δυναμαι • DUNAMAI • dunamai

Search: ηδυνατο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηδυνατοδύναμαιε·δυν(α)·τοimpf mp ind 3rd sg

δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδυνῃ[GNT][LXX]irreg. δυν(η)·ῃ (for ath. δυν(α)·σαι > δυνασαι)
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυναμαι[GNT][LXX]δυν(α)·μαι
2ndδυνασαι[GNT][LXX]δυν(α)·σαι
3rdδυναται[GNT][LXX]δυν(α)·ται
Pl1stδυναμεθα[GNT][LXX]δυν(α)·μεθα
2ndδυνασθε[GNT][LXX]δυν(α)·σθε
3rdδυνανται[GNT][LXX]δυν(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυνωμαι[LXX]δυν(η)·ωμαι
2ndδυνῃ[GNT][LXX]δυν(η)·ῃ
3rdδυνηται[GNT][LXX]δυν(η)·ηται
Pl1stδυνωμεθα[LXX]δυν(η)·ωμεθα
2ndδυνησθε[LXX]δυν(η)·ησθε
3rdδυνωνται[GNT][LXX]δυν(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rdδυναιτ’[LXX]δυν(α)·ιτο
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυναιμην[GNT][LXX]δυν(α)·ιμην
2ndδυναιοδυν(α)·ιο
3rdδυναιτοδυν(α)·ιτο
Pl1stδυναιμεθαδυν(α)·ιμεθα
2ndδυναισθεδυν(α)·ισθε
3rdδυναιντο[GNT][LXX]δυν(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδυνασοδυν(α)·σο
3rdδυνασθωδυν(α)·σθω
Pl1st
2ndδυνασθε[GNT][LXX]δυν(α)·σθε
3rdδυνασθωσαν, δυνασθωνδυν(α)·σθωσαν, δυν(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δυνασθαι[GNT][LXX]​δυν(α)·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυναμενη[GNT]δυναμενεδυν(α)·μεν·ηδυν(α)·μεν·ε
Nomδυναμενος[GNT][LXX]δυν(α)·μεν·ος
Accδυναμενηνδυναμενον[GNT][LXX]δυν(α)·μεν·ηνδυν(α)·μεν·ον
Datδυναμενῃδυναμενῳ[GNT][LXX]δυν(α)·μεν·ῃδυν(α)·μεν·ῳ
Genδυναμενηςδυναμενου[GNT][LXX]δυν(α)·μεν·ηςδυν(α)·μεν·ου
PlVocδυναμεναι[GNT]δυναμενοι[GNT][LXX]δυναμενα[GNT][LXX]δυν(α)·μεν·αιδυν(α)·μεν·οιδυν(α)·μεν·α
Nom
Accδυναμεναςδυναμενους[GNT][LXX]δυν(α)·μεν·αςδυν(α)·μεν·ους
Datδυναμεναιςδυναμενοις[LXX]δυν(α)·μεν·αιςδυν(α)·μεν·οις
Genδυναμενων[GNT]δυναμενων[GNT]δυν(α)·μεν·ωνδυν(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηδυναμην, εδυναμηνε·δυν(α)·μην
2ndηδυνασο, εδυνασοε·δυν(α)·σο
3rdηδυνατο[GNT][LXX], εδυνατο[GNT][LXX]ε·δυν(α)·το
Pl1stηδυναμεθα, εδυναμεθαε·δυν(α)·μεθα
2ndηδυνασθε, εδυνασθε[GNT]ε·δυν(α)·σθε, ε·δυν(α)·σθε
3rdηδυναντο[GNT][LXX], εδυναντο[GNT][LXX]ε·δυν(α)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυνησωδυνη·σωδυνησομαι[LXX]δυνη·σομαι
2ndδυνησειςδυνη·σειςδυνησῃ[GNT][LXX], δυνησει[LXX], δυνησεσαιδυνη·σῃ, δυνη·σει classical, δυνη·σεσαι alt
3rdδυνησει[LXX]δυνη·σειδυνησεται[GNT][LXX]δυνη·σεται
Pl1stδυνησομενδυνη·σομενδυνησομεθα[GNT][LXX]δυνη·σομεθα
2ndδυνησετεδυνη·σετεδυνησεσθε[GNT][LXX]δυνη·σεσθε
3rdδυνησουσιν, δυνησουσιδυνη·σουσι(ν)δυνησονται[GNT][LXX]δυνη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδυνησοιμιδυνη·σοιμιδυνησοιμηνδυνη·σοιμην
2ndδυνησοιςδυνη·σοιςδυνησοιοδυνη·σοιο
3rdδυνησοιδυνη·σοιδυνησοιτοδυνη·σοιτο
Pl1stδυνησοιμενδυνη·σοιμενδυνησοιμεθαδυνη·σοιμεθα
2ndδυνησοιτεδυνη·σοιτεδυνησοισθεδυνη·σοισθε
3rdδυνησοιενδυνη·σοιενδυνησοιντοδυνη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δυνησειν​δυνη·σειν​δυνησεσθαι​δυνη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυνησουσαδυνησονδυνη·σουσ·αδυνη·σο[υ]ν[τ]
Nomδυνησωνδυνη·σο[υ]ν[τ]·^
Accδυνησουσανδυνησονταδυνη·σουσ·ανδυνη·σο[υ]ντ·α
Datδυνησουσῃδυνησοντιδυνη·σουσ·ῃδυνη·σο[υ]ντ·ι
Genδυνησουσηςδυνησοντοςδυνη·σουσ·ηςδυνη·σο[υ]ντ·ος
PlVocδυνησουσαιδυνησοντεςδυνησονταδυνη·σουσ·αιδυνη·σο[υ]ντ·εςδυνη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδυνησουσαςδυνησονταςδυνη·σουσ·αςδυνη·σο[υ]ντ·ας
Datδυνησουσαιςδυνησουσι, δυνησουσινδυνη·σουσ·αιςδυνη·σου[ντ]·σι(ν)
Genδυνησουσωνδυνησοντωνδυνη·σουσ·ωνδυνη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυνησομενηδυνησομενεδυνη·σομεν·ηδυνη·σομεν·ε
Nomδυνησομενοςδυνη·σομεν·ος
Accδυνησομενηνδυνησομενονδυνη·σομεν·ηνδυνη·σομεν·ον
Datδυνησομενῃδυνησομενῳδυνη·σομεν·ῃδυνη·σομεν·ῳ
Genδυνησομενηςδυνησομενουδυνη·σομεν·ηςδυνη·σομεν·ου
PlVocδυνησομεναιδυνησομενοιδυνησομεναδυνη·σομεν·αιδυνη·σομεν·οιδυνη·σομεν·α
Nom
Accδυνησομεναςδυνησομενουςδυνη·σομεν·αςδυνη·σομεν·ους
Datδυνησομεναιςδυνησομενοιςδυνη·σομεν·αιςδυνη·σομεν·οις
Genδυνησομενωνδυνησομενωνδυνη·σομεν·ωνδυνη·σομεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηδυνηθην[GNT][LXX], ηδυνασθην[LXX], εδυνηθην, εδυνασθηνε·δυνη·θην, ε·δυνασ·θην, ε·δυνη·θην, ε·δυνασ·θην
2ndηδυνηθης[LXX], ηδυνασθης[LXX], εδυνηθης, εδυνασθης[LXX]ε·δυνη·θης, ε·δυνη·θης, ε·δυνασ·θης
3rdηδυνηθη[GNT][LXX], ηδυνασθη[LXX], εδυνηθη, εδυνασθη[LXX]ε·δυνη·θη, ε·δυνη·θη, ε·δυνασ·θη
Pl1stηδυνηθημεν[GNT][LXX], ηδυνασθημεν, εδυνηθημεν, εδυνασθημενε·δυνη·θημεν, ε·δυνη·θημεν, ε·δυνασ·θημεν
2ndηδυνηθητε[GNT], ηδυνασθητε, εδυνηθητε, εδυνασθητεε·δυνη·θητε, ε·δυνη·θητε, ε·δυνασ·θητε
3rdηδυνηθησαν[GNT][LXX], ηδυνασθησαν[LXX], εδυνηθησαν[LXX], εδυνασθησαν[LXX]ε·δυνη·θησαν, ε·δυνασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδυνηθησομαι, δυνασθησομαιδυνη·θησομαι, δυνασ·θησομαι
2ndδυνηθησῃ, δυνασθησῃ, δυνηθησει, δυνασθησειδυνη·θησῃ, δυνασ·θησῃ, δυνη·θησει classical, δυνασ·θησει classical
3rdδυνηθησεται, δυνασθησεταιδυνη·θησεται, δυνασ·θησεται
Pl1stδυνηθησομεθα, δυνασθησομεθαδυνη·θησομεθα, δυνασ·θησομεθα
2ndδυνηθησεσθε, δυνασθησεσθεδυνη·θησεσθε, δυνασ·θησεσθε
3rdδυνηθησονται, δυνασθησονταιδυνη·θησονται, δυνασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδυνηθω[LXX], δυνασθωδυνη·θω, δυνασ·θω
2ndδυνηθῃς[LXX], δυνασθῃςδυνη·θῃς, δυνασ·θῃς
3rdδυνηθῃ[LXX], δυνασθῃδυνη·θῃ, δυνασ·θῃ
Pl1stδυνηθωμεν, δυνασθωμενδυνη·θωμεν, δυνασ·θωμεν
2ndδυνηθητε[GNT], δυνασθητε[LXX]δυνη·θητε, δυνασ·θητε
3rdδυνηθωσιν[LXX], δυνασθωσιν, δυνηθωσι, δυνασθωσιδυνη·θωσι(ν), δυνη·θωσι(ν), δυνασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδυνηθειην, δυνασθειηνδυνη·θειην, δυνασ·θειην
2ndδυνηθειης, δυνασθειηςδυνη·θειης, δυνασ·θειης
3rdδυνηθειη, δυνασθειηδυνη·θειη, δυνασ·θειη
Pl1stδυνηθειημεν, δυνασθειημεν, δυνηθειμεν, δυνασθειμενδυνη·θειημεν, δυνασ·θειημεν, δυνη·θειμεν classical, δυνασ·θειμεν classical
2ndδυνηθειητε, δυνασθειητε, δυνηθειτε, δυνασθειτεδυνη·θειητε, δυνασ·θειητε, δυνη·θειτε classical, δυνασ·θειτε classical
3rdδυνηθειησαν, δυνασθειησαν, δυνηθειεν, δυνασθειενδυνη·θειησαν, δυνασ·θειησαν, δυνη·θειεν classical, δυνασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδυνηθησοιμην, δυνασθησοιμηνδυνη·θησοιμην, δυνασ·θησοιμην
2ndδυνηθησοιο, δυνασθησοιοδυνη·θησοιο, δυνασ·θησοιο
3rdδυνηθησοιτο, δυνασθησοιτοδυνη·θησοιτο, δυνασ·θησοιτο
Pl1stδυνηθησοιμεθα, δυνασθησοιμεθαδυνη·θησοιμεθα, δυνασ·θησοιμεθα
2ndδυνηθησοισθε, δυνασθησοισθεδυνη·θησοισθε, δυνασ·θησοισθε
3rdδυνηθησοιντο, δυνασθησοιντοδυνη·θησοιντο, δυνασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδυνηθητι, δυνασθητιδυνη·θητι, δυνασ·θητι
3rdδυνηθητω, δυνασθητωδυνη·θητω, δυνασ·θητω
Pl1st
2ndδυνηθητε[GNT], δυνασθητε[LXX]δυνη·θητε, δυνασ·θητε
3rdδυνηθητωσαν, δυνασθητωσαν, δυνηθεντων, δυνασθεντωνδυνη·θητωσαν, δυνασ·θητωσαν, δυνη·θεντων classical, δυνασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
δυνηθηναι[LXX], δυνασθηναι​δυνη·θηναι, δυνασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
δυνηθησεσθαι, δυνασθησεσθαι​δυνη·θησεσθαι, δυνασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυνηθεισα, δυνασθεισαδυνηθεις[LXX], δυνασθειςδυνηθεν, δυνασθενδυνη·θεισ·α, δυνασ·θεισ·αδυνη·θει[ντ]·ς, δυνασ·θει[ντ]·ςδυνη·θε[ι]ν[τ], δυνασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδυνηθεισαν, δυνασθεισανδυνηθεντα, δυνασθενταδυνη·θεισ·αν, δυνασ·θεισ·ανδυνη·θε[ι]ντ·α, δυνασ·θε[ι]ντ·α
Datδυνηθεισῃ, δυνασθεισῃδυνηθεντι, δυνασθεντιδυνη·θεισ·ῃ, δυνασ·θεισ·ῃδυνη·θε[ι]ντ·ι, δυνασ·θε[ι]ντ·ι
Genδυνηθεισης, δυνασθεισηςδυνηθεντος, δυνασθεντοςδυνη·θεισ·ης, δυνασ·θεισ·ηςδυνη·θε[ι]ντ·ος, δυνασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocδυνηθεισαι, δυνασθεισαιδυνηθεντες, δυνασθεντεςδυνηθεντα, δυνασθενταδυνη·θεισ·αι, δυνασ·θεισ·αιδυνη·θε[ι]ντ·ες, δυνασ·θε[ι]ντ·εςδυνη·θε[ι]ντ·α, δυνασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδυνηθεισας, δυνασθεισαςδυνηθεντας, δυνασθενταςδυνη·θεισ·ας, δυνασ·θεισ·αςδυνη·θε[ι]ντ·ας, δυνασ·θε[ι]ντ·ας
Datδυνηθεισαις, δυνασθεισαιςδυνηθεισι, δυνασθεισι, δυνηθεισιν, δυνασθεισινδυνη·θεισ·αις, δυνασ·θεισ·αιςδυνη·θει[ντ]·σι(ν), δυνασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genδυνηθεισων, δυνασθεισωνδυνηθεντων, δυνασθεντωνδυνη·θεισ·ων, δυνασ·θεισ·ωνδυνη·θε[ι]ντ·ων, δυνασ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδυνηθησομενη, δυνασθησομενηδυνηθησομενε, δυνασθησομενεδυνη·θησομεν·η, δυνασ·θησομεν·ηδυνη·θησομεν·ε, δυνασ·θησομεν·ε
Nomδυνηθησομενος, δυνασθησομενοςδυνη·θησομεν·ος, δυνασ·θησομεν·ος
Accδυνηθησομενην, δυνασθησομενηνδυνηθησομενον, δυνασθησομενονδυνη·θησομεν·ην, δυνασ·θησομεν·ηνδυνη·θησομεν·ον, δυνασ·θησομεν·ον
Datδυνηθησομενῃ, δυνασθησομενῃδυνηθησομενῳ, δυνασθησομενῳδυνη·θησομεν·ῃ, δυνασ·θησομεν·ῃδυνη·θησομεν·ῳ, δυνασ·θησομεν·ῳ
Genδυνηθησομενης, δυνασθησομενηςδυνηθησομενου, δυνασθησομενουδυνη·θησομεν·ης, δυνασ·θησομεν·ηςδυνη·θησομεν·ου, δυνασ·θησομεν·ου
PlVocδυνηθησομεναι, δυνασθησομεναιδυνηθησομενοι, δυνασθησομενοιδυνηθησομενα, δυνασθησομεναδυνη·θησομεν·αι, δυνασ·θησομεν·αιδυνη·θησομεν·οι, δυνασ·θησομεν·οιδυνη·θησομεν·α, δυνασ·θησομεν·α
Nom
Accδυνηθησομενας, δυνασθησομεναςδυνηθησομενους, δυνασθησομενουςδυνη·θησομεν·ας, δυνασ·θησομεν·αςδυνη·θησομεν·ους, δυνασ·θησομεν·ους
Datδυνηθησομεναις, δυνασθησομεναιςδυνηθησομενοις, δυνασθησομενοιςδυνη·θησομεν·αις, δυνασ·θησομεν·αιςδυνη·θησομεν·οις, δυνασ·θησομεν·οις
Genδυνηθησομενων, δυνασθησομενωνδυνηθησομενων, δυνασθησομενωνδυνη·θησομεν·ων, δυνασ·θησομεν·ωνδυνη·θησομεν·ων, δυνασ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Apr-2021 07:54:22 EDT