
2ndηγουε·ηγ(ε)·ου
3rdηγειτο[LXX]ε·ηγ(ε)·ετο
Pl1stηγουμεθαε·ηγ(ε)·ομεθα
2ndηγεισθε[GNT][LXX]ε·ηγ(ε)·εσθε
3rdηγουντο[LXX]ε·ηγ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγησαμην[GNT][LXX]ε·ηγη·σαμην
2ndηγησω[LXX]ε·ηγη·σω
3rdηγησατο[GNT][LXX]ε·ηγη·σατο
Pl1stηγησαμεθα[LXX]ε·ηγη·σαμεθα
2ndηγησασθε[GNT]ε·ηγη·σασθε
3rdηγησαντοε·ηγη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγησωμαιηγη·σωμαι
2ndηγησῃηγη·σῃ
3rdηγησηταιηγη·σηται
Pl1stηγησωμεθαηγη·σωμεθα
2ndηγησησθεηγη·σησθε
3rdηγησωνταιηγη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγησαιμηνηγη·σαιμην
2ndηγησαιοηγη·σαιο
3rdηγησαιτοηγη·σαιτο
Pl1stηγησαιμεθαηγη·σαιμεθα
2ndηγησαισθεηγη·σαισθε
3rdηγησαιντοηγη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηγησαι[LXX]ηγη·σαι
3rdηγησασθωηγη·σασθω
Pl1st
2ndηγησασθε[GNT]ηγη·σασθε
3rdηγησασθωσαν, ηγησασθωνηγη·σασθωσαν, ηγη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηγησασθαι​ηγη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηγησαμενηηγησαμενεηγη·σαμεν·ηηγη·σαμεν·ε
Nomηγησαμενος[GNT]ηγη·σαμεν·ος
Accηγησαμενηνηγησαμενονηγη·σαμεν·ηνηγη·σαμεν·ον
Datηγησαμενῃηγησαμενῳηγη·σαμεν·ῃηγη·σαμεν·ῳ
Genηγησαμενηςηγησαμενουηγη·σαμεν·ηςηγη·σαμεν·ου
PlVocηγησαμεναιηγησαμενοι[LXX]ηγησαμεναηγη·σαμεν·αιηγη·σαμεν·οιηγη·σαμεν·α
Nom
Accηγησαμεναςηγησαμενουςηγη·σαμεν·αςηγη·σαμεν·ους
Datηγησαμεναιςηγησαμενοιςηγη·σαμεν·αιςηγη·σαμεν·οις
Genηγησαμενωνηγησαμενωνηγη·σαμεν·ωνηγη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγημαι[GNT][LXX]ηγη·μαι
2ndηγησαι[LXX]ηγη·σαι
3rdηγηται[LXX]ηγη·ται
Pl1stηγημεθαηγη·μεθα
2ndηγησθεηγη·σθε
3rdηγηνταιηγη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγησομαιηγη·σομαι
2ndηγησῃ, ηγησειηγη·σῃ, ηγη·σει classical
3rdηγησεται[LXX]ηγη·σεται
Pl1stηγησομεθαηγη·σομεθα
2ndηγησεσθεηγη·σεσθε
3rdηγησονταιηγη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγησοιμηνηγη·σοιμην
2ndηγησοιοηγη·σοιο
3rdηγησοιτοηγη·σοιτο
Pl1stηγησοιμεθαηγη·σοιμεθα
2ndηγησοισθεηγη·σοισθε
3rdηγησοιντοηγη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηγησοηγη·σο
3rdηγησθωηγη·σθω
Pl1st
2ndηγησθεηγη·σθε
3rdηγησθωσαν, ηγησθωνηγη·σθωσαν, ηγη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηγησθαι​ηγη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηγησεσθαι​ηγη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηγημενηηγημενεηγη·μεν·ηηγη·μεν·ε
Nomηγημενοςηγη·μεν·ος
Accηγημενηνηγημενονηγη·μεν·ηνηγη·μεν·ον
Datηγημενῃηγημενῳηγη·μεν·ῃηγη·μεν·ῳ
Genηγημενηςηγημενουηγη·μεν·ηςηγη·μεν·ου
PlVocηγημεναιηγημενοιηγημεναηγη·μεν·αιηγη·μεν·οιηγη·μεν·α
Nom
Accηγημεναςηγημενουςηγη·μεν·αςηγη·μεν·ους
Datηγημεναιςηγημενοιςηγη·μεν·αιςηγη·μεν·οις
Genηγημενωνηγημενωνηγη·μεν·ωνηγη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγημηνε·ηγη·μην
2ndηγησοε·ηγη·σο
3rdηγητοε·ηγη·το
Pl1stηγημεθαε·ηγη·μεθα
2ndηγησθεε·ηγη·σθε
3rdηγηντοε·ηγη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 07-Mar-2021 06:27:32 EST