αλειφω • ALEIFW • aleiphō

Search: ηλειψατε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηλειψατεἀλείφωε·αλειφ·σατε1aor act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηλειψατεἀλείφωε·αλειφ·σατε1aor act ind 2nd pl

ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλειφωαλειφ·ωαλειφομαιαλειφ·ομαι
2ndαλειφειςαλειφ·ειςαλειφῃ, αλειφει, αλειφεσαιαλειφ·ῃ, αλειφ·ει classical, αλειφ·εσαι alt
3rdαλειφειαλειφ·ειαλειφεταιαλειφ·εται
Pl1stαλειφομεναλειφ·ομεναλειφομεθααλειφ·ομεθα
2ndαλειφετεαλειφ·ετεαλειφεσθεαλειφ·εσθε
3rdαλειφουσιν[LXX], αλειφουσιαλειφ·ουσι(ν), αλειφ·ουσι(ν)αλειφονταιαλειφ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλειφωαλειφ·ωαλειφωμαιαλειφ·ωμαι
2ndαλειφῃςαλειφ·ῃςαλειφῃαλειφ·ῃ
3rdαλειφῃαλειφ·ῃαλειφηταιαλειφ·ηται
Pl1stαλειφωμεναλειφ·ωμεναλειφωμεθααλειφ·ωμεθα
2ndαλειφητεαλειφ·ητεαλειφησθεαλειφ·ησθε
3rdαλειφωσιν, αλειφωσιαλειφ·ωσι(ν)αλειφωνταιαλειφ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλειφοιμιαλειφ·οιμιαλειφοιμηναλειφ·οιμην
2ndαλειφοιςαλειφ·οιςαλειφοιοαλειφ·οιο
3rdαλειφοιαλειφ·οιαλειφοιτοαλειφ·οιτο
Pl1stαλειφοιμεναλειφ·οιμεναλειφοιμεθααλειφ·οιμεθα
2ndαλειφοιτεαλειφ·οιτεαλειφοισθεαλειφ·οισθε
3rdαλειφοιεν, αλειφοισαναλειφ·οιεν, αλειφ·οισαν altαλειφοιντοαλειφ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαλειφεαλειφ·εαλειφουαλειφ·ου
3rdαλειφετωαλειφ·ετωαλειφεσθωαλειφ·εσθω
Pl1st
2ndαλειφετεαλειφ·ετεαλειφεσθεαλειφ·εσθε
3rdαλειφετωσαν, αλειφοντωναλειφ·ετωσαν, αλειφ·οντων classicalαλειφεσθωσαν, αλειφεσθωναλειφ·εσθωσαν, αλειφ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλειφειν​αλειφ·ειν​αλειφεσθαι​αλειφ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλειφουσααλειφοναλειφ·ουσ·ααλειφ·ο[υ]ν[τ]
Nomαλειφωναλειφ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαλειφουσαναλειφοντααλειφ·ουσ·αναλειφ·ο[υ]ντ·α
Datαλειφουσῃαλειφοντιαλειφ·ουσ·ῃαλειφ·ο[υ]ντ·ι
Genαλειφουσηςαλειφοντοςαλειφ·ουσ·ηςαλειφ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαλειφουσαιαλειφοντες[LXX]αλειφοντααλειφ·ουσ·αιαλειφ·ο[υ]ντ·εςαλειφ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαλειφουσαςαλειφοντας[LXX]αλειφ·ουσ·αςαλειφ·ο[υ]ντ·ας
Datαλειφουσαιςαλειφουσι, αλειφουσιν[LXX]αλειφ·ουσ·αιςαλειφ·ου[ντ]·σι(ν), αλειφ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαλειφουσωναλειφοντωναλειφ·ουσ·ωναλειφ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλειφομενηαλειφομενεαλειφ·ομεν·ηαλειφ·ομεν·ε
Nomαλειφομενοςαλειφ·ομεν·ος
Accαλειφομενηναλειφομενοναλειφ·ομεν·ηναλειφ·ομεν·ον
Datαλειφομενῃαλειφομενῳαλειφ·ομεν·ῃαλειφ·ομεν·ῳ
Genαλειφομενηςαλειφομενουαλειφ·ομεν·ηςαλειφ·ομεν·ου
PlVocαλειφομεναι[LXX]αλειφομενοιαλειφομενααλειφ·ομεν·αιαλειφ·ομεν·οιαλειφ·ομεν·α
Nom
Accαλειφομεναςαλειφομενουςαλειφ·ομεν·αςαλειφ·ομεν·ους
Datαλειφομεναιςαλειφομενοιςαλειφ·ομεν·αιςαλειφ·ομεν·οις
Genαλειφομενωναλειφομενωναλειφ·ομεν·ωναλειφ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλειφον[GNT]ε·αλειφ·ονηλειφομηνε·αλειφ·ομην
2ndηλειφεςε·αλειφ·εςηλειφουε·αλειφ·ου
3rdηλειφεν[GNT], ηλειφεε·αλειφ·ε(ν), ε·αλειφ·ε(ν)ηλειφετοε·αλειφ·ετο
Pl1stηλειφομενε·αλειφ·ομενηλειφομεθαε·αλειφ·ομεθα
2ndηλειφετεε·αλειφ·ετεηλειφεσθεε·αλειφ·εσθε
3rdηλειφον[GNT], ηλειφοσανε·αλειφ·ον, ε·αλειφ·οσαν altηλειφοντοε·αλειφ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλειψωαλειφ·σωαλειψομαι[LXX]αλειφ·σομαι
2ndαλειψεις[LXX]αλειφ·σειςαλειψῃ[LXX], αλειψει, αλειψεσαιαλειφ·σῃ, αλειφ·σει classical, αλειφ·σεσαι alt
3rdαλειψειαλειφ·σειαλειψεταιαλειφ·σεται
Pl1stαλειψομεναλειφ·σομεναλειψομεθααλειφ·σομεθα
2ndαλειψετεαλειφ·σετεαλειψεσθεαλειφ·σεσθε
3rdαλειψουσιν, αλειψουσιαλειφ·σουσι(ν)αλειψονταιαλειφ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλειψοιμιαλειφ·σοιμιαλειψοιμηναλειφ·σοιμην
2ndαλειψοιςαλειφ·σοιςαλειψοιοαλειφ·σοιο
3rdαλειψοιαλειφ·σοιαλειψοιτοαλειφ·σοιτο
Pl1stαλειψοιμεναλειφ·σοιμεναλειψοιμεθααλειφ·σοιμεθα
2ndαλειψοιτεαλειφ·σοιτεαλειψοισθεαλειφ·σοισθε
3rdαλειψοιεναλειφ·σοιεναλειψοιντοαλειφ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλειψειν​αλειφ·σειν​αλειψεσθαι​αλειφ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλειψουσααλειψοναλειφ·σουσ·ααλειφ·σο[υ]ν[τ]
Nomαλειψωναλειφ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαλειψουσαναλειψοντααλειφ·σουσ·αναλειφ·σο[υ]ντ·α
Datαλειψουσῃαλειψοντιαλειφ·σουσ·ῃαλειφ·σο[υ]ντ·ι
Genαλειψουσηςαλειψοντοςαλειφ·σουσ·ηςαλειφ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαλειψουσαιαλειψοντεςαλειψοντααλειφ·σουσ·αιαλειφ·σο[υ]ντ·εςαλειφ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαλειψουσαςαλειψονταςαλειφ·σουσ·αςαλειφ·σο[υ]ντ·ας
Datαλειψουσαιςαλειψουσι, αλειψουσιναλειφ·σουσ·αιςαλειφ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαλειψουσωναλειψοντωναλειφ·σουσ·ωναλειφ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλειψομενηαλειψομενεαλειφ·σομεν·ηαλειφ·σομεν·ε
Nomαλειψομενοςαλειφ·σομεν·ος
Accαλειψομενηναλειψομενοναλειφ·σομεν·ηναλειφ·σομεν·ον
Datαλειψομενῃαλειψομενῳαλειφ·σομεν·ῃαλειφ·σομεν·ῳ
Genαλειψομενηςαλειψομενουαλειφ·σομεν·ηςαλειφ·σομεν·ου
PlVocαλειψομεναιαλειψομενοιαλειψομενααλειφ·σομεν·αιαλειφ·σομεν·οιαλειφ·σομεν·α
Nom
Accαλειψομεναςαλειψομενουςαλειφ·σομεν·αςαλειφ·σομεν·ους
Datαλειψομεναιςαλειψομενοιςαλειφ·σομεν·αιςαλειφ·σομεν·οις
Genαλειψομενωναλειψομενωναλειφ·σομεν·ωναλειφ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλειψαε·αλειφ·σαηλειψαμην[LXX]ε·αλειφ·σαμην
2ndηλειψας[GNT][LXX]ε·αλειφ·σαςηλειψωε·αλειφ·σω
3rdηλειψεν[GNT], ηλειψεε·αλειφ·σε(ν), ε·αλειφ·σε(ν)ηλειψατο[LXX]ε·αλειφ·σατο
Pl1stηλειψαμενε·αλειφ·σαμενηλειψαμεθαε·αλειφ·σαμεθα
2ndηλειψατε[LXX]ε·αλειφ·σατεηλειψασθεε·αλειφ·σασθε
3rdηλειψανε·αλειφ·σανηλειψαντοε·αλειφ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλειψωαλειφ·σωαλειψωμαιαλειφ·σωμαι
2ndαλειψῃςαλειφ·σῃςαλειψῃ[LXX]αλειφ·σῃ
3rdαλειψῃ[LXX]αλειφ·σῃαλειψηταιαλειφ·σηται
Pl1stαλειψωμεναλειφ·σωμεναλειψωμεθααλειφ·σωμεθα
2ndαλειψητεαλειφ·σητεαλειψησθεαλειφ·σησθε
3rdαλειψωσιν[GNT], αλειψωσιαλειφ·σωσι(ν), αλειφ·σωσι(ν)αλειψωνταιαλειφ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλειψαιμιαλειφ·σαιμιαλειψαιμηναλειφ·σαιμην
2ndαλειψαις, αλειψειαςαλειφ·σαις, αλειφ·σειας classicalαλειψαιοαλειφ·σαιο
3rdαλειψαι[GNT], αλειψειεαλειφ·σαι, αλειφ·σειε classicalαλειψαιτοαλειφ·σαιτο
Pl1stαλειψαιμεναλειφ·σαιμεναλειψαιμεθααλειφ·σαιμεθα
2ndαλειψαιτεαλειφ·σαιτεαλειψαισθεαλειφ·σαισθε
3rdαλειψαιεν, αλειψαισαν, αλειψειαν, αλειψειεναλειφ·σαιεν, αλειφ·σαισαν alt, αλειφ·σειαν classical, αλειφ·σειεν classicalαλειψαιντοαλειφ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαλειψοναλειφ·σοναλειψαι[GNT]αλειφ·σαι
3rdαλειψατωαλειφ·σατωαλειψασθωαλειφ·σασθω
Pl1st
2ndαλειψατεαλειφ·σατεαλειψασθεαλειφ·σασθε
3rdαλειψατωσαν, αλειψαντωναλειφ·σατωσαν, αλειφ·σαντων classicalαλειψασθωσαν, αλειψασθωναλειφ·σασθωσαν, αλειφ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλειψαι[GNT]​αλειφ·σαιαλειψασθαι[LXX]​αλειφ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλειψασα[GNT]αλειψαςαλειψαναλειφ·σασ·ααλειφ·σα[ντ]·ςαλειφ·σαν[τ]
Nom
Accαλειψασαναλειψαντααλειφ·σασ·αναλειφ·σαντ·α
Datαλειψασῃαλειψαντιαλειφ·σασ·ῃαλειφ·σαντ·ι
Genαλειψασηςαλειψαντοςαλειφ·σασ·ηςαλειφ·σαντ·ος
PlVocαλειψασαιαλειψαντες[GNT]αλειψαντααλειφ·σασ·αιαλειφ·σαντ·εςαλειφ·σαντ·α
Nom
Accαλειψασαςαλειψανταςαλειφ·σασ·αςαλειφ·σαντ·ας
Datαλειψασαιςαλειψασι, αλειψασιναλειφ·σασ·αιςαλειφ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαλειψασωναλειψαντωναλειφ·σασ·ωναλειφ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλειψαμενηαλειψαμενεαλειφ·σαμεν·ηαλειφ·σαμεν·ε
Nomαλειψαμενοςαλειφ·σαμεν·ος
Accαλειψαμενηναλειψαμενοναλειφ·σαμεν·ηναλειφ·σαμεν·ον
Datαλειψαμενῃαλειψαμενῳαλειφ·σαμεν·ῃαλειφ·σαμεν·ῳ
Genαλειψαμενηςαλειψαμενουαλειφ·σαμεν·ηςαλειφ·σαμεν·ου
PlVocαλειψαμεναιαλειψαμενοιαλειψαμενααλειφ·σαμεν·αιαλειφ·σαμεν·οιαλειφ·σαμεν·α
Nom
Accαλειψαμεναςαλειψαμενουςαλειφ·σαμεν·αςαλειφ·σαμεν·ους
Datαλειψαμεναιςαλειψαμενοιςαλειφ·σαμεν·αιςαλειφ·σαμεν·οις
Genαλειψαμενωναλειψαμενωναλειφ·σαμεν·ωναλειφ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλειμμαιηλειφ·μαι
2ndηλειψαιηλειφ·σαι
3rdηλειπταιηλειφ·ται
Pl1stηλειμμεθαηλειφ·μεθα
2ndηλειφθεηλειφ·σθε
3rdηλειφαταιηλειφ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλειψομαιηλειφ·σομαι
2ndηλειψῃ, ηλειψειηλειφ·σῃ, ηλειφ·σει classical
3rdηλειψεταιηλειφ·σεται
Pl1stηλειψομεθαηλειφ·σομεθα
2ndηλειψεσθεηλειφ·σεσθε
3rdηλειψονταιηλειφ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλειψοιμηνηλειφ·σοιμην
2ndηλειψοιοηλειφ·σοιο
3rdηλειψοιτοηλειφ·σοιτο
Pl1stηλειψοιμεθαηλειφ·σοιμεθα
2ndηλειψοισθεηλειφ·σοισθε
3rdηλειψοιντοηλειφ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηλειψοηλειφ·σο
3rdηλειφθωηλειφ·σθω
Pl1st
2ndηλειφθεηλειφ·σθε
3rdηλειφθωσαν, ηλειφθωνηλειφ·σθωσαν, ηλειφ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηλειφθαι​ηλειφ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηλειψεσθαι​ηλειφ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηλειμμενηηλειμμενεηλειφ·μεν·ηηλειφ·μεν·ε
Nomηλειμμενοςηλειφ·μεν·ος
Accηλειμμενηνηλειμμενονηλειφ·μεν·ηνηλειφ·μεν·ον
Datηλειμμενῃηλειμμενῳηλειφ·μεν·ῃηλειφ·μεν·ῳ
Genηλειμμενηςηλειμμενουηλειφ·μεν·ηςηλειφ·μεν·ου
PlVocηλειμμεναιηλειμμενοι[LXX]ηλειμμεναηλειφ·μεν·αιηλειφ·μεν·οιηλειφ·μεν·α
Nom
Accηλειμμεναςηλειμμενουςηλειφ·μεν·αςηλειφ·μεν·ους
Datηλειμμεναιςηλειμμενοιςηλειφ·μεν·αιςηλειφ·μεν·οις
Genηλειμμενωνηλειμμενωνηλειφ·μεν·ωνηλειφ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλειμμηνε·ηλειφ·μην
2ndηλειψοε·ηλειφ·σο
3rdηλειπτοε·ηλειφ·το
Pl1stηλειμμεθαε·ηλειφ·μεθα
2ndηλειφθεε·ηλειφ·σθε
3rdηλειφατοε·ηλειφ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 00:48:58 EST