αρισταω • ARISTAW • aristaō

Search: ηριστα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηρισταἀριστάωε·αριστ(α)·εimpf act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηρισταἀριστάωε·αριστ(α)·εimpf act ind 3rd sg

ἀριστάω (αριστ(α)-, -, αριστη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαριστωαριστ(α)·ωαριστωμαιαριστ(α)·ομαι
2ndαριστᾳςαριστ(α)·ειςαριστᾳ, αριστασαιαριστ(α)·ῃ, αριστ(α)·ει classical, αριστ(α)·εσαι alt
3rdαριστᾳαριστ(α)·ειαρισταταιαριστ(α)·εται
Pl1stαριστωμεναριστ(α)·ομεναριστωμεθααριστ(α)·ομεθα
2ndαριστατεαριστ(α)·ετεαριστασθεαριστ(α)·εσθε
3rdαριστωσιν, αριστωσιαριστ(α)·ουσι(ν)αριστωνταιαριστ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαριστωαριστ(α)·ωαριστωμαιαριστ(α)·ωμαι
2ndαριστᾳςαριστ(α)·ῃςαριστᾳαριστ(α)·ῃ
3rdαριστᾳαριστ(α)·ῃαρισταταιαριστ(α)·ηται
Pl1stαριστωμεναριστ(α)·ωμεναριστωμεθααριστ(α)·ωμεθα
2ndαριστατεαριστ(α)·ητεαριστασθεαριστ(α)·ησθε
3rdαριστωσιν, αριστωσιαριστ(α)·ωσι(ν)αριστωνταιαριστ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαριστῳμιαριστ(α)·οιμιαριστῳμηναριστ(α)·οιμην
2ndαριστῳςαριστ(α)·οιςαριστῳοαριστ(α)·οιο
3rdαριστῳαριστ(α)·οιαριστῳτοαριστ(α)·οιτο
Pl1stαριστῳμεναριστ(α)·οιμεναριστῳμεθααριστ(α)·οιμεθα
2ndαριστῳτεαριστ(α)·οιτεαριστῳσθεαριστ(α)·οισθε
3rdαριστῳεν, αριστῳσαναριστ(α)·οιεν, αριστ(α)·οισαν altαριστῳντοαριστ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαριστααριστ(α)·εαριστωαριστ(α)·ου
3rdαριστατωαριστ(α)·ετωαριστασθωαριστ(α)·εσθω
Pl1st
2ndαριστατεαριστ(α)·ετεαριστασθεαριστ(α)·εσθε
3rdαριστατωσαν, αριστωντωναριστ(α)·ετωσαν, αριστ(α)·οντων classicalαριστασθωσαν, αριστασθωναριστ(α)·εσθωσαν, αριστ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αριστᾳν, αρισταν[LXX]​αριστ(α)·ειν, αριστ(α)·ειν > αρισταναριστασθαι​αριστ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαριστωσααριστων[LXX]αριστ(α)·ουσ·ααριστ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomαριστων[LXX]αριστ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαριστωσαναριστωντααριστ(α)·ουσ·αναριστ(α)·ο[υ]ντ·α
Datαριστωσῃαριστωντιαριστ(α)·ουσ·ῃαριστ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genαριστωσηςαριστωντοςαριστ(α)·ουσ·ηςαριστ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαριστωσαιαριστωντεςαριστωντααριστ(α)·ουσ·αιαριστ(α)·ο[υ]ντ·εςαριστ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαριστωσαςαριστωνταςαριστ(α)·ουσ·αςαριστ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datαριστωσαιςαριστωσι, αριστωσιναριστ(α)·ουσ·αιςαριστ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαριστωσωναριστωντωναριστ(α)·ουσ·ωναριστ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαριστωμενηαριστωμενεαριστ(α)·ομεν·ηαριστ(α)·ομεν·ε
Nomαριστωμενοςαριστ(α)·ομεν·ος
Accαριστωμενηναριστωμενοναριστ(α)·ομεν·ηναριστ(α)·ομεν·ον
Datαριστωμενῃαριστωμενῳαριστ(α)·ομεν·ῃαριστ(α)·ομεν·ῳ
Genαριστωμενηςαριστωμενουαριστ(α)·ομεν·ηςαριστ(α)·ομεν·ου
PlVocαριστωμεναιαριστωμενοιαριστωμενααριστ(α)·ομεν·αιαριστ(α)·ομεν·οιαριστ(α)·ομεν·α
Nom
Accαριστωμεναςαριστωμενουςαριστ(α)·ομεν·αςαριστ(α)·ομεν·ους
Datαριστωμεναιςαριστωμενοιςαριστ(α)·ομεν·αιςαριστ(α)·ομεν·οις
Genαριστωμενωναριστωμενωναριστ(α)·ομεν·ωναριστ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηριστωνε·αριστ(α)·ονηριστωμηνε·αριστ(α)·ομην
2ndηρισταςε·αριστ(α)·εςηριστωε·αριστ(α)·ου
3rdηριστα[LXX]ε·αριστ(α)·εηριστατοε·αριστ(α)·ετο
Pl1stηριστωμενε·αριστ(α)·ομενηριστωμεθαε·αριστ(α)·ομεθα
2ndηριστατεε·αριστ(α)·ετεηριστασθεε·αριστ(α)·εσθε
3rdηριστων, ηριστωσανε·αριστ(α)·ον, ε·αριστ(α)·οσαν altηριστωντοε·αριστ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηριστησαε·αριστη·σαηριστησαμηνε·αριστη·σαμην
2ndηριστησαςε·αριστη·σαςηριστησωε·αριστη·σω
3rdηριστησεν, ηριστησεε·αριστη·σε(ν)ηριστησατοε·αριστη·σατο
Pl1stηριστησαμενε·αριστη·σαμενηριστησαμεθαε·αριστη·σαμεθα
2ndηριστησατεε·αριστη·σατεηριστησασθεε·αριστη·σασθε
3rdηριστησαν[GNT]ε·αριστη·σανηριστησαντοε·αριστη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαριστησωαριστη·σωαριστησωμαιαριστη·σωμαι
2ndαριστησῃςαριστη·σῃςαριστησῃ[GNT]αριστη·σῃ
3rdαριστησῃ[GNT]αριστη·σῃαριστησηταιαριστη·σηται
Pl1stαριστησωμεναριστη·σωμεναριστησωμεθααριστη·σωμεθα
2ndαριστησητεαριστη·σητεαριστησησθεαριστη·σησθε
3rdαριστησωσιν, αριστησωσιαριστη·σωσι(ν)αριστησωνταιαριστη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαριστησαιμιαριστη·σαιμιαριστησαιμηναριστη·σαιμην
2ndαριστησαις, αριστησειαςαριστη·σαις, αριστη·σειας classicalαριστησαιοαριστη·σαιο
3rdαριστησαι[LXX], αριστησειεαριστη·σαι, αριστη·σειε classicalαριστησαιτοαριστη·σαιτο
Pl1stαριστησαιμεναριστη·σαιμεναριστησαιμεθααριστη·σαιμεθα
2ndαριστησαιτεαριστη·σαιτεαριστησαισθεαριστη·σαισθε
3rdαριστησαιεν, αριστησαισαν, αριστησειαν, αριστησειεναριστη·σαιεν, αριστη·σαισαν alt, αριστη·σειαν classical, αριστη·σειεν classicalαριστησαιντοαριστη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαριστησον[LXX]αριστη·σοναριστησαι[LXX]αριστη·σαι
3rdαριστησατωαριστη·σατωαριστησασθωαριστη·σασθω
Pl1st
2ndαριστησατε[GNT]αριστη·σατεαριστησασθεαριστη·σασθε
3rdαριστησατωσαν, αριστησαντωναριστη·σατωσαν, αριστη·σαντων classicalαριστησασθωσαν, αριστησασθωναριστη·σασθωσαν, αριστη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αριστησαι[LXX]​αριστη·σαιαριστησασθαι​αριστη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαριστησασααριστησαςαριστησαναριστη·σασ·ααριστη·σα[ντ]·ςαριστη·σαν[τ]
Nom
Accαριστησασαναριστησαντααριστη·σασ·αναριστη·σαντ·α
Datαριστησασῃαριστησαντιαριστη·σασ·ῃαριστη·σαντ·ι
Genαριστησασηςαριστησαντοςαριστη·σασ·ηςαριστη·σαντ·ος
PlVocαριστησασαιαριστησαντεςαριστησαντααριστη·σασ·αιαριστη·σαντ·εςαριστη·σαντ·α
Nom
Accαριστησασαςαριστησανταςαριστη·σασ·αςαριστη·σαντ·ας
Datαριστησασαιςαριστησασι, αριστησασιναριστη·σασ·αιςαριστη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαριστησασωναριστησαντωναριστη·σασ·ωναριστη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαριστησαμενηαριστησαμενεαριστη·σαμεν·ηαριστη·σαμεν·ε
Nomαριστησαμενοςαριστη·σαμεν·ος
Accαριστησαμενηναριστησαμενοναριστη·σαμεν·ηναριστη·σαμεν·ον
Datαριστησαμενῃαριστησαμενῳαριστη·σαμεν·ῃαριστη·σαμεν·ῳ
Genαριστησαμενηςαριστησαμενουαριστη·σαμεν·ηςαριστη·σαμεν·ου
PlVocαριστησαμεναιαριστησαμενοιαριστησαμενααριστη·σαμεν·αιαριστη·σαμεν·οιαριστη·σαμεν·α
Nom
Accαριστησαμεναςαριστησαμενουςαριστη·σαμεν·αςαριστη·σαμεν·ους
Datαριστησαμεναιςαριστησαμενοιςαριστη·σαμεν·αιςαριστη·σαμεν·οις
Genαριστησαμενωναριστησαμενωναριστη·σαμεν·ωναριστη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 18:40:37 EST