αθετεω • AQETEW • atheteō

Search: ηθετησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηθετησανἀθετέωε·αθετη·σαν1aor act ind 3rd pl

ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθετω[GNT]αθετ(ε)·ωαθετουμαιαθετ(ε)·ομαι
2ndαθετειςαθετ(ε)·ειςαθετῃ, αθετει[GNT][LXX], αθετεισαιαθετ(ε)·ῃ, αθετ(ε)·ει classical, αθετ(ε)·εσαι alt
3rdαθετει[GNT][LXX]αθετ(ε)·ειαθετειταιαθετ(ε)·εται
Pl1stαθετουμεναθετ(ε)·ομεναθετουμεθααθετ(ε)·ομεθα
2ndαθετειτε[GNT]αθετ(ε)·ετεαθετεισθεαθετ(ε)·εσθε
3rdαθετουσιν[GNT][LXX], αθετουσιαθετ(ε)·ουσι(ν), αθετ(ε)·ουσι(ν)αθετουνταιαθετ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθετω[GNT]αθετ(ε)·ωαθετωμαιαθετ(ε)·ωμαι
2ndαθετῃςαθετ(ε)·ῃςαθετῃαθετ(ε)·ῃ
3rdαθετῃαθετ(ε)·ῃαθετηταιαθετ(ε)·ηται
Pl1stαθετωμεναθετ(ε)·ωμεναθετωμεθααθετ(ε)·ωμεθα
2ndαθετητεαθετ(ε)·ητεαθετησθεαθετ(ε)·ησθε
3rdαθετωσιν, αθετωσιαθετ(ε)·ωσι(ν)αθετωνταιαθετ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθετοιμιαθετ(ε)·οιμιαθετοιμηναθετ(ε)·οιμην
2ndαθετοιςαθετ(ε)·οιςαθετοιοαθετ(ε)·οιο
3rdαθετοιαθετ(ε)·οιαθετοιτοαθετ(ε)·οιτο
Pl1stαθετοιμεναθετ(ε)·οιμεναθετοιμεθααθετ(ε)·οιμεθα
2ndαθετοιτεαθετ(ε)·οιτεαθετοισθεαθετ(ε)·οισθε
3rdαθετοιεν, αθετοισαναθετ(ε)·οιεν, αθετ(ε)·οισαν altαθετοιντοαθετ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαθετει[GNT][LXX]αθετ(ε)·εαθετουαθετ(ε)·ου
3rdαθετειτωαθετ(ε)·ετωαθετεισθωαθετ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαθετειτε[GNT]αθετ(ε)·ετεαθετεισθεαθετ(ε)·εσθε
3rdαθετειτωσαν, αθετουντων[LXX]αθετ(ε)·ετωσαν, αθετ(ε)·οντων classicalαθετεισθωσαν, αθετεισθωναθετ(ε)·εσθωσαν, αθετ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αθετειν[LXX]​αθετ(ε)·ειναθετεισθαι​αθετ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθετουσααθετουναθετ(ε)·ουσ·ααθετ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαθετων[GNT][LXX]αθετ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαθετουσαναθετουντααθετ(ε)·ουσ·αναθετ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαθετουσῃαθετουντιαθετ(ε)·ουσ·ῃαθετ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαθετουσηςαθετουντοςαθετ(ε)·ουσ·ηςαθετ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαθετουσαιαθετουντες[LXX]αθετουντααθετ(ε)·ουσ·αιαθετ(ε)·ο[υ]ντ·εςαθετ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαθετουσαςαθετουνταςαθετ(ε)·ουσ·αςαθετ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαθετουσαιςαθετουσι, αθετουσιν[GNT][LXX]αθετ(ε)·ουσ·αιςαθετ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), αθετ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαθετουσωναθετουντων[LXX]αθετ(ε)·ουσ·ωναθετ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθετουμενηαθετουμενεαθετ(ε)·ομεν·ηαθετ(ε)·ομεν·ε
Nomαθετουμενοςαθετ(ε)·ομεν·ος
Accαθετουμενηναθετουμενοναθετ(ε)·ομεν·ηναθετ(ε)·ομεν·ον
Datαθετουμενῃαθετουμενῳαθετ(ε)·ομεν·ῃαθετ(ε)·ομεν·ῳ
Genαθετουμενηςαθετουμενουαθετ(ε)·ομεν·ηςαθετ(ε)·ομεν·ου
PlVocαθετουμεναιαθετουμενοιαθετουμενααθετ(ε)·ομεν·αιαθετ(ε)·ομεν·οιαθετ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαθετουμεναςαθετουμενουςαθετ(ε)·ομεν·αςαθετ(ε)·ομεν·ους
Datαθετουμεναιςαθετουμενοιςαθετ(ε)·ομεν·αιςαθετ(ε)·ομεν·οις
Genαθετουμενωναθετουμενωναθετ(ε)·ομεν·ωναθετ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηθετουν[LXX]ε·αθετ(ε)·ονηθετουμηνε·αθετ(ε)·ομην
2ndηθετειςε·αθετ(ε)·εςηθετουε·αθετ(ε)·ου
3rdηθετειε·αθετ(ε)·εηθετειτοε·αθετ(ε)·ετο
Pl1stηθετουμενε·αθετ(ε)·ομενηθετουμεθαε·αθετ(ε)·ομεθα
2ndηθετειτεε·αθετ(ε)·ετεηθετεισθεε·αθετ(ε)·εσθε
3rdηθετουν[LXX], ηθετουσανε·αθετ(ε)·ον, ε·αθετ(ε)·οσαν altηθετουντοε·αθετ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθετησω[GNT][LXX]αθετη·σωαθετησομαιαθετη·σομαι
2ndαθετησεις[LXX]αθετη·σειςαθετησῃ[LXX], αθετησει[LXX], αθετησεσαιαθετη·σῃ, αθετη·σει classical, αθετη·σεσαι alt
3rdαθετησει[LXX]αθετη·σειαθετησεταιαθετη·σεται
Pl1stαθετησομεναθετη·σομεναθετησομεθααθετη·σομεθα
2ndαθετησετεαθετη·σετεαθετησεσθεαθετη·σεσθε
3rdαθετησουσιν, αθετησουσιαθετη·σουσι(ν)αθετησονταιαθετη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθετησοιμιαθετη·σοιμιαθετησοιμηναθετη·σοιμην
2ndαθετησοιςαθετη·σοιςαθετησοιοαθετη·σοιο
3rdαθετησοιαθετη·σοιαθετησοιτοαθετη·σοιτο
Pl1stαθετησοιμεναθετη·σοιμεναθετησοιμεθααθετη·σοιμεθα
2ndαθετησοιτεαθετη·σοιτεαθετησοισθεαθετη·σοισθε
3rdαθετησοιεναθετη·σοιεναθετησοιντοαθετη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αθετησειν​αθετη·σειν​αθετησεσθαι​αθετη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθετησουσααθετησοναθετη·σουσ·ααθετη·σο[υ]ν[τ]
Nomαθετησωναθετη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαθετησουσαναθετησοντααθετη·σουσ·αναθετη·σο[υ]ντ·α
Datαθετησουσῃαθετησοντιαθετη·σουσ·ῃαθετη·σο[υ]ντ·ι
Genαθετησουσηςαθετησοντοςαθετη·σουσ·ηςαθετη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαθετησουσαιαθετησοντεςαθετησοντααθετη·σουσ·αιαθετη·σο[υ]ντ·εςαθετη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαθετησουσαςαθετησονταςαθετη·σουσ·αςαθετη·σο[υ]ντ·ας
Datαθετησουσαιςαθετησουσι, αθετησουσιναθετη·σουσ·αιςαθετη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαθετησουσωναθετησοντωναθετη·σουσ·ωναθετη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθετησομενηαθετησομενεαθετη·σομεν·ηαθετη·σομεν·ε
Nomαθετησομενοςαθετη·σομεν·ος
Accαθετησομενηναθετησομενοναθετη·σομεν·ηναθετη·σομεν·ον
Datαθετησομενῃαθετησομενῳαθετη·σομεν·ῃαθετη·σομεν·ῳ
Genαθετησομενηςαθετησομενουαθετη·σομεν·ηςαθετη·σομεν·ου
PlVocαθετησομεναιαθετησομενοιαθετησομενααθετη·σομεν·αιαθετη·σομεν·οιαθετη·σομεν·α
Nom
Accαθετησομεναςαθετησομενουςαθετη·σομεν·αςαθετη·σομεν·ους
Datαθετησομεναιςαθετησομενοιςαθετη·σομεν·αιςαθετη·σομεν·οις
Genαθετησομενωναθετησομενωναθετη·σομεν·ωναθετη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηθετησαε·αθετη·σαηθετησαμηνε·αθετη·σαμην
2ndηθετησας[LXX]ε·αθετη·σαςηθετησωε·αθετη·σω
3rdηθετησεν[LXX], ηθετησεε·αθετη·σε(ν), ε·αθετη·σε(ν)ηθετησατοε·αθετη·σατο
Pl1stηθετησαμενε·αθετη·σαμενηθετησαμεθαε·αθετη·σαμεθα
2ndηθετησατεε·αθετη·σατεηθετησασθεε·αθετη·σασθε
3rdηθετησαν[GNT][LXX]ε·αθετη·σανηθετησαντοε·αθετη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθετησω[GNT][LXX]αθετη·σωαθετησωμαιαθετη·σωμαι
2ndαθετησῃςαθετη·σῃςαθετησῃ[LXX]αθετη·σῃ
3rdαθετησῃ[LXX]αθετη·σῃαθετησηταιαθετη·σηται
Pl1stαθετησωμεναθετη·σωμεναθετησωμεθααθετη·σωμεθα
2ndαθετησητεαθετη·σητεαθετησησθεαθετη·σησθε
3rdαθετησωσιν[LXX], αθετησωσιαθετη·σωσι(ν), αθετη·σωσι(ν)αθετησωνταιαθετη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθετησαιμιαθετη·σαιμιαθετησαιμηναθετη·σαιμην
2ndαθετησαις, αθετησειαςαθετη·σαις, αθετη·σειας classicalαθετησαιοαθετη·σαιο
3rdαθετησαι[GNT][LXX], αθετησειεαθετη·σαι, αθετη·σειε classicalαθετησαιτοαθετη·σαιτο
Pl1stαθετησαιμεναθετη·σαιμεναθετησαιμεθααθετη·σαιμεθα
2ndαθετησαιτεαθετη·σαιτεαθετησαισθεαθετη·σαισθε
3rdαθετησαιεν, αθετησαισαν, αθετησειαν, αθετησειεναθετη·σαιεν, αθετη·σαισαν alt, αθετη·σειαν classical, αθετη·σειεν classicalαθετησαιντοαθετη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαθετησοναθετη·σοναθετησαι[GNT][LXX]αθετη·σαι
3rdαθετησατωαθετη·σατωαθετησασθωαθετη·σασθω
Pl1st
2ndαθετησατεαθετη·σατεαθετησασθεαθετη·σασθε
3rdαθετησατωσαν, αθετησαντωναθετη·σατωσαν, αθετη·σαντων classicalαθετησασθωσαν, αθετησασθωναθετη·σασθωσαν, αθετη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αθετησαι[GNT][LXX]​αθετη·σαιαθετησασθαι​αθετη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθετησασααθετησας[GNT]αθετησαναθετη·σασ·ααθετη·σα[ντ]·ςαθετη·σαν[τ]
Nom
Accαθετησασαναθετησαντααθετη·σασ·αναθετη·σαντ·α
Datαθετησασῃαθετησαντιαθετη·σασ·ῃαθετη·σαντ·ι
Genαθετησασηςαθετησαντοςαθετη·σασ·ηςαθετη·σαντ·ος
PlVocαθετησασαιαθετησαντεςαθετησαντααθετη·σασ·αιαθετη·σαντ·εςαθετη·σαντ·α
Nom
Accαθετησασαςαθετησανταςαθετη·σασ·αςαθετη·σαντ·ας
Datαθετησασαιςαθετησασι, αθετησασιναθετη·σασ·αιςαθετη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαθετησασωναθετησαντωναθετη·σασ·ωναθετη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθετησαμενηαθετησαμενεαθετη·σαμεν·ηαθετη·σαμεν·ε
Nomαθετησαμενοςαθετη·σαμεν·ος
Accαθετησαμενηναθετησαμενοναθετη·σαμεν·ηναθετη·σαμεν·ον
Datαθετησαμενῃαθετησαμενῳαθετη·σαμεν·ῃαθετη·σαμεν·ῳ
Genαθετησαμενηςαθετησαμενουαθετη·σαμεν·ηςαθετη·σαμεν·ου
PlVocαθετησαμεναιαθετησαμενοιαθετησαμενααθετη·σαμεν·αιαθετη·σαμεν·οιαθετη·σαμεν·α
Nom
Accαθετησαμεναςαθετησαμενουςαθετη·σαμεν·αςαθετη·σαμεν·ους
Datαθετησαμεναιςαθετησαμενοιςαθετη·σαμεν·αιςαθετη·σαμεν·οις
Genαθετησαμενωναθετησαμενωναθετη·σαμεν·ωναθετη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηθετηκα[LXX]ηθετη·κα
2ndηθετηκας, ηθετηκεςηθετη·κας, ηθετη·κες alt
3rdηθετηκεν, ηθετηκεηθετη·κε(ν)
Pl1stηθετηκαμενηθετη·καμεν
2ndηθετηκατεηθετη·κατε
3rdηθετηκασιν[LXX], ηθετηκασι, ηθετηκανηθετη·κασι(ν), ηθετη·κασι(ν), ηθετη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηθετηκωηθετη·κω
2ndηθετηκῃςηθετη·κῃς
3rdηθετηκῃηθετη·κῃ
Pl1stηθετηκωμενηθετη·κωμεν
2ndηθετηκητεηθετη·κητε
3rdηθετηκωσιν, ηθετηκωσιηθετη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηθετηκοιμι, ηθετηκοιηνηθετη·κοιμι, ηθετη·κοιην classical
2ndηθετηκοις, ηθετηκοιηςηθετη·κοις, ηθετη·κοιης classical
3rdηθετηκοι, ηθετηκοιηηθετη·κοι, ηθετη·κοιη classical
Pl1stηθετηκοιμενηθετη·κοιμεν
2ndηθετηκοιτεηθετη·κοιτε
3rdηθετηκοιενηθετη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηθετηκεηθετη·κε
3rdηθετηκετωηθετη·κετω
Pl1st
2ndηθετηκετεηθετη·κετε
3rdηθετηκετωσανηθετη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηθετηκεναι​ηθετη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηθετηκυιαηθετηκοςηθετη·κυι·αηθετη·κο[τ]·ς
Nomηθετηκωςηθετη·κο[τ]·^ς
Accηθετηκυιανηθετηκοταηθετη·κυι·ανηθετη·κοτ·α
Datηθετηκυιᾳηθετηκοτιηθετη·κυι·ᾳηθετη·κοτ·ι
Genηθετηκυιαςηθετηκοτοςηθετη·κυι·αςηθετη·κοτ·ος
PlVocηθετηκυιαιηθετηκοτεςηθετηκοταηθετη·κυι·αιηθετη·κοτ·εςηθετη·κοτ·α
Nom
Accηθετηκυιαςηθετηκοταςηθετη·κυι·αςηθετη·κοτ·ας
Datηθετηκυιαιςηθετηκοσι, ηθετηκοσινηθετη·κυι·αιςηθετη·κο[τ]·σι(ν)
Genηθετηκυιωνηθετηκοτωνηθετη·κυι·ωνηθετη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηθετηκειν, ηθετηκηε·ηθετη·κειν, ε·ηθετη·κη classical
2ndηθετηκεις, ηθετηκηςε·ηθετη·κεις, ε·ηθετη·κης classical
3rdηθετηκειε·ηθετη·κει
Pl1stηθετηκειμεν, ηθετηκεμενε·ηθετη·κειμεν, ε·ηθετη·κεμεν classical
2ndηθετηκειτε, ηθετηκετεε·ηθετη·κειτε, ε·ηθετη·κετε classical
3rdηθετηκεισαν, ηθετηκεσανε·ηθετη·κεισαν, ε·ηθετη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηθετηθηνε·αθετη·θην
2ndηθετηθηςε·αθετη·θης
3rdηθετηθηε·αθετη·θη
Pl1stηθετηθημενε·αθετη·θημεν
2ndηθετηθητεε·αθετη·θητε
3rdηθετηθησανε·αθετη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαθετηθησομαιαθετη·θησομαι
2ndαθετηθησῃ, αθετηθησειαθετη·θησῃ, αθετη·θησει classical
3rdαθετηθησεται[LXX]αθετη·θησεται
Pl1stαθετηθησομεθααθετη·θησομεθα
2ndαθετηθησεσθεαθετη·θησεσθε
3rdαθετηθησονταιαθετη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαθετηθωαθετη·θω
2ndαθετηθῃςαθετη·θῃς
3rdαθετηθῃ[LXX]αθετη·θῃ
Pl1stαθετηθωμεναθετη·θωμεν
2ndαθετηθητεαθετη·θητε
3rdαθετηθωσιν, αθετηθωσιαθετη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαθετηθειηναθετη·θειην
2ndαθετηθειηςαθετη·θειης
3rdαθετηθειηαθετη·θειη
Pl1stαθετηθειημεν, αθετηθειμεναθετη·θειημεν, αθετη·θειμεν classical
2ndαθετηθειητε, αθετηθειτεαθετη·θειητε, αθετη·θειτε classical
3rdαθετηθειησαν, αθετηθειεναθετη·θειησαν, αθετη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαθετηθησοιμηναθετη·θησοιμην
2ndαθετηθησοιοαθετη·θησοιο
3rdαθετηθησοιτοαθετη·θησοιτο
Pl1stαθετηθησοιμεθααθετη·θησοιμεθα
2ndαθετηθησοισθεαθετη·θησοισθε
3rdαθετηθησοιντοαθετη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαθετηθητιαθετη·θητι
3rdαθετηθητωαθετη·θητω
Pl1st
2ndαθετηθητεαθετη·θητε
3rdαθετηθητωσαν, αθετηθεντωναθετη·θητωσαν, αθετη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αθετηθηναι​αθετη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αθετηθησεσθαι​αθετη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθετηθεισααθετηθειςαθετηθεναθετη·θεισ·ααθετη·θει[ντ]·ςαθετη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαθετηθεισαναθετηθεντααθετη·θεισ·αναθετη·θε[ι]ντ·α
Datαθετηθεισῃαθετηθεντιαθετη·θεισ·ῃαθετη·θε[ι]ντ·ι
Genαθετηθεισηςαθετηθεντοςαθετη·θεισ·ηςαθετη·θε[ι]ντ·ος
PlVocαθετηθεισαιαθετηθεντεςαθετηθεντααθετη·θεισ·αιαθετη·θε[ι]ντ·εςαθετη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαθετηθεισαςαθετηθενταςαθετη·θεισ·αςαθετη·θε[ι]ντ·ας
Datαθετηθεισαιςαθετηθεισι, αθετηθεισιναθετη·θεισ·αιςαθετη·θει[ντ]·σι(ν)
Genαθετηθεισωναθετηθεντωναθετη·θεισ·ωναθετη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθετηθησομενηαθετηθησομενεαθετη·θησομεν·ηαθετη·θησομεν·ε
Nomαθετηθησομενοςαθετη·θησομεν·ος
Accαθετηθησομενηναθετηθησομενοναθετη·θησομεν·ηναθετη·θησομεν·ον
Datαθετηθησομενῃαθετηθησομενῳαθετη·θησομεν·ῃαθετη·θησομεν·ῳ
Genαθετηθησομενηςαθετηθησομενουαθετη·θησομεν·ηςαθετη·θησομεν·ου
PlVocαθετηθησομεναιαθετηθησομενοιαθετηθησομενααθετη·θησομεν·αιαθετη·θησομεν·οιαθετη·θησομεν·α
Nom
Accαθετηθησομεναςαθετηθησομενουςαθετη·θησομεν·αςαθετη·θησομεν·ους
Datαθετηθησομεναιςαθετηθησομενοιςαθετη·θησομεν·αιςαθετη·θησομεν·οις
Genαθετηθησομενωναθετηθησομενωναθετη·θησομεν·ωναθετη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 26-Feb-2021 13:05:54 EST