επιδεικνυμι • EPIDEIKNUMI • epideiknumi

Search: Επιδειξατε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιδειξατεἐπιδείκνυμιεπι·δεικ·σατε1aor act imp 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιδειξατεἐπιδείκνυμιεπι·δεικ·σατε1aor act imp 2nd pl

ἐπι·δείκνυμι (ath. επι+δεικνυ-, -, επι+δειξ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεικνυωεπι·δεικνυ·ωεπιδεικνυομαιεπι·δεικνυ·ομαι
2ndεπιδεικνυειςεπι·δεικνυ·ειςεπιδεικνυῃ, επιδεικνυει, επιδεικνυεσαιεπι·δεικνυ·ῃ, επι·δεικνυ·ει classical, επι·δεικνυ·εσαι alt
3rdεπιδεικνυειεπι·δεικνυ·ειεπιδεικνυεταιεπι·δεικνυ·εται
Pl1stεπιδεικνυομενεπι·δεικνυ·ομενεπιδεικνυομεθαεπι·δεικνυ·ομεθα
2ndεπιδεικνυετεεπι·δεικνυ·ετεεπιδεικνυεσθεεπι·δεικνυ·εσθε
3rdεπιδεικνυουσιν, επιδεικνυουσιεπι·δεικνυ·ουσι(ν)επιδεικνυονταιεπι·δεικνυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεικνυμι[LXX]επι·δεικνυ·^μιεπιδεικνυμαιεπι·δεικνυ·μαι
2ndεπιδεικνυς[GNT], επιδεικνυθαεπι·δεικνυ·^ς, επι·δεικνυ·^θα classicalεπιδεικνυσαιεπι·δεικνυ·σαι
3rdεπιδεικνυσιν, επιδεικνυσιεπι·δεικνυ·^σι(ν)επιδεικνυταιεπι·δεικνυ·ται
Pl1stεπιδεικνυμενεπι·δεικνυ·μενεπιδεικνυμεθαεπι·δεικνυ·μεθα
2ndεπιδεικνυτεεπι·δεικνυ·τεεπιδεικνυσθεεπι·δεικνυ·σθε
3rdεπιδεικνυασιν, επιδεικνυασιεπι·δεικνυ·ασι(ν)επιδεικνυνταιεπι·δεικνυ·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεικνυωεπι·δεικνυ·ωεπιδεικνυωμαιεπι·δεικνυ·ωμαι
2ndεπιδεικνυῃςεπι·δεικνυ·ῃςεπιδεικνυῃεπι·δεικνυ·ῃ
3rdεπιδεικνυῃεπι·δεικνυ·ῃεπιδεικνυηταιεπι·δεικνυ·ηται
Pl1stεπιδεικνυωμενεπι·δεικνυ·ωμενεπιδεικνυωμεθαεπι·δεικνυ·ωμεθα
2ndεπιδεικνυητεεπι·δεικνυ·ητεεπιδεικνυησθεεπι·δεικνυ·ησθε
3rdεπιδεικνυωσιν, επιδεικνυωσιεπι·δεικνυ·ωσι(ν)επιδεικνυωνταιεπι·δεικνυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεικνυοιμιεπι·δεικνυ·οιμιεπιδεικνυοιμηνεπι·δεικνυ·οιμην
2ndεπιδεικνυοιςεπι·δεικνυ·οιςεπιδεικνυοιοεπι·δεικνυ·οιο
3rdεπιδεικνυοιεπι·δεικνυ·οιεπιδεικνυοιτοεπι·δεικνυ·οιτο
Pl1stεπιδεικνυοιμενεπι·δεικνυ·οιμενεπιδεικνυοιμεθαεπι·δεικνυ·οιμεθα
2ndεπιδεικνυοιτεεπι·δεικνυ·οιτεεπιδεικνυοισθεεπι·δεικνυ·οισθε
3rdεπιδεικνυοιεν, επιδεικνυοισανεπι·δεικνυ·οιεν, επι·δεικνυ·οισαν altεπιδεικνυοιντοεπι·δεικνυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδεικνυιηνεπι·δεικνυ·ιηνεπιδεικνυιμηνεπι·δεικνυ·ιμην
2ndεπιδεικνυιηςεπι·δεικνυ·ιηςεπιδεικνυιοεπι·δεικνυ·ιο
3rdεπιδεικνυιηεπι·δεικνυ·ιηεπιδεικνυιτοεπι·δεικνυ·ιτο
Pl1stεπιδεικνυιημεν, επιδεικνυιμενεπι·δεικνυ·ιημεν, επι·δεικνυ·ιμεν classicalεπιδεικνυιμεθαεπι·δεικνυ·ιμεθα
2ndεπιδεικνυιητε, επιδεικνυιτεεπι·δεικνυ·ιητε, επι·δεικνυ·ιτε classicalεπιδεικνυισθεεπι·δεικνυ·ισθε
3rdεπιδεικνυιησαν, επιδεικνυιενεπι·δεικνυ·ιησαν, επι·δεικνυ·ιεν classicalεπιδεικνυιντοεπι·δεικνυ·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιδεικνυεεπι·δεικνυ·εεπιδεικνυουεπι·δεικνυ·ου
3rdεπιδεικνυετωεπι·δεικνυ·ετωεπιδεικνυεσθωεπι·δεικνυ·εσθω
Pl1st
2ndεπιδεικνυετεεπι·δεικνυ·ετεεπιδεικνυεσθεεπι·δεικνυ·εσθε
3rdεπιδεικνυετωσαν, επιδεικνυοντωνεπι·δεικνυ·ετωσαν, επι·δεικνυ·οντων classicalεπιδεικνυεσθωσαν, επιδεικνυεσθωνεπι·δεικνυ·εσθωσαν, επι·δεικνυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιδεικνυθι, επιδεικνυς[GNT]επι·δεικνυ·θι, επι·δεικνυ·ςεπιδεικνυσοεπι·δεικνυ·σο
3rdεπιδεικνυτωεπι·δεικνυ·τωεπιδεικνυσθωεπι·δεικνυ·σθω
Pl1st
2ndεπιδεικνυτεεπι·δεικνυ·τεεπιδεικνυσθεεπι·δεικνυ·σθε
3rdεπιδεικνυτωσαν, επιδεικνυντωνεπι·δεικνυ·τωσαν, επι·δεικνυ·ντων classicalεπιδεικνυσθωσαν, επιδεικνυσθωνεπι·δεικνυ·σθωσαν, επι·δεικνυ·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιδεικνυειν​επι·δεικνυ·ειν​επιδεικνυεσθαι​επι·δεικνυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιδεικνυναι[LXX], επιδεικνυεναι​επι·δεικνυ·ναι, επι·δεικνυ·εναι​επιδεικνυσθαι[LXX]​επι·δεικνυ·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδεικνυουσαεπιδεικνυονεπι·δεικνυ·ουσ·αεπι·δεικνυ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιδεικνυωνεπι·δεικνυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιδεικνυουσανεπιδεικνυονταεπι·δεικνυ·ουσ·ανεπι·δεικνυ·ο[υ]ντ·α
Datεπιδεικνυουσῃεπιδεικνυοντιεπι·δεικνυ·ουσ·ῃεπι·δεικνυ·ο[υ]ντ·ι
Genεπιδεικνυουσηςεπιδεικνυοντοςεπι·δεικνυ·ουσ·ηςεπι·δεικνυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιδεικνυουσαιεπιδεικνυοντεςεπιδεικνυονταεπι·δεικνυ·ουσ·αιεπι·δεικνυ·ο[υ]ντ·εςεπι·δεικνυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιδεικνυουσαςεπιδεικνυονταςεπι·δεικνυ·ουσ·αςεπι·δεικνυ·ο[υ]ντ·ας
Datεπιδεικνυουσαιςεπιδεικνυουσι, επιδεικνυουσινεπι·δεικνυ·ουσ·αιςεπι·δεικνυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιδεικνυουσωνεπιδεικνυοντωνεπι·δεικνυ·ουσ·ωνεπι·δεικνυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδεικνυομενηεπιδεικνυομενεεπι·δεικνυ·ομεν·ηεπι·δεικνυ·ομεν·ε
Nomεπιδεικνυομενοςεπι·δεικνυ·ομεν·ος
Accεπιδεικνυομενηνεπιδεικνυομενονεπι·δεικνυ·ομεν·ηνεπι·δεικνυ·ομεν·ον
Datεπιδεικνυομενῃεπιδεικνυομενῳεπι·δεικνυ·ομεν·ῃεπι·δεικνυ·ομεν·ῳ
Genεπιδεικνυομενηςεπιδεικνυομενουεπι·δεικνυ·ομεν·ηςεπι·δεικνυ·ομεν·ου
PlVocεπιδεικνυομεναιεπιδεικνυομενοιεπιδεικνυομεναεπι·δεικνυ·ομεν·αιεπι·δεικνυ·ομεν·οιεπι·δεικνυ·ομεν·α
Nom
Accεπιδεικνυομεναςεπιδεικνυομενουςεπι·δεικνυ·ομεν·αςεπι·δεικνυ·ομεν·ους
Datεπιδεικνυομεναιςεπιδεικνυομενοιςεπι·δεικνυ·ομεν·αιςεπι·δεικνυ·ομεν·οις
Genεπιδεικνυομενωνεπιδεικνυομενωνεπι·δεικνυ·ομεν·ωνεπι·δεικνυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδεικνυεσαεπιδεικνυς[GNT]επιδεικνυνεπι·δεικνυ·εσ·αεπι·δεικνυ·[ντ]·ςεπι·δεικνυ·ν[τ]
Nom
Accεπιδεικνυεσανεπιδεικνυνταεπι·δεικνυ·εσ·ανεπι·δεικνυ·ντ·α
Datεπιδεικνυεσῃεπιδεικνυντιεπι·δεικνυ·εσ·ῃεπι·δεικνυ·ντ·ι
Genεπιδεικνυεσηςεπιδεικνυντοςεπι·δεικνυ·εσ·ηςεπι·δεικνυ·ντ·ος
PlVocεπιδεικνυεσαιεπιδεικνυντεςεπιδεικνυνταεπι·δεικνυ·εσ·αιεπι·δεικνυ·ντ·εςεπι·δεικνυ·ντ·α
Nom
Accεπιδεικνυεσαςεπιδεικνυνταςεπι·δεικνυ·εσ·αςεπι·δεικνυ·ντ·ας
Datεπιδεικνυεσαιςεπιδεικνυσι, επιδεικνυσινεπι·δεικνυ·εσ·αιςεπι·δεικνυ·[ντ]·σι(ν)
Genεπιδεικνυεσωνεπιδεικνυντωνεπι·δεικνυ·εσ·ωνεπι·δεικνυ·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδεικνυμενηεπιδεικνυμενεεπι·δεικνυ·μεν·ηεπι·δεικνυ·μεν·ε
Nomεπιδεικνυμενοςεπι·δεικνυ·μεν·ος
Accεπιδεικνυμενην[LXX]επιδεικνυμενον[LXX]επι·δεικνυ·μεν·ηνεπι·δεικνυ·μεν·ον
Datεπιδεικνυμενῃεπιδεικνυμενῳεπι·δεικνυ·μεν·ῃεπι·δεικνυ·μεν·ῳ
Genεπιδεικνυμενηςεπιδεικνυμενουεπι·δεικνυ·μεν·ηςεπι·δεικνυ·μεν·ου
PlVocεπιδεικνυμεναι[GNT]επιδεικνυμενοιεπιδεικνυμεναεπι·δεικνυ·μεν·αιεπι·δεικνυ·μεν·οιεπι·δεικνυ·μεν·α
Nom
Accεπιδεικνυμεναςεπιδεικνυμενουςεπι·δεικνυ·μεν·αςεπι·δεικνυ·μεν·ους
Datεπιδεικνυμεναιςεπιδεικνυμενοιςεπι·δεικνυ·μεν·αιςεπι·δεικνυ·μεν·οις
Genεπιδεικνυμενωνεπιδεικνυμενωνεπι·δεικνυ·μεν·ωνεπι·δεικνυ·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεδεικνυονεπι·ε·δεικνυ·ονεπεδεικνυομηνεπι·ε·δεικνυ·ομην
2ndεπεδεικνυεςεπι·ε·δεικνυ·εςεπεδεικνυουεπι·ε·δεικνυ·ου
3rdεπεδεικνυεν, επεδεικνυεεπι·ε·δεικνυ·ε(ν)επεδεικνυετοεπι·ε·δεικνυ·ετο
Pl1stεπεδεικνυομενεπι·ε·δεικνυ·ομενεπεδεικνυομεθαεπι·ε·δεικνυ·ομεθα
2ndεπεδεικνυετεεπι·ε·δεικνυ·ετεεπεδεικνυεσθεεπι·ε·δεικνυ·εσθε
3rdεπεδεικνυον, επεδεικνυοσανεπι·ε·δεικνυ·ον, επι·ε·δεικνυ·οσαν altεπεδεικνυοντοεπι·ε·δεικνυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεδεικνυνεπι·ε·δεικνυ·^νεπεδεικνυμηνεπι·ε·δεικνυ·μην
2ndεπεδεικνυς, επεδεικνυσθαεπι·ε·δεικνυ·^ς, επι·ε·δεικνυ·^σθα classicalεπεδεικνυσοεπι·ε·δεικνυ·σο
3rdεπεδεικνυεπι·ε·δεικνυ·^επεδεικνυτοεπι·ε·δεικνυ·το
Pl1stεπεδεικνυμενεπι·ε·δεικνυ·μενεπεδεικνυμεθαεπι·ε·δεικνυ·μεθα
2ndεπεδεικνυτεεπι·ε·δεικνυ·τεεπεδεικνυσθεεπι·ε·δεικνυ·σθε
3rdεπεδεικνυσανεπι·ε·δεικνυ·σανεπεδεικνυντοεπι·ε·δεικνυ·ντο

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεδειξα[LXX]επι·ε·δεικ·σαεπεδειξαμηνεπι·ε·δεικ·σαμην
2ndεπεδειξαςεπι·ε·δεικ·σαςεπεδειξωεπι·ε·δεικ·σω
3rdεπεδειξεν[GNT][LXX], επεδειξε[LXX]επι·ε·δεικ·σε(ν)επεδειξατοεπι·ε·δεικ·σατο
Pl1stεπεδειξαμενεπι·ε·δεικ·σαμενεπεδειξαμεθαεπι·ε·δεικ·σαμεθα
2ndεπεδειξατεεπι·ε·δεικ·σατεεπεδειξασθεεπι·ε·δεικ·σασθε
3rdεπεδειξανεπι·ε·δεικ·σανεπεδειξαντο[LXX]επι·ε·δεικ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδειξωεπι·δεικ·σωεπιδειξωμαιεπι·δεικ·σωμαι
2ndεπιδειξῃςεπι·δεικ·σῃςεπιδειξῃεπι·δεικ·σῃ
3rdεπιδειξῃεπι·δεικ·σῃεπιδειξηταιεπι·δεικ·σηται
Pl1stεπιδειξωμενεπι·δεικ·σωμενεπιδειξωμεθα[LXX]επι·δεικ·σωμεθα
2ndεπιδειξητεεπι·δεικ·σητεεπιδειξησθεεπι·δεικ·σησθε
3rdεπιδειξωσιν, επιδειξωσιεπι·δεικ·σωσι(ν)επιδειξωνταιεπι·δεικ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδειξαιμιεπι·δεικ·σαιμιεπιδειξαιμηνεπι·δεικ·σαιμην
2ndεπιδειξαις, επιδειξειαςεπι·δεικ·σαις, επι·δεικ·σειας classicalεπιδειξαιοεπι·δεικ·σαιο
3rdεπιδειξαι[GNT][LXX], επιδειξειεεπι·δεικ·σαι, επι·δεικ·σειε classicalεπιδειξαιτοεπι·δεικ·σαιτο
Pl1stεπιδειξαιμενεπι·δεικ·σαιμενεπιδειξαιμεθαεπι·δεικ·σαιμεθα
2ndεπιδειξαιτεεπι·δεικ·σαιτεεπιδειξαισθεεπι·δεικ·σαισθε
3rdεπιδειξαιεν, επιδειξαισαν, επιδειξειαν, επιδειξειενεπι·δεικ·σαιεν, επι·δεικ·σαισαν alt, επι·δεικ·σειαν classical, επι·δεικ·σειεν classicalεπιδειξαιντοεπι·δεικ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιδειξονεπι·δεικ·σονεπιδειξαι[GNT][LXX]επι·δεικ·σαι
3rdεπιδειξατωεπι·δεικ·σατωεπιδειξασθωεπι·δεικ·σασθω
Pl1st
2ndεπιδειξατε[GNT]επι·δεικ·σατεεπιδειξασθεεπι·δεικ·σασθε
3rdεπιδειξατωσαν, επιδειξαντωνεπι·δεικ·σατωσαν, επι·δεικ·σαντων classicalεπιδειξασθωσαν, επιδειξασθωνεπι·δεικ·σασθωσαν, επι·δεικ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιδειξαι[GNT][LXX]​επι·δεικ·σαιεπιδειξασθαι[LXX]​επι·δεικ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδειξασαεπιδειξαςεπιδειξανεπι·δεικ·σασ·αεπι·δεικ·σα[ντ]·ςεπι·δεικ·σαν[τ]
Nom
Accεπιδειξασανεπιδειξανταεπι·δεικ·σασ·ανεπι·δεικ·σαντ·α
Datεπιδειξασῃεπιδειξαντιεπι·δεικ·σασ·ῃεπι·δεικ·σαντ·ι
Genεπιδειξασηςεπιδειξαντοςεπι·δεικ·σασ·ηςεπι·δεικ·σαντ·ος
PlVocεπιδειξασαιεπιδειξαντεςεπιδειξανταεπι·δεικ·σασ·αιεπι·δεικ·σαντ·εςεπι·δεικ·σαντ·α
Nom
Accεπιδειξασαςεπιδειξανταςεπι·δεικ·σασ·αςεπι·δεικ·σαντ·ας
Datεπιδειξασαιςεπιδειξασι, επιδειξασινεπι·δεικ·σασ·αιςεπι·δεικ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεπιδειξασωνεπιδειξαντωνεπι·δεικ·σασ·ωνεπι·δεικ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδειξαμενηεπιδειξαμενεεπι·δεικ·σαμεν·ηεπι·δεικ·σαμεν·ε
Nomεπιδειξαμενος[LXX]επι·δεικ·σαμεν·ος
Accεπιδειξαμενηνεπιδειξαμενονεπι·δεικ·σαμεν·ηνεπι·δεικ·σαμεν·ον
Datεπιδειξαμενῃεπιδειξαμενῳεπι·δεικ·σαμεν·ῃεπι·δεικ·σαμεν·ῳ
Genεπιδειξαμενηςεπιδειξαμενουεπι·δεικ·σαμεν·ηςεπι·δεικ·σαμεν·ου
PlVocεπιδειξαμεναιεπιδειξαμενοιεπιδειξαμεναεπι·δεικ·σαμεν·αιεπι·δεικ·σαμεν·οιεπι·δεικ·σαμεν·α
Nom
Accεπιδειξαμεναςεπιδειξαμενουςεπι·δεικ·σαμεν·αςεπι·δεικ·σαμεν·ους
Datεπιδειξαμεναιςεπιδειξαμενοιςεπι·δεικ·σαμεν·αιςεπι·δεικ·σαμεν·οις
Genεπιδειξαμενωνεπιδειξαμενωνεπι·δεικ·σαμεν·ωνεπι·δεικ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 13-Dec-2019 08:35:01 EST