εγειρω • EGEIRW • egeirō

Search: Εγειρεσθε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εγειρεσθε; εγειρεσθεἐγείρωεγειρ·εσθε; εγειρ·εσθεpres mp imp 2nd pl; pres mp ind 2nd pl

ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγειρω[LXX]εγειρ·ωεγειρομαι[GNT]εγειρ·ομαι
2ndεγειρειςεγειρ·ειςεγειρῃ, εγειρει[GNT][LXX], εγειρεσαιεγειρ·ῃ, εγειρ·ει classical, εγειρ·εσαι alt
3rdεγειρει[GNT][LXX]εγειρ·ειεγειρεται[GNT]εγειρ·εται
Pl1stεγειρομενεγειρ·ομενεγειρομεθαεγειρ·ομεθα
2ndεγειρετε[GNT]εγειρ·ετεεγειρεσθε[GNT]εγειρ·εσθε
3rdεγειρουσιν[GNT], εγειρουσιεγειρ·ουσι(ν), εγειρ·ουσι(ν)εγειρονται[GNT][LXX]εγειρ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγειρω[LXX]εγειρ·ωεγειρωμαιεγειρ·ωμαι
2ndεγειρῃςεγειρ·ῃςεγειρῃεγειρ·ῃ
3rdεγειρῃεγειρ·ῃεγειρηται[GNT]εγειρ·ηται
Pl1stεγειρωμενεγειρ·ωμενεγειρωμεθαεγειρ·ωμεθα
2ndεγειρητε[LXX]εγειρ·ητεεγειρησθεεγειρ·ησθε
3rdεγειρωσιν, εγειρωσιεγειρ·ωσι(ν)εγειρωνταιεγειρ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγειροιμιεγειρ·οιμιεγειροιμηνεγειρ·οιμην
2ndεγειροιςεγειρ·οιςεγειροιοεγειρ·οιο
3rdεγειροιεγειρ·οιεγειροιτοεγειρ·οιτο
Pl1stεγειροιμενεγειρ·οιμενεγειροιμεθαεγειρ·οιμεθα
2ndεγειροιτεεγειρ·οιτεεγειροισθεεγειρ·οισθε
3rdεγειροιεν, εγειροισανεγειρ·οιεν, εγειρ·οισαν altεγειροιντοεγειρ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγειρε[GNT]εγειρ·εεγειρου[GNT][LXX]εγειρ·ου
3rdεγειρετωεγειρ·ετωεγειρεσθωεγειρ·εσθω
Pl1st
2ndεγειρετε[GNT]εγειρ·ετεεγειρεσθε[GNT]εγειρ·εσθε
3rdεγειρετωσαν, εγειροντωνεγειρ·ετωσαν, εγειρ·οντων classicalεγειρεσθωσαν, εγειρεσθωνεγειρ·εσθωσαν, εγειρ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγειρειν[GNT]​εγειρ·εινεγειρεσθαι[LXX]​εγειρ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγειρουσαεγειρον[LXX]εγειρ·ουσ·αεγειρ·ο[υ]ν[τ]
Nomεγειρων[LXX]εγειρ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεγειρουσανεγειρονταεγειρ·ουσ·ανεγειρ·ο[υ]ντ·α
Datεγειρουσῃεγειροντι[GNT]εγειρ·ουσ·ῃεγειρ·ο[υ]ντ·ι
Genεγειρουσηςεγειροντοςεγειρ·ουσ·ηςεγειρ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεγειρουσαιεγειροντες[LXX]εγειρονταεγειρ·ουσ·αιεγειρ·ο[υ]ντ·εςεγειρ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεγειρουσαςεγειρονταςεγειρ·ουσ·αςεγειρ·ο[υ]ντ·ας
Datεγειρουσαιςεγειρουσι, εγειρουσιν[GNT]εγειρ·ουσ·αιςεγειρ·ου[ντ]·σι(ν), εγειρ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεγειρουσωνεγειροντωνεγειρ·ουσ·ωνεγειρ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγειρομενηεγειρομενεεγειρ·ομεν·ηεγειρ·ομεν·ε
Nomεγειρομενοςεγειρ·ομεν·ος
Accεγειρομενηνεγειρομενονεγειρ·ομεν·ηνεγειρ·ομεν·ον
Datεγειρομενῃεγειρομενῳ[LXX]εγειρ·ομεν·ῃεγειρ·ομεν·ῳ
Genεγειρομενηςεγειρομενουεγειρ·ομεν·ηςεγειρ·ομεν·ου
PlVocεγειρομεναιεγειρομενοι[LXX]εγειρομεναεγειρ·ομεν·αιεγειρ·ομεν·οιεγειρ·ομεν·α
Nom
Accεγειρομεναςεγειρομενουςεγειρ·ομεν·αςεγειρ·ομεν·ους
Datεγειρομεναιςεγειρομενοιςεγειρ·ομεν·αιςεγειρ·ομεν·οις
Genεγειρομενωνεγειρομενωνεγειρ·ομεν·ωνεγειρ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγειρονε·εγειρ·ονηγειρομηνε·εγειρ·ομην
2ndηγειρεςε·εγειρ·εςηγειρουε·εγειρ·ου
3rdηγειρεν[GNT][LXX], ηγειρε[LXX]ε·εγειρ·ε(ν)ηγειρετοε·εγειρ·ετο
Pl1stηγειρομενε·εγειρ·ομενηγειρομεθαε·εγειρ·ομεθα
2ndηγειρετεε·εγειρ·ετεηγειρεσθεε·εγειρ·εσθε
3rdηγειρον, ηγειροσανε·εγειρ·ον, ε·εγειρ·οσαν altηγειροντοε·εγειρ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγερω[GNT]εγερ(ε)·[σ]ωεγερουμαιεγερ(ε)·[σ]ομαι
2ndεγερεις[GNT]εγερ(ε)·[σ]ειςεγερῃ, εγερει[GNT][LXX], εγερεισαιεγερ(ε)·[σ]ῃ, εγερ(ε)·[σ]ει classical, εγερ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεγερει[GNT][LXX]εγερ(ε)·[σ]ειεγερειταιεγερ(ε)·[σ]εται
Pl1stεγερουμενεγερ(ε)·[σ]ομενεγερουμεθαεγερ(ε)·[σ]ομεθα
2ndεγερειτεεγερ(ε)·[σ]ετεεγερεισθεεγερ(ε)·[σ]εσθε
3rdεγερουσιν, εγερουσι[LXX]εγερ(ε)·[σ]ουσι(ν), εγερ(ε)·[σ]ουσι(ν)εγερουνταιεγερ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγεροιμιεγερ(ε)·[σ]οιμιεγεροιμηνεγερ(ε)·[σ]οιμην
2ndεγεροιςεγερ(ε)·[σ]οιςεγεροιοεγερ(ε)·[σ]οιο
3rdεγεροιεγερ(ε)·[σ]οιεγεροιτοεγερ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεγεροιμενεγερ(ε)·[σ]οιμενεγεροιμεθαεγερ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεγεροιτεεγερ(ε)·[σ]οιτεεγεροισθεεγερ(ε)·[σ]οισθε
3rdεγεροιενεγερ(ε)·[σ]οιενεγεροιντοεγερ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγερειν​εγερ(ε)·[σ]ειν​εγερεισθαι​εγερ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγερουσαεγερουνεγερ(ε)·[σ]ουσ·αεγερ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεγερωνεγερ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεγερουσανεγερουνταεγερ(ε)·[σ]ουσ·ανεγερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεγερουσῃεγερουντιεγερ(ε)·[σ]ουσ·ῃεγερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεγερουσηςεγερουντοςεγερ(ε)·[σ]ουσ·ηςεγερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεγερουσαιεγερουντεςεγερουνταεγερ(ε)·[σ]ουσ·αιεγερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεγερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεγερουσαςεγερουνταςεγερ(ε)·[σ]ουσ·αςεγερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεγερουσαιςεγερουσι[LXX], εγερουσινεγερ(ε)·[σ]ουσ·αιςεγερ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), εγερ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεγερουσωνεγερουντωνεγερ(ε)·[σ]ουσ·ωνεγερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγερουμενηεγερουμενεεγερ(ε)·[σ]ομεν·ηεγερ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεγερουμενοςεγερ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεγερουμενηνεγερουμενονεγερ(ε)·[σ]ομεν·ηνεγερ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεγερουμενῃεγερουμενῳεγερ(ε)·[σ]ομεν·ῃεγερ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεγερουμενηςεγερουμενουεγερ(ε)·[σ]ομεν·ηςεγερ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεγερουμεναιεγερουμενοιεγερουμεναεγερ(ε)·[σ]ομεν·αιεγερ(ε)·[σ]ομεν·οιεγερ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεγερουμεναςεγερουμενουςεγερ(ε)·[σ]ομεν·αςεγερ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεγερουμεναιςεγερουμενοιςεγερ(ε)·[σ]ομεν·αιςεγερ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεγερουμενωνεγερουμενωνεγερ(ε)·[σ]ομεν·ωνεγερ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγειρα[LXX]ε·εγειρ·[σ]αηγειραμηνε·εγειρ·[σ]αμην
2ndηγειραςε·εγειρ·[σ]αςηγειρωε·εγειρ·[σ]ω
3rdηγειρεν[GNT][LXX], ηγειρε[LXX]ε·εγειρ·[σ]ε(ν)ηγειρατοε·εγειρ·[σ]ατο
Pl1stηγειραμενε·εγειρ·[σ]αμενηγειραμεθαε·εγειρ·[σ]αμεθα
2ndηγειρατεε·εγειρ·[σ]ατεηγειρασθεε·εγειρ·[σ]ασθε
3rdηγειραν[GNT][LXX]ε·εγειρ·[σ]ανηγειραντοε·εγειρ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγειρω[LXX]εγειρ·[σ]ωεγειρωμαιεγειρ·[σ]ωμαι
2ndεγειρῃςεγειρ·[σ]ῃςεγειρῃεγειρ·[σ]ῃ
3rdεγειρῃεγειρ·[σ]ῃεγειρηται[GNT]εγειρ·[σ]ηται
Pl1stεγειρωμενεγειρ·[σ]ωμενεγειρωμεθαεγειρ·[σ]ωμεθα
2ndεγειρητε[LXX]εγειρ·[σ]ητεεγειρησθεεγειρ·[σ]ησθε
3rdεγειρωσιν, εγειρωσιεγειρ·[σ]ωσι(ν)εγειρωνταιεγειρ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγειραιμιεγειρ·[σ]αιμιεγειραιμηνεγειρ·[σ]αιμην
2ndεγειραις, εγειρειαςεγειρ·[σ]αις, εγειρ·[σ]ειας classicalεγειραιοεγειρ·[σ]αιο
3rdεγειραι[GNT][LXX], εγειρειεεγειρ·[σ]αι, εγειρ·[σ]ειε classicalεγειραιτοεγειρ·[σ]αιτο
Pl1stεγειραιμενεγειρ·[σ]αιμενεγειραιμεθαεγειρ·[σ]αιμεθα
2ndεγειραιτεεγειρ·[σ]αιτεεγειραισθεεγειρ·[σ]αισθε
3rdεγειραιεν, εγειραισαν, εγειρειαν, εγειρειενεγειρ·[σ]αιεν, εγειρ·[σ]αισαν alt, εγειρ·[σ]ειαν classical, εγειρ·[σ]ειεν classicalεγειραιντοεγειρ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγειρον[LXX]εγειρ·[σ]ονεγειραι[GNT][LXX]εγειρ·[σ]αι
3rdεγειρατωεγειρ·[σ]ατωεγειρασθωεγειρ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεγειρατε[LXX]εγειρ·[σ]ατεεγειρασθεεγειρ·[σ]ασθε
3rdεγειρατωσαν, εγειραντωνεγειρ·[σ]ατωσαν, εγειρ·[σ]αντων classicalεγειρασθωσαν, εγειρασθωνεγειρ·[σ]ασθωσαν, εγειρ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγειραι[GNT][LXX]​εγειρ·[σ]αιεγειρασθαι​εγειρ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγειρασαεγειρας[GNT][LXX]εγειρανεγειρ·[σ]ασ·αεγειρ·[σ]α[ντ]·ςεγειρ·[σ]αν[τ]
Nom
Accεγειρασανεγειραντα[GNT]εγειρ·[σ]ασ·ανεγειρ·[σ]αντ·α
Datεγειρασῃεγειραντιεγειρ·[σ]ασ·ῃεγειρ·[σ]αντ·ι
Genεγειρασηςεγειραντος[GNT][LXX]εγειρ·[σ]ασ·ηςεγειρ·[σ]αντ·ος
PlVocεγειρασαιεγειραντες[LXX]εγειραντα[GNT]εγειρ·[σ]ασ·αιεγειρ·[σ]αντ·εςεγειρ·[σ]αντ·α
Nom
Accεγειρασαςεγειρανταςεγειρ·[σ]ασ·αςεγειρ·[σ]αντ·ας
Datεγειρασαιςεγειρασι, εγειρασινεγειρ·[σ]ασ·αιςεγειρ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεγειρασωνεγειραντωνεγειρ·[σ]ασ·ωνεγειρ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγειραμενηεγειραμενεεγειρ·[σ]αμεν·ηεγειρ·[σ]αμεν·ε
Nomεγειραμενοςεγειρ·[σ]αμεν·ος
Accεγειραμενηνεγειραμενονεγειρ·[σ]αμεν·ηνεγειρ·[σ]αμεν·ον
Datεγειραμενῃεγειραμενῳεγειρ·[σ]αμεν·ῃεγειρ·[σ]αμεν·ῳ
Genεγειραμενηςεγειραμενουεγειρ·[σ]αμεν·ηςεγειρ·[σ]αμεν·ου
PlVocεγειραμεναιεγειραμενοιεγειραμεναεγειρ·[σ]αμεν·αιεγειρ·[σ]αμεν·οιεγειρ·[σ]αμεν·α
Nom
Accεγειραμεναςεγειραμενουςεγειρ·[σ]αμεν·αςεγειρ·[σ]αμεν·ους
Datεγειραμεναιςεγειραμενοιςεγειρ·[σ]αμεν·αιςεγειρ·[σ]αμεν·οις
Genεγειραμενωνεγειραμενωνεγειρ·[σ]αμεν·ωνεγειρ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγρηγορα[LXX]εγρηγορ·[κ]αεγηγερμαιεγηγερ·μαι
2ndεγρηγορας, εγρηγορεςεγρηγορ·[κ]ας, εγρηγορ·[κ]ες altεγηγερσαιεγηγερ·σαι
3rdεγρηγορεν, εγρηγορεεγρηγορ·[κ]ε(ν)εγηγερται[GNT]εγηγερ·ται
Pl1stεγρηγοραμενεγρηγορ·[κ]αμενεγηγερμεθαεγηγερ·μεθα
2ndεγρηγορατεεγρηγορ·[κ]ατεεγηγερθεεγηγερ·σθε
3rdεγρηγορασιν, εγρηγορασι, εγρηγορανεγρηγορ·[κ]ασι(ν), εγρηγορ·[κ]αν altεγηγεραταιεγηγερ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγηγερσομαιεγηγερ·σομαι
2ndεγηγερσῃ, εγηγερσειεγηγερ·σῃ, εγηγερ·σει classical
3rdεγηγερσεταιεγηγερ·σεται
Pl1stεγηγερσομεθαεγηγερ·σομεθα
2ndεγηγερσεσθεεγηγερ·σεσθε
3rdεγηγερσονταιεγηγερ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγρηγορωεγρηγορ·[κ]ω
2ndεγρηγορῃςεγρηγορ·[κ]ῃς
3rdεγρηγορῃεγρηγορ·[κ]ῃ
Pl1stεγρηγορωμενεγρηγορ·[κ]ωμεν
2ndεγρηγορητεεγρηγορ·[κ]ητε
3rdεγρηγορωσιν, εγρηγορωσιεγρηγορ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγρηγοροιμι, εγρηγοροιηνεγρηγορ·[κ]οιμι, εγρηγορ·[κ]οιην classical
2ndεγρηγοροις, εγρηγοροιηςεγρηγορ·[κ]οις, εγρηγορ·[κ]οιης classical
3rdεγρηγοροι[LXX], εγρηγοροιηεγρηγορ·[κ]οι, εγρηγορ·[κ]οιη classical
Pl1stεγρηγοροιμενεγρηγορ·[κ]οιμεν
2ndεγρηγοροιτεεγρηγορ·[κ]οιτε
3rdεγρηγοροιενεγρηγορ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγηγερσοιμηνεγηγερ·σοιμην
2ndεγηγερσοιοεγηγερ·σοιο
3rdεγηγερσοιτοεγηγερ·σοιτο
Pl1stεγηγερσοιμεθαεγηγερ·σοιμεθα
2ndεγηγερσοισθεεγηγερ·σοισθε
3rdεγηγερσοιντοεγηγερ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγρηγορεεγρηγορ·[κ]εεγηγερσοεγηγερ·σο
3rdεγρηγορετωεγρηγορ·[κ]ετωεγηγερθωεγηγερ·σθω
Pl1st
2ndεγρηγορετεεγρηγορ·[κ]ετεεγηγερθεεγηγερ·σθε
3rdεγρηγορετωσανεγρηγορ·[κ]ετωσανεγηγερθωσαν, εγηγερθωνεγηγερ·σθωσαν, εγηγερ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγρηγορεναι​εγρηγορ·[κ]εναι​εγηγερθαι​εγηγερ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγηγερσεσθαι​εγηγερ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγρηγορυιαεγρηγοροςεγρηγορ·[κ]υι·αεγρηγορ·[κ]ο[τ]·ς
Nomεγρηγορωςεγρηγορ·[κ]ο[τ]·^ς
Accεγρηγορυιανεγρηγοροταεγρηγορ·[κ]υι·ανεγρηγορ·[κ]οτ·α
Datεγρηγορυιᾳεγρηγοροτιεγρηγορ·[κ]υι·ᾳεγρηγορ·[κ]οτ·ι
Genεγρηγορυιαςεγρηγοροτοςεγρηγορ·[κ]υι·αςεγρηγορ·[κ]οτ·ος
PlVocεγρηγορυιαιεγρηγοροτεςεγρηγοροταεγρηγορ·[κ]υι·αιεγρηγορ·[κ]οτ·εςεγρηγορ·[κ]οτ·α
Nom
Accεγρηγορυιαςεγρηγοροταςεγρηγορ·[κ]υι·αςεγρηγορ·[κ]οτ·ας
Datεγρηγορυιαιςεγρηγοροσι, εγρηγοροσινεγρηγορ·[κ]υι·αιςεγρηγορ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genεγρηγορυιωνεγρηγοροτωνεγρηγορ·[κ]υι·ωνεγρηγορ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγηγερμενηεγηγερμενεεγηγερ·μεν·ηεγηγερ·μεν·ε
Nomεγηγερμενοςεγηγερ·μεν·ος
Accεγηγερμενηνεγηγερμενον[GNT]εγηγερ·μεν·ηνεγηγερ·μεν·ον
Datεγηγερμενῃεγηγερμενῳεγηγερ·μεν·ῃεγηγερ·μεν·ῳ
Genεγηγερμενηςεγηγερμενουεγηγερ·μεν·ηςεγηγερ·μεν·ου
PlVocεγηγερμεναιεγηγερμενοιεγηγερμεναεγηγερ·μεν·αιεγηγερ·μεν·οιεγηγερ·μεν·α
Nom
Accεγηγερμεναςεγηγερμενουςεγηγερ·μεν·αςεγηγερ·μεν·ους
Datεγηγερμεναιςεγηγερμενοιςεγηγερ·μεν·αιςεγηγερ·μεν·οις
Genεγηγερμενωνεγηγερμενωνεγηγερ·μεν·ωνεγηγερ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγρηγορειν, ηγρηγορηε·εγρηγορ·[κ]ειν, ε·εγρηγορ·[κ]η classicalηγηγερμηνε·εγηγερ·μην
2ndηγρηγορεις, ηγρηγορηςε·εγρηγορ·[κ]εις, ε·εγρηγορ·[κ]ης classicalηγηγερσοε·εγηγερ·σο
3rdηγρηγορειε·εγρηγορ·[κ]ειηγηγερτοε·εγηγερ·το
Pl1stηγρηγορειμεν, ηγρηγορεμενε·εγρηγορ·[κ]ειμεν, ε·εγρηγορ·[κ]εμεν classicalηγηγερμεθαε·εγηγερ·μεθα
2ndηγρηγορειτε, ηγρηγορετεε·εγρηγορ·[κ]ειτε, ε·εγρηγορ·[κ]ετε classicalηγηγερθεε·εγηγερ·σθε
3rdηγρηγορεισαν, ηγρηγορεσανε·εγρηγορ·[κ]εισαν, ε·εγρηγορ·[κ]εσαν classicalηγηγερατοε·εγηγερ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγρηγορειν, εγρηγορη[ε]·εγρηγορ·[κ]ειν, [ε]·εγρηγορ·[κ]η classicalεγηγερμην[ε]·εγηγερ·μην
2ndεγρηγορεις, εγρηγορης[ε]·εγρηγορ·[κ]εις, [ε]·εγρηγορ·[κ]ης classicalεγηγερσο[ε]·εγηγερ·σο
3rdεγρηγορει[ε]·εγρηγορ·[κ]ειεγηγερτο[ε]·εγηγερ·το
Pl1stεγρηγορειμεν, εγρηγορεμεν[ε]·εγρηγορ·[κ]ειμεν, [ε]·εγρηγορ·[κ]εμεν classicalεγηγερμεθα[ε]·εγηγερ·μεθα
2ndεγρηγορειτε, εγρηγορετε[ε]·εγρηγορ·[κ]ειτε, [ε]·εγρηγορ·[κ]ετε classicalεγηγερθε[ε]·εγηγερ·σθε
3rdεγρηγορεισαν, εγρηγορεσαν[ε]·εγρηγορ·[κ]εισαν, [ε]·εγρηγορ·[κ]εσαν classicalεγηγερατο[ε]·εγηγερ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηγερθηνε·εγερ·θην
2ndηγερθηςε·εγερ·θης
3rdηγερθη[GNT][LXX]ε·εγερ·θη
Pl1stηγερθημενε·εγερ·θημεν
2ndηγερθητεε·εγερ·θητε
3rdηγερθησαν[GNT][LXX]ε·εγερ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεγερθησομαιεγερ·θησομαι
2ndεγερθησῃ[LXX], εγερθησειεγερ·θησῃ, εγερ·θησει classical
3rdεγερθησεται[GNT][LXX]εγερ·θησεται
Pl1stεγερθησομεθαεγερ·θησομεθα
2ndεγερθησεσθεεγερ·θησεσθε
3rdεγερθησονται[GNT][LXX]εγερ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεγερθωεγερ·θω
2ndεγερθῃςεγερ·θῃς
3rdεγερθῃ[GNT][LXX]εγερ·θῃ
Pl1stεγερθωμενεγερ·θωμεν
2ndεγερθητε[GNT][LXX]εγερ·θητε
3rdεγερθωσιν, εγερθωσι[LXX]εγερ·θωσι(ν), εγερ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεγερθειηνεγερ·θειην
2ndεγερθειηςεγερ·θειης
3rdεγερθειηεγερ·θειη
Pl1stεγερθειημεν, εγερθειμενεγερ·θειημεν, εγερ·θειμεν classical
2ndεγερθειητε, εγερθειτεεγερ·θειητε, εγερ·θειτε classical
3rdεγερθειησαν, εγερθειενεγερ·θειησαν, εγερ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεγερθησοιμηνεγερ·θησοιμην
2ndεγερθησοιοεγερ·θησοιο
3rdεγερθησοιτοεγερ·θησοιτο
Pl1stεγερθησοιμεθαεγερ·θησοιμεθα
2ndεγερθησοισθεεγερ·θησοισθε
3rdεγερθησοιντοεγερ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγερθητι[GNT]εγερ·θητι
3rdεγερθητωεγερ·θητω
Pl1st
2ndεγερθητε[GNT][LXX]εγερ·θητε
3rdεγερθητωσαν, εγερθεντωνεγερ·θητωσαν, εγερ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εγερθηναι[GNT]​εγερ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εγερθησεσθαι​εγερ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγερθεισαεγερθεις[GNT]εγερθενεγερ·θεισ·αεγερ·θει[ντ]·ςεγερ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεγερθεισανεγερθενταεγερ·θεισ·ανεγερ·θε[ι]ντ·α
Datεγερθεισῃεγερθεντι[GNT]εγερ·θεισ·ῃεγερ·θε[ι]ντ·ι
Genεγερθεισηςεγερθεντοςεγερ·θεισ·ηςεγερ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεγερθεισαιεγερθεντεςεγερθενταεγερ·θεισ·αιεγερ·θε[ι]ντ·εςεγερ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεγερθεισαςεγερθενταςεγερ·θεισ·αςεγερ·θε[ι]ντ·ας
Datεγερθεισαιςεγερθεισι, εγερθεισινεγερ·θεισ·αιςεγερ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεγερθεισωνεγερθεντωνεγερ·θεισ·ωνεγερ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγερθησομενηεγερθησομενεεγερ·θησομεν·ηεγερ·θησομεν·ε
Nomεγερθησομενοςεγερ·θησομεν·ος
Accεγερθησομενηνεγερθησομενονεγερ·θησομεν·ηνεγερ·θησομεν·ον
Datεγερθησομενῃεγερθησομενῳεγερ·θησομεν·ῃεγερ·θησομεν·ῳ
Genεγερθησομενηςεγερθησομενουεγερ·θησομεν·ηςεγερ·θησομεν·ου
PlVocεγερθησομεναιεγερθησομενοιεγερθησομεναεγερ·θησομεν·αιεγερ·θησομεν·οιεγερ·θησομεν·α
Nom
Accεγερθησομεναςεγερθησομενουςεγερ·θησομεν·αςεγερ·θησομεν·ους
Datεγερθησομεναιςεγερθησομενοιςεγερ·θησομεν·αιςεγερ·θησομεν·οις
Genεγερθησομενωνεγερθησομενωνεγερ·θησομεν·ωνεγερ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Jan-2021 13:54:59 EST