ενυπνιαζομαι • ENUPNIAZOMAI • enupniazomai

Search: ηνυπνιασθην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηνυπνιασθηνἐνυπνιάζομαιε·ενυπνιασ·θηνaor θη ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηνυπνιασθηνἐνυπνιάζομαιε·ενυπνιασ·θηνaor θη ind 1st sg

ἐν·υπνιάζομαι (εν+υπνιαζ-, -, εν+υπνια·σ-/ενυπνια·σ-, -, -, εν+υπνιασ·θ-/ενυπνιασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενυπνιαζομαιεν·υπνιαζ·ομαι
2ndενυπνιαζῃ, ενυπνιαζει, ενυπνιαζεσαιεν·υπνιαζ·ῃ, εν·υπνιαζ·ει classical, εν·υπνιαζ·εσαι alt
3rdενυπνιαζεται[LXX]εν·υπνιαζ·εται
Pl1stενυπνιαζομεθαεν·υπνιαζ·ομεθα
2ndενυπνιαζεσθε[LXX]εν·υπνιαζ·εσθε
3rdενυπνιαζονταιεν·υπνιαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενυπνιαζωμαιεν·υπνιαζ·ωμαι
2ndενυπνιαζῃεν·υπνιαζ·ῃ
3rdενυπνιαζηταιεν·υπνιαζ·ηται
Pl1stενυπνιαζωμεθαεν·υπνιαζ·ωμεθα
2ndενυπνιαζησθεεν·υπνιαζ·ησθε
3rdενυπνιαζωνταιεν·υπνιαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενυπνιαζοιμηνεν·υπνιαζ·οιμην
2ndενυπνιαζοιοεν·υπνιαζ·οιο
3rdενυπνιαζοιτοεν·υπνιαζ·οιτο
Pl1stενυπνιαζοιμεθαεν·υπνιαζ·οιμεθα
2ndενυπνιαζοισθεεν·υπνιαζ·οισθε
3rdενυπνιαζοιντοεν·υπνιαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενυπνιαζουεν·υπνιαζ·ου
3rdενυπνιαζεσθωεν·υπνιαζ·εσθω
Pl1st
2ndενυπνιαζεσθε[LXX]εν·υπνιαζ·εσθε
3rdενυπνιαζεσθωσαν, ενυπνιαζεσθωνεν·υπνιαζ·εσθωσαν, εν·υπνιαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενυπνιαζεσθαι​εν·υπνιαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενυπνιαζομενηενυπνιαζομενεεν·υπνιαζ·ομεν·ηεν·υπνιαζ·ομεν·ε
Nomενυπνιαζομενος[LXX]εν·υπνιαζ·ομεν·ος
Accενυπνιαζομενηνενυπνιαζομενονεν·υπνιαζ·ομεν·ηνεν·υπνιαζ·ομεν·ον
Datενυπνιαζομενῃενυπνιαζομενῳεν·υπνιαζ·ομεν·ῃεν·υπνιαζ·ομεν·ῳ
Genενυπνιαζομενηςενυπνιαζομενου[LXX]εν·υπνιαζ·ομεν·ηςεν·υπνιαζ·ομεν·ου
PlVocενυπνιαζομεναιενυπνιαζομενοι[GNT][LXX]ενυπνιαζομεναεν·υπνιαζ·ομεν·αιεν·υπνιαζ·ομεν·οιεν·υπνιαζ·ομεν·α
Nom
Accενυπνιαζομεναςενυπνιαζομενουςεν·υπνιαζ·ομεν·αςεν·υπνιαζ·ομεν·ους
Datενυπνιαζομεναιςενυπνιαζομενοιςεν·υπνιαζ·ομεν·αιςεν·υπνιαζ·ομεν·οις
Genενυπνιαζομενων[LXX]ενυπνιαζομενων[LXX]εν·υπνιαζ·ομεν·ωνεν·υπνιαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενυπνιαζομηνεν·ε·υπνιαζ·ομην
2ndενυπνιαζουεν·ε·υπνιαζ·ου
3rdενυπνιαζετοεν·ε·υπνιαζ·ετο
Pl1stενυπνιαζομεθαεν·ε·υπνιαζ·ομεθα
2ndενυπνιαζεσθε[LXX]εν·ε·υπνιαζ·εσθε
3rdενυπνιαζοντοεν·ε·υπνιαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενυπνιασαμην[LXX], ηνυπνιασαμην[LXX]εν·ε·υπνια·σαμην, ε·ενυπνια·σαμην
2ndενυπνιασω, ηνυπνιασωεν·ε·υπνια·σω, ε·ενυπνια·σω
3rdενυπνιασατο, ηνυπνιασατοεν·ε·υπνια·σατο, ε·ενυπνια·σατο
Pl1stενυπνιασαμεθα, ηνυπνιασαμεθαεν·ε·υπνια·σαμεθα, ε·ενυπνια·σαμεθα
2ndενυπνιασασθε, ηνυπνιασασθεεν·ε·υπνια·σασθε, ε·ενυπνια·σασθε
3rdενυπνιασαντο, ηνυπνιασαντοεν·ε·υπνια·σαντο, ε·ενυπνια·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενυπνιασωμαιεν·υπνια·σωμαι
2ndενυπνιασῃεν·υπνια·σῃ
3rdενυπνιασηταιεν·υπνια·σηται
Pl1stενυπνιασωμεθαεν·υπνια·σωμεθα
2ndενυπνιασησθεεν·υπνια·σησθε
3rdενυπνιασωνταιεν·υπνια·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενυπνιασαιμηνεν·υπνια·σαιμην
2ndενυπνιασαιοεν·υπνια·σαιο
3rdενυπνιασαιτοεν·υπνια·σαιτο
Pl1stενυπνιασαιμεθαεν·υπνια·σαιμεθα
2ndενυπνιασαισθεεν·υπνια·σαισθε
3rdενυπνιασαιντοεν·υπνια·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενυπνιασαιεν·υπνια·σαι
3rdενυπνιασασθωεν·υπνια·σασθω
Pl1st
2ndενυπνιασασθεεν·υπνια·σασθε
3rdενυπνιασασθωσαν, ενυπνιασασθωνεν·υπνια·σασθωσαν, εν·υπνια·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενυπνιασασθαι​εν·υπνια·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενυπνιασαμενηενυπνιασαμενεεν·υπνια·σαμεν·ηεν·υπνια·σαμεν·ε
Nomενυπνιασαμενοςεν·υπνια·σαμεν·ος
Accενυπνιασαμενηνενυπνιασαμενονεν·υπνια·σαμεν·ηνεν·υπνια·σαμεν·ον
Datενυπνιασαμενῃενυπνιασαμενῳεν·υπνια·σαμεν·ῃεν·υπνια·σαμεν·ῳ
Genενυπνιασαμενηςενυπνιασαμενουεν·υπνια·σαμεν·ηςεν·υπνια·σαμεν·ου
PlVocενυπνιασαμεναιενυπνιασαμενοιενυπνιασαμεναεν·υπνια·σαμεν·αιεν·υπνια·σαμεν·οιεν·υπνια·σαμεν·α
Nom
Accενυπνιασαμεναςενυπνιασαμενουςεν·υπνια·σαμεν·αςεν·υπνια·σαμεν·ους
Datενυπνιασαμεναιςενυπνιασαμενοιςεν·υπνια·σαμεν·αιςεν·υπνια·σαμεν·οις
Genενυπνιασαμενωνενυπνιασαμενωνεν·υπνια·σαμεν·ωνεν·υπνια·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενυπνιασθην[LXX], ηνυπνιασθην[LXX]εν·ε·υπνιασ·θην, ε·ενυπνιασ·θην
2ndενυπνιασθης[LXX], ηνυπνιασθηςεν·ε·υπνιασ·θης, ε·ενυπνιασ·θης
3rdενυπνιασθη[LXX], ηνυπνιασθη[LXX]εν·ε·υπνιασ·θη, ε·ενυπνιασ·θη
Pl1stενυπνιασθημεν, ηνυπνιασθημενεν·ε·υπνιασ·θημεν, ε·ενυπνιασ·θημεν
2ndενυπνιασθητε, ηνυπνιασθητεεν·ε·υπνιασ·θητε, ε·ενυπνιασ·θητε
3rdενυπνιασθησαν, ηνυπνιασθησανεν·ε·υπνιασ·θησαν, ε·ενυπνιασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stενυπνιασθησομαιεν·υπνιασ·θησομαι, ενυπνιασ·θησομαι
2ndενυπνιασθησῃ, ενυπνιασθησειεν·υπνιασ·θησῃ, εν·υπνιασ·θησει classical, ενυπνιασ·θησῃ, ενυπνιασ·θησει classical
3rdενυπνιασθησεταιεν·υπνιασ·θησεται, ενυπνιασ·θησεται
Pl1stενυπνιασθησομεθαεν·υπνιασ·θησομεθα, ενυπνιασ·θησομεθα
2ndενυπνιασθησεσθεεν·υπνιασ·θησεσθε, ενυπνιασ·θησεσθε
3rdενυπνιασθησονται[GNT][LXX]εν·υπνιασ·θησονται, ενυπνιασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενυπνιασθωεν·υπνιασ·θω
2ndενυπνιασθῃςεν·υπνιασ·θῃς
3rdενυπνιασθῃεν·υπνιασ·θῃ
Pl1stενυπνιασθωμενεν·υπνιασ·θωμεν
2ndενυπνιασθητεεν·υπνιασ·θητε
3rdενυπνιασθωσιν, ενυπνιασθωσιεν·υπνιασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενυπνιασθειηνεν·υπνιασ·θειην
2ndενυπνιασθειηςεν·υπνιασ·θειης
3rdενυπνιασθειηεν·υπνιασ·θειη
Pl1stενυπνιασθειημεν, ενυπνιασθειμενεν·υπνιασ·θειημεν, εν·υπνιασ·θειμεν classical
2ndενυπνιασθειητε, ενυπνιασθειτεεν·υπνιασ·θειητε, εν·υπνιασ·θειτε classical
3rdενυπνιασθειησαν, ενυπνιασθειενεν·υπνιασ·θειησαν, εν·υπνιασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stενυπνιασθησοιμηνεν·υπνιασ·θησοιμην
2ndενυπνιασθησοιοεν·υπνιασ·θησοιο
3rdενυπνιασθησοιτοεν·υπνιασ·θησοιτο
Pl1stενυπνιασθησοιμεθαεν·υπνιασ·θησοιμεθα
2ndενυπνιασθησοισθεεν·υπνιασ·θησοισθε
3rdενυπνιασθησοιντοεν·υπνιασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndενυπνιασθητιεν·υπνιασ·θητι
3rdενυπνιασθητωεν·υπνιασ·θητω
Pl1st
2ndενυπνιασθητεεν·υπνιασ·θητε
3rdενυπνιασθητωσαν, ενυπνιασθεντωνεν·υπνιασ·θητωσαν, εν·υπνιασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ενυπνιασθηναι​εν·υπνιασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ενυπνιασθησεσθαι​εν·υπνιασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενυπνιασθεισαενυπνιασθεις[LXX]ενυπνιασθενεν·υπνιασ·θεισ·αεν·υπνιασ·θει[ντ]·ςεν·υπνιασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accενυπνιασθεισανενυπνιασθενταεν·υπνιασ·θεισ·ανεν·υπνιασ·θε[ι]ντ·α
Datενυπνιασθεισῃενυπνιασθεντιεν·υπνιασ·θεισ·ῃεν·υπνιασ·θε[ι]ντ·ι
Genενυπνιασθεισηςενυπνιασθεντοςεν·υπνιασ·θεισ·ηςεν·υπνιασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocενυπνιασθεισαιενυπνιασθεντεςενυπνιασθενταεν·υπνιασ·θεισ·αιεν·υπνιασ·θε[ι]ντ·εςεν·υπνιασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accενυπνιασθεισαςενυπνιασθενταςεν·υπνιασ·θεισ·αςεν·υπνιασ·θε[ι]ντ·ας
Datενυπνιασθεισαιςενυπνιασθεισι, ενυπνιασθεισινεν·υπνιασ·θεισ·αιςεν·υπνιασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genενυπνιασθεισωνενυπνιασθεντωνεν·υπνιασ·θεισ·ωνεν·υπνιασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενυπνιασθησομενηενυπνιασθησομενεεν·υπνιασ·θησομεν·ηεν·υπνιασ·θησομεν·ε
Nomενυπνιασθησομενοςεν·υπνιασ·θησομεν·ος
Accενυπνιασθησομενηνενυπνιασθησομενονεν·υπνιασ·θησομεν·ηνεν·υπνιασ·θησομεν·ον
Datενυπνιασθησομενῃενυπνιασθησομενῳεν·υπνιασ·θησομεν·ῃεν·υπνιασ·θησομεν·ῳ
Genενυπνιασθησομενηςενυπνιασθησομενουεν·υπνιασ·θησομεν·ηςεν·υπνιασ·θησομεν·ου
PlVocενυπνιασθησομεναιενυπνιασθησομενοιενυπνιασθησομεναεν·υπνιασ·θησομεν·αιεν·υπνιασ·θησομεν·οιεν·υπνιασ·θησομεν·α
Nom
Accενυπνιασθησομεναςενυπνιασθησομενουςεν·υπνιασ·θησομεν·αςεν·υπνιασ·θησομεν·ους
Datενυπνιασθησομεναιςενυπνιασθησομενοιςεν·υπνιασ·θησομεν·αιςεν·υπνιασ·θησομεν·οις
Genενυπνιασθησομενωνενυπνιασθησομενωνεν·υπνιασ·θησομεν·ωνεν·υπνιασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 15:26:05 EST