αγανακτεω • AGANAKTEW • aganakteō

Search: ηγανακτησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηγανακτησανἀγανακτέωε·αγανακτη·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηγανακτησανἀγανακτέωε·αγανακτη·σαν1aor act ind 3rd pl

ἀγαν·ακτέω (αγανακτ(ε)-, αγανακτη·σ-, αγανακτη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγανακτωαγανακτ(ε)·ωαγανακτουμαιαγανακτ(ε)·ομαι
2ndαγανακτειςαγανακτ(ε)·ειςαγανακτῃ, αγανακτει, αγανακτεισαιαγανακτ(ε)·ῃ, αγανακτ(ε)·ει classical, αγανακτ(ε)·εσαι alt
3rdαγανακτειαγανακτ(ε)·ειαγανακτειταιαγανακτ(ε)·εται
Pl1stαγανακτουμεναγανακτ(ε)·ομεναγανακτουμεθααγανακτ(ε)·ομεθα
2ndαγανακτειτεαγανακτ(ε)·ετεαγανακτεισθεαγανακτ(ε)·εσθε
3rdαγανακτουσιν, αγανακτουσιαγανακτ(ε)·ουσι(ν)αγανακτουνταιαγανακτ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγανακτωαγανακτ(ε)·ωαγανακτωμαιαγανακτ(ε)·ωμαι
2ndαγανακτῃςαγανακτ(ε)·ῃςαγανακτῃαγανακτ(ε)·ῃ
3rdαγανακτῃαγανακτ(ε)·ῃαγανακτηταιαγανακτ(ε)·ηται
Pl1stαγανακτωμεναγανακτ(ε)·ωμεναγανακτωμεθααγανακτ(ε)·ωμεθα
2ndαγανακτητεαγανακτ(ε)·ητεαγανακτησθεαγανακτ(ε)·ησθε
3rdαγανακτωσιν, αγανακτωσιαγανακτ(ε)·ωσι(ν)αγανακτωνταιαγανακτ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγανακτοιμιαγανακτ(ε)·οιμιαγανακτοιμηναγανακτ(ε)·οιμην
2ndαγανακτοιςαγανακτ(ε)·οιςαγανακτοιοαγανακτ(ε)·οιο
3rdαγανακτοιαγανακτ(ε)·οιαγανακτοιτοαγανακτ(ε)·οιτο
Pl1stαγανακτοιμεναγανακτ(ε)·οιμεναγανακτοιμεθααγανακτ(ε)·οιμεθα
2ndαγανακτοιτεαγανακτ(ε)·οιτεαγανακτοισθεαγανακτ(ε)·οισθε
3rdαγανακτοιεν, αγανακτοισαναγανακτ(ε)·οιεν, αγανακτ(ε)·οισαν altαγανακτοιντοαγανακτ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγανακτειαγανακτ(ε)·εαγανακτουαγανακτ(ε)·ου
3rdαγανακτειτωαγανακτ(ε)·ετωαγανακτεισθωαγανακτ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαγανακτειτεαγανακτ(ε)·ετεαγανακτεισθεαγανακτ(ε)·εσθε
3rdαγανακτειτωσαν, αγανακτουντωναγανακτ(ε)·ετωσαν, αγανακτ(ε)·οντων classicalαγανακτεισθωσαν, αγανακτεισθωναγανακτ(ε)·εσθωσαν, αγανακτ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγανακτειν[GNT]​αγανακτ(ε)·ειναγανακτεισθαι​αγανακτ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγανακτουσααγανακτουναγανακτ(ε)·ουσ·ααγανακτ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαγανακτων[GNT]αγανακτ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαγανακτουσαναγανακτουντααγανακτ(ε)·ουσ·αναγανακτ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαγανακτουσῃαγανακτουντιαγανακτ(ε)·ουσ·ῃαγανακτ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαγανακτουσηςαγανακτουντοςαγανακτ(ε)·ουσ·ηςαγανακτ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαγανακτουσαιαγανακτουντες[GNT]αγανακτουντααγανακτ(ε)·ουσ·αιαγανακτ(ε)·ο[υ]ντ·εςαγανακτ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαγανακτουσαςαγανακτουνταςαγανακτ(ε)·ουσ·αςαγανακτ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαγανακτουσαιςαγανακτουσι, αγανακτουσιναγανακτ(ε)·ουσ·αιςαγανακτ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαγανακτουσωναγανακτουντωναγανακτ(ε)·ουσ·ωναγανακτ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγανακτουμενηαγανακτουμενεαγανακτ(ε)·ομεν·ηαγανακτ(ε)·ομεν·ε
Nomαγανακτουμενοςαγανακτ(ε)·ομεν·ος
Accαγανακτουμενηναγανακτουμενοναγανακτ(ε)·ομεν·ηναγανακτ(ε)·ομεν·ον
Datαγανακτουμενῃαγανακτουμενῳαγανακτ(ε)·ομεν·ῃαγανακτ(ε)·ομεν·ῳ
Genαγανακτουμενηςαγανακτουμενουαγανακτ(ε)·ομεν·ηςαγανακτ(ε)·ομεν·ου
PlVocαγανακτουμεναιαγανακτουμενοιαγανακτουμενααγανακτ(ε)·ομεν·αιαγανακτ(ε)·ομεν·οιαγανακτ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαγανακτουμεναςαγανακτουμενουςαγανακτ(ε)·ομεν·αςαγανακτ(ε)·ομεν·ους
Datαγανακτουμεναιςαγανακτουμενοιςαγανακτ(ε)·ομεν·αιςαγανακτ(ε)·ομεν·οις
Genαγανακτουμενωναγανακτουμενωναγανακτ(ε)·ομεν·ωναγανακτ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγανακτουν[LXX]ε·αγανακτ(ε)·ονηγανακτουμηνε·αγανακτ(ε)·ομην
2ndηγανακτειςε·αγανακτ(ε)·εςηγανακτουε·αγανακτ(ε)·ου
3rdηγανακτειε·αγανακτ(ε)·εηγανακτειτοε·αγανακτ(ε)·ετο
Pl1stηγανακτουμενε·αγανακτ(ε)·ομενηγανακτουμεθαε·αγανακτ(ε)·ομεθα
2ndηγανακτειτεε·αγανακτ(ε)·ετεηγανακτεισθεε·αγανακτ(ε)·εσθε
3rdηγανακτουν[LXX], ηγανακτουσανε·αγανακτ(ε)·ον, ε·αγανακτ(ε)·οσαν altηγανακτουντοε·αγανακτ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγανακτησωαγανακτη·σωαγανακτησομαιαγανακτη·σομαι
2ndαγανακτησειςαγανακτη·σειςαγανακτησῃ, αγανακτησει[LXX], αγανακτησεσαιαγανακτη·σῃ, αγανακτη·σει classical, αγανακτη·σεσαι alt
3rdαγανακτησει[LXX]αγανακτη·σειαγανακτησεταιαγανακτη·σεται
Pl1stαγανακτησομεναγανακτη·σομεναγανακτησομεθααγανακτη·σομεθα
2ndαγανακτησετεαγανακτη·σετεαγανακτησεσθεαγανακτη·σεσθε
3rdαγανακτησουσιν, αγανακτησουσιαγανακτη·σουσι(ν)αγανακτησονταιαγανακτη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγανακτησοιμιαγανακτη·σοιμιαγανακτησοιμηναγανακτη·σοιμην
2ndαγανακτησοιςαγανακτη·σοιςαγανακτησοιοαγανακτη·σοιο
3rdαγανακτησοιαγανακτη·σοιαγανακτησοιτοαγανακτη·σοιτο
Pl1stαγανακτησοιμεναγανακτη·σοιμεναγανακτησοιμεθααγανακτη·σοιμεθα
2ndαγανακτησοιτεαγανακτη·σοιτεαγανακτησοισθεαγανακτη·σοισθε
3rdαγανακτησοιεναγανακτη·σοιεναγανακτησοιντοαγανακτη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγανακτησειν​αγανακτη·σειν​αγανακτησεσθαι​αγανακτη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγανακτησουσααγανακτησοναγανακτη·σουσ·ααγανακτη·σο[υ]ν[τ]
Nomαγανακτησωναγανακτη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαγανακτησουσαναγανακτησοντααγανακτη·σουσ·αναγανακτη·σο[υ]ντ·α
Datαγανακτησουσῃαγανακτησοντιαγανακτη·σουσ·ῃαγανακτη·σο[υ]ντ·ι
Genαγανακτησουσηςαγανακτησοντοςαγανακτη·σουσ·ηςαγανακτη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαγανακτησουσαιαγανακτησοντεςαγανακτησοντααγανακτη·σουσ·αιαγανακτη·σο[υ]ντ·εςαγανακτη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαγανακτησουσαςαγανακτησονταςαγανακτη·σουσ·αςαγανακτη·σο[υ]ντ·ας
Datαγανακτησουσαιςαγανακτησουσι, αγανακτησουσιναγανακτη·σουσ·αιςαγανακτη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαγανακτησουσωναγανακτησοντωναγανακτη·σουσ·ωναγανακτη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγανακτησομενηαγανακτησομενεαγανακτη·σομεν·ηαγανακτη·σομεν·ε
Nomαγανακτησομενοςαγανακτη·σομεν·ος
Accαγανακτησομενηναγανακτησομενοναγανακτη·σομεν·ηναγανακτη·σομεν·ον
Datαγανακτησομενῃαγανακτησομενῳαγανακτη·σομεν·ῃαγανακτη·σομεν·ῳ
Genαγανακτησομενηςαγανακτησομενουαγανακτη·σομεν·ηςαγανακτη·σομεν·ου
PlVocαγανακτησομεναιαγανακτησομενοιαγανακτησομενααγανακτη·σομεν·αιαγανακτη·σομεν·οιαγανακτη·σομεν·α
Nom
Accαγανακτησομεναςαγανακτησομενουςαγανακτη·σομεν·αςαγανακτη·σομεν·ους
Datαγανακτησομεναιςαγανακτησομενοιςαγανακτη·σομεν·αιςαγανακτη·σομεν·οις
Genαγανακτησομενωναγανακτησομενωναγανακτη·σομεν·ωναγανακτη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγανακτησαε·αγανακτη·σαηγανακτησαμηνε·αγανακτη·σαμην
2ndηγανακτησαςε·αγανακτη·σαςηγανακτησωε·αγανακτη·σω
3rdηγανακτησεν[GNT], ηγανακτησεε·αγανακτη·σε(ν), ε·αγανακτη·σε(ν)ηγανακτησατοε·αγανακτη·σατο
Pl1stηγανακτησαμενε·αγανακτη·σαμενηγανακτησαμεθαε·αγανακτη·σαμεθα
2ndηγανακτησατεε·αγανακτη·σατεηγανακτησασθεε·αγανακτη·σασθε
3rdηγανακτησαν[GNT][LXX]ε·αγανακτη·σανηγανακτησαντοε·αγανακτη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγανακτησωαγανακτη·σωαγανακτησωμαιαγανακτη·σωμαι
2ndαγανακτησῃςαγανακτη·σῃςαγανακτησῃαγανακτη·σῃ
3rdαγανακτησῃαγανακτη·σῃαγανακτησηταιαγανακτη·σηται
Pl1stαγανακτησωμεναγανακτη·σωμεναγανακτησωμεθααγανακτη·σωμεθα
2ndαγανακτησητεαγανακτη·σητεαγανακτησησθεαγανακτη·σησθε
3rdαγανακτησωσιν, αγανακτησωσιαγανακτη·σωσι(ν)αγανακτησωνταιαγανακτη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγανακτησαιμιαγανακτη·σαιμιαγανακτησαιμηναγανακτη·σαιμην
2ndαγανακτησαις, αγανακτησειαςαγανακτη·σαις, αγανακτη·σειας classicalαγανακτησαιοαγανακτη·σαιο
3rdαγανακτησαι, αγανακτησειεαγανακτη·σαι, αγανακτη·σειε classicalαγανακτησαιτοαγανακτη·σαιτο
Pl1stαγανακτησαιμεναγανακτη·σαιμεναγανακτησαιμεθααγανακτη·σαιμεθα
2ndαγανακτησαιτεαγανακτη·σαιτεαγανακτησαισθεαγανακτη·σαισθε
3rdαγανακτησαιεν, αγανακτησαισαν, αγανακτησειαν, αγανακτησειεναγανακτη·σαιεν, αγανακτη·σαισαν alt, αγανακτη·σειαν classical, αγανακτη·σειεν classicalαγανακτησαιντοαγανακτη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγανακτησοναγανακτη·σοναγανακτησαιαγανακτη·σαι
3rdαγανακτησατωαγανακτη·σατωαγανακτησασθωαγανακτη·σασθω
Pl1st
2ndαγανακτησατεαγανακτη·σατεαγανακτησασθεαγανακτη·σασθε
3rdαγανακτησατωσαν, αγανακτησαντωναγανακτη·σατωσαν, αγανακτη·σαντων classicalαγανακτησασθωσαν, αγανακτησασθωναγανακτη·σασθωσαν, αγανακτη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγανακτησαι​αγανακτη·σαι​αγανακτησασθαι​αγανακτη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγανακτησασα[LXX]αγανακτησαςαγανακτησαναγανακτη·σασ·ααγανακτη·σα[ντ]·ςαγανακτη·σαν[τ]
Nom
Accαγανακτησασαναγανακτησαντααγανακτη·σασ·αναγανακτη·σαντ·α
Datαγανακτησασῃαγανακτησαντιαγανακτη·σασ·ῃαγανακτη·σαντ·ι
Genαγανακτησασηςαγανακτησαντοςαγανακτη·σασ·ηςαγανακτη·σαντ·ος
PlVocαγανακτησασαιαγανακτησαντεςαγανακτησαντααγανακτη·σασ·αιαγανακτη·σαντ·εςαγανακτη·σαντ·α
Nom
Accαγανακτησασαςαγανακτησανταςαγανακτη·σασ·αςαγανακτη·σαντ·ας
Datαγανακτησασαιςαγανακτησασι, αγανακτησασιναγανακτη·σασ·αιςαγανακτη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαγανακτησασωναγανακτησαντωναγανακτη·σασ·ωναγανακτη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγανακτησαμενηαγανακτησαμενεαγανακτη·σαμεν·ηαγανακτη·σαμεν·ε
Nomαγανακτησαμενοςαγανακτη·σαμεν·ος
Accαγανακτησαμενηναγανακτησαμενοναγανακτη·σαμεν·ηναγανακτη·σαμεν·ον
Datαγανακτησαμενῃαγανακτησαμενῳαγανακτη·σαμεν·ῃαγανακτη·σαμεν·ῳ
Genαγανακτησαμενηςαγανακτησαμενουαγανακτη·σαμεν·ηςαγανακτη·σαμεν·ου
PlVocαγανακτησαμεναιαγανακτησαμενοιαγανακτησαμενααγανακτη·σαμεν·αιαγανακτη·σαμεν·οιαγανακτη·σαμεν·α
Nom
Accαγανακτησαμεναςαγανακτησαμενουςαγανακτη·σαμεν·αςαγανακτη·σαμεν·ους
Datαγανακτησαμεναιςαγανακτησαμενοιςαγανακτη·σαμεν·αιςαγανακτη·σαμεν·οις
Genαγανακτησαμενωναγανακτησαμενωναγανακτη·σαμεν·ωναγανακτη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 23:42:39 EST