αρνεομαι • ARNEOMAI • arneomai

Search: ηρνησω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηρνησωἀρνέομαιε·αρνη·σω1aor mp ind 2nd sg

ἀρνέομαι (αρν(ε)-, αρνη·σ-, αρνη·σ-, -, ηρνη-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρνουμαιαρν(ε)·ομαι
2ndαρνῃ, αρνει, αρνεισαιαρν(ε)·ῃ, αρν(ε)·ει classical, αρν(ε)·εσαι alt
3rdαρνειταιαρν(ε)·εται
Pl1stαρνουμεθα[GNT]αρν(ε)·ομεθα
2ndαρνεισθεαρν(ε)·εσθε
3rdαρνουνται[GNT]αρν(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρνωμαιαρν(ε)·ωμαι
2ndαρνῃαρν(ε)·ῃ
3rdαρνηταιαρν(ε)·ηται
Pl1stαρνωμεθααρν(ε)·ωμεθα
2ndαρνησθεαρν(ε)·ησθε
3rdαρνωνταιαρν(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρνοιμηναρν(ε)·οιμην
2ndαρνοιοαρν(ε)·οιο
3rdαρνοιτοαρν(ε)·οιτο
Pl1stαρνοιμεθααρν(ε)·οιμεθα
2ndαρνοισθεαρν(ε)·οισθε
3rdαρνοιντοαρν(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρνουαρν(ε)·ου
3rdαρνεισθωαρν(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαρνεισθεαρν(ε)·εσθε
3rdαρνεισθωσαν, αρνεισθωναρν(ε)·εσθωσαν, αρν(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρνεισθαι[GNT]​αρν(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρνουμενηαρνουμενεαρν(ε)·ομεν·ηαρν(ε)·ομεν·ε
Nomαρνουμενος[GNT]αρν(ε)·ομεν·ος
Accαρνουμενηναρνουμενοναρν(ε)·ομεν·ηναρν(ε)·ομεν·ον
Datαρνουμενῃαρνουμενῳαρν(ε)·ομεν·ῃαρν(ε)·ομεν·ῳ
Genαρνουμενηςαρνουμενουαρν(ε)·ομεν·ηςαρν(ε)·ομεν·ου
PlVocαρνουμεναιαρνουμενοι[GNT][LXX]αρνουμενααρν(ε)·ομεν·αιαρν(ε)·ομεν·οιαρν(ε)·ομεν·α
Nom
Accαρνουμεναςαρνουμενουςαρν(ε)·ομεν·αςαρν(ε)·ομεν·ους
Datαρνουμεναιςαρνουμενοιςαρν(ε)·ομεν·αιςαρν(ε)·ομεν·οις
Genαρνουμενων[GNT]αρνουμενων[GNT]αρν(ε)·ομεν·ωναρν(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρνουμηνε·αρν(ε)·ομην
2ndηρνουε·αρν(ε)·ου
3rdηρνειτο[GNT]ε·αρν(ε)·ετο
Pl1stηρνουμεθαε·αρν(ε)·ομεθα
2ndηρνεισθεε·αρν(ε)·εσθε
3rdηρνουντο[LXX]ε·αρν(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρνησομαι[GNT][LXX]αρνη·σομαι
2ndαρνησῃ[GNT], αρνησει, αρνησεσαιαρνη·σῃ, αρνη·σει classical, αρνη·σεσαι alt
3rdαρνησεται[GNT]αρνη·σεται
Pl1stαρνησομεθα[GNT]αρνη·σομεθα
2ndαρνησεσθεαρνη·σεσθε
3rdαρνησονταιαρνη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρνησοιμηναρνη·σοιμην
2ndαρνησοιοαρνη·σοιο
3rdαρνησοιτοαρνη·σοιτο
Pl1stαρνησοιμεθααρνη·σοιμεθα
2ndαρνησοισθεαρνη·σοισθε
3rdαρνησοιντοαρνη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρνησεσθαι​αρνη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρνησομενηαρνησομενεαρνη·σομεν·ηαρνη·σομεν·ε
Nomαρνησομενοςαρνη·σομεν·ος
Accαρνησομενηναρνησομενοναρνη·σομεν·ηναρνη·σομεν·ον
Datαρνησομενῃαρνησομενῳαρνη·σομεν·ῃαρνη·σομεν·ῳ
Genαρνησομενηςαρνησομενουαρνη·σομεν·ηςαρνη·σομεν·ου
PlVocαρνησομεναιαρνησομενοιαρνησομενααρνη·σομεν·αιαρνη·σομεν·οιαρνη·σομεν·α
Nom
Accαρνησομεναςαρνησομενουςαρνη·σομεν·αςαρνη·σομεν·ους
Datαρνησομεναιςαρνησομενοιςαρνη·σομεν·αιςαρνη·σομεν·οις
Genαρνησομενωναρνησομενωναρνη·σομεν·ωναρνη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρνησαμηνε·αρνη·σαμην
2ndηρνησω[GNT]ε·αρνη·σω
3rdηρνησατο[GNT][LXX]ε·αρνη·σατο
Pl1stηρνησαμεθαε·αρνη·σαμεθα
2ndηρνησασθε[GNT]ε·αρνη·σασθε
3rdηρνησαντο[GNT]ε·αρνη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρνησωμαιαρνη·σωμαι
2ndαρνησῃ[GNT]αρνη·σῃ
3rdαρνησηται[GNT]αρνη·σηται
Pl1stαρνησωμεθααρνη·σωμεθα
2ndαρνησησθεαρνη·σησθε
3rdαρνησωνταιαρνη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρνησαιμηναρνη·σαιμην
2ndαρνησαιοαρνη·σαιο
3rdαρνησαιτοαρνη·σαιτο
Pl1stαρνησαιμεθααρνη·σαιμεθα
2ndαρνησαισθεαρνη·σαισθε
3rdαρνησαιντοαρνη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρνησαιαρνη·σαι
3rdαρνησασθω[GNT]αρνη·σασθω
Pl1st
2ndαρνησασθεαρνη·σασθε
3rdαρνησασθωσαν, αρνησασθωναρνη·σασθωσαν, αρνη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρνησασθαι[GNT]​αρνη·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρνησαμενηαρνησαμενεαρνη·σαμεν·ηαρνη·σαμεν·ε
Nomαρνησαμενος[GNT]αρνη·σαμεν·ος
Accαρνησαμενηναρνησαμενοναρνη·σαμεν·ηναρνη·σαμεν·ον
Datαρνησαμενῃαρνησαμενῳαρνη·σαμεν·ῃαρνη·σαμεν·ῳ
Genαρνησαμενηςαρνησαμενουαρνη·σαμεν·ηςαρνη·σαμεν·ου
PlVocαρνησαμεναιαρνησαμενοι[GNT][LXX]αρνησαμενααρνη·σαμεν·αιαρνη·σαμεν·οιαρνη·σαμεν·α
Nom
Accαρνησαμεναςαρνησαμενουςαρνη·σαμεν·αςαρνη·σαμεν·ους
Datαρνησαμεναιςαρνησαμενοιςαρνη·σαμεν·αιςαρνη·σαμεν·οις
Genαρνησαμενωναρνησαμενωναρνη·σαμεν·ωναρνη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρνημαιηρνη·μαι
2ndηρνησαιηρνη·σαι
3rdηρνηται[GNT]ηρνη·ται
Pl1stηρνημεθαηρνη·μεθα
2ndηρνησθεηρνη·σθε
3rdηρνηνταιηρνη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρνησομαιηρνη·σομαι
2ndηρνησῃ, ηρνησειηρνη·σῃ, ηρνη·σει classical
3rdηρνησεταιηρνη·σεται
Pl1stηρνησομεθαηρνη·σομεθα
2ndηρνησεσθεηρνη·σεσθε
3rdηρνησονταιηρνη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρνησοιμηνηρνη·σοιμην
2ndηρνησοιοηρνη·σοιο
3rdηρνησοιτοηρνη·σοιτο
Pl1stηρνησοιμεθαηρνη·σοιμεθα
2ndηρνησοισθεηρνη·σοισθε
3rdηρνησοιντοηρνη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηρνησοηρνη·σο
3rdηρνησθωηρνη·σθω
Pl1st
2ndηρνησθεηρνη·σθε
3rdηρνησθωσαν, ηρνησθωνηρνη·σθωσαν, ηρνη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηρνησθαι​ηρνη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηρνησεσθαι​ηρνη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηρνημενηηρνημενεηρνη·μεν·ηηρνη·μεν·ε
Nomηρνημενοςηρνη·μεν·ος
Accηρνημενηνηρνημενονηρνη·μεν·ηνηρνη·μεν·ον
Datηρνημενῃηρνημενῳηρνη·μεν·ῃηρνη·μεν·ῳ
Genηρνημενηςηρνημενουηρνη·μεν·ηςηρνη·μεν·ου
PlVocηρνημεναιηρνημενοι[GNT]ηρνημεναηρνη·μεν·αιηρνη·μεν·οιηρνη·μεν·α
Nom
Accηρνημεναςηρνημενουςηρνη·μεν·αςηρνη·μεν·ους
Datηρνημεναιςηρνημενοιςηρνη·μεν·αιςηρνη·μεν·οις
Genηρνημενωνηρνημενωνηρνη·μεν·ωνηρνη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρνημηνε·ηρνη·μην
2ndηρνησοε·ηρνη·σο
3rdηρνητοε·ηρνη·το
Pl1stηρνημεθαε·ηρνη·μεθα
2ndηρνησθεε·ηρνη·σθε
3rdηρνηντοε·ηρνη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 16-Apr-2021 04:32:39 EDT