αφανιζω • AFANIZW • aphanizō

Search: ηφανισμεναι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηφανισμεναιἀφανίζωηφανισ·μεν·αιperf mp ptcp fem nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηφανισμεναιἀφανίζωηφανισ·μεν·αιperf mp ptcp fem nom|voc pl

ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφανιζωαφανιζ·ωαφανιζομαιαφανιζ·ομαι
2ndαφανιζειςαφανιζ·ειςαφανιζῃ, αφανιζει[GNT], αφανιζεσαιαφανιζ·ῃ, αφανιζ·ει classical, αφανιζ·εσαι alt
3rdαφανιζει[GNT]αφανιζ·ειαφανιζεται[LXX]αφανιζ·εται
Pl1stαφανιζομεναφανιζ·ομεναφανιζομεθααφανιζ·ομεθα
2ndαφανιζετεαφανιζ·ετεαφανιζεσθεαφανιζ·εσθε
3rdαφανιζουσιν[GNT], αφανιζουσιαφανιζ·ουσι(ν), αφανιζ·ουσι(ν)αφανιζονταιαφανιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφανιζωαφανιζ·ωαφανιζωμαιαφανιζ·ωμαι
2ndαφανιζῃςαφανιζ·ῃςαφανιζῃαφανιζ·ῃ
3rdαφανιζῃαφανιζ·ῃαφανιζηταιαφανιζ·ηται
Pl1stαφανιζωμεναφανιζ·ωμεναφανιζωμεθααφανιζ·ωμεθα
2ndαφανιζητεαφανιζ·ητεαφανιζησθεαφανιζ·ησθε
3rdαφανιζωσιν, αφανιζωσιαφανιζ·ωσι(ν)αφανιζωνταιαφανιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφανιζοιμιαφανιζ·οιμιαφανιζοιμηναφανιζ·οιμην
2ndαφανιζοιςαφανιζ·οιςαφανιζοιοαφανιζ·οιο
3rdαφανιζοιαφανιζ·οιαφανιζοιτοαφανιζ·οιτο
Pl1stαφανιζοιμεναφανιζ·οιμεναφανιζοιμεθααφανιζ·οιμεθα
2ndαφανιζοιτεαφανιζ·οιτεαφανιζοισθεαφανιζ·οισθε
3rdαφανιζοιεν, αφανιζοισαναφανιζ·οιεν, αφανιζ·οισαν altαφανιζοιντοαφανιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφανιζεαφανιζ·εαφανιζουαφανιζ·ου
3rdαφανιζετωαφανιζ·ετωαφανιζεσθωαφανιζ·εσθω
Pl1st
2ndαφανιζετεαφανιζ·ετεαφανιζεσθεαφανιζ·εσθε
3rdαφανιζετωσαν, αφανιζοντωναφανιζ·ετωσαν, αφανιζ·οντων classicalαφανιζεσθωσαν, αφανιζεσθωναφανιζ·εσθωσαν, αφανιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφανιζειν​αφανιζ·ειν​αφανιζεσθαι​αφανιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφανιζουσααφανιζοναφανιζ·ουσ·ααφανιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomαφανιζωναφανιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαφανιζουσαναφανιζοντααφανιζ·ουσ·αναφανιζ·ο[υ]ντ·α
Datαφανιζουσῃαφανιζοντιαφανιζ·ουσ·ῃαφανιζ·ο[υ]ντ·ι
Genαφανιζουσηςαφανιζοντοςαφανιζ·ουσ·ηςαφανιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαφανιζουσαιαφανιζοντεςαφανιζοντααφανιζ·ουσ·αιαφανιζ·ο[υ]ντ·εςαφανιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαφανιζουσαςαφανιζοντας[LXX]αφανιζ·ουσ·αςαφανιζ·ο[υ]ντ·ας
Datαφανιζουσαιςαφανιζουσι, αφανιζουσιν[GNT]αφανιζ·ουσ·αιςαφανιζ·ου[ντ]·σι(ν), αφανιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαφανιζουσωναφανιζοντωναφανιζ·ουσ·ωναφανιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφανιζομενη[GNT]αφανιζομενεαφανιζ·ομεν·ηαφανιζ·ομεν·ε
Nomαφανιζομενοςαφανιζ·ομεν·ος
Accαφανιζομενηναφανιζομενοναφανιζ·ομεν·ηναφανιζ·ομεν·ον
Datαφανιζομενῃαφανιζομενῳαφανιζ·ομεν·ῃαφανιζ·ομεν·ῳ
Genαφανιζομενηςαφανιζομενουαφανιζ·ομεν·ηςαφανιζ·ομεν·ου
PlVocαφανιζομεναιαφανιζομενοιαφανιζομενααφανιζ·ομεν·αιαφανιζ·ομεν·οιαφανιζ·ομεν·α
Nom
Accαφανιζομεναςαφανιζομενουςαφανιζ·ομεν·αςαφανιζ·ομεν·ους
Datαφανιζομεναιςαφανιζομενοιςαφανιζ·ομεν·αιςαφανιζ·ομεν·οις
Genαφανιζομενωναφανιζομενωναφανιζ·ομεν·ωναφανιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηφανιζονε·αφανιζ·ονηφανιζομηνε·αφανιζ·ομην
2ndηφανιζεςε·αφανιζ·εςηφανιζουε·αφανιζ·ου
3rdηφανιζεν, ηφανιζεε·αφανιζ·ε(ν)ηφανιζετοε·αφανιζ·ετο
Pl1stηφανιζομενε·αφανιζ·ομενηφανιζομεθαε·αφανιζ·ομεθα
2ndηφανιζετεε·αφανιζ·ετεηφανιζεσθεε·αφανιζ·εσθε
3rdηφανιζον, ηφανιζοσανε·αφανιζ·ον, ε·αφανιζ·οσαν altηφανιζοντοε·αφανιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφανιω[LXX], αφανισω[LXX]αφανι(ε)·[σ]ω, αφανι·σωαφανιουμαι, αφανισομαιαφανι(ε)·[σ]ομαι, αφανι·σομαι
2ndαφανιεις[LXX], αφανισειςαφανι(ε)·[σ]εις, αφανι·σειςαφανιῃ, αφανιει[LXX], αφανιεισαι, αφανισῃ[LXX], αφανισει[LXX], αφανισεσαιαφανι(ε)·[σ]ῃ, αφανι(ε)·[σ]ει classical, αφανι(ε)·[σ]εσαι alt, αφανι·σῃ, αφανι·σει classical, αφανι·σεσαι alt
3rdαφανιει[LXX], αφανισει[LXX]αφανι(ε)·[σ]ει, αφανι·σειαφανιειται, αφανισεταιαφανι(ε)·[σ]εται, αφανι·σεται
Pl1stαφανιουμεν, αφανισομεναφανι(ε)·[σ]ομεν, αφανι·σομεναφανιουμεθα, αφανισομεθααφανι(ε)·[σ]ομεθα, αφανι·σομεθα
2ndαφανιειτε[LXX], αφανισετεαφανι(ε)·[σ]ετε, αφανι·σετεαφανιεισθε, αφανισεσθεαφανι(ε)·[σ]εσθε, αφανι·σεσθε
3rdαφανιουσιν, αφανιουσι, αφανισουσιν, αφανισουσιαφανι(ε)·[σ]ουσι(ν), αφανι·σουσι(ν)αφανιουνται, αφανισονταιαφανι(ε)·[σ]ονται, αφανι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφανιοιμι, αφανισοιμιαφανι(ε)·[σ]οιμι, αφανι·σοιμιαφανιοιμην, αφανισοιμηναφανι(ε)·[σ]οιμην, αφανι·σοιμην
2ndαφανιοις, αφανισοιςαφανι(ε)·[σ]οις, αφανι·σοιςαφανιοιο, αφανισοιοαφανι(ε)·[σ]οιο, αφανι·σοιο
3rdαφανιοι, αφανισοιαφανι(ε)·[σ]οι, αφανι·σοιαφανιοιτο, αφανισοιτοαφανι(ε)·[σ]οιτο, αφανι·σοιτο
Pl1stαφανιοιμεν, αφανισοιμεναφανι(ε)·[σ]οιμεν, αφανι·σοιμεναφανιοιμεθα, αφανισοιμεθααφανι(ε)·[σ]οιμεθα, αφανι·σοιμεθα
2ndαφανιοιτε, αφανισοιτεαφανι(ε)·[σ]οιτε, αφανι·σοιτεαφανιοισθε, αφανισοισθεαφανι(ε)·[σ]οισθε, αφανι·σοισθε
3rdαφανιοιεν, αφανισοιεναφανι(ε)·[σ]οιεν, αφανι·σοιεναφανιοιντο, αφανισοιντοαφανι(ε)·[σ]οιντο, αφανι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφανιειν, αφανισειν​αφανι(ε)·[σ]ειν, αφανι·σειν​αφανιεισθαι, αφανισεσθαι​αφανι(ε)·[σ]εσθαι, αφανι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφανιουσα, αφανισουσααφανιουν, αφανισον[LXX]αφανι(ε)·[σ]ουσ·α, αφανι·σουσ·ααφανι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ], αφανι·σο[υ]ν[τ]
Nomαφανιων, αφανισωναφανι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, αφανι·σο[υ]ν[τ]·^
Accαφανιουσαν, αφανισουσαναφανιουντα, αφανισοντααφανι(ε)·[σ]ουσ·αν, αφανι·σουσ·αναφανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, αφανι·σο[υ]ντ·α
Datαφανιουσῃ, αφανισουσῃαφανιουντι, αφανισοντιαφανι(ε)·[σ]ουσ·ῃ, αφανι·σουσ·ῃαφανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι, αφανι·σο[υ]ντ·ι
Genαφανιουσης, αφανισουσηςαφανιουντος, αφανισοντοςαφανι(ε)·[σ]ουσ·ης, αφανι·σουσ·ηςαφανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος, αφανι·σο[υ]ντ·ος
PlVocαφανιουσαι, αφανισουσαιαφανιουντες, αφανισοντεςαφανιουντα, αφανισοντααφανι(ε)·[σ]ουσ·αι, αφανι·σουσ·αιαφανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ες, αφανι·σο[υ]ντ·εςαφανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, αφανι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαφανιουσας, αφανισουσαςαφανιουντας, αφανισονταςαφανι(ε)·[σ]ουσ·ας, αφανι·σουσ·αςαφανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας, αφανι·σο[υ]ντ·ας
Datαφανιουσαις, αφανισουσαιςαφανιουσι, αφανιουσιν, αφανισουσι, αφανισουσιναφανι(ε)·[σ]ουσ·αις, αφανι·σουσ·αιςαφανι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), αφανι·σου[ντ]·σι(ν)
Genαφανιουσων, αφανισουσωναφανιουντων, αφανισοντωναφανι(ε)·[σ]ουσ·ων, αφανι·σουσ·ωναφανι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων, αφανι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφανιουμενη, αφανισομενηαφανιουμενε, αφανισομενεαφανι(ε)·[σ]ομεν·η, αφανι·σομεν·ηαφανι(ε)·[σ]ομεν·ε, αφανι·σομεν·ε
Nomαφανιουμενος, αφανισομενοςαφανι(ε)·[σ]ομεν·ος, αφανι·σομεν·ος
Accαφανιουμενην, αφανισομενηναφανιουμενον, αφανισομενοναφανι(ε)·[σ]ομεν·ην, αφανι·σομεν·ηναφανι(ε)·[σ]ομεν·ον, αφανι·σομεν·ον
Datαφανιουμενῃ, αφανισομενῃαφανιουμενῳ, αφανισομενῳαφανι(ε)·[σ]ομεν·ῃ, αφανι·σομεν·ῃαφανι(ε)·[σ]ομεν·ῳ, αφανι·σομεν·ῳ
Genαφανιουμενης, αφανισομενηςαφανιουμενου, αφανισομενουαφανι(ε)·[σ]ομεν·ης, αφανι·σομεν·ηςαφανι(ε)·[σ]ομεν·ου, αφανι·σομεν·ου
PlVocαφανιουμεναι, αφανισομεναιαφανιουμενοι, αφανισομενοιαφανιουμενα, αφανισομενααφανι(ε)·[σ]ομεν·αι, αφανι·σομεν·αιαφανι(ε)·[σ]ομεν·οι, αφανι·σομεν·οιαφανι(ε)·[σ]ομεν·α, αφανι·σομεν·α
Nom
Accαφανιουμενας, αφανισομεναςαφανιουμενους, αφανισομενουςαφανι(ε)·[σ]ομεν·ας, αφανι·σομεν·αςαφανι(ε)·[σ]ομεν·ους, αφανι·σομεν·ους
Datαφανιουμεναις, αφανισομεναιςαφανιουμενοις, αφανισομενοιςαφανι(ε)·[σ]ομεν·αις, αφανι·σομεν·αιςαφανι(ε)·[σ]ομεν·οις, αφανι·σομεν·οις
Genαφανιουμενων, αφανισομενωναφανιουμενων, αφανισομενωναφανι(ε)·[σ]ομεν·ων, αφανι·σομεν·ωναφανι(ε)·[σ]ομεν·ων, αφανι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηφανισαε·αφανι·σαηφανισαμηνε·αφανι·σαμην
2ndηφανισαςε·αφανι·σαςηφανισωε·αφανι·σω
3rdηφανισεν[LXX], ηφανισεε·αφανι·σε(ν), ε·αφανι·σε(ν)ηφανισατοε·αφανι·σατο
Pl1stηφανισαμενε·αφανι·σαμενηφανισαμεθαε·αφανι·σαμεθα
2ndηφανισατεε·αφανι·σατεηφανισασθεε·αφανι·σασθε
3rdηφανισαν[LXX]ε·αφανι·σανηφανισαντοε·αφανι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφανισω[LXX]αφανι·σωαφανισωμαιαφανι·σωμαι
2ndαφανισῃς[LXX]αφανι·σῃςαφανισῃ[LXX]αφανι·σῃ
3rdαφανισῃ[LXX]αφανι·σῃαφανισηταιαφανι·σηται
Pl1stαφανισωμεν[LXX]αφανι·σωμεναφανισωμεθααφανι·σωμεθα
2ndαφανισητεαφανι·σητεαφανισησθεαφανι·σησθε
3rdαφανισωσιν, αφανισωσιαφανι·σωσι(ν)αφανισωνταιαφανι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαφανισαιμιαφανι·σαιμιαφανισαιμηναφανι·σαιμην
2ndαφανισαις, αφανισειαςαφανι·σαις, αφανι·σειας classicalαφανισαιοαφανι·σαιο
3rdαφανισαι[LXX], αφανισειεαφανι·σαι, αφανι·σειε classicalαφανισαιτοαφανι·σαιτο
Pl1stαφανισαιμεναφανι·σαιμεναφανισαιμεθααφανι·σαιμεθα
2ndαφανισαιτεαφανι·σαιτεαφανισαισθεαφανι·σαισθε
3rdαφανισαιεν, αφανισαισαν, αφανισειαν, αφανισειεναφανι·σαιεν, αφανι·σαισαν alt, αφανι·σειαν classical, αφανι·σειεν classicalαφανισαιντοαφανι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφανισον[LXX]αφανι·σοναφανισαι[LXX]αφανι·σαι
3rdαφανισατωαφανι·σατωαφανισασθωαφανι·σασθω
Pl1st
2ndαφανισατε[LXX]αφανι·σατεαφανισασθεαφανι·σασθε
3rdαφανισατωσαν, αφανισαντωναφανι·σατωσαν, αφανι·σαντων classicalαφανισασθωσαν, αφανισασθωναφανι·σασθωσαν, αφανι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αφανισαι[LXX]​αφανι·σαιαφανισασθαι​αφανι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφανισασααφανισαςαφανισαναφανι·σασ·ααφανι·σα[ντ]·ςαφανι·σαν[τ]
Nom
Accαφανισασαναφανισαντααφανι·σασ·αναφανι·σαντ·α
Datαφανισασῃαφανισαντιαφανι·σασ·ῃαφανι·σαντ·ι
Genαφανισασηςαφανισαντοςαφανι·σασ·ηςαφανι·σαντ·ος
PlVocαφανισασαιαφανισαντεςαφανισαντααφανι·σασ·αιαφανι·σαντ·εςαφανι·σαντ·α
Nom
Accαφανισασαςαφανισανταςαφανι·σασ·αςαφανι·σαντ·ας
Datαφανισασαιςαφανισασι, αφανισασιναφανι·σασ·αιςαφανι·σα[ντ]·σι(ν)
Genαφανισασωναφανισαντωναφανι·σασ·ωναφανι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφανισαμενηαφανισαμενεαφανι·σαμεν·ηαφανι·σαμεν·ε
Nomαφανισαμενοςαφανι·σαμεν·ος
Accαφανισαμενηναφανισαμενοναφανι·σαμεν·ηναφανι·σαμεν·ον
Datαφανισαμενῃαφανισαμενῳαφανι·σαμεν·ῃαφανι·σαμεν·ῳ
Genαφανισαμενηςαφανισαμενουαφανι·σαμεν·ηςαφανι·σαμεν·ου
PlVocαφανισαμεναιαφανισαμενοιαφανισαμενααφανι·σαμεν·αιαφανι·σαμεν·οιαφανι·σαμεν·α
Nom
Accαφανισαμεναςαφανισαμενουςαφανι·σαμεν·αςαφανι·σαμεν·ους
Datαφανισαμεναιςαφανισαμενοιςαφανι·σαμεν·αιςαφανι·σαμεν·οις
Genαφανισαμενωναφανισαμενωναφανι·σαμεν·ωναφανι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηφανισμαιηφανισ·μαι
2ndηφανισαιηφανισ·[σ]αι
3rdηφανισται[LXX]ηφανισ·ται
Pl1stηφανισμεθαηφανισ·μεθα
2ndηφανισθεηφανισ·[σ]θε
3rdηφανιδαταιηφανισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηφανισομαιηφανισ·[σ]ομαι
2ndηφανισῃ, ηφανισειηφανισ·[σ]ῃ, ηφανισ·[σ]ει classical
3rdηφανισεταιηφανισ·[σ]εται
Pl1stηφανισομεθαηφανισ·[σ]ομεθα
2ndηφανισεσθεηφανισ·[σ]εσθε
3rdηφανισονταιηφανισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηφανισοιμηνηφανισ·[σ]οιμην
2ndηφανισοιοηφανισ·[σ]οιο
3rdηφανισοιτοηφανισ·[σ]οιτο
Pl1stηφανισοιμεθαηφανισ·[σ]οιμεθα
2ndηφανισοισθεηφανισ·[σ]οισθε
3rdηφανισοιντοηφανισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηφανισοηφανισ·[σ]ο
3rdηφανισθωηφανισ·[σ]θω
Pl1st
2ndηφανισθεηφανισ·[σ]θε
3rdηφανισθωσαν, ηφανισθωνηφανισ·[σ]θωσαν, ηφανισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηφανισθαι​ηφανισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηφανισεσθαι​ηφανισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηφανισμενη[LXX]ηφανισμενεηφανισ·μεν·ηηφανισ·μεν·ε
Nomηφανισμενος[LXX]ηφανισ·μεν·ος
Accηφανισμενην[LXX]ηφανισμενον[LXX]ηφανισ·μεν·ηνηφανισ·μεν·ον
Datηφανισμενῃηφανισμενῳηφανισ·μεν·ῃηφανισ·μεν·ῳ
Genηφανισμενηςηφανισμενουηφανισ·μεν·ηςηφανισ·μεν·ου
PlVocηφανισμεναι[LXX]ηφανισμενοι[LXX]ηφανισμεναηφανισ·μεν·αιηφανισ·μεν·οιηφανισ·μεν·α
Nom
Accηφανισμενας[LXX]ηφανισμενουςηφανισ·μεν·αςηφανισ·μεν·ους
Datηφανισμεναιςηφανισμενοις[LXX]ηφανισ·μεν·αιςηφανισ·μεν·οις
Genηφανισμενωνηφανισμενωνηφανισ·μεν·ωνηφανισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηφανισμηνε·ηφανισ·μην
2ndηφανισοε·ηφανισ·[σ]ο
3rdηφανιστοε·ηφανισ·το
Pl1stηφανισμεθαε·ηφανισ·μεθα
2ndηφανισθεε·ηφανισ·[σ]θε
3rdηφανιδατοε·ηφανισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηφανισθηνε·αφανισ·θην
2ndηφανισθηςε·αφανισ·θης
3rdηφανισθη[LXX]ε·αφανισ·θη
Pl1stηφανισθημενε·αφανισ·θημεν
2ndηφανισθητεε·αφανισ·θητε
3rdηφανισθησαν[LXX]ε·αφανισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαφανισθησομαιαφανισ·θησομαι
2ndαφανισθησῃ, αφανισθησειαφανισ·θησῃ, αφανισ·θησει classical
3rdαφανισθησεται[LXX]αφανισ·θησεται
Pl1stαφανισθησομεθααφανισ·θησομεθα
2ndαφανισθησεσθεαφανισ·θησεσθε
3rdαφανισθησονται[LXX]αφανισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαφανισθωαφανισ·θω
2ndαφανισθῃς[LXX]αφανισ·θῃς
3rdαφανισθῃ[LXX]αφανισ·θῃ
Pl1stαφανισθωμεναφανισ·θωμεν
2ndαφανισθητε[GNT][LXX]αφανισ·θητε
3rdαφανισθωσιν[LXX], αφανισθωσιαφανισ·θωσι(ν), αφανισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαφανισθειηναφανισ·θειην
2ndαφανισθειηςαφανισ·θειης
3rdαφανισθειηαφανισ·θειη
Pl1stαφανισθειημεν, αφανισθειμεναφανισ·θειημεν, αφανισ·θειμεν classical
2ndαφανισθειητε, αφανισθειτεαφανισ·θειητε, αφανισ·θειτε classical
3rdαφανισθειησαν, αφανισθειεναφανισ·θειησαν, αφανισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαφανισθησοιμηναφανισ·θησοιμην
2ndαφανισθησοιοαφανισ·θησοιο
3rdαφανισθησοιτοαφανισ·θησοιτο
Pl1stαφανισθησοιμεθααφανισ·θησοιμεθα
2ndαφανισθησοισθεαφανισ·θησοισθε
3rdαφανισθησοιντοαφανισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαφανισθητιαφανισ·θητι
3rdαφανισθητωαφανισ·θητω
Pl1st
2ndαφανισθητε[GNT][LXX]αφανισ·θητε
3rdαφανισθητωσαν, αφανισθεντωναφανισ·θητωσαν, αφανισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αφανισθηναι​αφανισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αφανισθησεσθαι​αφανισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφανισθεισααφανισθειςαφανισθεναφανισ·θεισ·ααφανισ·θει[ντ]·ςαφανισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαφανισθεισαναφανισθεντααφανισ·θεισ·αναφανισ·θε[ι]ντ·α
Datαφανισθεισῃαφανισθεντιαφανισ·θεισ·ῃαφανισ·θε[ι]ντ·ι
Genαφανισθεισηςαφανισθεντοςαφανισ·θεισ·ηςαφανισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαφανισθεισαιαφανισθεντεςαφανισθεντααφανισ·θεισ·αιαφανισ·θε[ι]ντ·εςαφανισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαφανισθεισαςαφανισθενταςαφανισ·θεισ·αςαφανισ·θε[ι]ντ·ας
Datαφανισθεισαιςαφανισθεισι, αφανισθεισιναφανισ·θεισ·αιςαφανισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαφανισθεισωναφανισθεντωναφανισ·θεισ·ωναφανισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαφανισθησομενηαφανισθησομενεαφανισ·θησομεν·ηαφανισ·θησομεν·ε
Nomαφανισθησομενοςαφανισ·θησομεν·ος
Accαφανισθησομενηναφανισθησομενοναφανισ·θησομεν·ηναφανισ·θησομεν·ον
Datαφανισθησομενῃαφανισθησομενῳαφανισ·θησομεν·ῃαφανισ·θησομεν·ῳ
Genαφανισθησομενηςαφανισθησομενουαφανισ·θησομεν·ηςαφανισ·θησομεν·ου
PlVocαφανισθησομεναιαφανισθησομενοιαφανισθησομενααφανισ·θησομεν·αιαφανισ·θησομεν·οιαφανισ·θησομεν·α
Nom
Accαφανισθησομεναςαφανισθησομενουςαφανισ·θησομεν·αςαφανισ·θησομεν·ους
Datαφανισθησομεναιςαφανισθησομενοιςαφανισ·θησομεν·αιςαφανισ·θησομεν·οις
Genαφανισθησομενωναφανισθησομενωναφανισ·θησομεν·ωναφανισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 13:47:58 EST