αγοραζω • AGORAZW • agorazō

Search: ηγοραζον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηγοραζον; ηγοραζονἀγοράζωε·αγοραζ·ον; ε·αγοραζ·ονimpf act ind 1st sg; impf act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηγοραζονἀγοράζωε·αγοραζ·ονimpf act ind 1st sg
ηγοραζονἀγοράζωε·αγοραζ·ονimpf act ind 3rd pl

ἀγοράζω (αγοραζ-, αγορ(α)·[σ]-/αγορα·σ-, αγορα·σ-, -, ηγορασ-, αγορασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγοραζω[LXX]αγοραζ·ωαγοραζομαιαγοραζ·ομαι
2ndαγοραζειςαγοραζ·ειςαγοραζῃ, αγοραζει[GNT], αγοραζεσαιαγοραζ·ῃ, αγοραζ·ει classical, αγοραζ·εσαι alt
3rdαγοραζει[GNT]αγοραζ·ειαγοραζεταιαγοραζ·εται
Pl1stαγοραζομεναγοραζ·ομεναγοραζομεθααγοραζ·ομεθα
2ndαγοραζετεαγοραζ·ετεαγοραζεσθεαγοραζ·εσθε
3rdαγοραζουσιν, αγοραζουσιαγοραζ·ουσι(ν)αγοραζονταιαγοραζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγοραζω[LXX]αγοραζ·ωαγοραζωμαιαγοραζ·ωμαι
2ndαγοραζῃςαγοραζ·ῃςαγοραζῃαγοραζ·ῃ
3rdαγοραζῃαγοραζ·ῃαγοραζηταιαγοραζ·ηται
Pl1stαγοραζωμεναγοραζ·ωμεναγοραζωμεθααγοραζ·ωμεθα
2ndαγοραζητεαγοραζ·ητεαγοραζησθεαγοραζ·ησθε
3rdαγοραζωσιν[LXX], αγοραζωσιαγοραζ·ωσι(ν), αγοραζ·ωσι(ν)αγοραζωνταιαγοραζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγοραζοιμιαγοραζ·οιμιαγοραζοιμηναγοραζ·οιμην
2ndαγοραζοιςαγοραζ·οιςαγοραζοιοαγοραζ·οιο
3rdαγοραζοιαγοραζ·οιαγοραζοιτοαγοραζ·οιτο
Pl1stαγοραζοιμεναγοραζ·οιμεναγοραζοιμεθααγοραζ·οιμεθα
2ndαγοραζοιτεαγοραζ·οιτεαγοραζοισθεαγοραζ·οισθε
3rdαγοραζοιεν, αγοραζοισαναγοραζ·οιεν, αγοραζ·οισαν altαγοραζοιντοαγοραζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγοραζεαγοραζ·εαγοραζουαγοραζ·ου
3rdαγοραζετωαγοραζ·ετωαγοραζεσθωαγοραζ·εσθω
Pl1st
2ndαγοραζετεαγοραζ·ετεαγοραζεσθεαγοραζ·εσθε
3rdαγοραζετωσαν, αγοραζοντωναγοραζ·ετωσαν, αγοραζ·οντων classicalαγοραζεσθωσαν, αγοραζεσθωναγοραζ·εσθωσαν, αγοραζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγοραζειν[LXX]​αγοραζ·ειναγοραζεσθαι​αγοραζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγοραζουσααγοραζοναγοραζ·ουσ·ααγοραζ·ο[υ]ν[τ]
Nomαγοραζων[LXX]αγοραζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαγοραζουσαναγοραζοντααγοραζ·ουσ·αναγοραζ·ο[υ]ντ·α
Datαγοραζουσῃαγοραζοντιαγοραζ·ουσ·ῃαγοραζ·ο[υ]ντ·ι
Genαγοραζουσηςαγοραζοντος[LXX]αγοραζ·ουσ·ηςαγοραζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαγοραζουσαιαγοραζοντες[GNT]αγοραζοντααγοραζ·ουσ·αιαγοραζ·ο[υ]ντ·εςαγοραζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαγοραζουσαςαγοραζοντας[GNT]αγοραζ·ουσ·αςαγοραζ·ο[υ]ντ·ας
Datαγοραζουσαιςαγοραζουσι, αγοραζουσιναγοραζ·ουσ·αιςαγοραζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαγοραζουσωναγοραζοντωναγοραζ·ουσ·ωναγοραζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγοραζομενηαγοραζομενεαγοραζ·ομεν·ηαγοραζ·ομεν·ε
Nomαγοραζομενοςαγοραζ·ομεν·ος
Accαγοραζομενηναγοραζομενοναγοραζ·ομεν·ηναγοραζ·ομεν·ον
Datαγοραζομενῃαγοραζομενῳαγοραζ·ομεν·ῃαγοραζ·ομεν·ῳ
Genαγοραζομενηςαγοραζομενουαγοραζ·ομεν·ηςαγοραζ·ομεν·ου
PlVocαγοραζομεναιαγοραζομενοιαγοραζομενααγοραζ·ομεν·αιαγοραζ·ομεν·οιαγοραζ·ομεν·α
Nom
Accαγοραζομεναςαγοραζομενουςαγοραζ·ομεν·αςαγοραζ·ομεν·ους
Datαγοραζομεναιςαγοραζομενοιςαγοραζ·ομεν·αιςαγοραζ·ομεν·οις
Genαγοραζομενωναγοραζομενωναγοραζ·ομεν·ωναγοραζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγοραζον[GNT][LXX]ε·αγοραζ·ονηγοραζομηνε·αγοραζ·ομην
2ndηγοραζεςε·αγοραζ·εςηγοραζουε·αγοραζ·ου
3rdηγοραζεν, ηγοραζεε·αγοραζ·ε(ν)ηγοραζετοε·αγοραζ·ετο
Pl1stηγοραζομενε·αγοραζ·ομενηγοραζομεθαε·αγοραζ·ομεθα
2ndηγοραζετεε·αγοραζ·ετεηγοραζεσθεε·αγοραζ·εσθε
3rdηγοραζον[GNT][LXX], ηγοραζοσανε·αγοραζ·ον, ε·αγοραζ·οσαν altηγοραζοντοε·αγοραζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγορω, αγορασωαγορ(α)·[σ]ω, αγορα·σωαγορωμαι, αγορασομαιαγορ(α)·[σ]ομαι, αγορα·σομαι
2ndαγορᾳς, αγορασειςαγορ(α)·[σ]εις, αγορα·σειςαγορᾳ[GNT][LXX], αγορασαι[GNT][LXX], αγορασῃ, αγορασει[GNT], αγορασεσαιαγορ(α)·[σ]ῃ, αγορ(α)·[σ]ει classical, αγορ(α)·[σ]εσαι alt, αγορα·σῃ, αγορα·σει classical, αγορα·σεσαι alt
3rdαγορᾳ[GNT][LXX], αγορασει[GNT]αγορ(α)·[σ]ει, αγορα·σειαγοραται, αγορασεταιαγορ(α)·[σ]εται, αγορα·σεται
Pl1stαγορωμεν[LXX], αγορασομεν[GNT]αγορ(α)·[σ]ομεν, αγορα·σομεναγορωμεθα, αγορασομεθααγορ(α)·[σ]ομεθα, αγορα·σομεθα
2ndαγορατε, αγορασετεαγορ(α)·[σ]ετε, αγορα·σετεαγορασθε, αγορασεσθεαγορ(α)·[σ]εσθε, αγορα·σεσθε
3rdαγορωσιν, αγορωσι, αγορασουσιν, αγορασουσιαγορ(α)·[σ]ουσι(ν), αγορα·σουσι(ν)αγορωνται, αγορασονταιαγορ(α)·[σ]ονται, αγορα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγορῳμι, αγορασοιμιαγορ(α)·[σ]οιμι, αγορα·σοιμιαγορῳμην, αγορασοιμηναγορ(α)·[σ]οιμην, αγορα·σοιμην
2ndαγορῳς, αγορασοιςαγορ(α)·[σ]οις, αγορα·σοιςαγορῳο, αγορασοιοαγορ(α)·[σ]οιο, αγορα·σοιο
3rdαγορῳ, αγορασοιαγορ(α)·[σ]οι, αγορα·σοιαγορῳτο, αγορασοιτοαγορ(α)·[σ]οιτο, αγορα·σοιτο
Pl1stαγορῳμεν, αγορασοιμεναγορ(α)·[σ]οιμεν, αγορα·σοιμεναγορῳμεθα, αγορασοιμεθααγορ(α)·[σ]οιμεθα, αγορα·σοιμεθα
2ndαγορῳτε, αγορασοιτεαγορ(α)·[σ]οιτε, αγορα·σοιτεαγορῳσθε, αγορασοισθεαγορ(α)·[σ]οισθε, αγορα·σοισθε
3rdαγορῳεν, αγορασοιεναγορ(α)·[σ]οιεν, αγορα·σοιεναγορῳντο, αγορασοιντοαγορ(α)·[σ]οιντο, αγορα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγορᾳν, αγορασειν​αγορ(α)·[σ]ειν, αγορα·σειν​αγορασθαι, αγορασεσθαι​αγορ(α)·[σ]εσθαι, αγορα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγορωσα, αγορασουσααγορων, αγορασον[GNT]αγορ(α)·[σ]ουσ·α, αγορα·σουσ·ααγορ(α)·[σ]ο[υ]ν[τ], αγορα·σο[υ]ν[τ]
Nomαγορων, αγορασωναγορ(α)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, αγορα·σο[υ]ν[τ]·^
Accαγορωσαν, αγορασουσαναγορωντα, αγορασοντααγορ(α)·[σ]ουσ·αν, αγορα·σουσ·αναγορ(α)·[σ]ο[υ]ντ·α, αγορα·σο[υ]ντ·α
Datαγορωσῃ, αγορασουσῃαγορωντι, αγορασοντιαγορ(α)·[σ]ουσ·ῃ, αγορα·σουσ·ῃαγορ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ι, αγορα·σο[υ]ντ·ι
Genαγορωσης, αγορασουσηςαγορωντος, αγορασοντοςαγορ(α)·[σ]ουσ·ης, αγορα·σουσ·ηςαγορ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ος, αγορα·σο[υ]ντ·ος
PlVocαγορωσαι, αγορασουσαιαγορωντες, αγορασοντεςαγορωντα, αγορασοντααγορ(α)·[σ]ουσ·αι, αγορα·σουσ·αιαγορ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ες, αγορα·σο[υ]ντ·εςαγορ(α)·[σ]ο[υ]ντ·α, αγορα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαγορωσας, αγορασουσαςαγορωντας, αγορασονταςαγορ(α)·[σ]ουσ·ας, αγορα·σουσ·αςαγορ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ας, αγορα·σο[υ]ντ·ας
Datαγορωσαις, αγορασουσαιςαγορωσι, αγορωσιν, αγορασουσι, αγορασουσιναγορ(α)·[σ]ουσ·αις, αγορα·σουσ·αιςαγορ(α)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), αγορα·σου[ντ]·σι(ν)
Genαγορωσων, αγορασουσωναγορωντων, αγορασοντωναγορ(α)·[σ]ουσ·ων, αγορα·σουσ·ωναγορ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ων, αγορα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγορωμενη, αγορασομενηαγορωμενε, αγορασομενεαγορ(α)·[σ]ομεν·η, αγορα·σομεν·ηαγορ(α)·[σ]ομεν·ε, αγορα·σομεν·ε
Nomαγορωμενος, αγορασομενοςαγορ(α)·[σ]ομεν·ος, αγορα·σομεν·ος
Accαγορωμενην, αγορασομενηναγορωμενον, αγορασομενοναγορ(α)·[σ]ομεν·ην, αγορα·σομεν·ηναγορ(α)·[σ]ομεν·ον, αγορα·σομεν·ον
Datαγορωμενῃ, αγορασομενῃαγορωμενῳ, αγορασομενῳαγορ(α)·[σ]ομεν·ῃ, αγορα·σομεν·ῃαγορ(α)·[σ]ομεν·ῳ, αγορα·σομεν·ῳ
Genαγορωμενης, αγορασομενηςαγορωμενου, αγορασομενουαγορ(α)·[σ]ομεν·ης, αγορα·σομεν·ηςαγορ(α)·[σ]ομεν·ου, αγορα·σομεν·ου
PlVocαγορωμεναι, αγορασομεναιαγορωμενοι, αγορασομενοιαγορωμενα, αγορασομενααγορ(α)·[σ]ομεν·αι, αγορα·σομεν·αιαγορ(α)·[σ]ομεν·οι, αγορα·σομεν·οιαγορ(α)·[σ]ομεν·α, αγορα·σομεν·α
Nom
Accαγορωμενας, αγορασομεναςαγορωμενους, αγορασομενουςαγορ(α)·[σ]ομεν·ας, αγορα·σομεν·αςαγορ(α)·[σ]ομεν·ους, αγορα·σομεν·ους
Datαγορωμεναις, αγορασομεναιςαγορωμενοις, αγορασομενοιςαγορ(α)·[σ]ομεν·αις, αγορα·σομεν·αιςαγορ(α)·[σ]ομεν·οις, αγορα·σομεν·οις
Genαγορωμενων, αγορασομενωναγορωμενων, αγορασομενωναγορ(α)·[σ]ομεν·ων, αγορα·σομεν·ωναγορ(α)·[σ]ομεν·ων, αγορα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγορασα[GNT]ε·αγορα·σαηγορασαμηνε·αγορα·σαμην
2ndηγορασας[GNT]ε·αγορα·σαςηγορασωε·αγορα·σω
3rdηγορασεν[GNT], ηγορασεε·αγορα·σε(ν), ε·αγορα·σε(ν)ηγορασατοε·αγορα·σατο
Pl1stηγορασαμενε·αγορα·σαμενηγορασαμεθαε·αγορα·σαμεθα
2ndηγορασατεε·αγορα·σατεηγορασασθεε·αγορα·σασθε
3rdηγορασαν[GNT]ε·αγορα·σανηγορασαντοε·αγορα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγορασωαγορα·σωαγορασωμαιαγορα·σωμαι
2ndαγορασῃςαγορα·σῃςαγορασῃαγορα·σῃ
3rdαγορασῃαγορα·σῃαγορασηταιαγορα·σηται
Pl1stαγορασωμεν[GNT][LXX]αγορα·σωμεναγορασωμεθααγορα·σωμεθα
2ndαγορασητεαγορα·σητεαγορασησθεαγορα·σησθε
3rdαγορασωσιν[GNT], αγορασωσιαγορα·σωσι(ν), αγορα·σωσι(ν)αγορασωνταιαγορα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγορασαιμιαγορα·σαιμιαγορασαιμηναγορα·σαιμην
2ndαγορασαις, αγορασειαςαγορα·σαις, αγορα·σειας classicalαγορασαιοαγορα·σαιο
3rdαγορασαι[GNT][LXX], αγορασειεαγορα·σαι, αγορα·σειε classicalαγορασαιτοαγορα·σαιτο
Pl1stαγορασαιμεναγορα·σαιμεναγορασαιμεθααγορα·σαιμεθα
2ndαγορασαιτεαγορα·σαιτεαγορασαισθεαγορα·σαισθε
3rdαγορασαιεν, αγορασαισαν, αγορασειαν, αγορασειεναγορα·σαιεν, αγορα·σαισαν alt, αγορα·σειαν classical, αγορα·σειεν classicalαγορασαιντοαγορα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγορασον[GNT]αγορα·σοναγορασαι[GNT][LXX]αγορα·σαι
3rdαγορασατω[GNT]αγορα·σατωαγορασασθωαγορα·σασθω
Pl1st
2ndαγορασατε[GNT][LXX]αγορα·σατεαγορασασθεαγορα·σασθε
3rdαγορασατωσαν, αγορασαντωναγορα·σατωσαν, αγορα·σαντων classicalαγορασασθωσαν, αγορασασθωναγορα·σασθωσαν, αγορα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγορασαι[GNT][LXX]​αγορα·σαιαγορασασθαι​αγορα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγορασασααγορασας[GNT]αγορασαναγορα·σασ·ααγορα·σα[ντ]·ςαγορα·σαν[τ]
Nom
Accαγορασασαναγορασαντα[GNT]αγορα·σασ·αναγορα·σαντ·α
Datαγορασασῃαγορασαντιαγορα·σασ·ῃαγορα·σαντ·ι
Genαγορασασηςαγορασαντοςαγορα·σασ·ηςαγορα·σαντ·ος
PlVocαγορασασαιαγορασαντεςαγορασαντα[GNT]αγορα·σασ·αιαγορα·σαντ·εςαγορα·σαντ·α
Nom
Accαγορασασαςαγορασανταςαγορα·σασ·αςαγορα·σαντ·ας
Datαγορασασαιςαγορασασι, αγορασασιναγορα·σασ·αιςαγορα·σα[ντ]·σι(ν)
Genαγορασασωναγορασαντωναγορα·σασ·ωναγορα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγορασαμενηαγορασαμενεαγορα·σαμεν·ηαγορα·σαμεν·ε
Nomαγορασαμενοςαγορα·σαμεν·ος
Accαγορασαμενηναγορασαμενοναγορα·σαμεν·ηναγορα·σαμεν·ον
Datαγορασαμενῃαγορασαμενῳαγορα·σαμεν·ῃαγορα·σαμεν·ῳ
Genαγορασαμενηςαγορασαμενουαγορα·σαμεν·ηςαγορα·σαμεν·ου
PlVocαγορασαμεναιαγορασαμενοιαγορασαμενααγορα·σαμεν·αιαγορα·σαμεν·οιαγορα·σαμεν·α
Nom
Accαγορασαμεναςαγορασαμενουςαγορα·σαμεν·αςαγορα·σαμεν·ους
Datαγορασαμεναιςαγορασαμενοιςαγορα·σαμεν·αιςαγορα·σαμεν·οις
Genαγορασαμενωναγορασαμενωναγορα·σαμεν·ωναγορα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγορασμαιηγορασ·μαι
2ndηγορασαιηγορασ·[σ]αι
3rdηγορασταιηγορασ·ται
Pl1stηγορασμεθαηγορασ·μεθα
2ndηγορασθεηγορασ·[σ]θε
3rdηγοραδαταιηγορασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγορασομαιηγορασ·[σ]ομαι
2ndηγορασῃ, ηγορασειηγορασ·[σ]ῃ, ηγορασ·[σ]ει classical
3rdηγορασεταιηγορασ·[σ]εται
Pl1stηγορασομεθαηγορασ·[σ]ομεθα
2ndηγορασεσθεηγορασ·[σ]εσθε
3rdηγορασονταιηγορασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγορασοιμηνηγορασ·[σ]οιμην
2ndηγορασοιοηγορασ·[σ]οιο
3rdηγορασοιτοηγορασ·[σ]οιτο
Pl1stηγορασοιμεθαηγορασ·[σ]οιμεθα
2ndηγορασοισθεηγορασ·[σ]οισθε
3rdηγορασοιντοηγορασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηγορασοηγορασ·[σ]ο
3rdηγορασθωηγορασ·[σ]θω
Pl1st
2ndηγορασθεηγορασ·[σ]θε
3rdηγορασθωσαν, ηγορασθωνηγορασ·[σ]θωσαν, ηγορασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηγορασθαι​ηγορασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηγορασεσθαι​ηγορασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηγορασμενηηγορασμενεηγορασ·μεν·ηηγορασ·μεν·ε
Nomηγορασμενοςηγορασ·μεν·ος
Accηγορασμενηνηγορασμενονηγορασ·μεν·ηνηγορασ·μεν·ον
Datηγορασμενῃηγορασμενῳηγορασ·μεν·ῃηγορασ·μεν·ῳ
Genηγορασμενηςηγορασμενουηγορασ·μεν·ηςηγορασ·μεν·ου
PlVocηγορασμεναιηγορασμενοι[GNT]ηγορασμενα[LXX]ηγορασ·μεν·αιηγορασ·μεν·οιηγορασ·μεν·α
Nom
Accηγορασμεναςηγορασμενουςηγορασ·μεν·αςηγορασ·μεν·ους
Datηγορασμεναιςηγορασμενοιςηγορασ·μεν·αιςηγορασ·μεν·οις
Genηγορασμενωνηγορασμενωνηγορασ·μεν·ωνηγορασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγορασμηνε·ηγορασ·μην
2ndηγορασοε·ηγορασ·[σ]ο
3rdηγοραστοε·ηγορασ·το
Pl1stηγορασμεθαε·ηγορασ·μεθα
2ndηγορασθεε·ηγορασ·[σ]θε
3rdηγοραδατοε·ηγορασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηγορασθηνε·αγορασ·θην
2ndηγορασθηςε·αγορασ·θης
3rdηγορασθηε·αγορασ·θη
Pl1stηγορασθημενε·αγορασ·θημεν
2ndηγορασθητε[GNT]ε·αγορασ·θητε
3rdηγορασθησαν[GNT]ε·αγορασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαγορασθησομαιαγορασ·θησομαι
2ndαγορασθησῃ, αγορασθησειαγορασ·θησῃ, αγορασ·θησει classical
3rdαγορασθησεταιαγορασ·θησεται
Pl1stαγορασθησομεθααγορασ·θησομεθα
2ndαγορασθησεσθεαγορασ·θησεσθε
3rdαγορασθησονταιαγορασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαγορασθωαγορασ·θω
2ndαγορασθῃςαγορασ·θῃς
3rdαγορασθῃαγορασ·θῃ
Pl1stαγορασθωμεναγορασ·θωμεν
2ndαγορασθητεαγορασ·θητε
3rdαγορασθωσιν, αγορασθωσιαγορασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαγορασθειηναγορασ·θειην
2ndαγορασθειηςαγορασ·θειης
3rdαγορασθειηαγορασ·θειη
Pl1stαγορασθειημεν, αγορασθειμεναγορασ·θειημεν, αγορασ·θειμεν classical
2ndαγορασθειητε, αγορασθειτεαγορασ·θειητε, αγορασ·θειτε classical
3rdαγορασθειησαν, αγορασθειεναγορασ·θειησαν, αγορασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαγορασθησοιμηναγορασ·θησοιμην
2ndαγορασθησοιοαγορασ·θησοιο
3rdαγορασθησοιτοαγορασ·θησοιτο
Pl1stαγορασθησοιμεθααγορασ·θησοιμεθα
2ndαγορασθησοισθεαγορασ·θησοισθε
3rdαγορασθησοιντοαγορασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγορασθητιαγορασ·θητι
3rdαγορασθητωαγορασ·θητω
Pl1st
2ndαγορασθητεαγορασ·θητε
3rdαγορασθητωσαν, αγορασθεντωναγορασ·θητωσαν, αγορασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αγορασθηναι​αγορασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αγορασθησεσθαι​αγορασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγορασθεισααγορασθειςαγορασθεναγορασ·θεισ·ααγορασ·θει[ντ]·ςαγορασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαγορασθεισαναγορασθεντααγορασ·θεισ·αναγορασ·θε[ι]ντ·α
Datαγορασθεισῃαγορασθεντιαγορασ·θεισ·ῃαγορασ·θε[ι]ντ·ι
Genαγορασθεισηςαγορασθεντοςαγορασ·θεισ·ηςαγορασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαγορασθεισαιαγορασθεντεςαγορασθεντααγορασ·θεισ·αιαγορασ·θε[ι]ντ·εςαγορασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαγορασθεισαςαγορασθενταςαγορασ·θεισ·αςαγορασ·θε[ι]ντ·ας
Datαγορασθεισαιςαγορασθεισι, αγορασθεισιναγορασ·θεισ·αιςαγορασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαγορασθεισωναγορασθεντωναγορασ·θεισ·ωναγορασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγορασθησομενηαγορασθησομενεαγορασ·θησομεν·ηαγορασ·θησομεν·ε
Nomαγορασθησομενοςαγορασ·θησομεν·ος
Accαγορασθησομενηναγορασθησομενοναγορασ·θησομεν·ηναγορασ·θησομεν·ον
Datαγορασθησομενῃαγορασθησομενῳαγορασ·θησομεν·ῃαγορασ·θησομεν·ῳ
Genαγορασθησομενηςαγορασθησομενουαγορασ·θησομεν·ηςαγορασ·θησομεν·ου
PlVocαγορασθησομεναιαγορασθησομενοιαγορασθησομενααγορασ·θησομεν·αιαγορασ·θησομεν·οιαγορασ·θησομεν·α
Nom
Accαγορασθησομεναςαγορασθησομενουςαγορασ·θησομεν·αςαγορασ·θησομεν·ους
Datαγορασθησομεναιςαγορασθησομενοιςαγορασ·θησομεν·αιςαγορασ·θησομεν·οις
Genαγορασθησομενωναγορασθησομενωναγορασ·θησομεν·ωναγορασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 15:00:16 EST