αγαπαω • AGAPAW • agapaō

Search: ηγαπησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηγαπησενἀγαπάωε·αγαπη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαπω[GNT][LXX]αγαπ(α)·ωαγαπωμαι[GNT]αγαπ(α)·ομαι
2ndαγαπᾳς[GNT][LXX]αγαπ(α)·ειςαγαπᾳ[GNT][LXX], αγαπασαιαγαπ(α)·ῃ, αγαπ(α)·ει classical, αγαπ(α)·εσαι alt
3rdαγαπᾳ[GNT][LXX]αγαπ(α)·ειαγαπαταιαγαπ(α)·εται
Pl1stαγαπωμεν[GNT]αγαπ(α)·ομεναγαπωμεθααγαπ(α)·ομεθα
2ndαγαπατε[GNT][LXX]αγαπ(α)·ετεαγαπασθεαγαπ(α)·εσθε
3rdαγαπωσιν[GNT][LXX], αγαπωσι[LXX]αγαπ(α)·ουσι(ν)αγαπωνταιαγαπ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαπω[GNT][LXX]αγαπ(α)·ωαγαπωμαι[GNT]αγαπ(α)·ωμαι
2ndαγαπᾳς[GNT][LXX]αγαπ(α)·ῃςαγαπᾳ[GNT][LXX]αγαπ(α)·ῃ
3rdαγαπᾳ[GNT][LXX]αγαπ(α)·ῃαγαπαταιαγαπ(α)·ηται
Pl1stαγαπωμεν[GNT]αγαπ(α)·ωμεναγαπωμεθααγαπ(α)·ωμεθα
2ndαγαπατε[GNT][LXX]αγαπ(α)·ητεαγαπασθεαγαπ(α)·ησθε
3rdαγαπωσιν[GNT][LXX], αγαπωσι[LXX]αγαπ(α)·ωσι(ν)αγαπωνταιαγαπ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαπῳμιαγαπ(α)·οιμιαγαπῳμηναγαπ(α)·οιμην
2ndαγαπῳςαγαπ(α)·οιςαγαπῳοαγαπ(α)·οιο
3rdαγαπῳαγαπ(α)·οιαγαπῳτοαγαπ(α)·οιτο
Pl1stαγαπῳμεναγαπ(α)·οιμεναγαπῳμεθααγαπ(α)·οιμεθα
2ndαγαπῳτεαγαπ(α)·οιτεαγαπῳσθεαγαπ(α)·οισθε
3rdαγαπῳεν, αγαπῳσαναγαπ(α)·οιεν, αγαπ(α)·οισαν altαγαπῳντοαγαπ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγαπα[LXX]αγαπ(α)·εαγαπω[GNT][LXX]αγαπ(α)·ου
3rdαγαπατω[GNT][LXX]αγαπ(α)·ετωαγαπασθωαγαπ(α)·εσθω
Pl1st
2ndαγαπατε[GNT][LXX]αγαπ(α)·ετεαγαπασθεαγαπ(α)·εσθε
3rdαγαπατωσαν, αγαπωντων[GNT][LXX]αγαπ(α)·ετωσαν, αγαπ(α)·οντων classicalαγαπασθωσαν, αγαπασθωναγαπ(α)·εσθωσαν, αγαπ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγαπᾳν[GNT], αγαπαν[GNT][LXX]​αγαπ(α)·ειν, αγαπ(α)·ειν > αγαπαναγαπασθαι​αγαπ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαπωσααγαπων[GNT][LXX]αγαπ(α)·ουσ·ααγαπ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomαγαπων[GNT][LXX]αγαπ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαγαπωσαν[LXX]αγαπωντααγαπ(α)·ουσ·αναγαπ(α)·ο[υ]ντ·α
Datαγαπωσῃαγαπωντι[GNT]αγαπ(α)·ουσ·ῃαγαπ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genαγαπωσηςαγαπωντος[LXX]αγαπ(α)·ουσ·ηςαγαπ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαγαπωσαιαγαπωντες[LXX]αγαπωντααγαπ(α)·ουσ·αιαγαπ(α)·ο[υ]ντ·εςαγαπ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαγαπωσαςαγαπωντας[GNT][LXX]αγαπ(α)·ουσ·αςαγαπ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datαγαπωσαιςαγαπωσι[LXX], αγαπωσιν[GNT][LXX]αγαπ(α)·ουσ·αιςαγαπ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαγαπωσωναγαπωντων[GNT][LXX]αγαπ(α)·ουσ·ωναγαπ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαπωμενηαγαπωμενεαγαπ(α)·ομεν·ηαγαπ(α)·ομεν·ε
Nomαγαπωμενος[LXX]αγαπ(α)·ομεν·ος
Accαγαπωμενηναγαπωμενοναγαπ(α)·ομεν·ηναγαπ(α)·ομεν·ον
Datαγαπωμενῃαγαπωμενῳαγαπ(α)·ομεν·ῃαγαπ(α)·ομεν·ῳ
Genαγαπωμενηςαγαπωμενουαγαπ(α)·ομεν·ηςαγαπ(α)·ομεν·ου
PlVocαγαπωμεναι[LXX]αγαπωμενοιαγαπωμενααγαπ(α)·ομεν·αιαγαπ(α)·ομεν·οιαγαπ(α)·ομεν·α
Nom
Accαγαπωμεναςαγαπωμενουςαγαπ(α)·ομεν·αςαγαπ(α)·ομεν·ους
Datαγαπωμεναιςαγαπωμενοιςαγαπ(α)·ομεν·αιςαγαπ(α)·ομεν·οις
Genαγαπωμενωναγαπωμενωναγαπ(α)·ομεν·ωναγαπ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαπων[LXX]ε·αγαπ(α)·ονηγαπωμηνε·αγαπ(α)·ομην
2ndηγαπαςε·αγαπ(α)·εςηγαπωε·αγαπ(α)·ου
3rdηγαπα[GNT][LXX]ε·αγαπ(α)·εηγαπατοε·αγαπ(α)·ετο
Pl1stηγαπωμενε·αγαπ(α)·ομενηγαπωμεθαε·αγαπ(α)·ομεθα
2ndηγαπατε[GNT]ε·αγαπ(α)·ετεηγαπασθεε·αγαπ(α)·εσθε
3rdηγαπων[LXX], ηγαπωσανε·αγαπ(α)·ον, ε·αγαπ(α)·οσαν altηγαπωντοε·αγαπ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαπησω[GNT][LXX]αγαπη·σωαγαπησομαιαγαπη·σομαι
2ndαγαπησεις[GNT][LXX]αγαπη·σειςαγαπησῃ, αγαπησει[GNT][LXX], αγαπησεσαιαγαπη·σῃ, αγαπη·σει classical, αγαπη·σεσαι alt
3rdαγαπησει[GNT][LXX]αγαπη·σειαγαπησεταιαγαπη·σεται
Pl1stαγαπησομεν[LXX]αγαπη·σομεναγαπησομεθααγαπη·σομεθα
2ndαγαπησετε[LXX]αγαπη·σετεαγαπησεσθεαγαπη·σεσθε
3rdαγαπησουσιν, αγαπησουσιαγαπη·σουσι(ν)αγαπησονταιαγαπη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαπησοιμιαγαπη·σοιμιαγαπησοιμηναγαπη·σοιμην
2ndαγαπησοιςαγαπη·σοιςαγαπησοιοαγαπη·σοιο
3rdαγαπησοιαγαπη·σοιαγαπησοιτοαγαπη·σοιτο
Pl1stαγαπησοιμεναγαπη·σοιμεναγαπησοιμεθααγαπη·σοιμεθα
2ndαγαπησοιτεαγαπη·σοιτεαγαπησοισθεαγαπη·σοισθε
3rdαγαπησοιεναγαπη·σοιεναγαπησοιντοαγαπη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγαπησειν​αγαπη·σειν​αγαπησεσθαι​αγαπη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαπησουσααγαπησον[LXX]αγαπη·σουσ·ααγαπη·σο[υ]ν[τ]
Nomαγαπησωναγαπη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαγαπησουσαναγαπησοντααγαπη·σουσ·αναγαπη·σο[υ]ντ·α
Datαγαπησουσῃαγαπησοντιαγαπη·σουσ·ῃαγαπη·σο[υ]ντ·ι
Genαγαπησουσηςαγαπησοντοςαγαπη·σουσ·ηςαγαπη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαγαπησουσαιαγαπησοντεςαγαπησοντααγαπη·σουσ·αιαγαπη·σο[υ]ντ·εςαγαπη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαγαπησουσαςαγαπησονταςαγαπη·σουσ·αςαγαπη·σο[υ]ντ·ας
Datαγαπησουσαιςαγαπησουσι, αγαπησουσιναγαπη·σουσ·αιςαγαπη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαγαπησουσωναγαπησοντωναγαπη·σουσ·ωναγαπη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαπησομενηαγαπησομενεαγαπη·σομεν·ηαγαπη·σομεν·ε
Nomαγαπησομενοςαγαπη·σομεν·ος
Accαγαπησομενηναγαπησομενοναγαπη·σομεν·ηναγαπη·σομεν·ον
Datαγαπησομενῃαγαπησομενῳαγαπη·σομεν·ῃαγαπη·σομεν·ῳ
Genαγαπησομενηςαγαπησομενουαγαπη·σομεν·ηςαγαπη·σομεν·ου
PlVocαγαπησομεναιαγαπησομενοιαγαπησομενααγαπη·σομεν·αιαγαπη·σομεν·οιαγαπη·σομεν·α
Nom
Accαγαπησομεναςαγαπησομενουςαγαπη·σομεν·αςαγαπη·σομεν·ους
Datαγαπησομεναιςαγαπησομενοιςαγαπη·σομεν·αιςαγαπη·σομεν·οις
Genαγαπησομενωναγαπησομενωναγαπη·σομεν·ωναγαπη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαπησα[GNT][LXX]ε·αγαπη·σαηγαπησαμηνε·αγαπη·σαμην
2ndηγαπησας[GNT][LXX]ε·αγαπη·σαςηγαπησωε·αγαπη·σω
3rdηγαπησεν[GNT][LXX], ηγαπησε[LXX]ε·αγαπη·σε(ν)ηγαπησατοε·αγαπη·σατο
Pl1stηγαπησαμεν[GNT]ε·αγαπη·σαμενηγαπησαμεθαε·αγαπη·σαμεθα
2ndηγαπησατεε·αγαπη·σατεηγαπησασθεε·αγαπη·σασθε
3rdηγαπησαν[GNT][LXX]ε·αγαπη·σανηγαπησαντοε·αγαπη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαπησω[GNT][LXX]αγαπη·σωαγαπησωμαιαγαπη·σωμαι
2ndαγαπησῃς[LXX]αγαπη·σῃςαγαπησῃαγαπη·σῃ
3rdαγαπησῃαγαπη·σῃαγαπησηταιαγαπη·σηται
Pl1stαγαπησωμεναγαπη·σωμεναγαπησωμεθααγαπη·σωμεθα
2ndαγαπησητε[GNT]αγαπη·σητεαγαπησησθεαγαπη·σησθε
3rdαγαπησωσιν, αγαπησωσιαγαπη·σωσι(ν)αγαπησωνταιαγαπη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαπησαιμιαγαπη·σαιμιαγαπησαιμηναγαπη·σαιμην
2ndαγαπησαις, αγαπησειαςαγαπη·σαις, αγαπη·σειας classicalαγαπησαιοαγαπη·σαιο
3rdαγαπησαι[LXX], αγαπησειεαγαπη·σαι, αγαπη·σειε classicalαγαπησαιτοαγαπη·σαιτο
Pl1stαγαπησαιμεναγαπη·σαιμεναγαπησαιμεθααγαπη·σαιμεθα
2ndαγαπησαιτεαγαπη·σαιτεαγαπησαισθεαγαπη·σαισθε
3rdαγαπησαιεν, αγαπησαισαν, αγαπησειαν, αγαπησειεναγαπη·σαιεν, αγαπη·σαισαν alt, αγαπη·σειαν classical, αγαπη·σειεν classicalαγαπησαιντοαγαπη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγαπησον[LXX]αγαπη·σοναγαπησαι[LXX]αγαπη·σαι
3rdαγαπησατωαγαπη·σατωαγαπησασθωαγαπη·σασθω
Pl1st
2ndαγαπησατε[GNT][LXX]αγαπη·σατεαγαπησασθεαγαπη·σασθε
3rdαγαπησατωσαν, αγαπησαντωναγαπη·σατωσαν, αγαπη·σαντων classicalαγαπησασθωσαν, αγαπησασθωναγαπη·σασθωσαν, αγαπη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγαπησαι[LXX]​αγαπη·σαιαγαπησασθαι​αγαπη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαπησασα[LXX]αγαπησας[GNT]αγαπησαναγαπη·σασ·ααγαπη·σα[ντ]·ςαγαπη·σαν[τ]
Nom
Accαγαπησασαναγαπησαντααγαπη·σασ·αναγαπη·σαντ·α
Datαγαπησασῃαγαπησαντιαγαπη·σασ·ῃαγαπη·σαντ·ι
Genαγαπησασηςαγαπησαντος[GNT][LXX]αγαπη·σασ·ηςαγαπη·σαντ·ος
PlVocαγαπησασαιαγαπησαντεςαγαπησαντααγαπη·σασ·αιαγαπη·σαντ·εςαγαπη·σαντ·α
Nom
Accαγαπησασαςαγαπησανταςαγαπη·σασ·αςαγαπη·σαντ·ας
Datαγαπησασαιςαγαπησασι, αγαπησασιναγαπη·σασ·αιςαγαπη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαγαπησασωναγαπησαντωναγαπη·σασ·ωναγαπη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαπησαμενηαγαπησαμενεαγαπη·σαμεν·ηαγαπη·σαμεν·ε
Nomαγαπησαμενοςαγαπη·σαμεν·ος
Accαγαπησαμενηναγαπησαμενοναγαπη·σαμεν·ηναγαπη·σαμεν·ον
Datαγαπησαμενῃαγαπησαμενῳαγαπη·σαμεν·ῃαγαπη·σαμεν·ῳ
Genαγαπησαμενηςαγαπησαμενουαγαπη·σαμεν·ηςαγαπη·σαμεν·ου
PlVocαγαπησαμεναιαγαπησαμενοιαγαπησαμενααγαπη·σαμεν·αιαγαπη·σαμεν·οιαγαπη·σαμεν·α
Nom
Accαγαπησαμεναςαγαπησαμενουςαγαπη·σαμεν·αςαγαπη·σαμεν·ους
Datαγαπησαμεναιςαγαπησαμενοιςαγαπη·σαμεν·αιςαγαπη·σαμεν·οις
Genαγαπησαμενωναγαπησαμενωναγαπη·σαμεν·ωναγαπη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαπηκα[LXX]ηγαπη·καηγαπημαιηγαπη·μαι
2ndηγαπηκας[LXX], ηγαπηκεςηγαπη·κας, ηγαπη·κες altηγαπησαιηγαπη·σαι
3rdηγαπηκεν[LXX], ηγαπηκεηγαπη·κε(ν), ηγαπη·κε(ν)ηγαπηταιηγαπη·ται
Pl1stηγαπηκαμεν[GNT][LXX]ηγαπη·καμενηγαπημεθαηγαπη·μεθα
2ndηγαπηκατεηγαπη·κατεηγαπησθεηγαπη·σθε
3rdηγαπηκασιν, ηγαπηκασι, ηγαπηκανηγαπη·κασι(ν), ηγαπη·καν altηγαπηνταιηγαπη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαπησομαιηγαπη·σομαι
2ndηγαπησῃ, ηγαπησειηγαπη·σῃ, ηγαπη·σει classical
3rdηγαπησεταιηγαπη·σεται
Pl1stηγαπησομεθαηγαπη·σομεθα
2ndηγαπησεσθεηγαπη·σεσθε
3rdηγαπησονταιηγαπη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαπηκωηγαπη·κω
2ndηγαπηκῃςηγαπη·κῃς
3rdηγαπηκῃηγαπη·κῃ
Pl1stηγαπηκωμενηγαπη·κωμεν
2ndηγαπηκητεηγαπη·κητε
3rdηγαπηκωσιν, ηγαπηκωσιηγαπη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαπηκοιμι, ηγαπηκοιηνηγαπη·κοιμι, ηγαπη·κοιην classical
2ndηγαπηκοις, ηγαπηκοιηςηγαπη·κοις, ηγαπη·κοιης classical
3rdηγαπηκοι, ηγαπηκοιηηγαπη·κοι, ηγαπη·κοιη classical
Pl1stηγαπηκοιμενηγαπη·κοιμεν
2ndηγαπηκοιτεηγαπη·κοιτε
3rdηγαπηκοιενηγαπη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαπησοιμηνηγαπη·σοιμην
2ndηγαπησοιοηγαπη·σοιο
3rdηγαπησοιτοηγαπη·σοιτο
Pl1stηγαπησοιμεθαηγαπη·σοιμεθα
2ndηγαπησοισθεηγαπη·σοισθε
3rdηγαπησοιντοηγαπη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηγαπηκεηγαπη·κεηγαπησοηγαπη·σο
3rdηγαπηκετωηγαπη·κετωηγαπησθωηγαπη·σθω
Pl1st
2ndηγαπηκετεηγαπη·κετεηγαπησθεηγαπη·σθε
3rdηγαπηκετωσανηγαπη·κετωσανηγαπησθωσαν, ηγαπησθωνηγαπη·σθωσαν, ηγαπη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηγαπηκεναι​ηγαπη·κεναι​ηγαπησθαι​ηγαπη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηγαπησεσθαι​ηγαπη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηγαπηκυιαηγαπηκοςηγαπη·κυι·αηγαπη·κο[τ]·ς
Nomηγαπηκωςηγαπη·κο[τ]·^ς
Accηγαπηκυιανηγαπηκοταηγαπη·κυι·ανηγαπη·κοτ·α
Datηγαπηκυιᾳηγαπηκοτιηγαπη·κυι·ᾳηγαπη·κοτ·ι
Genηγαπηκυιαςηγαπηκοτοςηγαπη·κυι·αςηγαπη·κοτ·ος
PlVocηγαπηκυιαιηγαπηκοτεςηγαπηκοταηγαπη·κυι·αιηγαπη·κοτ·εςηγαπη·κοτ·α
Nom
Accηγαπηκυιαςηγαπηκοταςηγαπη·κυι·αςηγαπη·κοτ·ας
Datηγαπηκυιαιςηγαπηκοσι, ηγαπηκοσιν[GNT]ηγαπη·κυι·αιςηγαπη·κο[τ]·σι(ν), ηγαπη·κο[τ]·σι(ν)
Genηγαπηκυιωνηγαπηκοτωνηγαπη·κυι·ωνηγαπη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηγαπημενη[LXX]ηγαπημενε[LXX]ηγαπη·μεν·ηηγαπη·μεν·ε
Nomηγαπημενος[LXX]ηγαπη·μεν·ος
Accηγαπημενην[GNT][LXX]ηγαπημενον[LXX]ηγαπη·μεν·ηνηγαπη·μεν·ον
Datηγαπημενῃ[LXX]ηγαπημενῳ[GNT][LXX]ηγαπη·μεν·ῃηγαπη·μεν·ῳ
Genηγαπημενης[LXX]ηγαπημενου[LXX]ηγαπη·μεν·ηςηγαπη·μεν·ου
PlVocηγαπημεναιηγαπημενοι[GNT][LXX]ηγαπημενα[LXX]ηγαπη·μεν·αιηγαπη·μεν·οιηγαπη·μεν·α
Nom
Accηγαπημεναςηγαπημενουςηγαπη·μεν·αςηγαπη·μεν·ους
Datηγαπημεναιςηγαπημενοις[GNT]ηγαπη·μεν·αιςηγαπη·μεν·οις
Genηγαπημενων[LXX]ηγαπημενων[LXX]ηγαπη·μεν·ωνηγαπη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαπηκειν[LXX], ηγαπηκηε·ηγαπη·κειν, ε·ηγαπη·κη classicalηγαπημηνε·ηγαπη·μην
2ndηγαπηκεις, ηγαπηκηςε·ηγαπη·κεις, ε·ηγαπη·κης classicalηγαπησοε·ηγαπη·σο
3rdηγαπηκει[LXX]ε·ηγαπη·κειηγαπητοε·ηγαπη·το
Pl1stηγαπηκειμεν, ηγαπηκεμενε·ηγαπη·κειμεν, ε·ηγαπη·κεμεν classicalηγαπημεθαε·ηγαπη·μεθα
2ndηγαπηκειτε, ηγαπηκετεε·ηγαπη·κειτε, ε·ηγαπη·κετε classicalηγαπησθεε·ηγαπη·σθε
3rdηγαπηκεισαν, ηγαπηκεσανε·ηγαπη·κεισαν, ε·ηγαπη·κεσαν classicalηγαπηντοε·ηγαπη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηγαπηθηνε·αγαπη·θην
2ndηγαπηθης[LXX]ε·αγαπη·θης
3rdηγαπηθη[LXX]ε·αγαπη·θη
Pl1stηγαπηθημενε·αγαπη·θημεν
2ndηγαπηθητεε·αγαπη·θητε
3rdηγαπηθησανε·αγαπη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαγαπηθησομαιαγαπη·θησομαι
2ndαγαπηθησῃ[LXX], αγαπηθησειαγαπη·θησῃ, αγαπη·θησει classical
3rdαγαπηθησεται[GNT][LXX]αγαπη·θησεται
Pl1stαγαπηθησομεθααγαπη·θησομεθα
2ndαγαπηθησεσθεαγαπη·θησεσθε
3rdαγαπηθησονταιαγαπη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαγαπηθωαγαπη·θω
2ndαγαπηθῃςαγαπη·θῃς
3rdαγαπηθῃαγαπη·θῃ
Pl1stαγαπηθωμεναγαπη·θωμεν
2ndαγαπηθητεαγαπη·θητε
3rdαγαπηθωσιν, αγαπηθωσιαγαπη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαγαπηθειηναγαπη·θειην
2ndαγαπηθειηςαγαπη·θειης
3rdαγαπηθειηαγαπη·θειη
Pl1stαγαπηθειημεν, αγαπηθειμεναγαπη·θειημεν, αγαπη·θειμεν classical
2ndαγαπηθειητε, αγαπηθειτεαγαπη·θειητε, αγαπη·θειτε classical
3rdαγαπηθειησαν, αγαπηθειεναγαπη·θειησαν, αγαπη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαγαπηθησοιμηναγαπη·θησοιμην
2ndαγαπηθησοιοαγαπη·θησοιο
3rdαγαπηθησοιτοαγαπη·θησοιτο
Pl1stαγαπηθησοιμεθααγαπη·θησοιμεθα
2ndαγαπηθησοισθεαγαπη·θησοισθε
3rdαγαπηθησοιντοαγαπη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγαπηθητιαγαπη·θητι
3rdαγαπηθητωαγαπη·θητω
Pl1st
2ndαγαπηθητεαγαπη·θητε
3rdαγαπηθητωσαν, αγαπηθεντωναγαπη·θητωσαν, αγαπη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αγαπηθηναι​αγαπη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αγαπηθησεσθαι​αγαπη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαπηθεισααγαπηθειςαγαπηθεναγαπη·θεισ·ααγαπη·θει[ντ]·ςαγαπη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαγαπηθεισαναγαπηθεντααγαπη·θεισ·αναγαπη·θε[ι]ντ·α
Datαγαπηθεισῃαγαπηθεντιαγαπη·θεισ·ῃαγαπη·θε[ι]ντ·ι
Genαγαπηθεισηςαγαπηθεντοςαγαπη·θεισ·ηςαγαπη·θε[ι]ντ·ος
PlVocαγαπηθεισαιαγαπηθεντεςαγαπηθεντααγαπη·θεισ·αιαγαπη·θε[ι]ντ·εςαγαπη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαγαπηθεισαςαγαπηθενταςαγαπη·θεισ·αςαγαπη·θε[ι]ντ·ας
Datαγαπηθεισαιςαγαπηθεισι, αγαπηθεισιναγαπη·θεισ·αιςαγαπη·θει[ντ]·σι(ν)
Genαγαπηθεισωναγαπηθεντωναγαπη·θεισ·ωναγαπη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαπηθησομενηαγαπηθησομενεαγαπη·θησομεν·ηαγαπη·θησομεν·ε
Nomαγαπηθησομενοςαγαπη·θησομεν·ος
Accαγαπηθησομενηναγαπηθησομενοναγαπη·θησομεν·ηναγαπη·θησομεν·ον
Datαγαπηθησομενῃαγαπηθησομενῳαγαπη·θησομεν·ῃαγαπη·θησομεν·ῳ
Genαγαπηθησομενηςαγαπηθησομενουαγαπη·θησομεν·ηςαγαπη·θησομεν·ου
PlVocαγαπηθησομεναιαγαπηθησομενοιαγαπηθησομενααγαπη·θησομεν·αιαγαπη·θησομεν·οιαγαπη·θησομεν·α
Nom
Accαγαπηθησομεναςαγαπηθησομενουςαγαπη·θησομεν·αςαγαπη·θησομεν·ους
Datαγαπηθησομεναιςαγαπηθησομενοιςαγαπη·θησομεν·αιςαγαπη·θησομεν·οις
Genαγαπηθησομενωναγαπηθησομενωναγαπη·θησομεν·ωναγαπη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 21:11:37 EDT