αστοχεω • ASTOCEW ASTOXEW • astocheō

Search: ηστοχησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηστοχησανἀστοχέωε·αστοχη·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηστοχησανἀστοχέωε·αστοχη·σαν1aor act ind 3rd pl

ἀ·στοχέω (αστοχ(ε)-, -, αστοχη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαστοχωαστοχ(ε)·ωαστοχουμαιαστοχ(ε)·ομαι
2ndαστοχειςαστοχ(ε)·ειςαστοχῃ, αστοχει[LXX], αστοχεισαιαστοχ(ε)·ῃ, αστοχ(ε)·ει classical, αστοχ(ε)·εσαι alt
3rdαστοχει[LXX]αστοχ(ε)·ειαστοχειταιαστοχ(ε)·εται
Pl1stαστοχουμεναστοχ(ε)·ομεναστοχουμεθααστοχ(ε)·ομεθα
2ndαστοχειτεαστοχ(ε)·ετεαστοχεισθεαστοχ(ε)·εσθε
3rdαστοχουσιν, αστοχουσιαστοχ(ε)·ουσι(ν)αστοχουνταιαστοχ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαστοχωαστοχ(ε)·ωαστοχωμαιαστοχ(ε)·ωμαι
2ndαστοχῃςαστοχ(ε)·ῃςαστοχῃαστοχ(ε)·ῃ
3rdαστοχῃαστοχ(ε)·ῃαστοχηταιαστοχ(ε)·ηται
Pl1stαστοχωμεναστοχ(ε)·ωμεναστοχωμεθααστοχ(ε)·ωμεθα
2ndαστοχητεαστοχ(ε)·ητεαστοχησθεαστοχ(ε)·ησθε
3rdαστοχωσιν, αστοχωσιαστοχ(ε)·ωσι(ν)αστοχωνταιαστοχ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαστοχοιμιαστοχ(ε)·οιμιαστοχοιμηναστοχ(ε)·οιμην
2ndαστοχοιςαστοχ(ε)·οιςαστοχοιοαστοχ(ε)·οιο
3rdαστοχοιαστοχ(ε)·οιαστοχοιτοαστοχ(ε)·οιτο
Pl1stαστοχοιμεναστοχ(ε)·οιμεναστοχοιμεθααστοχ(ε)·οιμεθα
2ndαστοχοιτεαστοχ(ε)·οιτεαστοχοισθεαστοχ(ε)·οισθε
3rdαστοχοιεν, αστοχοισαναστοχ(ε)·οιεν, αστοχ(ε)·οισαν altαστοχοιντοαστοχ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαστοχει[LXX]αστοχ(ε)·εαστοχουαστοχ(ε)·ου
3rdαστοχειτωαστοχ(ε)·ετωαστοχεισθωαστοχ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαστοχειτεαστοχ(ε)·ετεαστοχεισθεαστοχ(ε)·εσθε
3rdαστοχειτωσαν, αστοχουντωναστοχ(ε)·ετωσαν, αστοχ(ε)·οντων classicalαστοχεισθωσαν, αστοχεισθωναστοχ(ε)·εσθωσαν, αστοχ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αστοχειν​αστοχ(ε)·ειν​αστοχεισθαι​αστοχ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαστοχουσααστοχουναστοχ(ε)·ουσ·ααστοχ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαστοχωναστοχ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαστοχουσαναστοχουντααστοχ(ε)·ουσ·αναστοχ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαστοχουσῃαστοχουντιαστοχ(ε)·ουσ·ῃαστοχ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαστοχουσηςαστοχουντοςαστοχ(ε)·ουσ·ηςαστοχ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαστοχουσαιαστοχουντεςαστοχουντααστοχ(ε)·ουσ·αιαστοχ(ε)·ο[υ]ντ·εςαστοχ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαστοχουσαςαστοχουνταςαστοχ(ε)·ουσ·αςαστοχ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαστοχουσαιςαστοχουσι, αστοχουσιναστοχ(ε)·ουσ·αιςαστοχ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαστοχουσωναστοχουντωναστοχ(ε)·ουσ·ωναστοχ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαστοχουμενηαστοχουμενεαστοχ(ε)·ομεν·ηαστοχ(ε)·ομεν·ε
Nomαστοχουμενοςαστοχ(ε)·ομεν·ος
Accαστοχουμενηναστοχουμενοναστοχ(ε)·ομεν·ηναστοχ(ε)·ομεν·ον
Datαστοχουμενῃαστοχουμενῳαστοχ(ε)·ομεν·ῃαστοχ(ε)·ομεν·ῳ
Genαστοχουμενηςαστοχουμενουαστοχ(ε)·ομεν·ηςαστοχ(ε)·ομεν·ου
PlVocαστοχουμεναιαστοχουμενοιαστοχουμενααστοχ(ε)·ομεν·αιαστοχ(ε)·ομεν·οιαστοχ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαστοχουμεναςαστοχουμενουςαστοχ(ε)·ομεν·αςαστοχ(ε)·ομεν·ους
Datαστοχουμεναιςαστοχουμενοιςαστοχ(ε)·ομεν·αιςαστοχ(ε)·ομεν·οις
Genαστοχουμενωναστοχουμενωναστοχ(ε)·ομεν·ωναστοχ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηστοχουνε·αστοχ(ε)·ονηστοχουμηνε·αστοχ(ε)·ομην
2ndηστοχειςε·αστοχ(ε)·εςηστοχουε·αστοχ(ε)·ου
3rdηστοχειε·αστοχ(ε)·εηστοχειτοε·αστοχ(ε)·ετο
Pl1stηστοχουμενε·αστοχ(ε)·ομενηστοχουμεθαε·αστοχ(ε)·ομεθα
2ndηστοχειτεε·αστοχ(ε)·ετεηστοχεισθεε·αστοχ(ε)·εσθε
3rdηστοχουν, ηστοχουσανε·αστοχ(ε)·ον, ε·αστοχ(ε)·οσαν altηστοχουντοε·αστοχ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηστοχησαε·αστοχη·σαηστοχησαμηνε·αστοχη·σαμην
2ndηστοχησαςε·αστοχη·σαςηστοχησωε·αστοχη·σω
3rdηστοχησεν, ηστοχησεε·αστοχη·σε(ν)ηστοχησατοε·αστοχη·σατο
Pl1stηστοχησαμενε·αστοχη·σαμενηστοχησαμεθαε·αστοχη·σαμεθα
2ndηστοχησατεε·αστοχη·σατεηστοχησασθεε·αστοχη·σασθε
3rdηστοχησαν[GNT]ε·αστοχη·σανηστοχησαντοε·αστοχη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαστοχησωαστοχη·σωαστοχησωμαιαστοχη·σωμαι
2ndαστοχησῃςαστοχη·σῃςαστοχησῃαστοχη·σῃ
3rdαστοχησῃαστοχη·σῃαστοχησηταιαστοχη·σηται
Pl1stαστοχησωμεναστοχη·σωμεναστοχησωμεθααστοχη·σωμεθα
2ndαστοχησητεαστοχη·σητεαστοχησησθεαστοχη·σησθε
3rdαστοχησωσιν, αστοχησωσιαστοχη·σωσι(ν)αστοχησωνταιαστοχη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαστοχησαιμιαστοχη·σαιμιαστοχησαιμηναστοχη·σαιμην
2ndαστοχησαις, αστοχησειαςαστοχη·σαις, αστοχη·σειας classicalαστοχησαιοαστοχη·σαιο
3rdαστοχησαι, αστοχησειεαστοχη·σαι, αστοχη·σειε classicalαστοχησαιτοαστοχη·σαιτο
Pl1stαστοχησαιμεναστοχη·σαιμεναστοχησαιμεθααστοχη·σαιμεθα
2ndαστοχησαιτεαστοχη·σαιτεαστοχησαισθεαστοχη·σαισθε
3rdαστοχησαιεν, αστοχησαισαν, αστοχησειαν, αστοχησειεναστοχη·σαιεν, αστοχη·σαισαν alt, αστοχη·σειαν classical, αστοχη·σειεν classicalαστοχησαιντοαστοχη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαστοχησοναστοχη·σοναστοχησαιαστοχη·σαι
3rdαστοχησατωαστοχη·σατωαστοχησασθωαστοχη·σασθω
Pl1st
2ndαστοχησατεαστοχη·σατεαστοχησασθεαστοχη·σασθε
3rdαστοχησατωσαν, αστοχησαντωναστοχη·σατωσαν, αστοχη·σαντων classicalαστοχησασθωσαν, αστοχησασθωναστοχη·σασθωσαν, αστοχη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αστοχησαι​αστοχη·σαι​αστοχησασθαι​αστοχη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαστοχησασααστοχησαςαστοχησαναστοχη·σασ·ααστοχη·σα[ντ]·ςαστοχη·σαν[τ]
Nom
Accαστοχησασαναστοχησαντααστοχη·σασ·αναστοχη·σαντ·α
Datαστοχησασῃαστοχησαντιαστοχη·σασ·ῃαστοχη·σαντ·ι
Genαστοχησασηςαστοχησαντοςαστοχη·σασ·ηςαστοχη·σαντ·ος
PlVocαστοχησασαιαστοχησαντες[GNT]αστοχησαντααστοχη·σασ·αιαστοχη·σαντ·εςαστοχη·σαντ·α
Nom
Accαστοχησασαςαστοχησανταςαστοχη·σασ·αςαστοχη·σαντ·ας
Datαστοχησασαιςαστοχησασι, αστοχησασιναστοχη·σασ·αιςαστοχη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαστοχησασωναστοχησαντωναστοχη·σασ·ωναστοχη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαστοχησαμενηαστοχησαμενεαστοχη·σαμεν·ηαστοχη·σαμεν·ε
Nomαστοχησαμενοςαστοχη·σαμεν·ος
Accαστοχησαμενηναστοχησαμενοναστοχη·σαμεν·ηναστοχη·σαμεν·ον
Datαστοχησαμενῃαστοχησαμενῳαστοχη·σαμεν·ῃαστοχη·σαμεν·ῳ
Genαστοχησαμενηςαστοχησαμενουαστοχη·σαμεν·ηςαστοχη·σαμεν·ου
PlVocαστοχησαμεναιαστοχησαμενοιαστοχησαμενααστοχη·σαμεν·αιαστοχη·σαμεν·οιαστοχη·σαμεν·α
Nom
Accαστοχησαμεναςαστοχησαμενουςαστοχη·σαμεν·αςαστοχη·σαμεν·ους
Datαστοχησαμεναιςαστοχησαμενοιςαστοχη·σαμεν·αιςαστοχη·σαμεν·οις
Genαστοχησαμενωναστοχησαμενωναστοχη·σαμεν·ωναστοχη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 22:07:37 EST