ερωταω • ERWTAW • erōtaō

Search: ηρωτων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηρωτων; ηρωτωνἐρωτάωε·ερωτ(α)·ον; ε·ερωτ(α)·ονimpf act ind 1st sg; impf act ind 3rd pl

ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερωτω[GNT]ερωτ(α)·ωερωτωμαιερωτ(α)·ομαι
2ndερωτᾳς[GNT][LXX]ερωτ(α)·ειςερωτᾳ[GNT][LXX], ερωτασαιερωτ(α)·ῃ, ερωτ(α)·ει classical, ερωτ(α)·εσαι alt
3rdερωτᾳ[GNT][LXX]ερωτ(α)·ειερωταταιερωτ(α)·εται
Pl1stερωτωμεν[GNT]ερωτ(α)·ομενερωτωμεθαερωτ(α)·ομεθα
2ndερωτατεερωτ(α)·ετεερωτασθεερωτ(α)·εσθε
3rdερωτωσιν[LXX], ερωτωσιερωτ(α)·ουσι(ν), ερωτ(α)·ουσι(ν)ερωτωνταιερωτ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερωτω[GNT]ερωτ(α)·ωερωτωμαιερωτ(α)·ωμαι
2ndερωτᾳς[GNT][LXX]ερωτ(α)·ῃςερωτᾳ[GNT][LXX]ερωτ(α)·ῃ
3rdερωτᾳ[GNT][LXX]ερωτ(α)·ῃερωταταιερωτ(α)·ηται
Pl1stερωτωμεν[GNT]ερωτ(α)·ωμενερωτωμεθαερωτ(α)·ωμεθα
2ndερωτατεερωτ(α)·ητεερωτασθεερωτ(α)·ησθε
3rdερωτωσιν[LXX], ερωτωσιερωτ(α)·ωσι(ν), ερωτ(α)·ωσι(ν)ερωτωνταιερωτ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερωτῳμιερωτ(α)·οιμιερωτῳμηνερωτ(α)·οιμην
2ndερωτῳςερωτ(α)·οιςερωτῳοερωτ(α)·οιο
3rdερωτῳερωτ(α)·οιερωτῳτοερωτ(α)·οιτο
Pl1stερωτῳμενερωτ(α)·οιμενερωτῳμεθαερωτ(α)·οιμεθα
2ndερωτῳτεερωτ(α)·οιτεερωτῳσθεερωτ(α)·οισθε
3rdερωτῳεν, ερωτῳσανερωτ(α)·οιεν, ερωτ(α)·οισαν altερωτῳντοερωτ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndερωταερωτ(α)·εερωτω[GNT]ερωτ(α)·ου
3rdερωτατωερωτ(α)·ετωερωτασθωερωτ(α)·εσθω
Pl1st
2ndερωτατεερωτ(α)·ετεερωτασθεερωτ(α)·εσθε
3rdερωτατωσαν, ερωτωντων[GNT]ερωτ(α)·ετωσαν, ερωτ(α)·οντων classicalερωτασθωσαν, ερωτασθωνερωτ(α)·εσθωσαν, ερωτ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ερωτᾳν[GNT], ερωταν[GNT][LXX]​ερωτ(α)·ειν, ερωτ(α)·ειν > ερωτανερωτασθαι​ερωτ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερωτωσαερωτων[GNT][LXX]ερωτ(α)·ουσ·αερωτ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomερωτων[GNT][LXX]ερωτ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accερωτωσανερωτωνταερωτ(α)·ουσ·ανερωτ(α)·ο[υ]ντ·α
Datερωτωσῃερωτωντιερωτ(α)·ουσ·ῃερωτ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genερωτωσηςερωτωντοςερωτ(α)·ουσ·ηςερωτ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocερωτωσαιερωτωντες[GNT][LXX]ερωτωνταερωτ(α)·ουσ·αιερωτ(α)·ο[υ]ντ·εςερωτ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accερωτωσαςερωτωνταςερωτ(α)·ουσ·αςερωτ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datερωτωσαιςερωτωσι, ερωτωσιν[LXX]ερωτ(α)·ουσ·αιςερωτ(α)·ου[ντ]·σι(ν), ερωτ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genερωτωσωνερωτωντων[GNT]ερωτ(α)·ουσ·ωνερωτ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερωτωμενηερωτωμενεερωτ(α)·ομεν·ηερωτ(α)·ομεν·ε
Nomερωτωμενοςερωτ(α)·ομεν·ος
Accερωτωμενηνερωτωμενονερωτ(α)·ομεν·ηνερωτ(α)·ομεν·ον
Datερωτωμενῃερωτωμενῳερωτ(α)·ομεν·ῃερωτ(α)·ομεν·ῳ
Genερωτωμενηςερωτωμενουερωτ(α)·ομεν·ηςερωτ(α)·ομεν·ου
PlVocερωτωμεναιερωτωμενοιερωτωμεναερωτ(α)·ομεν·αιερωτ(α)·ομεν·οιερωτ(α)·ομεν·α
Nom
Accερωτωμεναςερωτωμενουςερωτ(α)·ομεν·αςερωτ(α)·ομεν·ους
Datερωτωμεναιςερωτωμενοιςερωτ(α)·ομεν·αιςερωτ(α)·ομεν·οις
Genερωτωμενωνερωτωμενωνερωτ(α)·ομεν·ωνερωτ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρωτων[GNT][LXX], ηρωτουν[GNT]ε·ερωτ(α)·ον, ε·ερωτ(α)·ον > irreg. ηρωτουν (for ηρωτων)ηρωτωμηνε·ερωτ(α)·ομην
2ndηρωταςε·ερωτ(α)·εςηρωτωε·ερωτ(α)·ου
3rdηρωτα[GNT][LXX]ε·ερωτ(α)·εηρωτατοε·ερωτ(α)·ετο
Pl1stηρωτωμενε·ερωτ(α)·ομενηρωτωμεθαε·ερωτ(α)·ομεθα
2ndηρωτατεε·ερωτ(α)·ετεηρωτασθεε·ερωτ(α)·εσθε
3rdηρωτων[GNT][LXX], ηρωτωσαν, ηρωτουν[GNT]ε·ερωτ(α)·ον, ε·ερωτ(α)·οσαν alt, ε·ερωτ(α)·ον > irreg. ηρωτουν (for ηρωτων)ηρωτωντοε·ερωτ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερωτησω[GNT][LXX]ερωτη·σωερωτησομαιερωτη·σομαι
2ndερωτησεις[LXX]ερωτη·σειςερωτησῃ[GNT][LXX], ερωτησει, ερωτησεσαιερωτη·σῃ, ερωτη·σει classical, ερωτη·σεσαι alt
3rdερωτησειερωτη·σειερωτησεταιερωτη·σεται
Pl1stερωτησομενερωτη·σομενερωτησομεθαερωτη·σομεθα
2ndερωτησετε[GNT]ερωτη·σετεερωτησεσθεερωτη·σεσθε
3rdερωτησουσιν[LXX], ερωτησουσιερωτη·σουσι(ν), ερωτη·σουσι(ν)ερωτησονταιερωτη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερωτησοιμιερωτη·σοιμιερωτησοιμηνερωτη·σοιμην
2ndερωτησοιςερωτη·σοιςερωτησοιοερωτη·σοιο
3rdερωτησοιερωτη·σοιερωτησοιτοερωτη·σοιτο
Pl1stερωτησοιμενερωτη·σοιμενερωτησοιμεθαερωτη·σοιμεθα
2ndερωτησοιτεερωτη·σοιτεερωτησοισθεερωτη·σοισθε
3rdερωτησοιενερωτη·σοιενερωτησοιντοερωτη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ερωτησειν​ερωτη·σειν​ερωτησεσθαι​ερωτη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερωτησουσαερωτησον[GNT][LXX]ερωτη·σουσ·αερωτη·σο[υ]ν[τ]
Nomερωτησωνερωτη·σο[υ]ν[τ]·^
Accερωτησουσανερωτησονταερωτη·σουσ·ανερωτη·σο[υ]ντ·α
Datερωτησουσῃερωτησοντιερωτη·σουσ·ῃερωτη·σο[υ]ντ·ι
Genερωτησουσηςερωτησοντοςερωτη·σουσ·ηςερωτη·σο[υ]ντ·ος
PlVocερωτησουσαιερωτησοντεςερωτησονταερωτη·σουσ·αιερωτη·σο[υ]ντ·εςερωτη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accερωτησουσαςερωτησονταςερωτη·σουσ·αςερωτη·σο[υ]ντ·ας
Datερωτησουσαιςερωτησουσι, ερωτησουσιν[LXX]ερωτη·σουσ·αιςερωτη·σου[ντ]·σι(ν), ερωτη·σου[ντ]·σι(ν)
Genερωτησουσωνερωτησοντωνερωτη·σουσ·ωνερωτη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερωτησομενηερωτησομενεερωτη·σομεν·ηερωτη·σομεν·ε
Nomερωτησομενοςερωτη·σομεν·ος
Accερωτησομενηνερωτησομενονερωτη·σομεν·ηνερωτη·σομεν·ον
Datερωτησομενῃερωτησομενῳερωτη·σομεν·ῃερωτη·σομεν·ῳ
Genερωτησομενηςερωτησομενουερωτη·σομεν·ηςερωτη·σομεν·ου
PlVocερωτησομεναιερωτησομενοιερωτησομεναερωτη·σομεν·αιερωτη·σομεν·οιερωτη·σομεν·α
Nom
Accερωτησομεναςερωτησομενουςερωτη·σομεν·αςερωτη·σομεν·ους
Datερωτησομεναιςερωτησομενοιςερωτη·σομεν·αιςερωτη·σομεν·οις
Genερωτησομενωνερωτησομενωνερωτη·σομεν·ωνερωτη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρωτησα[LXX]ε·ερωτη·σαηρωτησαμηνε·ερωτη·σαμην
2ndηρωτησας[LXX]ε·ερωτη·σαςηρωτησωε·ερωτη·σω
3rdηρωτησεν[GNT][LXX], ηρωτησεε·ερωτη·σε(ν), ε·ερωτη·σε(ν)ηρωτησατοε·ερωτη·σατο
Pl1stηρωτησαμεν[LXX]ε·ερωτη·σαμενηρωτησαμεθαε·ερωτη·σαμεθα
2ndηρωτησατεε·ερωτη·σατεηρωτησασθεε·ερωτη·σασθε
3rdηρωτησαν[GNT][LXX]ε·ερωτη·σανηρωτησαντοε·ερωτη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερωτησω[GNT][LXX]ερωτη·σωερωτησωμαιερωτη·σωμαι
2ndερωτησῃςερωτη·σῃςερωτησῃ[GNT][LXX]ερωτη·σῃ
3rdερωτησῃ[GNT][LXX]ερωτη·σῃερωτησηταιερωτη·σηται
Pl1stερωτησωμεν[LXX]ερωτη·σωμενερωτησωμεθαερωτη·σωμεθα
2ndερωτησητεερωτη·σητεερωτησησθεερωτη·σησθε
3rdερωτησωσιν[GNT], ερωτησωσι[LXX]ερωτη·σωσι(ν)ερωτησωνταιερωτη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερωτησαιμιερωτη·σαιμιερωτησαιμηνερωτη·σαιμην
2ndερωτησαις, ερωτησειαςερωτη·σαις, ερωτη·σειας classicalερωτησαιοερωτη·σαιο
3rdερωτησαι[GNT][LXX], ερωτησειεερωτη·σαι, ερωτη·σειε classicalερωτησαιτοερωτη·σαιτο
Pl1stερωτησαιμενερωτη·σαιμενερωτησαιμεθαερωτη·σαιμεθα
2ndερωτησαιτεερωτη·σαιτεερωτησαισθεερωτη·σαισθε
3rdερωτησαιεν, ερωτησαισαν, ερωτησειαν, ερωτησειενερωτη·σαιεν, ερωτη·σαισαν alt, ερωτη·σειαν classical, ερωτη·σειεν classicalερωτησαιντοερωτη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndερωτησον[GNT][LXX]ερωτη·σονερωτησαι[GNT][LXX]ερωτη·σαι
3rdερωτησατωερωτη·σατωερωτησασθωερωτη·σασθω
Pl1st
2ndερωτησατε[GNT][LXX]ερωτη·σατεερωτησασθεερωτη·σασθε
3rdερωτησατωσαν, ερωτησαντωνερωτη·σατωσαν, ερωτη·σαντων classicalερωτησασθωσαν, ερωτησασθωνερωτη·σασθωσαν, ερωτη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ερωτησαι[GNT][LXX]​ερωτη·σαιερωτησασθαι​ερωτη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερωτησασαερωτησαςερωτησανερωτη·σασ·αερωτη·σα[ντ]·ςερωτη·σαν[τ]
Nom
Accερωτησασανερωτησανταερωτη·σασ·ανερωτη·σαντ·α
Datερωτησασῃερωτησαντιερωτη·σασ·ῃερωτη·σαντ·ι
Genερωτησασηςερωτησαντοςερωτη·σασ·ηςερωτη·σαντ·ος
PlVocερωτησασαιερωτησαντεςερωτησανταερωτη·σασ·αιερωτη·σαντ·εςερωτη·σαντ·α
Nom
Accερωτησασαςερωτησανταςερωτη·σασ·αςερωτη·σαντ·ας
Datερωτησασαιςερωτησασι, ερωτησασινερωτη·σασ·αιςερωτη·σα[ντ]·σι(ν)
Genερωτησασωνερωτησαντωνερωτη·σασ·ωνερωτη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερωτησαμενηερωτησαμενεερωτη·σαμεν·ηερωτη·σαμεν·ε
Nomερωτησαμενοςερωτη·σαμεν·ος
Accερωτησαμενηνερωτησαμενονερωτη·σαμεν·ηνερωτη·σαμεν·ον
Datερωτησαμενῃερωτησαμενῳερωτη·σαμεν·ῃερωτη·σαμεν·ῳ
Genερωτησαμενηςερωτησαμενουερωτη·σαμεν·ηςερωτη·σαμεν·ου
PlVocερωτησαμεναιερωτησαμενοιερωτησαμεναερωτη·σαμεν·αιερωτη·σαμεν·οιερωτη·σαμεν·α
Nom
Accερωτησαμεναςερωτησαμενουςερωτη·σαμεν·αςερωτη·σαμεν·ους
Datερωτησαμεναιςερωτησαμενοιςερωτη·σαμεν·αιςερωτη·σαμεν·οις
Genερωτησαμενωνερωτησαμενωνερωτη·σαμεν·ωνερωτη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρωτημαιηρωτη·μαι
2ndηρωτησαιηρωτη·σαι
3rdηρωτηταιηρωτη·ται
Pl1stηρωτημεθαηρωτη·μεθα
2ndηρωτησθεηρωτη·σθε
3rdηρωτηνταιηρωτη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρωτησομαιηρωτη·σομαι
2ndηρωτησῃ, ηρωτησειηρωτη·σῃ, ηρωτη·σει classical
3rdηρωτησεταιηρωτη·σεται
Pl1stηρωτησομεθαηρωτη·σομεθα
2ndηρωτησεσθεηρωτη·σεσθε
3rdηρωτησονταιηρωτη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρωτησοιμηνηρωτη·σοιμην
2ndηρωτησοιοηρωτη·σοιο
3rdηρωτησοιτοηρωτη·σοιτο
Pl1stηρωτησοιμεθαηρωτη·σοιμεθα
2ndηρωτησοισθεηρωτη·σοισθε
3rdηρωτησοιντοηρωτη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηρωτησοηρωτη·σο
3rdηρωτησθωηρωτη·σθω
Pl1st
2ndηρωτησθεηρωτη·σθε
3rdηρωτησθωσαν, ηρωτησθωνηρωτη·σθωσαν, ηρωτη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηρωτησθαι​ηρωτη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηρωτησεσθαι​ηρωτη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηρωτημενηηρωτημενεηρωτη·μεν·ηηρωτη·μεν·ε
Nomηρωτημενος[LXX]ηρωτη·μεν·ος
Accηρωτημενηνηρωτημενονηρωτη·μεν·ηνηρωτη·μεν·ον
Datηρωτημενῃηρωτημενῳηρωτη·μεν·ῃηρωτη·μεν·ῳ
Genηρωτημενηςηρωτημενουηρωτη·μεν·ηςηρωτη·μεν·ου
PlVocηρωτημεναιηρωτημενοιηρωτημεναηρωτη·μεν·αιηρωτη·μεν·οιηρωτη·μεν·α
Nom
Accηρωτημεναςηρωτημενουςηρωτη·μεν·αςηρωτη·μεν·ους
Datηρωτημεναιςηρωτημενοιςηρωτη·μεν·αιςηρωτη·μεν·οις
Genηρωτημενωνηρωτημενωνηρωτη·μεν·ωνηρωτη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρωτημηνε·ηρωτη·μην
2ndηρωτησοε·ηρωτη·σο
3rdηρωτητοε·ηρωτη·το
Pl1stηρωτημεθαε·ηρωτη·μεθα
2ndηρωτησθεε·ηρωτη·σθε
3rdηρωτηντοε·ηρωτη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηρωτηθηνε·ερωτη·θην
2ndηρωτηθηςε·ερωτη·θης
3rdηρωτηθη[LXX]ε·ερωτη·θη
Pl1stηρωτηθημενε·ερωτη·θημεν
2ndηρωτηθητεε·ερωτη·θητε
3rdηρωτηθησανε·ερωτη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stερωτηθησομαιερωτη·θησομαι
2ndερωτηθησῃ, ερωτηθησειερωτη·θησῃ, ερωτη·θησει classical
3rdερωτηθησεταιερωτη·θησεται
Pl1stερωτηθησομεθαερωτη·θησομεθα
2ndερωτηθησεσθεερωτη·θησεσθε
3rdερωτηθησονταιερωτη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stερωτηθωερωτη·θω
2ndερωτηθῃςερωτη·θῃς
3rdερωτηθῃερωτη·θῃ
Pl1stερωτηθωμενερωτη·θωμεν
2ndερωτηθητεερωτη·θητε
3rdερωτηθωσιν, ερωτηθωσιερωτη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stερωτηθειηνερωτη·θειην
2ndερωτηθειηςερωτη·θειης
3rdερωτηθειηερωτη·θειη
Pl1stερωτηθειημεν, ερωτηθειμενερωτη·θειημεν, ερωτη·θειμεν classical
2ndερωτηθειητε, ερωτηθειτεερωτη·θειητε, ερωτη·θειτε classical
3rdερωτηθειησαν, ερωτηθειενερωτη·θειησαν, ερωτη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stερωτηθησοιμηνερωτη·θησοιμην
2ndερωτηθησοιοερωτη·θησοιο
3rdερωτηθησοιτοερωτη·θησοιτο
Pl1stερωτηθησοιμεθαερωτη·θησοιμεθα
2ndερωτηθησοισθεερωτη·θησοισθε
3rdερωτηθησοιντοερωτη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndερωτηθητιερωτη·θητι
3rdερωτηθητωερωτη·θητω
Pl1st
2ndερωτηθητεερωτη·θητε
3rdερωτηθητωσαν, ερωτηθεντωνερωτη·θητωσαν, ερωτη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ερωτηθηναι​ερωτη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ερωτηθησεσθαι​ερωτη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερωτηθεισαερωτηθειςερωτηθενερωτη·θεισ·αερωτη·θει[ντ]·ςερωτη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accερωτηθεισανερωτηθενταερωτη·θεισ·ανερωτη·θε[ι]ντ·α
Datερωτηθεισῃερωτηθεντιερωτη·θεισ·ῃερωτη·θε[ι]ντ·ι
Genερωτηθεισηςερωτηθεντοςερωτη·θεισ·ηςερωτη·θε[ι]ντ·ος
PlVocερωτηθεισαιερωτηθεντεςερωτηθενταερωτη·θεισ·αιερωτη·θε[ι]ντ·εςερωτη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accερωτηθεισαςερωτηθενταςερωτη·θεισ·αςερωτη·θε[ι]ντ·ας
Datερωτηθεισαιςερωτηθεισι, ερωτηθεισινερωτη·θεισ·αιςερωτη·θει[ντ]·σι(ν)
Genερωτηθεισωνερωτηθεντωνερωτη·θεισ·ωνερωτη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερωτηθησομενηερωτηθησομενεερωτη·θησομεν·ηερωτη·θησομεν·ε
Nomερωτηθησομενοςερωτη·θησομεν·ος
Accερωτηθησομενηνερωτηθησομενονερωτη·θησομεν·ηνερωτη·θησομεν·ον
Datερωτηθησομενῃερωτηθησομενῳερωτη·θησομεν·ῃερωτη·θησομεν·ῳ
Genερωτηθησομενηςερωτηθησομενουερωτη·θησομεν·ηςερωτη·θησομεν·ου
PlVocερωτηθησομεναιερωτηθησομενοιερωτηθησομεναερωτη·θησομεν·αιερωτη·θησομεν·οιερωτη·θησομεν·α
Nom
Accερωτηθησομεναςερωτηθησομενουςερωτη·θησομεν·αςερωτη·θησομεν·ους
Datερωτηθησομεναιςερωτηθησομενοιςερωτη·θησομεν·αιςερωτη·θησομεν·οις
Genερωτηθησομενωνερωτηθησομενωνερωτη·θησομεν·ωνερωτη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 27-Feb-2021 08:24:06 EST