θελω • QELW • thelō

Search: ηθελησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηθελησενθέλωε·θελη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθελω[GNT][LXX]θελ·ωθελομαιθελ·ομαι
2ndθελεις[GNT][LXX]θελ·ειςθελῃ[GNT][LXX], θελει[GNT][LXX], θελεσαιθελ·ῃ, θελ·ει classical, θελ·εσαι alt
3rdθελει[GNT][LXX]θελ·ειθελεταιθελ·εται
Pl1stθελομεν[GNT]θελ·ομενθελομεθαθελ·ομεθα
2ndθελετε[GNT][LXX]θελ·ετεθελεσθεθελ·εσθε
3rdθελουσιν[GNT][LXX], θελουσιθελ·ουσι(ν), θελ·ουσι(ν)θελονταιθελ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθελω[GNT][LXX]θελ·ωθελωμαιθελ·ωμαι
2ndθελῃς[GNT][LXX]θελ·ῃςθελῃ[GNT][LXX]θελ·ῃ
3rdθελῃ[GNT][LXX]θελ·ῃθεληταιθελ·ηται
Pl1stθελωμενθελ·ωμενθελωμεθαθελ·ωμεθα
2ndθελητε[GNT][LXX]θελ·ητεθελησθεθελ·ησθε
3rdθελωσιν[GNT], θελωσιθελ·ωσι(ν), θελ·ωσι(ν)θελωνταιθελ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθελοιμιθελ·οιμιθελοιμηνθελ·οιμην
2ndθελοιςθελ·οιςθελοιοθελ·οιο
3rdθελοι[GNT]θελ·οιθελοιτοθελ·οιτο
Pl1stθελοιμενθελ·οιμενθελοιμεθαθελ·οιμεθα
2ndθελοιτεθελ·οιτεθελοισθεθελ·οισθε
3rdθελοιεν[LXX], θελοισανθελ·οιεν, θελ·οισαν altθελοιντοθελ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθελε[LXX]θελ·εθελουθελ·ου
3rdθελετωθελ·ετωθελεσθωθελ·εσθω
Pl1st
2ndθελετε[GNT][LXX]θελ·ετεθελεσθεθελ·εσθε
3rdθελετωσαν, θελοντων[GNT][LXX]θελ·ετωσαν, θελ·οντων classicalθελεσθωσαν, θελεσθωνθελ·εσθωσαν, θελ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θελειν[GNT][LXX]​θελ·εινθελεσθαι​θελ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθελουσαθελονθελ·ουσ·αθελ·ο[υ]ν[τ]
Nomθελων[GNT][LXX]θελ·ο[υ]ν[τ]·^
Accθελουσανθελοντα[GNT][LXX]θελ·ουσ·ανθελ·ο[υ]ντ·α
Datθελουσῃ[LXX]θελοντι[GNT]θελ·ουσ·ῃθελ·ο[υ]ντ·ι
Genθελουσηςθελοντος[GNT][LXX]θελ·ουσ·ηςθελ·ο[υ]ντ·ος
PlVocθελουσαιθελοντες[GNT][LXX]θελοντα[GNT][LXX]θελ·ουσ·αιθελ·ο[υ]ντ·εςθελ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθελουσαςθελοντας[GNT][LXX]θελ·ουσ·αςθελ·ο[υ]ντ·ας
Datθελουσαιςθελουσι, θελουσιν[GNT][LXX]θελ·ουσ·αιςθελ·ου[ντ]·σι(ν), θελ·ου[ντ]·σι(ν)
Genθελουσωνθελοντων[GNT][LXX]θελ·ουσ·ωνθελ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθελομενηθελομενεθελ·ομεν·ηθελ·ομεν·ε
Nomθελομενοςθελ·ομεν·ος
Accθελομενηνθελομενονθελ·ομεν·ηνθελ·ομεν·ον
Datθελομενῃθελομενῳθελ·ομεν·ῃθελ·ομεν·ῳ
Genθελομενηςθελομενουθελ·ομεν·ηςθελ·ομεν·ου
PlVocθελομεναιθελομενοιθελομεναθελ·ομεν·αιθελ·ομεν·οιθελ·ομεν·α
Nom
Accθελομεναςθελομενουςθελ·ομεν·αςθελ·ομεν·ους
Datθελομεναιςθελομενοιςθελ·ομεν·αιςθελ·ομεν·οις
Genθελομενωνθελομενωνθελ·ομεν·ωνθελ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηθελον[GNT][LXX]ε·θελ·ονηθελομηνε·θελ·ομην
2ndηθελες[GNT]ε·θελ·εςηθελουε·θελ·ου
3rdηθελεν[GNT][LXX], ηθελε[LXX]ε·θελ·ε(ν)ηθελετοε·θελ·ετο
Pl1stηθελομενε·θελ·ομενηθελομεθαε·θελ·ομεθα
2ndηθελετεε·θελ·ετεηθελεσθεε·θελ·εσθε
3rdηθελον[GNT][LXX], ηθελοσανε·θελ·ον, ε·θελ·οσαν altηθελοντοε·θελ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθελησω[GNT][LXX]θελη·σωθελησομαιθελη·σομαι
2ndθελησεις[LXX]θελη·σειςθελησῃ[GNT][LXX], θελησει[LXX], θελησεσαιθελη·σῃ, θελη·σει classical, θελη·σεσαι alt
3rdθελησει[LXX]θελη·σειθελησεταιθελη·σεται
Pl1stθελησομενθελη·σομενθελησομεθαθελη·σομεθα
2ndθελησετεθελη·σετεθελησεσθεθελη·σεσθε
3rdθελησουσιν[LXX], θελησουσιθελη·σουσι(ν), θελη·σουσι(ν)θελησονταιθελη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθελησοιμιθελη·σοιμιθελησοιμηνθελη·σοιμην
2ndθελησοιςθελη·σοιςθελησοιοθελη·σοιο
3rdθελησοιθελη·σοιθελησοιτοθελη·σοιτο
Pl1stθελησοιμενθελη·σοιμενθελησοιμεθαθελη·σοιμεθα
2ndθελησοιτεθελη·σοιτεθελησοισθεθελη·σοισθε
3rdθελησοιενθελη·σοιενθελησοιντοθελη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θελησειν​θελη·σειν​θελησεσθαι​θελη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθελησουσαθελησονθελη·σουσ·αθελη·σο[υ]ν[τ]
Nomθελησωνθελη·σο[υ]ν[τ]·^
Accθελησουσανθελησονταθελη·σουσ·ανθελη·σο[υ]ντ·α
Datθελησουσῃθελησοντιθελη·σουσ·ῃθελη·σο[υ]ντ·ι
Genθελησουσηςθελησοντοςθελη·σουσ·ηςθελη·σο[υ]ντ·ος
PlVocθελησουσαιθελησοντεςθελησονταθελη·σουσ·αιθελη·σο[υ]ντ·εςθελη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accθελησουσαςθελησονταςθελη·σουσ·αςθελη·σο[υ]ντ·ας
Datθελησουσαιςθελησουσι, θελησουσιν[LXX]θελη·σουσ·αιςθελη·σου[ντ]·σι(ν), θελη·σου[ντ]·σι(ν)
Genθελησουσωνθελησοντωνθελη·σουσ·ωνθελη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθελησομενηθελησομενεθελη·σομεν·ηθελη·σομεν·ε
Nomθελησομενοςθελη·σομεν·ος
Accθελησομενηνθελησομενονθελη·σομεν·ηνθελη·σομεν·ον
Datθελησομενῃθελησομενῳθελη·σομεν·ῃθελη·σομεν·ῳ
Genθελησομενηςθελησομενουθελη·σομεν·ηςθελη·σομεν·ου
PlVocθελησομεναιθελησομενοιθελησομεναθελη·σομεν·αιθελη·σομεν·οιθελη·σομεν·α
Nom
Accθελησομεναςθελησομενουςθελη·σομεν·αςθελη·σομεν·ους
Datθελησομεναιςθελησομενοιςθελη·σομεν·αιςθελη·σομεν·οις
Genθελησομενωνθελησομενωνθελη·σομεν·ωνθελη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηθελησα[GNT][LXX]ε·θελη·σαηθελησαμηνε·θελη·σαμην
2ndηθελησας[GNT][LXX]ε·θελη·σαςηθελησωε·θελη·σω
3rdηθελησεν[GNT][LXX], ηθελησεε·θελη·σε(ν), ε·θελη·σε(ν)ηθελησατοε·θελη·σατο
Pl1stηθελησαμεν[GNT]ε·θελη·σαμενηθελησαμεθαε·θελη·σαμεθα
2ndηθελησατε[GNT][LXX]ε·θελη·σατεηθελησασθεε·θελη·σασθε
3rdηθελησαν[GNT][LXX]ε·θελη·σανηθελησαντοε·θελη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθελησω[GNT][LXX]θελη·σωθελησωμαιθελη·σωμαι
2ndθελησῃς[LXX]θελη·σῃςθελησῃ[GNT][LXX]θελη·σῃ
3rdθελησῃ[GNT][LXX]θελη·σῃθελησηταιθελη·σηται
Pl1stθελησωμενθελη·σωμενθελησωμεθαθελη·σωμεθα
2ndθελησητεθελη·σητεθελησησθεθελη·σησθε
3rdθελησωσιν[GNT][LXX], θελησωσιθελη·σωσι(ν), θελη·σωσι(ν)θελησωνταιθελη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθελησαιμιθελη·σαιμιθελησαιμηνθελη·σαιμην
2ndθελησαις, θελησειαςθελη·σαις, θελη·σειας classicalθελησαιοθελη·σαιο
3rdθελησαι, θελησειεθελη·σαι, θελη·σειε classicalθελησαιτοθελη·σαιτο
Pl1stθελησαιμενθελη·σαιμενθελησαιμεθαθελη·σαιμεθα
2ndθελησαιτεθελη·σαιτεθελησαισθεθελη·σαισθε
3rdθελησαιεν, θελησαισαν, θελησειαν, θελησειενθελη·σαιεν, θελη·σαισαν alt, θελη·σειαν classical, θελη·σειεν classicalθελησαιντοθελη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθελησονθελη·σονθελησαιθελη·σαι
3rdθελησατωθελη·σατωθελησασθωθελη·σασθω
Pl1st
2ndθελησατεθελη·σατεθελησασθεθελη·σασθε
3rdθελησατωσαν, θελησαντωνθελη·σατωσαν, θελη·σαντων classicalθελησασθωσαν, θελησασθωνθελη·σασθωσαν, θελη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θελησαι​θελη·σαι​θελησασθαι​θελη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθελησασαθελησαςθελησανθελη·σασ·αθελη·σα[ντ]·ςθελη·σαν[τ]
Nom
Accθελησασανθελησανταθελη·σασ·ανθελη·σαντ·α
Datθελησασῃθελησαντιθελη·σασ·ῃθελη·σαντ·ι
Genθελησασηςθελησαντοςθελη·σασ·ηςθελη·σαντ·ος
PlVocθελησασαιθελησαντεςθελησανταθελη·σασ·αιθελη·σαντ·εςθελη·σαντ·α
Nom
Accθελησασαςθελησαντας[GNT]θελη·σασ·αςθελη·σαντ·ας
Datθελησασαιςθελησασι, θελησασινθελη·σασ·αιςθελη·σα[ντ]·σι(ν)
Genθελησασωνθελησαντωνθελη·σασ·ωνθελη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθελησαμενηθελησαμενεθελη·σαμεν·ηθελη·σαμεν·ε
Nomθελησαμενοςθελη·σαμεν·ος
Accθελησαμενηνθελησαμενονθελη·σαμεν·ηνθελη·σαμεν·ον
Datθελησαμενῃθελησαμενῳθελη·σαμεν·ῃθελη·σαμεν·ῳ
Genθελησαμενηςθελησαμενουθελη·σαμεν·ηςθελη·σαμεν·ου
PlVocθελησαμεναιθελησαμενοιθελησαμεναθελη·σαμεν·αιθελη·σαμεν·οιθελη·σαμεν·α
Nom
Accθελησαμεναςθελησαμενουςθελη·σαμεν·αςθελη·σαμεν·ους
Datθελησαμεναιςθελησαμενοιςθελη·σαμεν·αιςθελη·σαμεν·οις
Genθελησαμενωνθελησαμενωνθελη·σαμεν·ωνθελη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεληκατεθελη·κα
2ndτεθεληκας[LXX], τεθεληκεςτεθελη·κας, τεθελη·κες alt
3rdτεθεληκεν, τεθεληκετεθελη·κε(ν)
Pl1stτεθεληκαμεντεθελη·καμεν
2ndτεθεληκατετεθελη·κατε
3rdτεθεληκασιν, τεθεληκασι, τεθεληκαντεθελη·κασι(ν), τεθελη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεληκωτεθελη·κω
2ndτεθεληκῃςτεθελη·κῃς
3rdτεθεληκῃτεθελη·κῃ
Pl1stτεθεληκωμεντεθελη·κωμεν
2ndτεθεληκητετεθελη·κητε
3rdτεθεληκωσιν, τεθεληκωσιτεθελη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθεληκοιμι, τεθεληκοιηντεθελη·κοιμι, τεθελη·κοιην classical
2ndτεθεληκοις, τεθεληκοιηςτεθελη·κοις, τεθελη·κοιης classical
3rdτεθεληκοι, τεθεληκοιητεθελη·κοι, τεθελη·κοιη classical
Pl1stτεθεληκοιμεντεθελη·κοιμεν
2ndτεθεληκοιτετεθελη·κοιτε
3rdτεθεληκοιεντεθελη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεθεληκετεθελη·κε
3rdτεθεληκετωτεθελη·κετω
Pl1st
2ndτεθεληκετετεθελη·κετε
3rdτεθεληκετωσαντεθελη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθεληκεναι​τεθελη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθεληκυιατεθεληκοςτεθελη·κυι·ατεθελη·κο[τ]·ς
Nomτεθεληκωςτεθελη·κο[τ]·^ς
Accτεθεληκυιαντεθεληκοτατεθελη·κυι·αντεθελη·κοτ·α
Datτεθεληκυιᾳτεθεληκοτιτεθελη·κυι·ᾳτεθελη·κοτ·ι
Genτεθεληκυιαςτεθεληκοτοςτεθελη·κυι·αςτεθελη·κοτ·ος
PlVocτεθεληκυιαιτεθεληκοτεςτεθεληκοτατεθελη·κυι·αιτεθελη·κοτ·εςτεθελη·κοτ·α
Nom
Accτεθεληκυιαςτεθεληκοταςτεθελη·κυι·αςτεθελη·κοτ·ας
Datτεθεληκυιαιςτεθεληκοσι, τεθεληκοσιντεθελη·κυι·αιςτεθελη·κο[τ]·σι(ν)
Genτεθεληκυιωντεθεληκοτωντεθελη·κυι·ωντεθελη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεθεληκειν, ετεθεληκηε·τεθελη·κειν, ε·τεθελη·κη classical
2ndετεθεληκεις, ετεθεληκηςε·τεθελη·κεις, ε·τεθελη·κης classical
3rdετεθεληκειε·τεθελη·κει
Pl1stετεθεληκειμεν, ετεθεληκεμενε·τεθελη·κειμεν, ε·τεθελη·κεμεν classical
2ndετεθεληκειτε, ετεθεληκετεε·τεθελη·κειτε, ε·τεθελη·κετε classical
3rdετεθεληκεισαν, ετεθεληκεσανε·τεθελη·κεισαν, ε·τεθελη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 16-Jun-2021 23:17:33 EDT