αξιοω • AXIOW ACIOW • axioō

Search: ηξιωσαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηξιωσανἀξιόωε·αξιω·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηξιωσανἀξιόωε·αξιω·σαν1aor act ind 3rd pl

ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαξιω[LXX]αξι(ο)·ωαξιουμαιαξι(ο)·ομαι
2ndαξιοις[LXX]αξι(ο)·ειςαξιοι[GNT][LXX], αξιουσαιαξι(ο)·ῃ, αξι(ο)·ει classical, αξι(ο)·εσαι alt
3rdαξιοι[GNT][LXX]αξι(ο)·ειαξιουταιαξι(ο)·εται
Pl1stαξιουμεν[GNT][LXX]αξι(ο)·ομεναξιουμεθααξι(ο)·ομεθα
2ndαξιουτεαξι(ο)·ετεαξιουσθεαξι(ο)·εσθε
3rdαξιουσιν[LXX], αξιουσιαξι(ο)·ουσι(ν), αξι(ο)·ουσι(ν)αξιουνταιαξι(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαξιω[LXX]αξι(ο)·ωαξιωμαιαξι(ο)·ωμαι
2ndαξιοις[LXX]αξι(ο)·ῃςαξιοι[GNT][LXX]αξι(ο)·ῃ
3rdαξιοι[GNT][LXX]αξι(ο)·ῃαξιωταιαξι(ο)·ηται
Pl1stαξιωμεναξι(ο)·ωμεναξιωμεθααξι(ο)·ωμεθα
2ndαξιωτεαξι(ο)·ητεαξιωσθεαξι(ο)·ησθε
3rdαξιωσιν, αξιωσιαξι(ο)·ωσι(ν)αξιωνταιαξι(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαξιοιμιαξι(ο)·οιμιαξιοιμηναξι(ο)·οιμην
2ndαξιοις[LXX]αξι(ο)·οιςαξιοιοαξι(ο)·οιο
3rdαξιοι[GNT][LXX]αξι(ο)·οιαξιοιτοαξι(ο)·οιτο
Pl1stαξιοιμεναξι(ο)·οιμεναξιοιμεθααξι(ο)·οιμεθα
2ndαξιοιτεαξι(ο)·οιτεαξιοισθεαξι(ο)·οισθε
3rdαξιοιεν, αξιοισαναξι(ο)·οιεν, αξι(ο)·οισαν altαξιοιντοαξι(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαξιου[LXX]αξι(ο)·εαξιου[LXX]αξι(ο)·ου
3rdαξιουτωαξι(ο)·ετωαξιουσθωαξι(ο)·εσθω
Pl1st
2ndαξιουτεαξι(ο)·ετεαξιουσθεαξι(ο)·εσθε
3rdαξιουτωσαν, αξιουντωναξι(ο)·ετωσαν, αξι(ο)·οντων classicalαξιουσθωσαν[GNT], αξιουσθωναξι(ο)·εσθωσαν, αξι(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αξιουν​αξι(ο)·ειν​αξιουσθαι​αξι(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαξιουσααξιουναξι(ο)·ουσ·ααξι(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomαξιων[LXX]αξι(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαξιουσαναξιουντα[LXX]αξι(ο)·ουσ·αναξι(ο)·ο[υ]ντ·α
Datαξιουσῃαξιουντιαξι(ο)·ουσ·ῃαξι(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genαξιουσηςαξιουντοςαξι(ο)·ουσ·ηςαξι(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαξιουσαιαξιουντες[LXX]αξιουντα[LXX]αξι(ο)·ουσ·αιαξι(ο)·ο[υ]ντ·εςαξι(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαξιουσαςαξιουντας[LXX]αξι(ο)·ουσ·αςαξι(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datαξιουσαιςαξιουσι, αξιουσιν[LXX]αξι(ο)·ουσ·αιςαξι(ο)·ου[ντ]·σι(ν), αξι(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαξιουσωναξιουντωναξι(ο)·ουσ·ωναξι(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαξιουμενηαξιουμενεαξι(ο)·ομεν·ηαξι(ο)·ομεν·ε
Nomαξιουμενοςαξι(ο)·ομεν·ος
Accαξιουμενηναξιουμενοναξι(ο)·ομεν·ηναξι(ο)·ομεν·ον
Datαξιουμενῃαξιουμενῳαξι(ο)·ομεν·ῃαξι(ο)·ομεν·ῳ
Genαξιουμενηςαξιουμενουαξι(ο)·ομεν·ηςαξι(ο)·ομεν·ου
PlVocαξιουμεναιαξιουμενοιαξιουμενααξι(ο)·ομεν·αιαξι(ο)·ομεν·οιαξι(ο)·ομεν·α
Nom
Accαξιουμεναςαξιουμενουςαξι(ο)·ομεν·αςαξι(ο)·ομεν·ους
Datαξιουμεναιςαξιουμενοιςαξι(ο)·ομεν·αιςαξι(ο)·ομεν·οις
Genαξιουμενωναξιουμενωναξι(ο)·ομεν·ωναξι(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηξιουν[LXX]ε·αξι(ο)·ονηξιουμηνε·αξι(ο)·ομην
2ndηξιουςε·αξι(ο)·εςηξιου[GNT][LXX]ε·αξι(ο)·ου
3rdηξιου[GNT][LXX]ε·αξι(ο)·εηξιουτοε·αξι(ο)·ετο
Pl1stηξιουμενε·αξι(ο)·ομενηξιουμεθαε·αξι(ο)·ομεθα
2ndηξιουτεε·αξι(ο)·ετεηξιουσθεε·αξι(ο)·εσθε
3rdηξιουν[LXX], ηξιουσανε·αξι(ο)·ον, ε·αξι(ο)·οσαν altηξιουντοε·αξι(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαξιωσωαξιω·σωαξιωσομαιαξιω·σομαι
2ndαξιωσειςαξιω·σειςαξιωσῃ[GNT][LXX], αξιωσει[LXX], αξιωσεσαιαξιω·σῃ, αξιω·σει classical, αξιω·σεσαι alt
3rdαξιωσει[LXX]αξιω·σειαξιωσεταιαξιω·σεται
Pl1stαξιωσομεναξιω·σομεναξιωσομεθααξιω·σομεθα
2ndαξιωσετεαξιω·σετεαξιωσεσθεαξιω·σεσθε
3rdαξιωσουσιν, αξιωσουσιαξιω·σουσι(ν)αξιωσονταιαξιω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαξιωσοιμιαξιω·σοιμιαξιωσοιμηναξιω·σοιμην
2ndαξιωσοιςαξιω·σοιςαξιωσοιοαξιω·σοιο
3rdαξιωσοιαξιω·σοιαξιωσοιτοαξιω·σοιτο
Pl1stαξιωσοιμεναξιω·σοιμεναξιωσοιμεθααξιω·σοιμεθα
2ndαξιωσοιτεαξιω·σοιτεαξιωσοισθεαξιω·σοισθε
3rdαξιωσοιεναξιω·σοιεναξιωσοιντοαξιω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αξιωσειν​αξιω·σειν​αξιωσεσθαι​αξιω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαξιωσουσααξιωσοναξιω·σουσ·ααξιω·σο[υ]ν[τ]
Nomαξιωσωναξιω·σο[υ]ν[τ]·^
Accαξιωσουσαναξιωσοντααξιω·σουσ·αναξιω·σο[υ]ντ·α
Datαξιωσουσῃαξιωσοντιαξιω·σουσ·ῃαξιω·σο[υ]ντ·ι
Genαξιωσουσηςαξιωσοντοςαξιω·σουσ·ηςαξιω·σο[υ]ντ·ος
PlVocαξιωσουσαιαξιωσοντεςαξιωσοντααξιω·σουσ·αιαξιω·σο[υ]ντ·εςαξιω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαξιωσουσαςαξιωσονταςαξιω·σουσ·αςαξιω·σο[υ]ντ·ας
Datαξιωσουσαιςαξιωσουσι, αξιωσουσιναξιω·σουσ·αιςαξιω·σου[ντ]·σι(ν)
Genαξιωσουσωναξιωσοντωναξιω·σουσ·ωναξιω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαξιωσομενηαξιωσομενεαξιω·σομεν·ηαξιω·σομεν·ε
Nomαξιωσομενοςαξιω·σομεν·ος
Accαξιωσομενηναξιωσομενοναξιω·σομεν·ηναξιω·σομεν·ον
Datαξιωσομενῃαξιωσομενῳαξιω·σομεν·ῃαξιω·σομεν·ῳ
Genαξιωσομενηςαξιωσομενουαξιω·σομεν·ηςαξιω·σομεν·ου
PlVocαξιωσομεναιαξιωσομενοιαξιωσομενααξιω·σομεν·αιαξιω·σομεν·οιαξιω·σομεν·α
Nom
Accαξιωσομεναςαξιωσομενουςαξιω·σομεν·αςαξιω·σομεν·ους
Datαξιωσομεναιςαξιωσομενοιςαξιω·σομεν·αιςαξιω·σομεν·οις
Genαξιωσομενωναξιωσομενωναξιω·σομεν·ωναξιω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηξιωσα[GNT][LXX]ε·αξιω·σαηξιωσαμηνε·αξιω·σαμην
2ndηξιωσαςε·αξιω·σαςηξιωσωε·αξιω·σω
3rdηξιωσεν[LXX], ηξιωσε[LXX]ε·αξιω·σε(ν)ηξιωσατοε·αξιω·σατο
Pl1stηξιωσαμεν[LXX]ε·αξιω·σαμενηξιωσαμεθαε·αξιω·σαμεθα
2ndηξιωσατεε·αξιω·σατεηξιωσασθεε·αξιω·σασθε
3rdηξιωσαν[LXX]ε·αξιω·σανηξιωσαντοε·αξιω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαξιωσωαξιω·σωαξιωσωμαιαξιω·σωμαι
2ndαξιωσῃςαξιω·σῃςαξιωσῃ[GNT][LXX]αξιω·σῃ
3rdαξιωσῃ[GNT][LXX]αξιω·σῃαξιωσηταιαξιω·σηται
Pl1stαξιωσωμεναξιω·σωμεναξιωσωμεθααξιω·σωμεθα
2ndαξιωσητεαξιω·σητεαξιωσησθεαξιω·σησθε
3rdαξιωσωσιν, αξιωσωσιαξιω·σωσι(ν)αξιωσωνταιαξιω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαξιωσαιμιαξιω·σαιμιαξιωσαιμηναξιω·σαιμην
2ndαξιωσαις, αξιωσειαςαξιω·σαις, αξιω·σειας classicalαξιωσαιοαξιω·σαιο
3rdαξιωσαι[LXX], αξιωσειεαξιω·σαι, αξιω·σειε classicalαξιωσαιτοαξιω·σαιτο
Pl1stαξιωσαιμεναξιω·σαιμεναξιωσαιμεθααξιω·σαιμεθα
2ndαξιωσαιτεαξιω·σαιτεαξιωσαισθεαξιω·σαισθε
3rdαξιωσαιεν, αξιωσαισαν, αξιωσειαν, αξιωσειεναξιω·σαιεν, αξιω·σαισαν alt, αξιω·σειαν classical, αξιω·σειεν classicalαξιωσαιντοαξιω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαξιωσοναξιω·σοναξιωσαι[LXX]αξιω·σαι
3rdαξιωσατωαξιω·σατωαξιωσασθωαξιω·σασθω
Pl1st
2ndαξιωσατεαξιω·σατεαξιωσασθεαξιω·σασθε
3rdαξιωσατωσαν, αξιωσαντωναξιω·σατωσαν, αξιω·σαντων classicalαξιωσασθωσαν, αξιωσασθωναξιω·σασθωσαν, αξιω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αξιωσαι[LXX]​αξιω·σαιαξιωσασθαι​αξιω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαξιωσασααξιωσαςαξιωσαναξιω·σασ·ααξιω·σα[ντ]·ςαξιω·σαν[τ]
Nom
Accαξιωσασαναξιωσαντααξιω·σασ·αναξιω·σαντ·α
Datαξιωσασῃαξιωσαντιαξιω·σασ·ῃαξιω·σαντ·ι
Genαξιωσασηςαξιωσαντοςαξιω·σασ·ηςαξιω·σαντ·ος
PlVocαξιωσασαιαξιωσαντες[LXX]αξιωσαντααξιω·σασ·αιαξιω·σαντ·εςαξιω·σαντ·α
Nom
Accαξιωσασαςαξιωσανταςαξιω·σασ·αςαξιω·σαντ·ας
Datαξιωσασαιςαξιωσασι, αξιωσασιναξιω·σασ·αιςαξιω·σα[ντ]·σι(ν)
Genαξιωσασωναξιωσαντωναξιω·σασ·ωναξιω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαξιωσαμενηαξιωσαμενεαξιω·σαμεν·ηαξιω·σαμεν·ε
Nomαξιωσαμενοςαξιω·σαμεν·ος
Accαξιωσαμενηναξιωσαμενοναξιω·σαμεν·ηναξιω·σαμεν·ον
Datαξιωσαμενῃαξιωσαμενῳαξιω·σαμεν·ῃαξιω·σαμεν·ῳ
Genαξιωσαμενηςαξιωσαμενουαξιω·σαμεν·ηςαξιω·σαμεν·ου
PlVocαξιωσαμεναιαξιωσαμενοιαξιωσαμενααξιω·σαμεν·αιαξιω·σαμεν·οιαξιω·σαμεν·α
Nom
Accαξιωσαμεναςαξιωσαμενουςαξιω·σαμεν·αςαξιω·σαμεν·ους
Datαξιωσαμεναιςαξιωσαμενοιςαξιω·σαμεν·αιςαξιω·σαμεν·οις
Genαξιωσαμενωναξιωσαμενωναξιω·σαμεν·ωναξιω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηξιωμαιηξιω·μαι
2ndηξιωσαιηξιω·σαι
3rdηξιωται[GNT][LXX]ηξιω·ται
Pl1stηξιωμεθαηξιω·μεθα
2ndηξιωσθεηξιω·σθε
3rdηξιωνταιηξιω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηξιωσομαιηξιω·σομαι
2ndηξιωσῃ, ηξιωσειηξιω·σῃ, ηξιω·σει classical
3rdηξιωσεταιηξιω·σεται
Pl1stηξιωσομεθαηξιω·σομεθα
2ndηξιωσεσθεηξιω·σεσθε
3rdηξιωσονταιηξιω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηξιωσοιμηνηξιω·σοιμην
2ndηξιωσοιοηξιω·σοιο
3rdηξιωσοιτοηξιω·σοιτο
Pl1stηξιωσοιμεθαηξιω·σοιμεθα
2ndηξιωσοισθεηξιω·σοισθε
3rdηξιωσοιντοηξιω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηξιωσοηξιω·σο
3rdηξιωσθωηξιω·σθω
Pl1st
2ndηξιωσθεηξιω·σθε
3rdηξιωσθωσαν, ηξιωσθωνηξιω·σθωσαν, ηξιω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηξιωσθαι​ηξιω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηξιωσεσθαι​ηξιω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηξιωμενηηξιωμενεηξιω·μεν·ηηξιω·μεν·ε
Nomηξιωμενοςηξιω·μεν·ος
Accηξιωμενηνηξιωμενονηξιω·μεν·ηνηξιω·μεν·ον
Datηξιωμενῃηξιωμενῳηξιω·μεν·ῃηξιω·μεν·ῳ
Genηξιωμενηςηξιωμενουηξιω·μεν·ηςηξιω·μεν·ου
PlVocηξιωμεναιηξιωμενοιηξιωμεναηξιω·μεν·αιηξιω·μεν·οιηξιω·μεν·α
Nom
Accηξιωμεναςηξιωμενουςηξιω·μεν·αςηξιω·μεν·ους
Datηξιωμεναιςηξιωμενοιςηξιω·μεν·αιςηξιω·μεν·οις
Genηξιωμενωνηξιωμενωνηξιω·μεν·ωνηξιω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηξιωμηνε·ηξιω·μην
2ndηξιωσοε·ηξιω·σο
3rdηξιωτοε·ηξιω·το
Pl1stηξιωμεθαε·ηξιω·μεθα
2ndηξιωσθεε·ηξιω·σθε
3rdηξιωντοε·ηξιω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηξιωθην[LXX]ε·αξιω·θην
2ndηξιωθηςε·αξιω·θης
3rdηξιωθηε·αξιω·θη
Pl1stηξιωθημενε·αξιω·θημεν
2ndηξιωθητεε·αξιω·θητε
3rdηξιωθησανε·αξιω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαξιωθησομαιαξιω·θησομαι
2ndαξιωθησῃ, αξιωθησειαξιω·θησῃ, αξιω·θησει classical
3rdαξιωθησεται[GNT]αξιω·θησεται
Pl1stαξιωθησομεθααξιω·θησομεθα
2ndαξιωθησεσθεαξιω·θησεσθε
3rdαξιωθησονταιαξιω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαξιωθωαξιω·θω
2ndαξιωθῃςαξιω·θῃς
3rdαξιωθῃαξιω·θῃ
Pl1stαξιωθωμεναξιω·θωμεν
2ndαξιωθητεαξιω·θητε
3rdαξιωθωσιν, αξιωθωσιαξιω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαξιωθειηναξιω·θειην
2ndαξιωθειηςαξιω·θειης
3rdαξιωθειηαξιω·θειη
Pl1stαξιωθειημεν, αξιωθειμεναξιω·θειημεν, αξιω·θειμεν classical
2ndαξιωθειητε, αξιωθειτεαξιω·θειητε, αξιω·θειτε classical
3rdαξιωθειησαν, αξιωθειεναξιω·θειησαν, αξιω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαξιωθησοιμηναξιω·θησοιμην
2ndαξιωθησοιοαξιω·θησοιο
3rdαξιωθησοιτοαξιω·θησοιτο
Pl1stαξιωθησοιμεθααξιω·θησοιμεθα
2ndαξιωθησοισθεαξιω·θησοισθε
3rdαξιωθησοιντοαξιω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαξιωθητιαξιω·θητι
3rdαξιωθητωαξιω·θητω
Pl1st
2ndαξιωθητεαξιω·θητε
3rdαξιωθητωσαν, αξιωθεντωναξιω·θητωσαν, αξιω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αξιωθηναι​αξιω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αξιωθησεσθαι​αξιω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαξιωθεισααξιωθειςαξιωθεναξιω·θεισ·ααξιω·θει[ντ]·ςαξιω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαξιωθεισαναξιωθεντααξιω·θεισ·αναξιω·θε[ι]ντ·α
Datαξιωθεισῃαξιωθεντιαξιω·θεισ·ῃαξιω·θε[ι]ντ·ι
Genαξιωθεισηςαξιωθεντοςαξιω·θεισ·ηςαξιω·θε[ι]ντ·ος
PlVocαξιωθεισαιαξιωθεντεςαξιωθεντααξιω·θεισ·αιαξιω·θε[ι]ντ·εςαξιω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαξιωθεισαςαξιωθενταςαξιω·θεισ·αςαξιω·θε[ι]ντ·ας
Datαξιωθεισαιςαξιωθεισι, αξιωθεισιναξιω·θεισ·αιςαξιω·θει[ντ]·σι(ν)
Genαξιωθεισωναξιωθεντωναξιω·θεισ·ωναξιω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαξιωθησομενηαξιωθησομενεαξιω·θησομεν·ηαξιω·θησομεν·ε
Nomαξιωθησομενοςαξιω·θησομεν·ος
Accαξιωθησομενηναξιωθησομενοναξιω·θησομεν·ηναξιω·θησομεν·ον
Datαξιωθησομενῃαξιωθησομενῳαξιω·θησομεν·ῃαξιω·θησομεν·ῳ
Genαξιωθησομενηςαξιωθησομενουαξιω·θησομεν·ηςαξιω·θησομεν·ου
PlVocαξιωθησομεναιαξιωθησομενοιαξιωθησομενααξιω·θησομεν·αιαξιω·θησομεν·οιαξιω·θησομεν·α
Nom
Accαξιωθησομεναςαξιωθησομενουςαξιω·θησομεν·αςαξιω·θησομεν·ους
Datαξιωθησομεναιςαξιωθησομενοιςαξιω·θησομεν·αιςαξιω·θησομεν·οις
Genαξιωθησομενωναξιωθησομενωναξιω·θησομεν·ωναξιω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 15:45:08 EST