αγαλλιαω • AGALLIAW • agalliaō

Search: ηγαλλιατο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηγαλλιατοἀγαλλιάωε·αγαλλι(α)·ετοimpf mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ηγαλλιατοἀγαλλιάωε·αγαλλι(α)·ετοimpf mp ind 3rd sg

ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαλλιωαγαλλι(α)·ωαγαλλιωμαιαγαλλι(α)·ομαι
2ndαγαλλιᾳςαγαλλι(α)·ειςαγαλλιᾳ, αγαλλιασαι[LXX]αγαλλι(α)·ῃ, αγαλλι(α)·ει classical, αγαλλι(α)·εσαι alt
3rdαγαλλιᾳαγαλλι(α)·ειαγαλλιαταιαγαλλι(α)·εται
Pl1stαγαλλιωμεν[GNT]αγαλλι(α)·ομεναγαλλιωμεθα[GNT]αγαλλι(α)·ομεθα
2ndαγαλλιατεαγαλλι(α)·ετεαγαλλιασθε[GNT][LXX]αγαλλι(α)·εσθε
3rdαγαλλιωσιν, αγαλλιωσιαγαλλι(α)·ουσι(ν)αγαλλιωνταιαγαλλι(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαλλιωαγαλλι(α)·ωαγαλλιωμαιαγαλλι(α)·ωμαι
2ndαγαλλιᾳςαγαλλι(α)·ῃςαγαλλιᾳαγαλλι(α)·ῃ
3rdαγαλλιᾳαγαλλι(α)·ῃαγαλλιαταιαγαλλι(α)·ηται
Pl1stαγαλλιωμεν[GNT]αγαλλι(α)·ωμεναγαλλιωμεθα[GNT]αγαλλι(α)·ωμεθα
2ndαγαλλιατεαγαλλι(α)·ητεαγαλλιασθε[GNT][LXX]αγαλλι(α)·ησθε
3rdαγαλλιωσιν, αγαλλιωσιαγαλλι(α)·ωσι(ν)αγαλλιωνταιαγαλλι(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαλλιῳμιαγαλλι(α)·οιμιαγαλλιῳμηναγαλλι(α)·οιμην
2ndαγαλλιῳςαγαλλι(α)·οιςαγαλλιῳοαγαλλι(α)·οιο
3rdαγαλλιῳαγαλλι(α)·οιαγαλλιῳτοαγαλλι(α)·οιτο
Pl1stαγαλλιῳμεναγαλλι(α)·οιμεναγαλλιῳμεθααγαλλι(α)·οιμεθα
2ndαγαλλιῳτεαγαλλι(α)·οιτεαγαλλιῳσθεαγαλλι(α)·οισθε
3rdαγαλλιῳεν, αγαλλιῳσαναγαλλι(α)·οιεν, αγαλλι(α)·οισαν altαγαλλιῳντοαγαλλι(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγαλλιααγαλλι(α)·εαγαλλιωαγαλλι(α)·ου
3rdαγαλλιατωαγαλλι(α)·ετωαγαλλιασθω[LXX]αγαλλι(α)·εσθω
Pl1st
2ndαγαλλιατεαγαλλι(α)·ετεαγαλλιασθε[GNT][LXX]αγαλλι(α)·εσθε
3rdαγαλλιατωσαν, αγαλλιωντωναγαλλι(α)·ετωσαν, αγαλλι(α)·οντων classicalαγαλλιασθωσαν[LXX], αγαλλιασθωναγαλλι(α)·εσθωσαν, αγαλλι(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγαλλιᾳν, αγαλλιαν​αγαλλι(α)·ειν, αγαλλι(α)·ειν > αγαλλιαν​αγαλλιασθαι​αγαλλι(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαλλιωσααγαλλιωναγαλλι(α)·ουσ·ααγαλλι(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomαγαλλιωναγαλλι(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαγαλλιωσαναγαλλιωντααγαλλι(α)·ουσ·αναγαλλι(α)·ο[υ]ντ·α
Datαγαλλιωσῃαγαλλιωντιαγαλλι(α)·ουσ·ῃαγαλλι(α)·ο[υ]ντ·ι
Genαγαλλιωσηςαγαλλιωντοςαγαλλι(α)·ουσ·ηςαγαλλι(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαγαλλιωσαιαγαλλιωντεςαγαλλιωντααγαλλι(α)·ουσ·αιαγαλλι(α)·ο[υ]ντ·εςαγαλλι(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαγαλλιωσαςαγαλλιωνταςαγαλλι(α)·ουσ·αςαγαλλι(α)·ο[υ]ντ·ας
Datαγαλλιωσαιςαγαλλιωσι, αγαλλιωσιναγαλλι(α)·ουσ·αιςαγαλλι(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαγαλλιωσωναγαλλιωντωναγαλλι(α)·ουσ·ωναγαλλι(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαλλιωμενηαγαλλιωμενεαγαλλι(α)·ομεν·ηαγαλλι(α)·ομεν·ε
Nomαγαλλιωμενοςαγαλλι(α)·ομεν·ος
Accαγαλλιωμενηναγαλλιωμενοναγαλλι(α)·ομεν·ηναγαλλι(α)·ομεν·ον
Datαγαλλιωμενῃαγαλλιωμενῳαγαλλι(α)·ομεν·ῃαγαλλι(α)·ομεν·ῳ
Genαγαλλιωμενηςαγαλλιωμενουαγαλλι(α)·ομεν·ηςαγαλλι(α)·ομεν·ου
PlVocαγαλλιωμεναιαγαλλιωμενοι[GNT]αγαλλιωμενααγαλλι(α)·ομεν·αιαγαλλι(α)·ομεν·οιαγαλλι(α)·ομεν·α
Nom
Accαγαλλιωμεναςαγαλλιωμενουςαγαλλι(α)·ομεν·αςαγαλλι(α)·ομεν·ους
Datαγαλλιωμεναιςαγαλλιωμενοιςαγαλλι(α)·ομεν·αιςαγαλλι(α)·ομεν·οις
Genαγαλλιωμενωναγαλλιωμενωναγαλλι(α)·ομεν·ωναγαλλι(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαλλιωνε·αγαλλι(α)·ονηγαλλιωμηνε·αγαλλι(α)·ομην
2ndηγαλλιαςε·αγαλλι(α)·εςηγαλλιωε·αγαλλι(α)·ου
3rdηγαλλιαε·αγαλλι(α)·εηγαλλιατο[GNT]ε·αγαλλι(α)·ετο
Pl1stηγαλλιωμενε·αγαλλι(α)·ομενηγαλλιωμεθα[LXX]ε·αγαλλι(α)·ομεθα
2ndηγαλλιατεε·αγαλλι(α)·ετεηγαλλιασθεε·αγαλλι(α)·εσθε
3rdηγαλλιων, ηγαλλιωσανε·αγαλλι(α)·ον, ε·αγαλλι(α)·οσαν altηγαλλιωντοε·αγαλλι(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαλλιασωαγαλλια·σωαγαλλιασομαι[LXX]αγαλλια·σομαι
2ndαγαλλιασειςαγαλλια·σειςαγαλλιασῃ[LXX], αγαλλιασει[GNT][LXX], αγαλλιασεσαιαγαλλια·σῃ, αγαλλια·σει classical, αγαλλια·σεσαι alt
3rdαγαλλιασει[GNT][LXX]αγαλλια·σειαγαλλιασεται[LXX]αγαλλια·σεται
Pl1stαγαλλιασομεναγαλλια·σομεναγαλλιασομεθα[LXX]αγαλλια·σομεθα
2ndαγαλλιασετεαγαλλια·σετεαγαλλιασεσθεαγαλλια·σεσθε
3rdαγαλλιασουσιν, αγαλλιασουσιαγαλλια·σουσι(ν)αγαλλιασονται[LXX]αγαλλια·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαλλιασοιμιαγαλλια·σοιμιαγαλλιασοιμηναγαλλια·σοιμην
2ndαγαλλιασοιςαγαλλια·σοιςαγαλλιασοιοαγαλλια·σοιο
3rdαγαλλιασοιαγαλλια·σοιαγαλλιασοιτοαγαλλια·σοιτο
Pl1stαγαλλιασοιμεναγαλλια·σοιμεναγαλλιασοιμεθααγαλλια·σοιμεθα
2ndαγαλλιασοιτεαγαλλια·σοιτεαγαλλιασοισθεαγαλλια·σοισθε
3rdαγαλλιασοιεναγαλλια·σοιεναγαλλιασοιντοαγαλλια·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγαλλιασειν​αγαλλια·σειν​αγαλλιασεσθαι​αγαλλια·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαλλιασουσααγαλλιασοναγαλλια·σουσ·ααγαλλια·σο[υ]ν[τ]
Nomαγαλλιασωναγαλλια·σο[υ]ν[τ]·^
Accαγαλλιασουσαναγαλλιασοντααγαλλια·σουσ·αναγαλλια·σο[υ]ντ·α
Datαγαλλιασουσῃαγαλλιασοντιαγαλλια·σουσ·ῃαγαλλια·σο[υ]ντ·ι
Genαγαλλιασουσηςαγαλλιασοντοςαγαλλια·σουσ·ηςαγαλλια·σο[υ]ντ·ος
PlVocαγαλλιασουσαιαγαλλιασοντεςαγαλλιασοντααγαλλια·σουσ·αιαγαλλια·σο[υ]ντ·εςαγαλλια·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαγαλλιασουσαςαγαλλιασονταςαγαλλια·σουσ·αςαγαλλια·σο[υ]ντ·ας
Datαγαλλιασουσαιςαγαλλιασουσι, αγαλλιασουσιναγαλλια·σουσ·αιςαγαλλια·σου[ντ]·σι(ν)
Genαγαλλιασουσωναγαλλιασοντωναγαλλια·σουσ·ωναγαλλια·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαλλιασομενηαγαλλιασομενεαγαλλια·σομεν·ηαγαλλια·σομεν·ε
Nomαγαλλιασομενοςαγαλλια·σομεν·ος
Accαγαλλιασομενηναγαλλιασομενοναγαλλια·σομεν·ηναγαλλια·σομεν·ον
Datαγαλλιασομενῃαγαλλιασομενῳαγαλλια·σομεν·ῃαγαλλια·σομεν·ῳ
Genαγαλλιασομενηςαγαλλιασομενουαγαλλια·σομεν·ηςαγαλλια·σομεν·ου
PlVocαγαλλιασομεναιαγαλλιασομενοιαγαλλιασομενααγαλλια·σομεν·αιαγαλλια·σομεν·οιαγαλλια·σομεν·α
Nom
Accαγαλλιασομεναςαγαλλιασομενουςαγαλλια·σομεν·αςαγαλλια·σομεν·ους
Datαγαλλιασομεναιςαγαλλιασομενοιςαγαλλια·σομεν·αιςαγαλλια·σομεν·οις
Genαγαλλιασομενωναγαλλιασομενωναγαλλια·σομεν·ωναγαλλια·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαλλιασαε·αγαλλια·σαηγαλλιασαμηνε·αγαλλια·σαμην
2ndηγαλλιασαςε·αγαλλια·σαςηγαλλιασωε·αγαλλια·σω
3rdηγαλλιασεν[GNT][LXX], ηγαλλιασεε·αγαλλια·σε(ν), ε·αγαλλια·σε(ν)ηγαλλιασατο[GNT][LXX]ε·αγαλλια·σατο
Pl1stηγαλλιασαμενε·αγαλλια·σαμενηγαλλιασαμεθα[LXX]ε·αγαλλια·σαμεθα
2ndηγαλλιασατεε·αγαλλια·σατεηγαλλιασασθεε·αγαλλια·σασθε
3rdηγαλλιασανε·αγαλλια·σανηγαλλιασαντο[LXX]ε·αγαλλια·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαλλιασωαγαλλια·σωαγαλλιασωμαιαγαλλια·σωμαι
2ndαγαλλιασῃςαγαλλια·σῃςαγαλλιασῃ[LXX]αγαλλια·σῃ
3rdαγαλλιασῃ[LXX]αγαλλια·σῃαγαλλιασηταιαγαλλια·σηται
Pl1stαγαλλιασωμεναγαλλια·σωμεναγαλλιασωμεθα[LXX]αγαλλια·σωμεθα
2ndαγαλλιασητεαγαλλια·σητεαγαλλιασησθεαγαλλια·σησθε
3rdαγαλλιασωσιν, αγαλλιασωσιαγαλλια·σωσι(ν)αγαλλιασωνται[LXX]αγαλλια·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαλλιασαιμιαγαλλια·σαιμιαγαλλιασαιμηναγαλλια·σαιμην
2ndαγαλλιασαις, αγαλλιασειαςαγαλλια·σαις, αγαλλια·σειας classicalαγαλλιασαιοαγαλλια·σαιο
3rdαγαλλιασαι[LXX], αγαλλιασειεαγαλλια·σαι, αγαλλια·σειε classicalαγαλλιασαιτοαγαλλια·σαιτο
Pl1stαγαλλιασαιμεναγαλλια·σαιμεναγαλλιασαιμεθααγαλλια·σαιμεθα
2ndαγαλλιασαιτεαγαλλια·σαιτεαγαλλιασαισθεαγαλλια·σαισθε
3rdαγαλλιασαιεν, αγαλλιασαισαν, αγαλλιασειαν, αγαλλιασειεναγαλλια·σαιεν, αγαλλια·σαισαν alt, αγαλλια·σειαν classical, αγαλλια·σειεν classicalαγαλλιασαιντο[LXX]αγαλλια·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγαλλιασοναγαλλια·σοναγαλλιασαι[LXX]αγαλλια·σαι
3rdαγαλλιασατωαγαλλια·σατωαγαλλιασασθωαγαλλια·σασθω
Pl1st
2ndαγαλλιασατεαγαλλια·σατεαγαλλιασασθεαγαλλια·σασθε
3rdαγαλλιασατωσαν, αγαλλιασαντωναγαλλια·σατωσαν, αγαλλια·σαντων classicalαγαλλιασασθωσαν, αγαλλιασασθωναγαλλια·σασθωσαν, αγαλλια·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγαλλιασαι[LXX]​αγαλλια·σαιαγαλλιασασθαι​αγαλλια·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαλλιασασααγαλλιασαςαγαλλιασαναγαλλια·σασ·ααγαλλια·σα[ντ]·ςαγαλλια·σαν[τ]
Nom
Accαγαλλιασασαναγαλλιασαντααγαλλια·σασ·αναγαλλια·σαντ·α
Datαγαλλιασασῃαγαλλιασαντιαγαλλια·σασ·ῃαγαλλια·σαντ·ι
Genαγαλλιασασηςαγαλλιασαντοςαγαλλια·σασ·ηςαγαλλια·σαντ·ος
PlVocαγαλλιασασαιαγαλλιασαντεςαγαλλιασαντααγαλλια·σασ·αιαγαλλια·σαντ·εςαγαλλια·σαντ·α
Nom
Accαγαλλιασασαςαγαλλιασανταςαγαλλια·σασ·αςαγαλλια·σαντ·ας
Datαγαλλιασασαιςαγαλλιασασι, αγαλλιασασιναγαλλια·σασ·αιςαγαλλια·σα[ντ]·σι(ν)
Genαγαλλιασασωναγαλλιασαντωναγαλλια·σασ·ωναγαλλια·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαλλιασαμενηαγαλλιασαμενεαγαλλια·σαμεν·ηαγαλλια·σαμεν·ε
Nomαγαλλιασαμενοςαγαλλια·σαμεν·ος
Accαγαλλιασαμενηναγαλλιασαμενοναγαλλια·σαμεν·ηναγαλλια·σαμεν·ον
Datαγαλλιασαμενῃαγαλλιασαμενῳαγαλλια·σαμεν·ῃαγαλλια·σαμεν·ῳ
Genαγαλλιασαμενηςαγαλλιασαμενουαγαλλια·σαμεν·ηςαγαλλια·σαμεν·ου
PlVocαγαλλιασαμεναιαγαλλιασαμενοιαγαλλιασαμενααγαλλια·σαμεν·αιαγαλλια·σαμεν·οιαγαλλια·σαμεν·α
Nom
Accαγαλλιασαμεναςαγαλλιασαμενουςαγαλλια·σαμεν·αςαγαλλια·σαμεν·ους
Datαγαλλιασαμεναιςαγαλλιασαμενοιςαγαλλια·σαμεν·αιςαγαλλια·σαμεν·οις
Genαγαλλιασαμενωναγαλλιασαμενωναγαλλια·σαμεν·ωναγαλλια·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηγαλλιαθηνε·αγαλλια·θην
2ndηγαλλιαθηςε·αγαλλια·θης
3rdηγαλλιαθηε·αγαλλια·θη
Pl1stηγαλλιαθημενε·αγαλλια·θημεν
2ndηγαλλιαθητεε·αγαλλια·θητε
3rdηγαλλιαθησανε·αγαλλια·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαγαλλιαθησομαιαγαλλια·θησομαι
2ndαγαλλιαθησῃ, αγαλλιαθησειαγαλλια·θησῃ, αγαλλια·θησει classical
3rdαγαλλιαθησεταιαγαλλια·θησεται
Pl1stαγαλλιαθησομεθααγαλλια·θησομεθα
2ndαγαλλιαθησεσθεαγαλλια·θησεσθε
3rdαγαλλιαθησονταιαγαλλια·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαγαλλιαθωαγαλλια·θω
2ndαγαλλιαθῃςαγαλλια·θῃς
3rdαγαλλιαθῃαγαλλια·θῃ
Pl1stαγαλλιαθωμεναγαλλια·θωμεν
2ndαγαλλιαθητεαγαλλια·θητε
3rdαγαλλιαθωσιν, αγαλλιαθωσιαγαλλια·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαγαλλιαθειηναγαλλια·θειην
2ndαγαλλιαθειηςαγαλλια·θειης
3rdαγαλλιαθειηαγαλλια·θειη
Pl1stαγαλλιαθειημεν, αγαλλιαθειμεναγαλλια·θειημεν, αγαλλια·θειμεν classical
2ndαγαλλιαθειητε, αγαλλιαθειτεαγαλλια·θειητε, αγαλλια·θειτε classical
3rdαγαλλιαθειησαν, αγαλλιαθειεναγαλλια·θειησαν, αγαλλια·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαγαλλιαθησοιμηναγαλλια·θησοιμην
2ndαγαλλιαθησοιοαγαλλια·θησοιο
3rdαγαλλιαθησοιτοαγαλλια·θησοιτο
Pl1stαγαλλιαθησοιμεθααγαλλια·θησοιμεθα
2ndαγαλλιαθησοισθεαγαλλια·θησοισθε
3rdαγαλλιαθησοιντοαγαλλια·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγαλλιαθητιαγαλλια·θητι
3rdαγαλλιαθητωαγαλλια·θητω
Pl1st
2ndαγαλλιαθητεαγαλλια·θητε
3rdαγαλλιαθητωσαν, αγαλλιαθεντωναγαλλια·θητωσαν, αγαλλια·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αγαλλιαθηναι[GNT]​αγαλλια·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αγαλλιαθησεσθαι​αγαλλια·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαλλιαθεισααγαλλιαθειςαγαλλιαθεναγαλλια·θεισ·ααγαλλια·θει[ντ]·ςαγαλλια·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαγαλλιαθεισαναγαλλιαθεντααγαλλια·θεισ·αναγαλλια·θε[ι]ντ·α
Datαγαλλιαθεισῃαγαλλιαθεντιαγαλλια·θεισ·ῃαγαλλια·θε[ι]ντ·ι
Genαγαλλιαθεισηςαγαλλιαθεντοςαγαλλια·θεισ·ηςαγαλλια·θε[ι]ντ·ος
PlVocαγαλλιαθεισαιαγαλλιαθεντεςαγαλλιαθεντααγαλλια·θεισ·αιαγαλλια·θε[ι]ντ·εςαγαλλια·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαγαλλιαθεισαςαγαλλιαθενταςαγαλλια·θεισ·αςαγαλλια·θε[ι]ντ·ας
Datαγαλλιαθεισαιςαγαλλιαθεισι, αγαλλιαθεισιναγαλλια·θεισ·αιςαγαλλια·θει[ντ]·σι(ν)
Genαγαλλιαθεισωναγαλλιαθεντωναγαλλια·θεισ·ωναγαλλια·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαλλιαθησομενηαγαλλιαθησομενεαγαλλια·θησομεν·ηαγαλλια·θησομεν·ε
Nomαγαλλιαθησομενοςαγαλλια·θησομεν·ος
Accαγαλλιαθησομενηναγαλλιαθησομενοναγαλλια·θησομεν·ηναγαλλια·θησομεν·ον
Datαγαλλιαθησομενῃαγαλλιαθησομενῳαγαλλια·θησομεν·ῃαγαλλια·θησομεν·ῳ
Genαγαλλιαθησομενηςαγαλλιαθησομενουαγαλλια·θησομεν·ηςαγαλλια·θησομεν·ου
PlVocαγαλλιαθησομεναιαγαλλιαθησομενοιαγαλλιαθησομενααγαλλια·θησομεν·αιαγαλλια·θησομεν·οιαγαλλια·θησομεν·α
Nom
Accαγαλλιαθησομεναςαγαλλιαθησομενουςαγαλλια·θησομεν·αςαγαλλια·θησομεν·ους
Datαγαλλιαθησομεναιςαγαλλιαθησομενοιςαγαλλια·θησομεν·αιςαγαλλια·θησομεν·οις
Genαγαλλιαθησομενωναγαλλιαθησομενωναγαλλια·θησομεν·ωναγαλλια·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 12-Dec-2019 01:16:28 EST