εξομολογεω • EXOMOLOGEW ECOMOLOGEW • exomologeō

Search: Εξομολογουμαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξομολογουμαιἐξομολογέωεξ·ομολογ(ε)·ομαιpres mp ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξομολογουμαιἐξομολογέωεξ·ομολογ(ε)·ομαιpres mp ind 1st sg

ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξομολογωεξ·ομολογ(ε)·ωεξομολογουμαι[GNT][LXX]εξ·ομολογ(ε)·ομαι
2ndεξομολογειςεξ·ομολογ(ε)·ειςεξομολογῃ, εξομολογει, εξομολογεισαιεξ·ομολογ(ε)·ῃ, εξ·ομολογ(ε)·ει classical, εξ·ομολογ(ε)·εσαι alt
3rdεξομολογειεξ·ομολογ(ε)·ειεξομολογειταιεξ·ομολογ(ε)·εται
Pl1stεξομολογουμενεξ·ομολογ(ε)·ομενεξομολογουμεθα[LXX]εξ·ομολογ(ε)·ομεθα
2ndεξομολογειτεεξ·ομολογ(ε)·ετεεξομολογεισθε[GNT][LXX]εξ·ομολογ(ε)·εσθε
3rdεξομολογουσιν, εξομολογουσιεξ·ομολογ(ε)·ουσι(ν)εξομολογουνταιεξ·ομολογ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξομολογωεξ·ομολογ(ε)·ωεξομολογωμαιεξ·ομολογ(ε)·ωμαι
2ndεξομολογῃςεξ·ομολογ(ε)·ῃςεξομολογῃεξ·ομολογ(ε)·ῃ
3rdεξομολογῃεξ·ομολογ(ε)·ῃεξομολογηταιεξ·ομολογ(ε)·ηται
Pl1stεξομολογωμενεξ·ομολογ(ε)·ωμενεξομολογωμεθαεξ·ομολογ(ε)·ωμεθα
2ndεξομολογητεεξ·ομολογ(ε)·ητεεξομολογησθεεξ·ομολογ(ε)·ησθε
3rdεξομολογωσιν, εξομολογωσιεξ·ομολογ(ε)·ωσι(ν)εξομολογωνταιεξ·ομολογ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξομολογοιμιεξ·ομολογ(ε)·οιμιεξομολογοιμηνεξ·ομολογ(ε)·οιμην
2ndεξομολογοιςεξ·ομολογ(ε)·οιςεξομολογοιοεξ·ομολογ(ε)·οιο
3rdεξομολογοιεξ·ομολογ(ε)·οιεξομολογοιτοεξ·ομολογ(ε)·οιτο
Pl1stεξομολογοιμενεξ·ομολογ(ε)·οιμενεξομολογοιμεθαεξ·ομολογ(ε)·οιμεθα
2ndεξομολογοιτεεξ·ομολογ(ε)·οιτεεξομολογοισθεεξ·ομολογ(ε)·οισθε
3rdεξομολογοιεν, εξομολογοισανεξ·ομολογ(ε)·οιεν, εξ·ομολογ(ε)·οισαν altεξομολογοιντοεξ·ομολογ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξομολογειεξ·ομολογ(ε)·εεξομολογου[LXX]εξ·ομολογ(ε)·ου
3rdεξομολογειτωεξ·ομολογ(ε)·ετωεξομολογεισθωεξ·ομολογ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεξομολογειτεεξ·ομολογ(ε)·ετεεξομολογεισθε[GNT][LXX]εξ·ομολογ(ε)·εσθε
3rdεξομολογειτωσαν, εξομολογουντωνεξ·ομολογ(ε)·ετωσαν, εξ·ομολογ(ε)·οντων classicalεξομολογεισθωσαν[LXX], εξομολογεισθωνεξ·ομολογ(ε)·εσθωσαν, εξ·ομολογ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξομολογειν​εξ·ομολογ(ε)·ειν​εξομολογεισθαι[LXX]​εξ·ομολογ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξομολογουσαεξομολογουνεξ·ομολογ(ε)·ουσ·αεξ·ομολογ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεξομολογωνεξ·ομολογ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξομολογουσανεξομολογουνταεξ·ομολογ(ε)·ουσ·ανεξ·ομολογ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεξομολογουσῃεξομολογουντιεξ·ομολογ(ε)·ουσ·ῃεξ·ομολογ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεξομολογουσηςεξομολογουντοςεξ·ομολογ(ε)·ουσ·ηςεξ·ομολογ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξομολογουσαιεξομολογουντεςεξομολογουνταεξ·ομολογ(ε)·ουσ·αιεξ·ομολογ(ε)·ο[υ]ντ·εςεξ·ομολογ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξομολογουσαςεξομολογουνταςεξ·ομολογ(ε)·ουσ·αςεξ·ομολογ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεξομολογουσαιςεξομολογουσι, εξομολογουσινεξ·ομολογ(ε)·ουσ·αιςεξ·ομολογ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξομολογουσωνεξομολογουντωνεξ·ομολογ(ε)·ουσ·ωνεξ·ομολογ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξομολογουμενηεξομολογουμενεεξ·ομολογ(ε)·ομεν·ηεξ·ομολογ(ε)·ομεν·ε
Nomεξομολογουμενος[LXX]εξ·ομολογ(ε)·ομεν·ος
Accεξομολογουμενην[LXX]εξομολογουμενονεξ·ομολογ(ε)·ομεν·ηνεξ·ομολογ(ε)·ομεν·ον
Datεξομολογουμενῃεξομολογουμενῳεξ·ομολογ(ε)·ομεν·ῃεξ·ομολογ(ε)·ομεν·ῳ
Genεξομολογουμενηςεξομολογουμενουεξ·ομολογ(ε)·ομεν·ηςεξ·ομολογ(ε)·ομεν·ου
PlVocεξομολογουμεναιεξομολογουμενοι[GNT][LXX]εξομολογουμεναεξ·ομολογ(ε)·ομεν·αιεξ·ομολογ(ε)·ομεν·οιεξ·ομολογ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεξομολογουμεναςεξομολογουμενουςεξ·ομολογ(ε)·ομεν·αςεξ·ομολογ(ε)·ομεν·ους
Datεξομολογουμεναιςεξομολογουμενοιςεξ·ομολογ(ε)·ομεν·αιςεξ·ομολογ(ε)·ομεν·οις
Genεξομολογουμενων[LXX]εξομολογουμενων[LXX]εξ·ομολογ(ε)·ομεν·ωνεξ·ομολογ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξωμολογουνεξ·ε·ομολογ(ε)·ονεξωμολογουμηνεξ·ε·ομολογ(ε)·ομην
2ndεξωμολογειςεξ·ε·ομολογ(ε)·εςεξωμολογουεξ·ε·ομολογ(ε)·ου
3rdεξωμολογειεξ·ε·ομολογ(ε)·εεξωμολογειτο[LXX]εξ·ε·ομολογ(ε)·ετο
Pl1stεξωμολογουμενεξ·ε·ομολογ(ε)·ομενεξωμολογουμεθαεξ·ε·ομολογ(ε)·ομεθα
2ndεξωμολογειτεεξ·ε·ομολογ(ε)·ετεεξωμολογεισθεεξ·ε·ομολογ(ε)·εσθε
3rdεξωμολογουν, εξωμολογουσανεξ·ε·ομολογ(ε)·ον, εξ·ε·ομολογ(ε)·οσαν altεξωμολογουντο[LXX]εξ·ε·ομολογ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξομολογησωεξ·ομολογη·σωεξομολογησομαι[GNT][LXX]εξ·ομολογη·σομαι
2ndεξομολογησειςεξ·ομολογη·σειςεξομολογησῃ, εξομολογησει[LXX], εξομολογησεσαιεξ·ομολογη·σῃ, εξ·ομολογη·σει classical, εξ·ομολογη·σεσαι alt
3rdεξομολογησει[LXX]εξ·ομολογη·σειεξομολογησεται[GNT][LXX]εξ·ομολογη·σεται
Pl1stεξομολογησομενεξ·ομολογη·σομενεξομολογησομεθα[LXX]εξ·ομολογη·σομεθα
2ndεξομολογησετεεξ·ομολογη·σετεεξομολογησεσθεεξ·ομολογη·σεσθε
3rdεξομολογησουσιν, εξομολογησουσιεξ·ομολογη·σουσι(ν)εξομολογησονται[LXX]εξ·ομολογη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξομολογησοιμιεξ·ομολογη·σοιμιεξομολογησοιμηνεξ·ομολογη·σοιμην
2ndεξομολογησοιςεξ·ομολογη·σοιςεξομολογησοιοεξ·ομολογη·σοιο
3rdεξομολογησοιεξ·ομολογη·σοιεξομολογησοιτοεξ·ομολογη·σοιτο
Pl1stεξομολογησοιμενεξ·ομολογη·σοιμενεξομολογησοιμεθαεξ·ομολογη·σοιμεθα
2ndεξομολογησοιτεεξ·ομολογη·σοιτεεξομολογησοισθεεξ·ομολογη·σοισθε
3rdεξομολογησοιενεξ·ομολογη·σοιενεξομολογησοιντοεξ·ομολογη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξομολογησειν​εξ·ομολογη·σειν​εξομολογησεσθαι​εξ·ομολογη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξομολογησουσαεξομολογησονεξ·ομολογη·σουσ·αεξ·ομολογη·σο[υ]ν[τ]
Nomεξομολογησωνεξ·ομολογη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεξομολογησουσανεξομολογησονταεξ·ομολογη·σουσ·ανεξ·ομολογη·σο[υ]ντ·α
Datεξομολογησουσῃεξομολογησοντιεξ·ομολογη·σουσ·ῃεξ·ομολογη·σο[υ]ντ·ι
Genεξομολογησουσηςεξομολογησοντοςεξ·ομολογη·σουσ·ηςεξ·ομολογη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεξομολογησουσαιεξομολογησοντεςεξομολογησονταεξ·ομολογη·σουσ·αιεξ·ομολογη·σο[υ]ντ·εςεξ·ομολογη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεξομολογησουσαςεξομολογησονταςεξ·ομολογη·σουσ·αςεξ·ομολογη·σο[υ]ντ·ας
Datεξομολογησουσαιςεξομολογησουσι, εξομολογησουσινεξ·ομολογη·σουσ·αιςεξ·ομολογη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεξομολογησουσωνεξομολογησοντωνεξ·ομολογη·σουσ·ωνεξ·ομολογη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξομολογησομενηεξομολογησομενεεξ·ομολογη·σομεν·ηεξ·ομολογη·σομεν·ε
Nomεξομολογησομενοςεξ·ομολογη·σομεν·ος
Accεξομολογησομενηνεξομολογησομενονεξ·ομολογη·σομεν·ηνεξ·ομολογη·σομεν·ον
Datεξομολογησομενῃεξομολογησομενῳεξ·ομολογη·σομεν·ῃεξ·ομολογη·σομεν·ῳ
Genεξομολογησομενηςεξομολογησομενουεξ·ομολογη·σομεν·ηςεξ·ομολογη·σομεν·ου
PlVocεξομολογησομεναιεξομολογησομενοιεξομολογησομεναεξ·ομολογη·σομεν·αιεξ·ομολογη·σομεν·οιεξ·ομολογη·σομεν·α
Nom
Accεξομολογησομεναςεξομολογησομενουςεξ·ομολογη·σομεν·αςεξ·ομολογη·σομεν·ους
Datεξομολογησομεναιςεξομολογησομενοιςεξ·ομολογη·σομεν·αιςεξ·ομολογη·σομεν·οις
Genεξομολογησομενωνεξομολογησομενωνεξ·ομολογη·σομεν·ωνεξ·ομολογη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξωμολογησαεξ·ε·ομολογη·σαεξωμολογησαμην[LXX]εξ·ε·ομολογη·σαμην
2ndεξωμολογησαςεξ·ε·ομολογη·σαςεξωμολογησωεξ·ε·ομολογη·σω
3rdεξωμολογησεν[GNT], εξωμολογησεεξ·ε·ομολογη·σε(ν), εξ·ε·ομολογη·σε(ν)εξωμολογησατοεξ·ε·ομολογη·σατο
Pl1stεξωμολογησαμενεξ·ε·ομολογη·σαμενεξωμολογησαμεθαεξ·ε·ομολογη·σαμεθα
2ndεξωμολογησατεεξ·ε·ομολογη·σατεεξωμολογησασθεεξ·ε·ομολογη·σασθε
3rdεξωμολογησανεξ·ε·ομολογη·σανεξωμολογησαντο[LXX]εξ·ε·ομολογη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξομολογησωεξ·ομολογη·σωεξομολογησωμαιεξ·ομολογη·σωμαι
2ndεξομολογησῃςεξ·ομολογη·σῃςεξομολογησῃεξ·ομολογη·σῃ
3rdεξομολογησῃεξ·ομολογη·σῃεξομολογησηται[GNT]εξ·ομολογη·σηται
Pl1stεξομολογησωμενεξ·ομολογη·σωμενεξομολογησωμεθαεξ·ομολογη·σωμεθα
2ndεξομολογησητεεξ·ομολογη·σητεεξομολογησησθεεξ·ομολογη·σησθε
3rdεξομολογησωσιν, εξομολογησωσιεξ·ομολογη·σωσι(ν)εξομολογησωνται[LXX]εξ·ομολογη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξομολογησαιμιεξ·ομολογη·σαιμιεξομολογησαιμηνεξ·ομολογη·σαιμην
2ndεξομολογησαις, εξομολογησειαςεξ·ομολογη·σαις, εξ·ομολογη·σειας classicalεξομολογησαιοεξ·ομολογη·σαιο
3rdεξομολογησαι, εξομολογησειεεξ·ομολογη·σαι, εξ·ομολογη·σειε classicalεξομολογησαιτοεξ·ομολογη·σαιτο
Pl1stεξομολογησαιμενεξ·ομολογη·σαιμενεξομολογησαιμεθαεξ·ομολογη·σαιμεθα
2ndεξομολογησαιτεεξ·ομολογη·σαιτεεξομολογησαισθεεξ·ομολογη·σαισθε
3rdεξομολογησαιεν, εξομολογησαισαν, εξομολογησειαν, εξομολογησειενεξ·ομολογη·σαιεν, εξ·ομολογη·σαισαν alt, εξ·ομολογη·σειαν classical, εξ·ομολογη·σειεν classicalεξομολογησαιντοεξ·ομολογη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξομολογησονεξ·ομολογη·σονεξομολογησαιεξ·ομολογη·σαι
3rdεξομολογησατωεξ·ομολογη·σατωεξομολογησασθωεξ·ομολογη·σασθω
Pl1st
2ndεξομολογησατεεξ·ομολογη·σατεεξομολογησασθε[LXX]εξ·ομολογη·σασθε
3rdεξομολογησατωσαν, εξομολογησαντωνεξ·ομολογη·σατωσαν, εξ·ομολογη·σαντων classicalεξομολογησασθωσαν[LXX], εξομολογησασθωνεξ·ομολογη·σασθωσαν, εξ·ομολογη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξομολογησαι​εξ·ομολογη·σαι​εξομολογησασθαι[LXX]​εξ·ομολογη·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξομολογησασαεξομολογησαςεξομολογησανεξ·ομολογη·σασ·αεξ·ομολογη·σα[ντ]·ςεξ·ομολογη·σαν[τ]
Nom
Accεξομολογησασανεξομολογησανταεξ·ομολογη·σασ·ανεξ·ομολογη·σαντ·α
Datεξομολογησασῃεξομολογησαντιεξ·ομολογη·σασ·ῃεξ·ομολογη·σαντ·ι
Genεξομολογησασηςεξομολογησαντοςεξ·ομολογη·σασ·ηςεξ·ομολογη·σαντ·ος
PlVocεξομολογησασαιεξομολογησαντεςεξομολογησανταεξ·ομολογη·σασ·αιεξ·ομολογη·σαντ·εςεξ·ομολογη·σαντ·α
Nom
Accεξομολογησασαςεξομολογησανταςεξ·ομολογη·σασ·αςεξ·ομολογη·σαντ·ας
Datεξομολογησασαιςεξομολογησασι, εξομολογησασινεξ·ομολογη·σασ·αιςεξ·ομολογη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεξομολογησασωνεξομολογησαντωνεξ·ομολογη·σασ·ωνεξ·ομολογη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξομολογησαμενηεξομολογησαμενεεξ·ομολογη·σαμεν·ηεξ·ομολογη·σαμεν·ε
Nomεξομολογησαμενοςεξ·ομολογη·σαμεν·ος
Accεξομολογησαμενηνεξομολογησαμενονεξ·ομολογη·σαμεν·ηνεξ·ομολογη·σαμεν·ον
Datεξομολογησαμενῃεξομολογησαμενῳεξ·ομολογη·σαμεν·ῃεξ·ομολογη·σαμεν·ῳ
Genεξομολογησαμενηςεξομολογησαμενουεξ·ομολογη·σαμεν·ηςεξ·ομολογη·σαμεν·ου
PlVocεξομολογησαμεναιεξομολογησαμενοιεξομολογησαμεναεξ·ομολογη·σαμεν·αιεξ·ομολογη·σαμεν·οιεξ·ομολογη·σαμεν·α
Nom
Accεξομολογησαμεναςεξομολογησαμενουςεξ·ομολογη·σαμεν·αςεξ·ομολογη·σαμεν·ους
Datεξομολογησαμεναιςεξομολογησαμενοιςεξ·ομολογη·σαμεν·αιςεξ·ομολογη·σαμεν·οις
Genεξομολογησαμενωνεξομολογησαμενωνεξ·ομολογη·σαμεν·ωνεξ·ομολογη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 06-Jul-2020 12:43:40 EDT