αγνιζω • hAGNIZW • hagnizō

Search: ηγνισμενον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηγνισμενον; ηγνισμενονἁγνίζωηγνισ·μεν·ον; ηγνισ·μεν·ονperf mp ptcp mas acc sg; perf mp ptcp neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηγνισμενονἁγνίζωηγνισ·μεν·ονperf mp ptcp mas acc sg
ηγνισμενονἁγνίζωηγνισ·μεν·ονperf mp ptcp neu nom|acc|voc sg

ἁγνίζω (αγνιζ-, -, αγνι·σ-, ηγνι·κ-, ηγνισ-, αγνισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγνιζωαγνιζ·ωαγνιζομαιαγνιζ·ομαι
2ndαγνιζειςαγνιζ·ειςαγνιζῃ, αγνιζει[GNT], αγνιζεσαιαγνιζ·ῃ, αγνιζ·ει classical, αγνιζ·εσαι alt
3rdαγνιζει[GNT]αγνιζ·ειαγνιζεταιαγνιζ·εται
Pl1stαγνιζομεναγνιζ·ομεναγνιζομεθααγνιζ·ομεθα
2ndαγνιζετεαγνιζ·ετεαγνιζεσθεαγνιζ·εσθε
3rdαγνιζουσιν, αγνιζουσιαγνιζ·ουσι(ν)αγνιζονταιαγνιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγνιζωαγνιζ·ωαγνιζωμαιαγνιζ·ωμαι
2ndαγνιζῃςαγνιζ·ῃςαγνιζῃαγνιζ·ῃ
3rdαγνιζῃαγνιζ·ῃαγνιζηταιαγνιζ·ηται
Pl1stαγνιζωμεναγνιζ·ωμεναγνιζωμεθααγνιζ·ωμεθα
2ndαγνιζητεαγνιζ·ητεαγνιζησθεαγνιζ·ησθε
3rdαγνιζωσιν, αγνιζωσιαγνιζ·ωσι(ν)αγνιζωνταιαγνιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγνιζοιμιαγνιζ·οιμιαγνιζοιμηναγνιζ·οιμην
2ndαγνιζοιςαγνιζ·οιςαγνιζοιοαγνιζ·οιο
3rdαγνιζοιαγνιζ·οιαγνιζοιτοαγνιζ·οιτο
Pl1stαγνιζοιμεναγνιζ·οιμεναγνιζοιμεθααγνιζ·οιμεθα
2ndαγνιζοιτεαγνιζ·οιτεαγνιζοισθεαγνιζ·οισθε
3rdαγνιζοιεν, αγνιζοισαναγνιζ·οιεν, αγνιζ·οισαν altαγνιζοιντοαγνιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγνιζεαγνιζ·εαγνιζουαγνιζ·ου
3rdαγνιζετωαγνιζ·ετωαγνιζεσθωαγνιζ·εσθω
Pl1st
2ndαγνιζετεαγνιζ·ετεαγνιζεσθεαγνιζ·εσθε
3rdαγνιζετωσαν, αγνιζοντωναγνιζ·ετωσαν, αγνιζ·οντων classicalαγνιζεσθωσαν, αγνιζεσθωναγνιζ·εσθωσαν, αγνιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγνιζειν​αγνιζ·ειν​αγνιζεσθαι​αγνιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγνιζουσααγνιζοναγνιζ·ουσ·ααγνιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomαγνιζωναγνιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαγνιζουσαναγνιζοντααγνιζ·ουσ·αναγνιζ·ο[υ]ντ·α
Datαγνιζουσῃαγνιζοντιαγνιζ·ουσ·ῃαγνιζ·ο[υ]ντ·ι
Genαγνιζουσηςαγνιζοντοςαγνιζ·ουσ·ηςαγνιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαγνιζουσαιαγνιζοντεςαγνιζοντααγνιζ·ουσ·αιαγνιζ·ο[υ]ντ·εςαγνιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαγνιζουσαςαγνιζονταςαγνιζ·ουσ·αςαγνιζ·ο[υ]ντ·ας
Datαγνιζουσαιςαγνιζουσι, αγνιζουσιναγνιζ·ουσ·αιςαγνιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαγνιζουσωναγνιζοντωναγνιζ·ουσ·ωναγνιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγνιζομενηαγνιζομενεαγνιζ·ομεν·ηαγνιζ·ομεν·ε
Nomαγνιζομενοςαγνιζ·ομεν·ος
Accαγνιζομενηναγνιζομενοναγνιζ·ομεν·ηναγνιζ·ομεν·ον
Datαγνιζομενῃαγνιζομενῳαγνιζ·ομεν·ῃαγνιζ·ομεν·ῳ
Genαγνιζομενηςαγνιζομενουαγνιζ·ομεν·ηςαγνιζ·ομεν·ου
PlVocαγνιζομεναιαγνιζομενοι[LXX]αγνιζομενααγνιζ·ομεν·αιαγνιζ·ομεν·οιαγνιζ·ομεν·α
Nom
Accαγνιζομεναςαγνιζομενουςαγνιζ·ομεν·αςαγνιζ·ομεν·ους
Datαγνιζομεναιςαγνιζομενοιςαγνιζ·ομεν·αιςαγνιζ·ομεν·οις
Genαγνιζομενωναγνιζομενωναγνιζ·ομεν·ωναγνιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγνιζονε·αγνιζ·ονηγνιζομηνε·αγνιζ·ομην
2ndηγνιζεςε·αγνιζ·εςηγνιζουε·αγνιζ·ου
3rdηγνιζεν, ηγνιζεε·αγνιζ·ε(ν)ηγνιζετοε·αγνιζ·ετο
Pl1stηγνιζομενε·αγνιζ·ομενηγνιζομεθαε·αγνιζ·ομεθα
2ndηγνιζετεε·αγνιζ·ετεηγνιζεσθεε·αγνιζ·εσθε
3rdηγνιζον, ηγνιζοσανε·αγνιζ·ον, ε·αγνιζ·οσαν altηγνιζοντοε·αγνιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγνισαε·αγνι·σαηγνισαμηνε·αγνι·σαμην
2ndηγνισαςε·αγνι·σαςηγνισωε·αγνι·σω
3rdηγνισεν, ηγνισεε·αγνι·σε(ν)ηγνισατοε·αγνι·σατο
Pl1stηγνισαμεν[LXX]ε·αγνι·σαμενηγνισαμεθαε·αγνι·σαμεθα
2ndηγνισατεε·αγνι·σατεηγνισασθεε·αγνι·σασθε
3rdηγνισαν[LXX]ε·αγνι·σανηγνισαντο[LXX]ε·αγνι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγνισωαγνι·σωαγνισωμαιαγνι·σωμαι
2ndαγνισῃςαγνι·σῃςαγνισῃαγνι·σῃ
3rdαγνισῃαγνι·σῃαγνισηταιαγνι·σηται
Pl1stαγνισωμεναγνι·σωμεναγνισωμεθααγνι·σωμεθα
2ndαγνισητεαγνι·σητεαγνισησθεαγνι·σησθε
3rdαγνισωσιν[GNT], αγνισωσιαγνι·σωσι(ν), αγνι·σωσι(ν)αγνισωνταιαγνι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγνισαιμιαγνι·σαιμιαγνισαιμηναγνι·σαιμην
2ndαγνισαις, αγνισειαςαγνι·σαις, αγνι·σειας classicalαγνισαιοαγνι·σαιο
3rdαγνισαι[LXX], αγνισειεαγνι·σαι, αγνι·σειε classicalαγνισαιτοαγνι·σαιτο
Pl1stαγνισαιμεναγνι·σαιμεναγνισαιμεθααγνι·σαιμεθα
2ndαγνισαιτεαγνι·σαιτεαγνισαισθεαγνι·σαισθε
3rdαγνισαιεν, αγνισαισαν, αγνισειαν, αγνισειεναγνι·σαιεν, αγνι·σαισαν alt, αγνι·σειαν classical, αγνι·σειεν classicalαγνισαιντοαγνι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγνισον[LXX]αγνι·σοναγνισαι[LXX]αγνι·σαι
3rdαγνισατωαγνι·σατωαγνισασθωαγνι·σασθω
Pl1st
2ndαγνισατε[GNT][LXX]αγνι·σατεαγνισασθε[LXX]αγνι·σασθε
3rdαγνισατωσαν, αγνισαντωναγνι·σατωσαν, αγνι·σαντων classicalαγνισασθωσαν, αγνισασθωναγνι·σασθωσαν, αγνι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγνισαι[LXX]​αγνι·σαιαγνισασθαι​αγνι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγνισασααγνισαςαγνισαναγνι·σασ·ααγνι·σα[ντ]·ςαγνι·σαν[τ]
Nom
Accαγνισασαναγνισαντααγνι·σασ·αναγνι·σαντ·α
Datαγνισασῃαγνισαντιαγνι·σασ·ῃαγνι·σαντ·ι
Genαγνισασηςαγνισαντοςαγνι·σασ·ηςαγνι·σαντ·ος
PlVocαγνισασαιαγνισαντεςαγνισαντααγνι·σασ·αιαγνι·σαντ·εςαγνι·σαντ·α
Nom
Accαγνισασαςαγνισανταςαγνι·σασ·αςαγνι·σαντ·ας
Datαγνισασαιςαγνισασι, αγνισασιναγνι·σασ·αιςαγνι·σα[ντ]·σι(ν)
Genαγνισασωναγνισαντωναγνι·σασ·ωναγνι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγνισαμενηαγνισαμενεαγνι·σαμεν·ηαγνι·σαμεν·ε
Nomαγνισαμενοςαγνι·σαμεν·ος
Accαγνισαμενηναγνισαμενοναγνι·σαμεν·ηναγνι·σαμεν·ον
Datαγνισαμενῃαγνισαμενῳαγνι·σαμεν·ῃαγνι·σαμεν·ῳ
Genαγνισαμενηςαγνισαμενουαγνι·σαμεν·ηςαγνι·σαμεν·ου
PlVocαγνισαμεναιαγνισαμενοιαγνισαμενααγνι·σαμεν·αιαγνι·σαμεν·οιαγνι·σαμεν·α
Nom
Accαγνισαμεναςαγνισαμενουςαγνι·σαμεν·αςαγνι·σαμεν·ους
Datαγνισαμεναιςαγνισαμενοιςαγνι·σαμεν·αιςαγνι·σαμεν·οις
Genαγνισαμενωναγνισαμενωναγνι·σαμεν·ωναγνι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγνικαηγνι·καηγνισμαιηγνισ·μαι
2ndηγνικας, ηγνικεςηγνι·κας, ηγνι·κες altηγνισαιηγνισ·[σ]αι
3rdηγνικεν, ηγνικεηγνι·κε(ν)ηγνισταιηγνισ·ται
Pl1stηγνικαμεν[LXX]ηγνι·καμενηγνισμεθαηγνισ·μεθα
2ndηγνικατεηγνι·κατεηγνισθεηγνισ·[σ]θε
3rdηγνικασιν, ηγνικασι, ηγνικανηγνι·κασι(ν), ηγνι·καν altηγνιδαταιηγνισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγνισομαιηγνισ·[σ]ομαι
2ndηγνισῃ, ηγνισειηγνισ·[σ]ῃ, ηγνισ·[σ]ει classical
3rdηγνισεταιηγνισ·[σ]εται
Pl1stηγνισομεθαηγνισ·[σ]ομεθα
2ndηγνισεσθεηγνισ·[σ]εσθε
3rdηγνισονταιηγνισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγνικωηγνι·κω
2ndηγνικῃςηγνι·κῃς
3rdηγνικῃηγνι·κῃ
Pl1stηγνικωμενηγνι·κωμεν
2ndηγνικητεηγνι·κητε
3rdηγνικωσιν, ηγνικωσιηγνι·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγνικοιμι, ηγνικοιηνηγνι·κοιμι, ηγνι·κοιην classical
2ndηγνικοις, ηγνικοιηςηγνι·κοις, ηγνι·κοιης classical
3rdηγνικοι, ηγνικοιηηγνι·κοι, ηγνι·κοιη classical
Pl1stηγνικοιμενηγνι·κοιμεν
2ndηγνικοιτεηγνι·κοιτε
3rdηγνικοιενηγνι·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγνισοιμηνηγνισ·[σ]οιμην
2ndηγνισοιοηγνισ·[σ]οιο
3rdηγνισοιτοηγνισ·[σ]οιτο
Pl1stηγνισοιμεθαηγνισ·[σ]οιμεθα
2ndηγνισοισθεηγνισ·[σ]οισθε
3rdηγνισοιντοηγνισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηγνικεηγνι·κεηγνισοηγνισ·[σ]ο
3rdηγνικετωηγνι·κετωηγνισθωηγνισ·[σ]θω
Pl1st
2ndηγνικετεηγνι·κετεηγνισθεηγνισ·[σ]θε
3rdηγνικετωσανηγνι·κετωσανηγνισθωσαν, ηγνισθωνηγνισ·[σ]θωσαν, ηγνισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηγνικεναι​ηγνι·κεναι​ηγνισθαι​ηγνισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηγνισεσθαι​ηγνισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηγνικυιαηγνικοςηγνι·κυι·αηγνι·κο[τ]·ς
Nomηγνικωςηγνι·κο[τ]·^ς
Accηγνικυιανηγνικοταηγνι·κυι·ανηγνι·κοτ·α
Datηγνικυιᾳηγνικοτιηγνι·κυι·ᾳηγνι·κοτ·ι
Genηγνικυιαςηγνικοτοςηγνι·κυι·αςηγνι·κοτ·ος
PlVocηγνικυιαιηγνικοτες[GNT]ηγνικοταηγνι·κυι·αιηγνι·κοτ·εςηγνι·κοτ·α
Nom
Accηγνικυιαςηγνικοταςηγνι·κυι·αςηγνι·κοτ·ας
Datηγνικυιαιςηγνικοσι, ηγνικοσινηγνι·κυι·αιςηγνι·κο[τ]·σι(ν)
Genηγνικυιωνηγνικοτωνηγνι·κυι·ωνηγνι·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηγνισμενηηγνισμενεηγνισ·μεν·ηηγνισ·μεν·ε
Nomηγνισμενοςηγνισ·μεν·ος
Accηγνισμενηνηγνισμενον[GNT]ηγνισ·μεν·ηνηγνισ·μεν·ον
Datηγνισμενῃηγνισμενῳηγνισ·μεν·ῃηγνισ·μεν·ῳ
Genηγνισμενηςηγνισμενουηγνισ·μεν·ηςηγνισ·μεν·ου
PlVocηγνισμεναιηγνισμενοιηγνισμενα[LXX]ηγνισ·μεν·αιηγνισ·μεν·οιηγνισ·μεν·α
Nom
Accηγνισμεναςηγνισμενουςηγνισ·μεν·αςηγνισ·μεν·ους
Datηγνισμεναιςηγνισμενοιςηγνισ·μεν·αιςηγνισ·μεν·οις
Genηγνισμενωνηγνισμενωνηγνισ·μεν·ωνηγνισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγνικειν, ηγνικηε·ηγνι·κειν, ε·ηγνι·κη classicalηγνισμηνε·ηγνισ·μην
2ndηγνικεις, ηγνικηςε·ηγνι·κεις, ε·ηγνι·κης classicalηγνισοε·ηγνισ·[σ]ο
3rdηγνικειε·ηγνι·κειηγνιστοε·ηγνισ·το
Pl1stηγνικειμεν, ηγνικεμενε·ηγνι·κειμεν, ε·ηγνι·κεμεν classicalηγνισμεθαε·ηγνισ·μεθα
2ndηγνικειτε, ηγνικετεε·ηγνι·κειτε, ε·ηγνι·κετε classicalηγνισθεε·ηγνισ·[σ]θε
3rdηγνικεισαν, ηγνικεσανε·ηγνι·κεισαν, ε·ηγνι·κεσαν classicalηγνιδατοε·ηγνισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηγνισθηνε·αγνισ·θην
2ndηγνισθηςε·αγνισ·θης
3rdηγνισθη[LXX]ε·αγνισ·θη
Pl1stηγνισθημενε·αγνισ·θημεν
2ndηγνισθητεε·αγνισ·θητε
3rdηγνισθησαν[LXX]ε·αγνισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαγνισθησομαιαγνισ·θησομαι
2ndαγνισθησῃ, αγνισθησειαγνισ·θησῃ, αγνισ·θησει classical
3rdαγνισθησεται[LXX]αγνισ·θησεται
Pl1stαγνισθησομεθααγνισ·θησομεθα
2ndαγνισθησεσθεαγνισ·θησεσθε
3rdαγνισθησονταιαγνισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαγνισθωαγνισ·θω
2ndαγνισθῃςαγνισ·θῃς
3rdαγνισθῃαγνισ·θῃ
Pl1stαγνισθωμεναγνισ·θωμεν
2ndαγνισθητε[LXX]αγνισ·θητε
3rdαγνισθωσιν, αγνισθωσιαγνισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαγνισθειηναγνισ·θειην
2ndαγνισθειηςαγνισ·θειης
3rdαγνισθειηαγνισ·θειη
Pl1stαγνισθειημεν, αγνισθειμεναγνισ·θειημεν, αγνισ·θειμεν classical
2ndαγνισθειητε, αγνισθειτεαγνισ·θειητε, αγνισ·θειτε classical
3rdαγνισθειησαν, αγνισθειεναγνισ·θειησαν, αγνισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαγνισθησοιμηναγνισ·θησοιμην
2ndαγνισθησοιοαγνισ·θησοιο
3rdαγνισθησοιτοαγνισ·θησοιτο
Pl1stαγνισθησοιμεθααγνισ·θησοιμεθα
2ndαγνισθησοισθεαγνισ·θησοισθε
3rdαγνισθησοιντοαγνισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγνισθητι[GNT]αγνισ·θητι
3rdαγνισθητωαγνισ·θητω
Pl1st
2ndαγνισθητε[LXX]αγνισ·θητε
3rdαγνισθητωσαν, αγνισθεντωναγνισ·θητωσαν, αγνισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αγνισθηναι[LXX]​αγνισ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αγνισθησεσθαι​αγνισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγνισθεισααγνισθεις[GNT]αγνισθεναγνισ·θεισ·ααγνισ·θει[ντ]·ςαγνισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαγνισθεισαναγνισθεντααγνισ·θεισ·αναγνισ·θε[ι]ντ·α
Datαγνισθεισῃαγνισθεντιαγνισ·θεισ·ῃαγνισ·θε[ι]ντ·ι
Genαγνισθεισηςαγνισθεντοςαγνισ·θεισ·ηςαγνισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαγνισθεισαιαγνισθεντες[LXX]αγνισθεντααγνισ·θεισ·αιαγνισ·θε[ι]ντ·εςαγνισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαγνισθεισαςαγνισθενταςαγνισ·θεισ·αςαγνισ·θε[ι]ντ·ας
Datαγνισθεισαιςαγνισθεισι, αγνισθεισιναγνισ·θεισ·αιςαγνισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαγνισθεισωναγνισθεντωναγνισ·θεισ·ωναγνισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγνισθησομενηαγνισθησομενεαγνισ·θησομεν·ηαγνισ·θησομεν·ε
Nomαγνισθησομενοςαγνισ·θησομεν·ος
Accαγνισθησομενηναγνισθησομενοναγνισ·θησομεν·ηναγνισ·θησομεν·ον
Datαγνισθησομενῃαγνισθησομενῳαγνισ·θησομεν·ῃαγνισ·θησομεν·ῳ
Genαγνισθησομενηςαγνισθησομενουαγνισ·θησομεν·ηςαγνισ·θησομεν·ου
PlVocαγνισθησομεναιαγνισθησομενοιαγνισθησομενααγνισ·θησομεν·αιαγνισ·θησομεν·οιαγνισ·θησομεν·α
Nom
Accαγνισθησομεναςαγνισθησομενουςαγνισ·θησομεν·αςαγνισ·θησομεν·ους
Datαγνισθησομεναιςαγνισθησομενοιςαγνισ·θησομεν·αιςαγνισ·θησομεν·οις
Genαγνισθησομενωναγνισθησομενωναγνισ·θησομεν·ωναγνισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 08-Jul-2020 01:52:04 EDT