σιγαω • SIGAW • sigaō

Search: Εσιγησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσιγησενσιγάωε·σιγη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσιγησενσιγάωε·σιγη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

σιγάω (σιγ(α)-, σιγη·σ-, σιγη·σ-, -, σεσιγη-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσιγωσιγ(α)·ωσιγωμαισιγ(α)·ομαι
2ndσιγᾳςσιγ(α)·ειςσιγᾳ, σιγασαισιγ(α)·ῃ, σιγ(α)·ει classical, σιγ(α)·εσαι alt
3rdσιγᾳσιγ(α)·εισιγαταισιγ(α)·εται
Pl1stσιγωμενσιγ(α)·ομενσιγωμεθασιγ(α)·ομεθα
2ndσιγατεσιγ(α)·ετεσιγασθεσιγ(α)·εσθε
3rdσιγωσιν, σιγωσισιγ(α)·ουσι(ν)σιγωνταισιγ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσιγωσιγ(α)·ωσιγωμαισιγ(α)·ωμαι
2ndσιγᾳςσιγ(α)·ῃςσιγᾳσιγ(α)·ῃ
3rdσιγᾳσιγ(α)·ῃσιγαταισιγ(α)·ηται
Pl1stσιγωμενσιγ(α)·ωμενσιγωμεθασιγ(α)·ωμεθα
2ndσιγατεσιγ(α)·ητεσιγασθεσιγ(α)·ησθε
3rdσιγωσιν, σιγωσισιγ(α)·ωσι(ν)σιγωνταισιγ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσιγῳμισιγ(α)·οιμισιγῳμηνσιγ(α)·οιμην
2ndσιγῳςσιγ(α)·οιςσιγῳοσιγ(α)·οιο
3rdσιγῳσιγ(α)·οισιγῳτοσιγ(α)·οιτο
Pl1stσιγῳμενσιγ(α)·οιμενσιγῳμεθασιγ(α)·οιμεθα
2ndσιγῳτεσιγ(α)·οιτεσιγῳσθεσιγ(α)·οισθε
3rdσιγῳεν, σιγῳσανσιγ(α)·οιεν, σιγ(α)·οισαν altσιγῳντοσιγ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσιγα[LXX]σιγ(α)·εσιγωσιγ(α)·ου
3rdσιγατω[GNT]σιγ(α)·ετωσιγασθωσιγ(α)·εσθω
Pl1st
2ndσιγατεσιγ(α)·ετεσιγασθεσιγ(α)·εσθε
3rdσιγατωσαν[GNT], σιγωντωνσιγ(α)·ετωσαν, σιγ(α)·οντων classicalσιγασθωσαν, σιγασθωνσιγ(α)·εσθωσαν, σιγ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σιγᾳν[GNT], σιγαν[GNT][LXX]​σιγ(α)·ειν, σιγ(α)·ειν > σιγανσιγασθαι​σιγ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσιγωσασιγωνσιγ(α)·ουσ·ασιγ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomσιγωνσιγ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσιγωσανσιγωντα[LXX]σιγ(α)·ουσ·ανσιγ(α)·ο[υ]ντ·α
Datσιγωσῃσιγωντισιγ(α)·ουσ·ῃσιγ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genσιγωσηςσιγωντοςσιγ(α)·ουσ·ηςσιγ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσιγωσαισιγωντεςσιγωντα[LXX]σιγ(α)·ουσ·αισιγ(α)·ο[υ]ντ·εςσιγ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσιγωσαςσιγωνταςσιγ(α)·ουσ·αςσιγ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datσιγωσαιςσιγωσι, σιγωσινσιγ(α)·ουσ·αιςσιγ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσιγωσωνσιγωντωνσιγ(α)·ουσ·ωνσιγ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσιγωμενησιγωμενεσιγ(α)·ομεν·ησιγ(α)·ομεν·ε
Nomσιγωμενοςσιγ(α)·ομεν·ος
Accσιγωμενηνσιγωμενονσιγ(α)·ομεν·ηνσιγ(α)·ομεν·ον
Datσιγωμενῃσιγωμενῳσιγ(α)·ομεν·ῃσιγ(α)·ομεν·ῳ
Genσιγωμενηςσιγωμενουσιγ(α)·ομεν·ηςσιγ(α)·ομεν·ου
PlVocσιγωμεναισιγωμενοισιγωμενασιγ(α)·ομεν·αισιγ(α)·ομεν·οισιγ(α)·ομεν·α
Nom
Accσιγωμεναςσιγωμενουςσιγ(α)·ομεν·αςσιγ(α)·ομεν·ους
Datσιγωμεναιςσιγωμενοιςσιγ(α)·ομεν·αιςσιγ(α)·ομεν·οις
Genσιγωμενωνσιγωμενωνσιγ(α)·ομεν·ωνσιγ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσιγωνε·σιγ(α)·ονεσιγωμηνε·σιγ(α)·ομην
2ndεσιγαςε·σιγ(α)·εςεσιγωε·σιγ(α)·ου
3rdεσιγαε·σιγ(α)·εεσιγατοε·σιγ(α)·ετο
Pl1stεσιγωμενε·σιγ(α)·ομενεσιγωμεθαε·σιγ(α)·ομεθα
2ndεσιγατεε·σιγ(α)·ετεεσιγασθεε·σιγ(α)·εσθε
3rdεσιγων, εσιγωσανε·σιγ(α)·ον, ε·σιγ(α)·οσαν altεσιγωντοε·σιγ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσιγησωσιγη·σωσιγησομαι[LXX]σιγη·σομαι
2ndσιγησειςσιγη·σειςσιγησῃ[GNT], σιγησει[LXX], σιγησεσαισιγη·σῃ, σιγη·σει classical, σιγη·σεσαι alt
3rdσιγησει[LXX]σιγη·σεισιγησεταισιγη·σεται
Pl1stσιγησομενσιγη·σομενσιγησομεθασιγη·σομεθα
2ndσιγησετε[LXX]σιγη·σετεσιγησεσθεσιγη·σεσθε
3rdσιγησουσιν, σιγησουσισιγη·σουσι(ν)σιγησονταισιγη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσιγησοιμισιγη·σοιμισιγησοιμηνσιγη·σοιμην
2ndσιγησοιςσιγη·σοιςσιγησοιοσιγη·σοιο
3rdσιγησοισιγη·σοισιγησοιτοσιγη·σοιτο
Pl1stσιγησοιμενσιγη·σοιμενσιγησοιμεθασιγη·σοιμεθα
2ndσιγησοιτεσιγη·σοιτεσιγησοισθεσιγη·σοισθε
3rdσιγησοιενσιγη·σοιενσιγησοιντοσιγη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σιγησειν​σιγη·σειν​σιγησεσθαι​σιγη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσιγησουσασιγησονσιγη·σουσ·ασιγη·σο[υ]ν[τ]
Nomσιγησωνσιγη·σο[υ]ν[τ]·^
Accσιγησουσανσιγησοντασιγη·σουσ·ανσιγη·σο[υ]ντ·α
Datσιγησουσῃσιγησοντισιγη·σουσ·ῃσιγη·σο[υ]ντ·ι
Genσιγησουσηςσιγησοντοςσιγη·σουσ·ηςσιγη·σο[υ]ντ·ος
PlVocσιγησουσαισιγησοντεςσιγησοντασιγη·σουσ·αισιγη·σο[υ]ντ·εςσιγη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσιγησουσαςσιγησονταςσιγη·σουσ·αςσιγη·σο[υ]ντ·ας
Datσιγησουσαιςσιγησουσι, σιγησουσινσιγη·σουσ·αιςσιγη·σου[ντ]·σι(ν)
Genσιγησουσωνσιγησοντωνσιγη·σουσ·ωνσιγη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσιγησομενησιγησομενεσιγη·σομεν·ησιγη·σομεν·ε
Nomσιγησομενοςσιγη·σομεν·ος
Accσιγησομενηνσιγησομενονσιγη·σομεν·ηνσιγη·σομεν·ον
Datσιγησομενῃσιγησομενῳσιγη·σομεν·ῃσιγη·σομεν·ῳ
Genσιγησομενηςσιγησομενουσιγη·σομεν·ηςσιγη·σομεν·ου
PlVocσιγησομεναισιγησομενοισιγησομενασιγη·σομεν·αισιγη·σομεν·οισιγη·σομεν·α
Nom
Accσιγησομεναςσιγησομενουςσιγη·σομεν·αςσιγη·σομεν·ους
Datσιγησομεναιςσιγησομενοιςσιγη·σομεν·αιςσιγη·σομεν·οις
Genσιγησομενωνσιγησομενωνσιγη·σομεν·ωνσιγη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσιγησα[LXX]ε·σιγη·σαεσιγησαμηνε·σιγη·σαμην
2ndεσιγησαςε·σιγη·σαςεσιγησωε·σιγη·σω
3rdεσιγησεν[GNT][LXX], εσιγησεε·σιγη·σε(ν), ε·σιγη·σε(ν)εσιγησατοε·σιγη·σατο
Pl1stεσιγησαμενε·σιγη·σαμενεσιγησαμεθαε·σιγη·σαμεθα
2ndεσιγησατεε·σιγη·σατεεσιγησασθεε·σιγη·σασθε
3rdεσιγησαν[GNT][LXX]ε·σιγη·σανεσιγησαντοε·σιγη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσιγησωσιγη·σωσιγησωμαισιγη·σωμαι
2ndσιγησῃς[LXX]σιγη·σῃςσιγησῃ[GNT]σιγη·σῃ
3rdσιγησῃ[GNT]σιγη·σῃσιγησηταισιγη·σηται
Pl1stσιγησωμενσιγη·σωμενσιγησωμεθασιγη·σωμεθα
2ndσιγησητεσιγη·σητεσιγησησθεσιγη·σησθε
3rdσιγησωσιν, σιγησωσισιγη·σωσι(ν)σιγησωνταισιγη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσιγησαιμισιγη·σαιμισιγησαιμηνσιγη·σαιμην
2ndσιγησαις, σιγησειαςσιγη·σαις, σιγη·σειας classicalσιγησαιοσιγη·σαιο
3rdσιγησαι[GNT], σιγησειεσιγη·σαι, σιγη·σειε classicalσιγησαιτοσιγη·σαιτο
Pl1stσιγησαιμενσιγη·σαιμενσιγησαιμεθασιγη·σαιμεθα
2ndσιγησαιτεσιγη·σαιτεσιγησαισθεσιγη·σαισθε
3rdσιγησαιεν, σιγησαισαν, σιγησειαν, σιγησειενσιγη·σαιεν, σιγη·σαισαν alt, σιγη·σειαν classical, σιγη·σειεν classicalσιγησαιντοσιγη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσιγησονσιγη·σονσιγησαι[GNT]σιγη·σαι
3rdσιγησατωσιγη·σατωσιγησασθωσιγη·σασθω
Pl1st
2ndσιγησατεσιγη·σατεσιγησασθεσιγη·σασθε
3rdσιγησατωσαν, σιγησαντωνσιγη·σατωσαν, σιγη·σαντων classicalσιγησασθωσαν, σιγησασθωνσιγη·σασθωσαν, σιγη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σιγησαι[GNT]​σιγη·σαισιγησασθαι​σιγη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσιγησασασιγησαςσιγησανσιγη·σασ·ασιγη·σα[ντ]·ςσιγη·σαν[τ]
Nom
Accσιγησασανσιγησαντασιγη·σασ·ανσιγη·σαντ·α
Datσιγησασῃσιγησαντισιγη·σασ·ῃσιγη·σαντ·ι
Genσιγησασηςσιγησαντοςσιγη·σασ·ηςσιγη·σαντ·ος
PlVocσιγησασαισιγησαντεςσιγησαντασιγη·σασ·αισιγη·σαντ·εςσιγη·σαντ·α
Nom
Accσιγησασαςσιγησανταςσιγη·σασ·αςσιγη·σαντ·ας
Datσιγησασαιςσιγησασι, σιγησασινσιγη·σασ·αιςσιγη·σα[ντ]·σι(ν)
Genσιγησασωνσιγησαντωνσιγη·σασ·ωνσιγη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσιγησαμενησιγησαμενεσιγη·σαμεν·ησιγη·σαμεν·ε
Nomσιγησαμενοςσιγη·σαμεν·ος
Accσιγησαμενηνσιγησαμενονσιγη·σαμεν·ηνσιγη·σαμεν·ον
Datσιγησαμενῃσιγησαμενῳσιγη·σαμεν·ῃσιγη·σαμεν·ῳ
Genσιγησαμενηςσιγησαμενουσιγη·σαμεν·ηςσιγη·σαμεν·ου
PlVocσιγησαμεναισιγησαμενοισιγησαμενασιγη·σαμεν·αισιγη·σαμεν·οισιγη·σαμεν·α
Nom
Accσιγησαμεναςσιγησαμενουςσιγη·σαμεν·αςσιγη·σαμεν·ους
Datσιγησαμεναιςσιγησαμενοιςσιγη·σαμεν·αιςσιγη·σαμεν·οις
Genσιγησαμενωνσιγησαμενωνσιγη·σαμεν·ωνσιγη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσιγημαισεσιγη·μαι
2ndσεσιγησαισεσιγη·σαι
3rdσεσιγηταισεσιγη·ται
Pl1stσεσιγημεθασεσιγη·μεθα
2ndσεσιγησθεσεσιγη·σθε
3rdσεσιγηνταισεσιγη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσιγησομαισεσιγη·σομαι
2ndσεσιγησῃ, σεσιγησεισεσιγη·σῃ, σεσιγη·σει classical
3rdσεσιγησεταισεσιγη·σεται
Pl1stσεσιγησομεθασεσιγη·σομεθα
2ndσεσιγησεσθεσεσιγη·σεσθε
3rdσεσιγησονταισεσιγη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσιγησοιμηνσεσιγη·σοιμην
2ndσεσιγησοιοσεσιγη·σοιο
3rdσεσιγησοιτοσεσιγη·σοιτο
Pl1stσεσιγησοιμεθασεσιγη·σοιμεθα
2ndσεσιγησοισθεσεσιγη·σοισθε
3rdσεσιγησοιντοσεσιγη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσεσιγησοσεσιγη·σο
3rdσεσιγησθωσεσιγη·σθω
Pl1st
2ndσεσιγησθεσεσιγη·σθε
3rdσεσιγησθωσαν, σεσιγησθωνσεσιγη·σθωσαν, σεσιγη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σεσιγησθαι​σεσιγη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σεσιγησεσθαι​σεσιγη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσεσιγημενησεσιγημενεσεσιγη·μεν·ησεσιγη·μεν·ε
Nomσεσιγημενοςσεσιγη·μεν·ος
Accσεσιγημενηνσεσιγημενονσεσιγη·μεν·ηνσεσιγη·μεν·ον
Datσεσιγημενῃσεσιγημενῳσεσιγη·μεν·ῃσεσιγη·μεν·ῳ
Genσεσιγημενηςσεσιγημενου[GNT]σεσιγη·μεν·ηςσεσιγη·μεν·ου
PlVocσεσιγημεναισεσιγημενοισεσιγημενασεσιγη·μεν·αισεσιγη·μεν·οισεσιγη·μεν·α
Nom
Accσεσιγημεναςσεσιγημενουςσεσιγη·μεν·αςσεσιγη·μεν·ους
Datσεσιγημεναιςσεσιγημενοιςσεσιγη·μεν·αιςσεσιγη·μεν·οις
Genσεσιγημενωνσεσιγημενωνσεσιγη·μεν·ωνσεσιγη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσεσιγημηνε·σεσιγη·μην
2ndεσεσιγησοε·σεσιγη·σο
3rdεσεσιγητοε·σεσιγη·το
Pl1stεσεσιγημεθαε·σεσιγη·μεθα
2ndεσεσιγησθεε·σεσιγη·σθε
3rdεσεσιγηντοε·σεσιγη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 08:19:57 EST