αθροιζω • AQROIZW • athroizō

Search: ηθροισμενους

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηθροισμενουςἀθροίζωηθροισ·μεν·ουςperf mp ptcp mas acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηθροισμενουςἀθροίζωηθροισ·μεν·ουςperf mp ptcp mas acc pl

ἀθροίζω (αθροιζ-, αθροι·σ-, αθροι·σ-, -, ηθροισ-, αθροισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθροιζωαθροιζ·ωαθροιζομαιαθροιζ·ομαι
2ndαθροιζειςαθροιζ·ειςαθροιζῃ, αθροιζει, αθροιζεσαιαθροιζ·ῃ, αθροιζ·ει classical, αθροιζ·εσαι alt
3rdαθροιζειαθροιζ·ειαθροιζεταιαθροιζ·εται
Pl1stαθροιζομεναθροιζ·ομεναθροιζομεθααθροιζ·ομεθα
2ndαθροιζετεαθροιζ·ετεαθροιζεσθεαθροιζ·εσθε
3rdαθροιζουσιν, αθροιζουσιαθροιζ·ουσι(ν)αθροιζονταιαθροιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθροιζωαθροιζ·ωαθροιζωμαιαθροιζ·ωμαι
2ndαθροιζῃςαθροιζ·ῃςαθροιζῃαθροιζ·ῃ
3rdαθροιζῃαθροιζ·ῃαθροιζηταιαθροιζ·ηται
Pl1stαθροιζωμεναθροιζ·ωμεναθροιζωμεθααθροιζ·ωμεθα
2ndαθροιζητεαθροιζ·ητεαθροιζησθεαθροιζ·ησθε
3rdαθροιζωσιν, αθροιζωσιαθροιζ·ωσι(ν)αθροιζωνταιαθροιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθροιζοιμιαθροιζ·οιμιαθροιζοιμηναθροιζ·οιμην
2ndαθροιζοιςαθροιζ·οιςαθροιζοιοαθροιζ·οιο
3rdαθροιζοιαθροιζ·οιαθροιζοιτοαθροιζ·οιτο
Pl1stαθροιζοιμεναθροιζ·οιμεναθροιζοιμεθααθροιζ·οιμεθα
2ndαθροιζοιτεαθροιζ·οιτεαθροιζοισθεαθροιζ·οισθε
3rdαθροιζοιεν, αθροιζοισαναθροιζ·οιεν, αθροιζ·οισαν altαθροιζοιντοαθροιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαθροιζεαθροιζ·εαθροιζουαθροιζ·ου
3rdαθροιζετωαθροιζ·ετωαθροιζεσθωαθροιζ·εσθω
Pl1st
2ndαθροιζετεαθροιζ·ετεαθροιζεσθεαθροιζ·εσθε
3rdαθροιζετωσαν, αθροιζοντωναθροιζ·ετωσαν, αθροιζ·οντων classicalαθροιζεσθωσαν, αθροιζεσθωναθροιζ·εσθωσαν, αθροιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αθροιζειν​αθροιζ·ειν​αθροιζεσθαι​αθροιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθροιζουσααθροιζοναθροιζ·ουσ·ααθροιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomαθροιζωναθροιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαθροιζουσαναθροιζοντααθροιζ·ουσ·αναθροιζ·ο[υ]ντ·α
Datαθροιζουσῃαθροιζοντιαθροιζ·ουσ·ῃαθροιζ·ο[υ]ντ·ι
Genαθροιζουσηςαθροιζοντοςαθροιζ·ουσ·ηςαθροιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαθροιζουσαιαθροιζοντεςαθροιζοντααθροιζ·ουσ·αιαθροιζ·ο[υ]ντ·εςαθροιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαθροιζουσαςαθροιζονταςαθροιζ·ουσ·αςαθροιζ·ο[υ]ντ·ας
Datαθροιζουσαιςαθροιζουσι, αθροιζουσιναθροιζ·ουσ·αιςαθροιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαθροιζουσωναθροιζοντωναθροιζ·ουσ·ωναθροιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθροιζομενηαθροιζομενεαθροιζ·ομεν·ηαθροιζ·ομεν·ε
Nomαθροιζομενοςαθροιζ·ομεν·ος
Accαθροιζομενηναθροιζομενοναθροιζ·ομεν·ηναθροιζ·ομεν·ον
Datαθροιζομενῃαθροιζομενῳαθροιζ·ομεν·ῃαθροιζ·ομεν·ῳ
Genαθροιζομενηςαθροιζομενουαθροιζ·ομεν·ηςαθροιζ·ομεν·ου
PlVocαθροιζομεναιαθροιζομενοιαθροιζομενααθροιζ·ομεν·αιαθροιζ·ομεν·οιαθροιζ·ομεν·α
Nom
Accαθροιζομεναςαθροιζομενουςαθροιζ·ομεν·αςαθροιζ·ομεν·ους
Datαθροιζομεναιςαθροιζομενοιςαθροιζ·ομεν·αιςαθροιζ·ομεν·οις
Genαθροιζομενωναθροιζομενωναθροιζ·ομεν·ωναθροιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηθροιζονε·αθροιζ·ονηθροιζομηνε·αθροιζ·ομην
2ndηθροιζεςε·αθροιζ·εςηθροιζουε·αθροιζ·ου
3rdηθροιζεν, ηθροιζεε·αθροιζ·ε(ν)ηθροιζετοε·αθροιζ·ετο
Pl1stηθροιζομενε·αθροιζ·ομενηθροιζομεθαε·αθροιζ·ομεθα
2ndηθροιζετεε·αθροιζ·ετεηθροιζεσθεε·αθροιζ·εσθε
3rdηθροιζον, ηθροιζοσανε·αθροιζ·ον, ε·αθροιζ·οσαν altηθροιζοντο[LXX]ε·αθροιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθροισω[LXX]αθροι·σωαθροισομαιαθροι·σομαι
2ndαθροισειςαθροι·σειςαθροισῃ, αθροισει, αθροισεσαιαθροι·σῃ, αθροι·σει classical, αθροι·σεσαι alt
3rdαθροισειαθροι·σειαθροισεταιαθροι·σεται
Pl1stαθροισομεναθροι·σομεναθροισομεθααθροι·σομεθα
2ndαθροισετεαθροι·σετεαθροισεσθεαθροι·σεσθε
3rdαθροισουσιν, αθροισουσιαθροι·σουσι(ν)αθροισονταιαθροι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθροισοιμιαθροι·σοιμιαθροισοιμηναθροι·σοιμην
2ndαθροισοιςαθροι·σοιςαθροισοιοαθροι·σοιο
3rdαθροισοιαθροι·σοιαθροισοιτοαθροι·σοιτο
Pl1stαθροισοιμεναθροι·σοιμεναθροισοιμεθααθροι·σοιμεθα
2ndαθροισοιτεαθροι·σοιτεαθροισοισθεαθροι·σοισθε
3rdαθροισοιεναθροι·σοιεναθροισοιντοαθροι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αθροισειν​αθροι·σειν​αθροισεσθαι​αθροι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθροισουσααθροισον[LXX]αθροι·σουσ·ααθροι·σο[υ]ν[τ]
Nomαθροισωναθροι·σο[υ]ν[τ]·^
Accαθροισουσαναθροισοντααθροι·σουσ·αναθροι·σο[υ]ντ·α
Datαθροισουσῃαθροισοντιαθροι·σουσ·ῃαθροι·σο[υ]ντ·ι
Genαθροισουσηςαθροισοντοςαθροι·σουσ·ηςαθροι·σο[υ]ντ·ος
PlVocαθροισουσαιαθροισοντεςαθροισοντααθροι·σουσ·αιαθροι·σο[υ]ντ·εςαθροι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαθροισουσαςαθροισονταςαθροι·σουσ·αςαθροι·σο[υ]ντ·ας
Datαθροισουσαιςαθροισουσι, αθροισουσιναθροι·σουσ·αιςαθροι·σου[ντ]·σι(ν)
Genαθροισουσωναθροισοντωναθροι·σουσ·ωναθροι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθροισομενηαθροισομενεαθροι·σομεν·ηαθροι·σομεν·ε
Nomαθροισομενοςαθροι·σομεν·ος
Accαθροισομενηναθροισομενοναθροι·σομεν·ηναθροι·σομεν·ον
Datαθροισομενῃαθροισομενῳαθροι·σομεν·ῃαθροι·σομεν·ῳ
Genαθροισομενηςαθροισομενουαθροι·σομεν·ηςαθροι·σομεν·ου
PlVocαθροισομεναιαθροισομενοιαθροισομενααθροι·σομεν·αιαθροι·σομεν·οιαθροι·σομεν·α
Nom
Accαθροισομεναςαθροισομενουςαθροι·σομεν·αςαθροι·σομεν·ους
Datαθροισομεναιςαθροισομενοιςαθροι·σομεν·αιςαθροι·σομεν·οις
Genαθροισομενωναθροισομενωναθροι·σομεν·ωναθροι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηθροισαε·αθροι·σαηθροισαμηνε·αθροι·σαμην
2ndηθροισαςε·αθροι·σαςηθροισωε·αθροι·σω
3rdηθροισεν[LXX], ηθροισεε·αθροι·σε(ν), ε·αθροι·σε(ν)ηθροισατοε·αθροι·σατο
Pl1stηθροισαμενε·αθροι·σαμενηθροισαμεθαε·αθροι·σαμεθα
2ndηθροισατεε·αθροι·σατεηθροισασθεε·αθροι·σασθε
3rdηθροισανε·αθροι·σανηθροισαντοε·αθροι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθροισω[LXX]αθροι·σωαθροισωμαιαθροι·σωμαι
2ndαθροισῃςαθροι·σῃςαθροισῃαθροι·σῃ
3rdαθροισῃαθροι·σῃαθροισηταιαθροι·σηται
Pl1stαθροισωμεναθροι·σωμεναθροισωμεθααθροι·σωμεθα
2ndαθροισητεαθροι·σητεαθροισησθεαθροι·σησθε
3rdαθροισωσιν, αθροισωσιαθροι·σωσι(ν)αθροισωνταιαθροι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθροισαιμιαθροι·σαιμιαθροισαιμηναθροι·σαιμην
2ndαθροισαις, αθροισειαςαθροι·σαις, αθροι·σειας classicalαθροισαιοαθροι·σαιο
3rdαθροισαι, αθροισειεαθροι·σαι, αθροι·σειε classicalαθροισαιτοαθροι·σαιτο
Pl1stαθροισαιμεναθροι·σαιμεναθροισαιμεθααθροι·σαιμεθα
2ndαθροισαιτεαθροι·σαιτεαθροισαισθεαθροι·σαισθε
3rdαθροισαιεν, αθροισαισαν, αθροισειαν, αθροισειεναθροι·σαιεν, αθροι·σαισαν alt, αθροι·σειαν classical, αθροι·σειεν classicalαθροισαιντοαθροι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαθροισον[LXX]αθροι·σοναθροισαιαθροι·σαι
3rdαθροισατωαθροι·σατωαθροισασθωαθροι·σασθω
Pl1st
2ndαθροισατε[LXX]αθροι·σατεαθροισασθεαθροι·σασθε
3rdαθροισατωσαν, αθροισαντωναθροι·σατωσαν, αθροι·σαντων classicalαθροισασθωσαν, αθροισασθωναθροι·σασθωσαν, αθροι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αθροισαι​αθροι·σαι​αθροισασθαι​αθροι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθροισασααθροισαςαθροισαναθροι·σασ·ααθροι·σα[ντ]·ςαθροι·σαν[τ]
Nom
Accαθροισασαναθροισαντααθροι·σασ·αναθροι·σαντ·α
Datαθροισασῃαθροισαντιαθροι·σασ·ῃαθροι·σαντ·ι
Genαθροισασηςαθροισαντοςαθροι·σασ·ηςαθροι·σαντ·ος
PlVocαθροισασαιαθροισαντεςαθροισαντααθροι·σασ·αιαθροι·σαντ·εςαθροι·σαντ·α
Nom
Accαθροισασαςαθροισανταςαθροι·σασ·αςαθροι·σαντ·ας
Datαθροισασαιςαθροισασι, αθροισασιναθροι·σασ·αιςαθροι·σα[ντ]·σι(ν)
Genαθροισασωναθροισαντωναθροι·σασ·ωναθροι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθροισαμενηαθροισαμενεαθροι·σαμεν·ηαθροι·σαμεν·ε
Nomαθροισαμενοςαθροι·σαμεν·ος
Accαθροισαμενηναθροισαμενοναθροι·σαμεν·ηναθροι·σαμεν·ον
Datαθροισαμενῃαθροισαμενῳαθροι·σαμεν·ῃαθροι·σαμεν·ῳ
Genαθροισαμενηςαθροισαμενουαθροι·σαμεν·ηςαθροι·σαμεν·ου
PlVocαθροισαμεναιαθροισαμενοιαθροισαμενααθροι·σαμεν·αιαθροι·σαμεν·οιαθροι·σαμεν·α
Nom
Accαθροισαμεναςαθροισαμενουςαθροι·σαμεν·αςαθροι·σαμεν·ους
Datαθροισαμεναιςαθροισαμενοιςαθροι·σαμεν·αιςαθροι·σαμεν·οις
Genαθροισαμενωναθροισαμενωναθροι·σαμεν·ωναθροι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηθροισμαιηθροισ·μαι
2ndηθροισαιηθροισ·[σ]αι
3rdηθροισταιηθροισ·ται
Pl1stηθροισμεθαηθροισ·μεθα
2ndηθροισθεηθροισ·[σ]θε
3rdηθροιδαταιηθροισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηθροισομαιηθροισ·[σ]ομαι
2ndηθροισῃ, ηθροισειηθροισ·[σ]ῃ, ηθροισ·[σ]ει classical
3rdηθροισεταιηθροισ·[σ]εται
Pl1stηθροισομεθαηθροισ·[σ]ομεθα
2ndηθροισεσθεηθροισ·[σ]εσθε
3rdηθροισονταιηθροισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηθροισοιμηνηθροισ·[σ]οιμην
2ndηθροισοιοηθροισ·[σ]οιο
3rdηθροισοιτοηθροισ·[σ]οιτο
Pl1stηθροισοιμεθαηθροισ·[σ]οιμεθα
2ndηθροισοισθεηθροισ·[σ]οισθε
3rdηθροισοιντοηθροισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηθροισοηθροισ·[σ]ο
3rdηθροισθωηθροισ·[σ]θω
Pl1st
2ndηθροισθεηθροισ·[σ]θε
3rdηθροισθωσαν, ηθροισθωνηθροισ·[σ]θωσαν, ηθροισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηθροισθαι​ηθροισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηθροισεσθαι​ηθροισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηθροισμενηηθροισμενεηθροισ·μεν·ηηθροισ·μεν·ε
Nomηθροισμενοςηθροισ·μεν·ος
Accηθροισμενηνηθροισμενονηθροισ·μεν·ηνηθροισ·μεν·ον
Datηθροισμενῃηθροισμενῳηθροισ·μεν·ῃηθροισ·μεν·ῳ
Genηθροισμενηςηθροισμενουηθροισ·μεν·ηςηθροισ·μεν·ου
PlVocηθροισμεναιηθροισμενοιηθροισμεναηθροισ·μεν·αιηθροισ·μεν·οιηθροισ·μεν·α
Nom
Accηθροισμεναςηθροισμενους[GNT]ηθροισ·μεν·αςηθροισ·μεν·ους
Datηθροισμεναιςηθροισμενοιςηθροισ·μεν·αιςηθροισ·μεν·οις
Genηθροισμενωνηθροισμενωνηθροισ·μεν·ωνηθροισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηθροισμηνε·ηθροισ·μην
2ndηθροισοε·ηθροισ·[σ]ο
3rdηθροιστοε·ηθροισ·το
Pl1stηθροισμεθαε·ηθροισ·μεθα
2ndηθροισθεε·ηθροισ·[σ]θε
3rdηθροιδατοε·ηθροισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηθροισθηνε·αθροισ·θην
2ndηθροισθηςε·αθροισ·θης
3rdηθροισθη[LXX]ε·αθροισ·θη
Pl1stηθροισθημενε·αθροισ·θημεν
2ndηθροισθητεε·αθροισ·θητε
3rdηθροισθησαν[LXX]ε·αθροισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαθροισθησομαιαθροισ·θησομαι
2ndαθροισθησῃ, αθροισθησειαθροισ·θησῃ, αθροισ·θησει classical
3rdαθροισθησεταιαθροισ·θησεται
Pl1stαθροισθησομεθααθροισ·θησομεθα
2ndαθροισθησεσθεαθροισ·θησεσθε
3rdαθροισθησονταιαθροισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαθροισθωαθροισ·θω
2ndαθροισθῃςαθροισ·θῃς
3rdαθροισθῃαθροισ·θῃ
Pl1stαθροισθωμεναθροισ·θωμεν
2ndαθροισθητε[LXX]αθροισ·θητε
3rdαθροισθωσιν, αθροισθωσιαθροισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαθροισθειηναθροισ·θειην
2ndαθροισθειηςαθροισ·θειης
3rdαθροισθειηαθροισ·θειη
Pl1stαθροισθειημεν, αθροισθειμεναθροισ·θειημεν, αθροισ·θειμεν classical
2ndαθροισθειητε, αθροισθειτεαθροισ·θειητε, αθροισ·θειτε classical
3rdαθροισθειησαν, αθροισθειεναθροισ·θειησαν, αθροισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαθροισθησοιμηναθροισ·θησοιμην
2ndαθροισθησοιοαθροισ·θησοιο
3rdαθροισθησοιτοαθροισ·θησοιτο
Pl1stαθροισθησοιμεθααθροισ·θησοιμεθα
2ndαθροισθησοισθεαθροισ·θησοισθε
3rdαθροισθησοιντοαθροισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαθροισθητιαθροισ·θητι
3rdαθροισθητωαθροισ·θητω
Pl1st
2ndαθροισθητε[LXX]αθροισ·θητε
3rdαθροισθητωσαν, αθροισθεντωναθροισ·θητωσαν, αθροισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αθροισθηναι​αθροισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αθροισθησεσθαι​αθροισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθροισθεισααθροισθειςαθροισθεναθροισ·θεισ·ααθροισ·θει[ντ]·ςαθροισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαθροισθεισαναθροισθεντααθροισ·θεισ·αναθροισ·θε[ι]ντ·α
Datαθροισθεισῃαθροισθεντιαθροισ·θεισ·ῃαθροισ·θε[ι]ντ·ι
Genαθροισθεισηςαθροισθεντοςαθροισ·θεισ·ηςαθροισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαθροισθεισαιαθροισθεντεςαθροισθεντααθροισ·θεισ·αιαθροισ·θε[ι]ντ·εςαθροισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαθροισθεισαςαθροισθενταςαθροισ·θεισ·αςαθροισ·θε[ι]ντ·ας
Datαθροισθεισαιςαθροισθεισι, αθροισθεισιναθροισ·θεισ·αιςαθροισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαθροισθεισωναθροισθεντωναθροισ·θεισ·ωναθροισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθροισθησομενηαθροισθησομενεαθροισ·θησομεν·ηαθροισ·θησομεν·ε
Nomαθροισθησομενοςαθροισ·θησομεν·ος
Accαθροισθησομενηναθροισθησομενοναθροισ·θησομεν·ηναθροισ·θησομεν·ον
Datαθροισθησομενῃαθροισθησομενῳαθροισ·θησομεν·ῃαθροισ·θησομεν·ῳ
Genαθροισθησομενηςαθροισθησομενουαθροισ·θησομεν·ηςαθροισ·θησομεν·ου
PlVocαθροισθησομεναιαθροισθησομενοιαθροισθησομενααθροισ·θησομεν·αιαθροισ·θησομεν·οιαθροισ·θησομεν·α
Nom
Accαθροισθησομεναςαθροισθησομενουςαθροισ·θησομεν·αςαθροισ·θησομεν·ους
Datαθροισθησομεναιςαθροισθησομενοιςαθροισ·θησομεν·αιςαθροισ·θησομεν·οις
Genαθροισθησομενωναθροισθησομενωναθροισ·θησομεν·ωναθροισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 06-Dec-2019 22:36:50 EST