εαω • EAW • eaō

Search: εως

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εῳςἐάωε(α)·οιςpres act opt 2nd sg
εωςἕως[1]εωςindecl
εως; εῳς; εωςἕως[2]ε(ω)·ους; ε(ω)·οις; ε(ω)·ος(fem) acc pl; (fem) dat pl; (fem) nom|voc sg
ἕως[1]ἕως[1]lexical form
ἕως[2]ἕως[2]lexical form

ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεω[LXX]ε(α)·ωεωμαιε(α)·ομαι
2ndεᾳς[LXX]ε(α)·ειςεᾳ[LXX], εασαι[LXX]ε(α)·ῃ, ε(α)·ει classical, ε(α)·εσαι alt
3rdεᾳ[LXX]ε(α)·ειεαταιε(α)·εται
Pl1stεωμενε(α)·ομενεωμεθαε(α)·ομεθα
2ndεατε[GNT]ε(α)·ετεεασθεε(α)·εσθε
3rdεωσιν, εωσιε(α)·ουσι(ν)εωνταιε(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεω[LXX]ε(α)·ωεωμαιε(α)·ωμαι
2ndεᾳς[LXX]ε(α)·ῃςεᾳ[LXX]ε(α)·ῃ
3rdεᾳ[LXX]ε(α)·ῃεαταιε(α)·ηται
Pl1stεωμενε(α)·ωμενεωμεθαε(α)·ωμεθα
2ndεατε[GNT]ε(α)·ητεεασθεε(α)·ησθε
3rdεωσιν, εωσιε(α)·ωσι(ν)εωνταιε(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεῳμιε(α)·οιμιεῳμηνε(α)·οιμην
2ndεῳςε(α)·οιςεῳοε(α)·οιο
3rdεῳε(α)·οιεῳτοε(α)·οιτο
Pl1stεῳμενε(α)·οιμενεῳμεθαε(α)·οιμεθα
2ndεῳτεε(α)·οιτεεῳσθεε(α)·οισθε
3rdεῳεν, εῳσανε(α)·οιεν, ε(α)·οισαν altεῳντοε(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεα[GNT][LXX]ε(α)·εεω[LXX]ε(α)·ου
3rdεατωε(α)·ετωεασθωε(α)·εσθω
Pl1st
2ndεατε[GNT]ε(α)·ετεεασθεε(α)·εσθε
3rdεατωσαν, εωντωνε(α)·ετωσαν, ε(α)·οντων classicalεασθωσαν, εασθωνε(α)·εσθωσαν, ε(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εᾳν, εαν[GNT][LXX]​ε(α)·ειν, ε(α)·ειν > εανεασθαι[LXX]​ε(α)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεωσαεωνε(α)·ουσ·αε(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomεωνε(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεωσαν[LXX]εωνταε(α)·ουσ·ανε(α)·ο[υ]ντ·α
Datεωσῃεωντιε(α)·ουσ·ῃε(α)·ο[υ]ντ·ι
Genεωσηςεωντοςε(α)·ουσ·ηςε(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεωσαιεωντες[LXX]εωνταε(α)·ουσ·αιε(α)·ο[υ]ντ·εςε(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεωσαςεωνταςε(α)·ουσ·αςε(α)·ο[υ]ντ·ας
Datεωσαιςεωσι, εωσινε(α)·ουσ·αιςε(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεωσωνεωντωνε(α)·ουσ·ωνε(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεωμενηεωμενεε(α)·ομεν·ηε(α)·ομεν·ε
Nomεωμενοςε(α)·ομεν·ος
Accεωμενηνεωμενονε(α)·ομεν·ηνε(α)·ομεν·ον
Datεωμενῃεωμενῳε(α)·ομεν·ῃε(α)·ομεν·ῳ
Genεωμενηςεωμενουε(α)·ομεν·ηςε(α)·ομεν·ου
PlVocεωμεναιεωμενοιεωμεναε(α)·ομεν·αιε(α)·ομεν·οιε(α)·ομεν·α
Nom
Accεωμεναςεωμενουςε(α)·ομεν·αςε(α)·ομεν·ους
Datεωμεναιςεωμενοιςε(α)·ομεν·αιςε(α)·ομεν·οις
Genεωμενωνεωμενωνε(α)·ομεν·ωνε(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειων[GNT][LXX]ε·ε(α)·ονειωμηνε·ε(α)·ομην
2ndειαςε·ε(α)·εςειωε·ε(α)·ου
3rdεια[GNT]ε·ε(α)·εειατοε·ε(α)·ετο
Pl1stειωμενε·ε(α)·ομενειωμεθαε·ε(α)·ομεθα
2ndειατεε·ε(α)·ετεειασθεε·ε(α)·εσθε
3rdειων[GNT][LXX], ειωσανε·ε(α)·ον, ε·ε(α)·οσαν altειωντοε·ε(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεασωεα·σωεασομαιεα·σομαι
2ndεασεις[LXX]εα·σειςεασῃ[LXX], εασει[GNT], εασεσαιεα·σῃ, εα·σει classical, εα·σεσαι alt
3rdεασει[GNT]εα·σειεασεταιεα·σεται
Pl1stεασομενεα·σομενεασομεθαεα·σομεθα
2ndεασετεεα·σετεεασεσθεεα·σεσθε
3rdεασουσιν, εασουσιεα·σουσι(ν)εασονταιεα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεασοιμιεα·σοιμιεασοιμηνεα·σοιμην
2ndεασοιςεα·σοιςεασοιοεα·σοιο
3rdεασοιεα·σοιεασοιτοεα·σοιτο
Pl1stεασοιμενεα·σοιμενεασοιμεθαεα·σοιμεθα
2ndεασοιτεεα·σοιτεεασοισθεεα·σοισθε
3rdεασοιενεα·σοιενεασοιντοεα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εασειν​εα·σειν​εασεσθαι​εα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεασουσαεασον[LXX]εα·σουσ·αεα·σο[υ]ν[τ]
Nomεασωνεα·σο[υ]ν[τ]·^
Accεασουσανεασονταεα·σουσ·ανεα·σο[υ]ντ·α
Datεασουσῃεασοντιεα·σουσ·ῃεα·σο[υ]ντ·ι
Genεασουσηςεασοντοςεα·σουσ·ηςεα·σο[υ]ντ·ος
PlVocεασουσαιεασοντεςεασονταεα·σουσ·αιεα·σο[υ]ντ·εςεα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεασουσαςεασονταςεα·σουσ·αςεα·σο[υ]ντ·ας
Datεασουσαιςεασουσι, εασουσινεα·σουσ·αιςεα·σου[ντ]·σι(ν)
Genεασουσωνεασοντωνεα·σουσ·ωνεα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεασομενηεασομενεεα·σομεν·ηεα·σομεν·ε
Nomεασομενοςεα·σομεν·ος
Accεασομενηνεασομενονεα·σομεν·ηνεα·σομεν·ον
Datεασομενῃεασομενῳεα·σομεν·ῃεα·σομεν·ῳ
Genεασομενηςεασομενουεα·σομεν·ηςεα·σομεν·ου
PlVocεασομεναιεασομενοιεασομεναεα·σομεν·αιεα·σομεν·οιεα·σομεν·α
Nom
Accεασομεναςεασομενουςεα·σομεν·αςεα·σομεν·ους
Datεασομεναιςεασομενοιςεα·σομεν·αιςεα·σομεν·οις
Genεασομενωνεασομενωνεα·σομεν·ωνεα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειασα[LXX]ε·εα·σαειασαμηνε·εα·σαμην
2ndειασαςε·εα·σαςειασωε·εα·σω
3rdειασεν[GNT][LXX], ειασεε·εα·σε(ν), ε·εα·σε(ν)ειασατοε·εα·σατο
Pl1stειασαμενε·εα·σαμενειασαμεθαε·εα·σαμεθα
2ndειασατεε·εα·σατεειασασθεε·εα·σασθε
3rdειασαν[GNT][LXX]ε·εα·σανειασαντοε·εα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεασωεα·σωεασωμαιεα·σωμαι
2ndεασῃςεα·σῃςεασῃ[LXX]εα·σῃ
3rdεασῃ[LXX]εα·σῃεασηταιεα·σηται
Pl1stεασωμενεα·σωμενεασωμεθαεα·σωμεθα
2ndεασητεεα·σητεεασησθεεα·σησθε
3rdεασωσιν, εασωσιεα·σωσι(ν)εασωνταιεα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεασαιμιεα·σαιμιεασαιμηνεα·σαιμην
2ndεασαις, εασειαςεα·σαις, εα·σειας classicalεασαιοεα·σαιο
3rdεασαι[LXX], εασειεεα·σαι, εα·σειε classicalεασαιτοεα·σαιτο
Pl1stεασαιμενεα·σαιμενεασαιμεθαεα·σαιμεθα
2ndεασαιτεεα·σαιτεεασαισθεεα·σαισθε
3rdεασαιεν, εασαισαν, εασειαν, εασειενεα·σαιεν, εα·σαισαν alt, εα·σειαν classical, εα·σειεν classicalεασαιντοεα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεασον[LXX]εα·σονεασαι[LXX]εα·σαι
3rdεασατωεα·σατωεασασθωεα·σασθω
Pl1st
2ndεασατε[GNT][LXX]εα·σατεεασασθεεα·σασθε
3rdεασατωσαν, εασαντωνεα·σατωσαν, εα·σαντων classicalεασασθωσαν, εασασθωνεα·σασθωσαν, εα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εασαι[LXX]​εα·σαιεασασθαι​εα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεασασαεασαςεασανεα·σασ·αεα·σα[ντ]·ςεα·σαν[τ]
Nom
Accεασασανεασανταεα·σασ·ανεα·σαντ·α
Datεασασῃεασαντιεα·σασ·ῃεα·σαντ·ι
Genεασασηςεασαντοςεα·σασ·ηςεα·σαντ·ος
PlVocεασασαιεασαντες[GNT]εασανταεα·σασ·αιεα·σαντ·εςεα·σαντ·α
Nom
Accεασασαςεασανταςεα·σασ·αςεα·σαντ·ας
Datεασασαιςεασασι, εασασινεα·σασ·αιςεα·σα[ντ]·σι(ν)
Genεασασωνεασαντωνεα·σασ·ωνεα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεασαμενηεασαμενεεα·σαμεν·ηεα·σαμεν·ε
Nomεασαμενοςεα·σαμεν·ος
Accεασαμενηνεασαμενονεα·σαμεν·ηνεα·σαμεν·ον
Datεασαμενῃεασαμενῳεα·σαμεν·ῃεα·σαμεν·ῳ
Genεασαμενηςεασαμενουεα·σαμεν·ηςεα·σαμεν·ου
PlVocεασαμεναιεασαμενοιεασαμεναεα·σαμεν·αιεα·σαμεν·οιεα·σαμεν·α
Nom
Accεασαμεναςεασαμενουςεα·σαμεν·αςεα·σαμεν·ους
Datεασαμεναιςεασαμενοιςεα·σαμεν·αιςεα·σαμεν·οις
Genεασαμενωνεασαμενωνεα·σαμεν·ωνεα·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stειαθηνε·εα·θην
2ndειαθηςε·εα·θης
3rdειαθηε·εα·θη
Pl1stειαθημενε·εα·θημεν
2ndειαθητεε·εα·θητε
3rdειαθησαν[LXX]ε·εα·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεαθησομαιεα·θησομαι
2ndεαθησῃ, εαθησειεα·θησῃ, εα·θησει classical
3rdεαθησεταιεα·θησεται
Pl1stεαθησομεθαεα·θησομεθα
2ndεαθησεσθεεα·θησεσθε
3rdεαθησονταιεα·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεαθωεα·θω
2ndεαθῃςεα·θῃς
3rdεαθῃεα·θῃ
Pl1stεαθωμενεα·θωμεν
2ndεαθητεεα·θητε
3rdεαθωσιν, εαθωσιεα·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεαθειηνεα·θειην
2ndεαθειηςεα·θειης
3rdεαθειηεα·θειη
Pl1stεαθειημεν, εαθειμενεα·θειημεν, εα·θειμεν classical
2ndεαθειητε, εαθειτεεα·θειητε, εα·θειτε classical
3rdεαθειησαν, εαθειενεα·θειησαν, εα·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεαθησοιμηνεα·θησοιμην
2ndεαθησοιοεα·θησοιο
3rdεαθησοιτοεα·θησοιτο
Pl1stεαθησοιμεθαεα·θησοιμεθα
2ndεαθησοισθεεα·θησοισθε
3rdεαθησοιντοεα·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεαθητιεα·θητι
3rdεαθητωεα·θητω
Pl1st
2ndεαθητεεα·θητε
3rdεαθητωσαν, εαθεντωνεα·θητωσαν, εα·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εαθηναι​εα·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εαθησεσθαι​εα·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεαθεισαεαθειςεαθενεα·θεισ·αεα·θει[ντ]·ςεα·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεαθεισανεαθενταεα·θεισ·ανεα·θε[ι]ντ·α
Datεαθεισῃεαθεντιεα·θεισ·ῃεα·θε[ι]ντ·ι
Genεαθεισηςεαθεντοςεα·θεισ·ηςεα·θε[ι]ντ·ος
PlVocεαθεισαιεαθεντεςεαθενταεα·θεισ·αιεα·θε[ι]ντ·εςεα·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεαθεισαςεαθενταςεα·θεισ·αςεα·θε[ι]ντ·ας
Datεαθεισαιςεαθεισι, εαθεισινεα·θεισ·αιςεα·θει[ντ]·σι(ν)
Genεαθεισωνεαθεντωνεα·θεισ·ωνεα·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεαθησομενηεαθησομενεεα·θησομεν·ηεα·θησομεν·ε
Nomεαθησομενοςεα·θησομεν·ος
Accεαθησομενηνεαθησομενονεα·θησομεν·ηνεα·θησομεν·ον
Datεαθησομενῃεαθησομενῳεα·θησομεν·ῃεα·θησομεν·ῳ
Genεαθησομενηςεαθησομενουεα·θησομεν·ηςεα·θησομεν·ου
PlVocεαθησομεναιεαθησομενοιεαθησομεναεα·θησομεν·αιεα·θησομεν·οιεα·θησομεν·α
Nom
Accεαθησομεναςεαθησομενουςεα·θησομεν·αςεα·θησομεν·ους
Datεαθησομεναιςεαθησομενοιςεα·θησομεν·αιςεα·θησομεν·οις
Genεαθησομενωνεαθησομενωνεα·θησομεν·ωνεα·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 26-Feb-2021 22:40:54 EST