αναγκαζω • ANAGKAZW • anankazō

Search: ηναγκαζοντο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηναγκαζοντοἀναγκάζωε·αναγκαζ·οντοimpf mp ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηναγκαζοντοἀναγκάζωε·αναγκαζ·οντοimpf mp ind 3rd pl

ἀναγκάζω (αναγκαζ-, αναγκα·σ-, αναγκα·σ-, -, ηναγκασ-, αναγκασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγκαζωαναγκαζ·ωαναγκαζομαιαναγκαζ·ομαι
2ndαναγκαζεις[GNT]αναγκαζ·ειςαναγκαζῃ, αναγκαζει[LXX], αναγκαζεσαιαναγκαζ·ῃ, αναγκαζ·ει classical, αναγκαζ·εσαι alt
3rdαναγκαζει[LXX]αναγκαζ·ειαναγκαζεταιαναγκαζ·εται
Pl1stαναγκαζομεναναγκαζ·ομεναναγκαζομεθααναγκαζ·ομεθα
2ndαναγκαζετεαναγκαζ·ετεαναγκαζεσθεαναγκαζ·εσθε
3rdαναγκαζουσιν[GNT], αναγκαζουσιαναγκαζ·ουσι(ν), αναγκαζ·ουσι(ν)αναγκαζονταιαναγκαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγκαζωαναγκαζ·ωαναγκαζωμαιαναγκαζ·ωμαι
2ndαναγκαζῃςαναγκαζ·ῃςαναγκαζῃαναγκαζ·ῃ
3rdαναγκαζῃαναγκαζ·ῃαναγκαζηταιαναγκαζ·ηται
Pl1stαναγκαζωμεναναγκαζ·ωμεναναγκαζωμεθααναγκαζ·ωμεθα
2ndαναγκαζητεαναγκαζ·ητεαναγκαζησθεαναγκαζ·ησθε
3rdαναγκαζωσιν, αναγκαζωσιαναγκαζ·ωσι(ν)αναγκαζωνταιαναγκαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγκαζοιμιαναγκαζ·οιμιαναγκαζοιμηναναγκαζ·οιμην
2ndαναγκαζοιςαναγκαζ·οιςαναγκαζοιοαναγκαζ·οιο
3rdαναγκαζοιαναγκαζ·οιαναγκαζοιτοαναγκαζ·οιτο
Pl1stαναγκαζοιμεναναγκαζ·οιμεναναγκαζοιμεθααναγκαζ·οιμεθα
2ndαναγκαζοιτεαναγκαζ·οιτεαναγκαζοισθεαναγκαζ·οισθε
3rdαναγκαζοιεν, αναγκαζοισαναναγκαζ·οιεν, αναγκαζ·οισαν altαναγκαζοιντοαναγκαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναγκαζεαναγκαζ·εαναγκαζουαναγκαζ·ου
3rdαναγκαζετωαναγκαζ·ετωαναγκαζεσθωαναγκαζ·εσθω
Pl1st
2ndαναγκαζετεαναγκαζ·ετεαναγκαζεσθεαναγκαζ·εσθε
3rdαναγκαζετωσαν, αναγκαζοντωναναγκαζ·ετωσαν, αναγκαζ·οντων classicalαναγκαζεσθωσαν, αναγκαζεσθωναναγκαζ·εσθωσαν, αναγκαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναγκαζειν[LXX]​αναγκαζ·ειναναγκαζεσθαι[LXX]​αναγκαζ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγκαζουσααναγκαζοναναγκαζ·ουσ·ααναγκαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomαναγκαζων[LXX]αναγκαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναγκαζουσαναναγκαζοντα[LXX]αναγκαζ·ουσ·αναναγκαζ·ο[υ]ντ·α
Datαναγκαζουσῃαναγκαζοντιαναγκαζ·ουσ·ῃαναγκαζ·ο[υ]ντ·ι
Genαναγκαζουσηςαναγκαζοντοςαναγκαζ·ουσ·ηςαναγκαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναγκαζουσαιαναγκαζοντες[LXX]αναγκαζοντα[LXX]αναγκαζ·ουσ·αιαναγκαζ·ο[υ]ντ·εςαναγκαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναγκαζουσαςαναγκαζονταςαναγκαζ·ουσ·αςαναγκαζ·ο[υ]ντ·ας
Datαναγκαζουσαιςαναγκαζουσι, αναγκαζουσιν[GNT]αναγκαζ·ουσ·αιςαναγκαζ·ου[ντ]·σι(ν), αναγκαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναγκαζουσωναναγκαζοντωναναγκαζ·ουσ·ωναναγκαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγκαζομενηαναγκαζομενεαναγκαζ·ομεν·ηαναγκαζ·ομεν·ε
Nomαναγκαζομενοςαναγκαζ·ομεν·ος
Accαναγκαζομενηναναγκαζομενοναναγκαζ·ομεν·ηναναγκαζ·ομεν·ον
Datαναγκαζομενῃαναγκαζομενῳαναγκαζ·ομεν·ῃαναγκαζ·ομεν·ῳ
Genαναγκαζομενηςαναγκαζομενουαναγκαζ·ομεν·ηςαναγκαζ·ομεν·ου
PlVocαναγκαζομεναιαναγκαζομενοιαναγκαζομενααναγκαζ·ομεν·αιαναγκαζ·ομεν·οιαναγκαζ·ομεν·α
Nom
Accαναγκαζομεναςαναγκαζομενουςαναγκαζ·ομεν·αςαναγκαζ·ομεν·ους
Datαναγκαζομεναιςαναγκαζομενοιςαναγκαζ·ομεν·αιςαναγκαζ·ομεν·οις
Genαναγκαζομενωναναγκαζομενωναναγκαζ·ομεν·ωναναγκαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηναγκαζον[GNT]ε·αναγκαζ·ονηναγκαζομηνε·αναγκαζ·ομην
2ndηναγκαζεςε·αναγκαζ·εςηναγκαζουε·αναγκαζ·ου
3rdηναγκαζεν[LXX], ηναγκαζεε·αναγκαζ·ε(ν), ε·αναγκαζ·ε(ν)ηναγκαζετο[LXX]ε·αναγκαζ·ετο
Pl1stηναγκαζομενε·αναγκαζ·ομενηναγκαζομεθαε·αναγκαζ·ομεθα
2ndηναγκαζετεε·αναγκαζ·ετεηναγκαζεσθεε·αναγκαζ·εσθε
3rdηναγκαζον[GNT], ηναγκαζοσανε·αναγκαζ·ον, ε·αναγκαζ·οσαν altηναγκαζοντο[LXX]ε·αναγκαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγκασωαναγκα·σωαναγκασομαιαναγκα·σομαι
2ndαναγκασειςαναγκα·σειςαναγκασῃ, αναγκασει, αναγκασεσαιαναγκα·σῃ, αναγκα·σει classical, αναγκα·σεσαι alt
3rdαναγκασειαναγκα·σειαναγκασεταιαναγκα·σεται
Pl1stαναγκασομεναναγκα·σομεναναγκασομεθααναγκα·σομεθα
2ndαναγκασετε[LXX]αναγκα·σετεαναγκασεσθεαναγκα·σεσθε
3rdαναγκασουσιν, αναγκασουσιαναγκα·σουσι(ν)αναγκασονταιαναγκα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγκασοιμιαναγκα·σοιμιαναγκασοιμηναναγκα·σοιμην
2ndαναγκασοιςαναγκα·σοιςαναγκασοιοαναγκα·σοιο
3rdαναγκασοιαναγκα·σοιαναγκασοιτοαναγκα·σοιτο
Pl1stαναγκασοιμεναναγκα·σοιμεναναγκασοιμεθααναγκα·σοιμεθα
2ndαναγκασοιτεαναγκα·σοιτεαναγκασοισθεαναγκα·σοισθε
3rdαναγκασοιεναναγκα·σοιεναναγκασοιντοαναγκα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναγκασειν​αναγκα·σειν​αναγκασεσθαι​αναγκα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγκασουσααναγκασον[GNT]αναγκα·σουσ·ααναγκα·σο[υ]ν[τ]
Nomαναγκασωναναγκα·σο[υ]ν[τ]·^
Accαναγκασουσαναναγκασοντααναγκα·σουσ·αναναγκα·σο[υ]ντ·α
Datαναγκασουσῃαναγκασοντιαναγκα·σουσ·ῃαναγκα·σο[υ]ντ·ι
Genαναγκασουσηςαναγκασοντοςαναγκα·σουσ·ηςαναγκα·σο[υ]ντ·ος
PlVocαναγκασουσαιαναγκασοντεςαναγκασοντααναγκα·σουσ·αιαναγκα·σο[υ]ντ·εςαναγκα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαναγκασουσαςαναγκασονταςαναγκα·σουσ·αςαναγκα·σο[υ]ντ·ας
Datαναγκασουσαιςαναγκασουσι, αναγκασουσιναναγκα·σουσ·αιςαναγκα·σου[ντ]·σι(ν)
Genαναγκασουσωναναγκασοντωναναγκα·σουσ·ωναναγκα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγκασομενηαναγκασομενεαναγκα·σομεν·ηαναγκα·σομεν·ε
Nomαναγκασομενοςαναγκα·σομεν·ος
Accαναγκασομενηναναγκασομενοναναγκα·σομεν·ηναναγκα·σομεν·ον
Datαναγκασομενῃαναγκασομενῳαναγκα·σομεν·ῃαναγκα·σομεν·ῳ
Genαναγκασομενηςαναγκασομενουαναγκα·σομεν·ηςαναγκα·σομεν·ου
PlVocαναγκασομεναιαναγκασομενοιαναγκασομενααναγκα·σομεν·αιαναγκα·σομεν·οιαναγκα·σομεν·α
Nom
Accαναγκασομεναςαναγκασομενουςαναγκα·σομεν·αςαναγκα·σομεν·ους
Datαναγκασομεναιςαναγκασομενοιςαναγκα·σομεν·αιςαναγκα·σομεν·οις
Genαναγκασομενωναναγκασομενωναναγκα·σομεν·ωναναγκα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηναγκασαε·αναγκα·σαηναγκασαμηνε·αναγκα·σαμην
2ndηναγκασαςε·αναγκα·σαςηναγκασωε·αναγκα·σω
3rdηναγκασεν[GNT], ηναγκασεε·αναγκα·σε(ν), ε·αναγκα·σε(ν)ηναγκασατοε·αναγκα·σατο
Pl1stηναγκασαμενε·αναγκα·σαμενηναγκασαμεθαε·αναγκα·σαμεθα
2ndηναγκασατε[GNT]ε·αναγκα·σατεηναγκασασθεε·αναγκα·σασθε
3rdηναγκασαν[LXX]ε·αναγκα·σανηναγκασαντοε·αναγκα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγκασωαναγκα·σωαναγκασωμαιαναγκα·σωμαι
2ndαναγκασῃςαναγκα·σῃςαναγκασῃαναγκα·σῃ
3rdαναγκασῃαναγκα·σῃαναγκασηταιαναγκα·σηται
Pl1stαναγκασωμεναναγκα·σωμεναναγκασωμεθααναγκα·σωμεθα
2ndαναγκασητεαναγκα·σητεαναγκασησθεαναγκα·σησθε
3rdαναγκασωσιν, αναγκασωσιαναγκα·σωσι(ν)αναγκασωνταιαναγκα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγκασαιμιαναγκα·σαιμιαναγκασαιμηναναγκα·σαιμην
2ndαναγκασαις, αναγκασειαςαναγκα·σαις, αναγκα·σειας classicalαναγκασαιοαναγκα·σαιο
3rdαναγκασαι[LXX], αναγκασειεαναγκα·σαι, αναγκα·σειε classicalαναγκασαιτοαναγκα·σαιτο
Pl1stαναγκασαιμεναναγκα·σαιμεναναγκασαιμεθααναγκα·σαιμεθα
2ndαναγκασαιτεαναγκα·σαιτεαναγκασαισθεαναγκα·σαισθε
3rdαναγκασαιεν, αναγκασαισαν, αναγκασειαν, αναγκασειεναναγκα·σαιεν, αναγκα·σαισαν alt, αναγκα·σειαν classical, αναγκα·σειεν classicalαναγκασαιντοαναγκα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναγκασον[GNT]αναγκα·σοναναγκασαι[LXX]αναγκα·σαι
3rdαναγκασατωαναγκα·σατωαναγκασασθωαναγκα·σασθω
Pl1st
2ndαναγκασατεαναγκα·σατεαναγκασασθεαναγκα·σασθε
3rdαναγκασατωσαν, αναγκασαντωναναγκα·σατωσαν, αναγκα·σαντων classicalαναγκασασθωσαν, αναγκασασθωναναγκα·σασθωσαν, αναγκα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναγκασαι[LXX]​αναγκα·σαιαναγκασασθαι​αναγκα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγκασασααναγκασαςαναγκασαναναγκα·σασ·ααναγκα·σα[ντ]·ςαναγκα·σαν[τ]
Nom
Accαναγκασασαναναγκασαντααναγκα·σασ·αναναγκα·σαντ·α
Datαναγκασασῃαναγκασαντιαναγκα·σασ·ῃαναγκα·σαντ·ι
Genαναγκασασηςαναγκασαντοςαναγκα·σασ·ηςαναγκα·σαντ·ος
PlVocαναγκασασαιαναγκασαντεςαναγκασαντααναγκα·σασ·αιαναγκα·σαντ·εςαναγκα·σαντ·α
Nom
Accαναγκασασαςαναγκασανταςαναγκα·σασ·αςαναγκα·σαντ·ας
Datαναγκασασαιςαναγκασασι, αναγκασασιναναγκα·σασ·αιςαναγκα·σα[ντ]·σι(ν)
Genαναγκασασωναναγκασαντωναναγκα·σασ·ωναναγκα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγκασαμενηαναγκασαμενεαναγκα·σαμεν·ηαναγκα·σαμεν·ε
Nomαναγκασαμενοςαναγκα·σαμεν·ος
Accαναγκασαμενηναναγκασαμενοναναγκα·σαμεν·ηναναγκα·σαμεν·ον
Datαναγκασαμενῃαναγκασαμενῳαναγκα·σαμεν·ῃαναγκα·σαμεν·ῳ
Genαναγκασαμενηςαναγκασαμενουαναγκα·σαμεν·ηςαναγκα·σαμεν·ου
PlVocαναγκασαμεναιαναγκασαμενοιαναγκασαμενααναγκα·σαμεν·αιαναγκα·σαμεν·οιαναγκα·σαμεν·α
Nom
Accαναγκασαμεναςαναγκασαμενουςαναγκα·σαμεν·αςαναγκα·σαμεν·ους
Datαναγκασαμεναιςαναγκασαμενοιςαναγκα·σαμεν·αιςαναγκα·σαμεν·οις
Genαναγκασαμενωναναγκασαμενωναναγκα·σαμεν·ωναναγκα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηναγκασμαιηναγκασ·μαι
2ndηναγκασαιηναγκασ·[σ]αι
3rdηναγκασταιηναγκασ·ται
Pl1stηναγκασμεθαηναγκασ·μεθα
2ndηναγκασθεηναγκασ·[σ]θε
3rdηναγκαδαταιηναγκασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηναγκασομαιηναγκασ·[σ]ομαι
2ndηναγκασῃ, ηναγκασειηναγκασ·[σ]ῃ, ηναγκασ·[σ]ει classical
3rdηναγκασεταιηναγκασ·[σ]εται
Pl1stηναγκασομεθαηναγκασ·[σ]ομεθα
2ndηναγκασεσθεηναγκασ·[σ]εσθε
3rdηναγκασονταιηναγκασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηναγκασοιμηνηναγκασ·[σ]οιμην
2ndηναγκασοιοηναγκασ·[σ]οιο
3rdηναγκασοιτοηναγκασ·[σ]οιτο
Pl1stηναγκασοιμεθαηναγκασ·[σ]οιμεθα
2ndηναγκασοισθεηναγκασ·[σ]οισθε
3rdηναγκασοιντοηναγκασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηναγκασοηναγκασ·[σ]ο
3rdηναγκασθωηναγκασ·[σ]θω
Pl1st
2ndηναγκασθεηναγκασ·[σ]θε
3rdηναγκασθωσαν, ηναγκασθωνηναγκασ·[σ]θωσαν, ηναγκασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηναγκασθαι​ηναγκασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηναγκασεσθαι​ηναγκασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηναγκασμενη[LXX]ηναγκασμενεηναγκασ·μεν·ηηναγκασ·μεν·ε
Nomηναγκασμενοςηναγκασ·μεν·ος
Accηναγκασμενηνηναγκασμενονηναγκασ·μεν·ηνηναγκασ·μεν·ον
Datηναγκασμενῃηναγκασμενῳηναγκασ·μεν·ῃηναγκασ·μεν·ῳ
Genηναγκασμενηςηναγκασμενουηναγκασ·μεν·ηςηναγκασ·μεν·ου
PlVocηναγκασμεναιηναγκασμενοιηναγκασμεναηναγκασ·μεν·αιηναγκασ·μεν·οιηναγκασ·μεν·α
Nom
Accηναγκασμεναςηναγκασμενουςηναγκασ·μεν·αςηναγκασ·μεν·ους
Datηναγκασμεναιςηναγκασμενοιςηναγκασ·μεν·αιςηναγκασ·μεν·οις
Genηναγκασμενωνηναγκασμενωνηναγκασ·μεν·ωνηναγκασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηναγκασμηνε·ηναγκασ·μην
2ndηναγκασοε·ηναγκασ·[σ]ο
3rdηναγκαστοε·ηναγκασ·το
Pl1stηναγκασμεθαε·ηναγκασ·μεθα
2ndηναγκασθεε·ηναγκασ·[σ]θε
3rdηναγκαδατοε·ηναγκασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηναγκασθην[GNT]ε·αναγκασ·θην
2ndηναγκασθηςε·αναγκασ·θης
3rdηναγκασθη[GNT]ε·αναγκασ·θη
Pl1stηναγκασθημενε·αναγκασ·θημεν
2ndηναγκασθητεε·αναγκασ·θητε
3rdηναγκασθησανε·αναγκασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναγκασθησομαιαναγκασ·θησομαι
2ndαναγκασθησῃ, αναγκασθησειαναγκασ·θησῃ, αναγκασ·θησει classical
3rdαναγκασθησεταιαναγκασ·θησεται
Pl1stαναγκασθησομεθααναγκασ·θησομεθα
2ndαναγκασθησεσθεαναγκασ·θησεσθε
3rdαναγκασθησονταιαναγκασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναγκασθωαναγκασ·θω
2ndαναγκασθῃςαναγκασ·θῃς
3rdαναγκασθῃαναγκασ·θῃ
Pl1stαναγκασθωμεναναγκασ·θωμεν
2ndαναγκασθητεαναγκασ·θητε
3rdαναγκασθωσιν, αναγκασθωσιαναγκασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναγκασθειηναναγκασ·θειην
2ndαναγκασθειηςαναγκασ·θειης
3rdαναγκασθειηαναγκασ·θειη
Pl1stαναγκασθειημεν, αναγκασθειμεναναγκασ·θειημεν, αναγκασ·θειμεν classical
2ndαναγκασθειητε, αναγκασθειτεαναγκασ·θειητε, αναγκασ·θειτε classical
3rdαναγκασθειησαν, αναγκασθειεναναγκασ·θειησαν, αναγκασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναγκασθησοιμηναναγκασ·θησοιμην
2ndαναγκασθησοιοαναγκασ·θησοιο
3rdαναγκασθησοιτοαναγκασ·θησοιτο
Pl1stαναγκασθησοιμεθααναγκασ·θησοιμεθα
2ndαναγκασθησοισθεαναγκασ·θησοισθε
3rdαναγκασθησοιντοαναγκασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναγκασθητιαναγκασ·θητι
3rdαναγκασθητωαναγκασ·θητω
Pl1st
2ndαναγκασθητεαναγκασ·θητε
3rdαναγκασθητωσαν, αναγκασθεντωναναγκασ·θητωσαν, αναγκασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αναγκασθηναι​αναγκασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αναγκασθησεσθαι​αναγκασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγκασθεισααναγκασθεις[LXX]αναγκασθεναναγκασ·θεισ·ααναγκασ·θει[ντ]·ςαναγκασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαναγκασθεισαναναγκασθεντααναγκασ·θεισ·αναναγκασ·θε[ι]ντ·α
Datαναγκασθεισῃαναγκασθεντιαναγκασ·θεισ·ῃαναγκασ·θε[ι]ντ·ι
Genαναγκασθεισηςαναγκασθεντοςαναγκασ·θεισ·ηςαναγκασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαναγκασθεισαιαναγκασθεντεςαναγκασθεντααναγκασ·θεισ·αιαναγκασ·θε[ι]ντ·εςαναγκασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαναγκασθεισαςαναγκασθενταςαναγκασ·θεισ·αςαναγκασ·θε[ι]ντ·ας
Datαναγκασθεισαιςαναγκασθεισι, αναγκασθεισιναναγκασ·θεισ·αιςαναγκασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαναγκασθεισωναναγκασθεντωναναγκασ·θεισ·ωναναγκασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγκασθησομενηαναγκασθησομενεαναγκασ·θησομεν·ηαναγκασ·θησομεν·ε
Nomαναγκασθησομενοςαναγκασ·θησομεν·ος
Accαναγκασθησομενηναναγκασθησομενοναναγκασ·θησομεν·ηναναγκασ·θησομεν·ον
Datαναγκασθησομενῃαναγκασθησομενῳαναγκασ·θησομεν·ῃαναγκασ·θησομεν·ῳ
Genαναγκασθησομενηςαναγκασθησομενουαναγκασ·θησομεν·ηςαναγκασ·θησομεν·ου
PlVocαναγκασθησομεναιαναγκασθησομενοιαναγκασθησομενααναγκασ·θησομεν·αιαναγκασ·θησομεν·οιαναγκασ·θησομεν·α
Nom
Accαναγκασθησομεναςαναγκασθησομενουςαναγκασ·θησομεν·αςαναγκασ·θησομεν·ους
Datαναγκασθησομεναιςαναγκασθησομενοιςαναγκασ·θησομεν·αιςαναγκασ·θησομεν·οις
Genαναγκασθησομενωναναγκασθησομενωναναγκασ·θησομεν·ωναναγκασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 08:49:16 EST