αλαλαζω • ALALAZW • alalazō

Search: ηλαλαξαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηλαλαξανἀλαλάζωε·αλαλαγ·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηλαλαξανἀλαλάζωε·αλαλαγ·σαν1aor act ind 3rd pl

ἀλαλάζω (αλαλαζ-, αλαλαξ-, αλαλαξ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλαλαζωαλαλαζ·ωαλαλαζομαιαλαλαζ·ομαι
2ndαλαλαζειςαλαλαζ·ειςαλαλαζῃ, αλαλαζει, αλαλαζεσαιαλαλαζ·ῃ, αλαλαζ·ει classical, αλαλαζ·εσαι alt
3rdαλαλαζειαλαλαζ·ειαλαλαζεταιαλαλαζ·εται
Pl1stαλαλαζομεναλαλαζ·ομεναλαλαζομεθααλαλαζ·ομεθα
2ndαλαλαζετεαλαλαζ·ετεαλαλαζεσθεαλαλαζ·εσθε
3rdαλαλαζουσιν, αλαλαζουσιαλαλαζ·ουσι(ν)αλαλαζονταιαλαλαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλαλαζωαλαλαζ·ωαλαλαζωμαιαλαλαζ·ωμαι
2ndαλαλαζῃςαλαλαζ·ῃςαλαλαζῃαλαλαζ·ῃ
3rdαλαλαζῃαλαλαζ·ῃαλαλαζηταιαλαλαζ·ηται
Pl1stαλαλαζωμεναλαλαζ·ωμεναλαλαζωμεθααλαλαζ·ωμεθα
2ndαλαλαζητεαλαλαζ·ητεαλαλαζησθεαλαλαζ·ησθε
3rdαλαλαζωσιν, αλαλαζωσιαλαλαζ·ωσι(ν)αλαλαζωνταιαλαλαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλαλαζοιμιαλαλαζ·οιμιαλαλαζοιμηναλαλαζ·οιμην
2ndαλαλαζοιςαλαλαζ·οιςαλαλαζοιοαλαλαζ·οιο
3rdαλαλαζοιαλαλαζ·οιαλαλαζοιτοαλαλαζ·οιτο
Pl1stαλαλαζοιμεναλαλαζ·οιμεναλαλαζοιμεθααλαλαζ·οιμεθα
2ndαλαλαζοιτεαλαλαζ·οιτεαλαλαζοισθεαλαλαζ·οισθε
3rdαλαλαζοιεν, αλαλαζοισαναλαλαζ·οιεν, αλαλαζ·οισαν altαλαλαζοιντοαλαλαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαλαλαζεαλαλαζ·εαλαλαζουαλαλαζ·ου
3rdαλαλαζετωαλαλαζ·ετωαλαλαζεσθωαλαλαζ·εσθω
Pl1st
2ndαλαλαζετεαλαλαζ·ετεαλαλαζεσθεαλαλαζ·εσθε
3rdαλαλαζετωσαν, αλαλαζοντωναλαλαζ·ετωσαν, αλαλαζ·οντων classicalαλαλαζεσθωσαν, αλαλαζεσθωναλαλαζ·εσθωσαν, αλαλαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλαλαζειν​αλαλαζ·ειν​αλαλαζεσθαι​αλαλαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλαλαζουσααλαλαζον[GNT]αλαλαζ·ουσ·ααλαλαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomαλαλαζωναλαλαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαλαλαζουσαναλαλαζοντααλαλαζ·ουσ·αναλαλαζ·ο[υ]ντ·α
Datαλαλαζουσῃαλαλαζοντιαλαλαζ·ουσ·ῃαλαλαζ·ο[υ]ντ·ι
Genαλαλαζουσηςαλαλαζοντοςαλαλαζ·ουσ·ηςαλαλαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαλαλαζουσαιαλαλαζοντεςαλαλαζοντααλαλαζ·ουσ·αιαλαλαζ·ο[υ]ντ·εςαλαλαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαλαλαζουσαςαλαλαζοντας[GNT]αλαλαζ·ουσ·αςαλαλαζ·ο[υ]ντ·ας
Datαλαλαζουσαιςαλαλαζουσι, αλαλαζουσιναλαλαζ·ουσ·αιςαλαλαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαλαλαζουσωναλαλαζοντωναλαλαζ·ουσ·ωναλαλαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλαλαζομενηαλαλαζομενεαλαλαζ·ομεν·ηαλαλαζ·ομεν·ε
Nomαλαλαζομενοςαλαλαζ·ομεν·ος
Accαλαλαζομενηναλαλαζομενοναλαλαζ·ομεν·ηναλαλαζ·ομεν·ον
Datαλαλαζομενῃαλαλαζομενῳαλαλαζ·ομεν·ῃαλαλαζ·ομεν·ῳ
Genαλαλαζομενηςαλαλαζομενουαλαλαζ·ομεν·ηςαλαλαζ·ομεν·ου
PlVocαλαλαζομεναιαλαλαζομενοιαλαλαζομενααλαλαζ·ομεν·αιαλαλαζ·ομεν·οιαλαλαζ·ομεν·α
Nom
Accαλαλαζομεναςαλαλαζομενουςαλαλαζ·ομεν·αςαλαλαζ·ομεν·ους
Datαλαλαζομεναιςαλαλαζομενοιςαλαλαζ·ομεν·αιςαλαλαζ·ομεν·οις
Genαλαλαζομενωναλαλαζομενωναλαλαζ·ομεν·ωναλαλαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλαλαζονε·αλαλαζ·ονηλαλαζομηνε·αλαλαζ·ομην
2ndηλαλαζεςε·αλαλαζ·εςηλαλαζουε·αλαλαζ·ου
3rdηλαλαζεν, ηλαλαζεε·αλαλαζ·ε(ν)ηλαλαζετοε·αλαλαζ·ετο
Pl1stηλαλαζομενε·αλαλαζ·ομενηλαλαζομεθαε·αλαλαζ·ομεθα
2ndηλαλαζετεε·αλαλαζ·ετεηλαλαζεσθεε·αλαλαζ·εσθε
3rdηλαλαζον, ηλαλαζοσανε·αλαλαζ·ον, ε·αλαλαζ·οσαν altηλαλαζοντοε·αλαλαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλαλαξωαλαλαγ·σωαλαλαξομαιαλαλαγ·σομαι
2ndαλαλαξειςαλαλαγ·σειςαλαλαξῃ, αλαλαξει, αλαλαξεσαιαλαλαγ·σῃ, αλαλαγ·σει classical, αλαλαγ·σεσαι alt
3rdαλαλαξειαλαλαγ·σειαλαλαξεταιαλαλαγ·σεται
Pl1stαλαλαξομεναλαλαγ·σομεναλαλαξομεθααλαλαγ·σομεθα
2ndαλαλαξετεαλαλαγ·σετεαλαλαξεσθεαλαλαγ·σεσθε
3rdαλαλαξουσιν[LXX], αλαλαξουσιαλαλαγ·σουσι(ν), αλαλαγ·σουσι(ν)αλαλαξονταιαλαλαγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλαλαξοιμιαλαλαγ·σοιμιαλαλαξοιμηναλαλαγ·σοιμην
2ndαλαλαξοιςαλαλαγ·σοιςαλαλαξοιοαλαλαγ·σοιο
3rdαλαλαξοιαλαλαγ·σοιαλαλαξοιτοαλαλαγ·σοιτο
Pl1stαλαλαξοιμεναλαλαγ·σοιμεναλαλαξοιμεθααλαλαγ·σοιμεθα
2ndαλαλαξοιτεαλαλαγ·σοιτεαλαλαξοισθεαλαλαγ·σοισθε
3rdαλαλαξοιεναλαλαγ·σοιεναλαλαξοιντοαλαλαγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλαλαξειν​αλαλαγ·σειν​αλαλαξεσθαι​αλαλαγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλαλαξουσααλαλαξον[LXX]αλαλαγ·σουσ·ααλαλαγ·σο[υ]ν[τ]
Nomαλαλαξωναλαλαγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαλαλαξουσαναλαλαξοντααλαλαγ·σουσ·αναλαλαγ·σο[υ]ντ·α
Datαλαλαξουσῃαλαλαξοντιαλαλαγ·σουσ·ῃαλαλαγ·σο[υ]ντ·ι
Genαλαλαξουσηςαλαλαξοντοςαλαλαγ·σουσ·ηςαλαλαγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαλαλαξουσαιαλαλαξοντεςαλαλαξοντααλαλαγ·σουσ·αιαλαλαγ·σο[υ]ντ·εςαλαλαγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαλαλαξουσαςαλαλαξονταςαλαλαγ·σουσ·αςαλαλαγ·σο[υ]ντ·ας
Datαλαλαξουσαιςαλαλαξουσι, αλαλαξουσιν[LXX]αλαλαγ·σουσ·αιςαλαλαγ·σου[ντ]·σι(ν), αλαλαγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαλαλαξουσωναλαλαξοντωναλαλαγ·σουσ·ωναλαλαγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλαλαξομενηαλαλαξομενεαλαλαγ·σομεν·ηαλαλαγ·σομεν·ε
Nomαλαλαξομενοςαλαλαγ·σομεν·ος
Accαλαλαξομενηναλαλαξομενοναλαλαγ·σομεν·ηναλαλαγ·σομεν·ον
Datαλαλαξομενῃαλαλαξομενῳαλαλαγ·σομεν·ῃαλαλαγ·σομεν·ῳ
Genαλαλαξομενηςαλαλαξομενουαλαλαγ·σομεν·ηςαλαλαγ·σομεν·ου
PlVocαλαλαξομεναιαλαλαξομενοιαλαλαξομενααλαλαγ·σομεν·αιαλαλαγ·σομεν·οιαλαλαγ·σομεν·α
Nom
Accαλαλαξομεναςαλαλαξομενουςαλαλαγ·σομεν·αςαλαλαγ·σομεν·ους
Datαλαλαξομεναιςαλαλαξομενοιςαλαλαγ·σομεν·αιςαλαλαγ·σομεν·οις
Genαλαλαξομενωναλαλαξομενωναλαλαγ·σομεν·ωναλαλαγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλαλαξαε·αλαλαγ·σαηλαλαξαμηνε·αλαλαγ·σαμην
2ndηλαλαξαςε·αλαλαγ·σαςηλαλαξωε·αλαλαγ·σω
3rdηλαλαξεν[LXX], ηλαλαξεε·αλαλαγ·σε(ν), ε·αλαλαγ·σε(ν)ηλαλαξατοε·αλαλαγ·σατο
Pl1stηλαλαξαμενε·αλαλαγ·σαμενηλαλαξαμεθαε·αλαλαγ·σαμεθα
2ndηλαλαξατεε·αλαλαγ·σατεηλαλαξασθεε·αλαλαγ·σασθε
3rdηλαλαξαν[LXX]ε·αλαλαγ·σανηλαλαξαντοε·αλαλαγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλαλαξωαλαλαγ·σωαλαλαξωμαιαλαλαγ·σωμαι
2ndαλαλαξῃςαλαλαγ·σῃςαλαλαξῃαλαλαγ·σῃ
3rdαλαλαξῃαλαλαγ·σῃαλαλαξηταιαλαλαγ·σηται
Pl1stαλαλαξωμεν[LXX]αλαλαγ·σωμεναλαλαξωμεθααλαλαγ·σωμεθα
2ndαλαλαξητεαλαλαγ·σητεαλαλαξησθεαλαλαγ·σησθε
3rdαλαλαξωσιν, αλαλαξωσιαλαλαγ·σωσι(ν)αλαλαξωνταιαλαλαγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλαλαξαιμιαλαλαγ·σαιμιαλαλαξαιμηναλαλαγ·σαιμην
2ndαλαλαξαις, αλαλαξειαςαλαλαγ·σαις, αλαλαγ·σειας classicalαλαλαξαιοαλαλαγ·σαιο
3rdαλαλαξαι, αλαλαξειεαλαλαγ·σαι, αλαλαγ·σειε classicalαλαλαξαιτοαλαλαγ·σαιτο
Pl1stαλαλαξαιμεναλαλαγ·σαιμεναλαλαξαιμεθααλαλαγ·σαιμεθα
2ndαλαλαξαιτεαλαλαγ·σαιτεαλαλαξαισθεαλαλαγ·σαισθε
3rdαλαλαξαιεν, αλαλαξαισαν, αλαλαξειαν, αλαλαξειεναλαλαγ·σαιεν, αλαλαγ·σαισαν alt, αλαλαγ·σειαν classical, αλαλαγ·σειεν classicalαλαλαξαιντοαλαλαγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαλαλαξον[LXX]αλαλαγ·σοναλαλαξαιαλαλαγ·σαι
3rdαλαλαξατωαλαλαγ·σατωαλαλαξασθωαλαλαγ·σασθω
Pl1st
2ndαλαλαξατε[LXX]αλαλαγ·σατεαλαλαξασθεαλαλαγ·σασθε
3rdαλαλαξατωσαν, αλαλαξαντωναλαλαγ·σατωσαν, αλαλαγ·σαντων classicalαλαλαξασθωσαν, αλαλαξασθωναλαλαγ·σασθωσαν, αλαλαγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλαλαξαι​αλαλαγ·σαι​αλαλαξασθαι​αλαλαγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλαλαξασααλαλαξαςαλαλαξαναλαλαγ·σασ·ααλαλαγ·σα[ντ]·ςαλαλαγ·σαν[τ]
Nom
Accαλαλαξασαναλαλαξαντααλαλαγ·σασ·αναλαλαγ·σαντ·α
Datαλαλαξασῃαλαλαξαντιαλαλαγ·σασ·ῃαλαλαγ·σαντ·ι
Genαλαλαξασηςαλαλαξαντοςαλαλαγ·σασ·ηςαλαλαγ·σαντ·ος
PlVocαλαλαξασαιαλαλαξαντεςαλαλαξαντααλαλαγ·σασ·αιαλαλαγ·σαντ·εςαλαλαγ·σαντ·α
Nom
Accαλαλαξασαςαλαλαξανταςαλαλαγ·σασ·αςαλαλαγ·σαντ·ας
Datαλαλαξασαιςαλαλαξασι, αλαλαξασιναλαλαγ·σασ·αιςαλαλαγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαλαλαξασωναλαλαξαντωναλαλαγ·σασ·ωναλαλαγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλαλαξαμενηαλαλαξαμενεαλαλαγ·σαμεν·ηαλαλαγ·σαμεν·ε
Nomαλαλαξαμενοςαλαλαγ·σαμεν·ος
Accαλαλαξαμενηναλαλαξαμενοναλαλαγ·σαμεν·ηναλαλαγ·σαμεν·ον
Datαλαλαξαμενῃαλαλαξαμενῳαλαλαγ·σαμεν·ῃαλαλαγ·σαμεν·ῳ
Genαλαλαξαμενηςαλαλαξαμενουαλαλαγ·σαμεν·ηςαλαλαγ·σαμεν·ου
PlVocαλαλαξαμεναιαλαλαξαμενοιαλαλαξαμενααλαλαγ·σαμεν·αιαλαλαγ·σαμεν·οιαλαλαγ·σαμεν·α
Nom
Accαλαλαξαμεναςαλαλαξαμενουςαλαλαγ·σαμεν·αςαλαλαγ·σαμεν·ους
Datαλαλαξαμεναιςαλαλαξαμενοιςαλαλαγ·σαμεν·αιςαλαλαγ·σαμεν·οις
Genαλαλαξαμενωναλαλαξαμενωναλαλαγ·σαμεν·ωναλαλαγ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 20:00:42 EST