εχω • ECW EXW • echō

Search: εξεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξειςἔχωεχ·σειςfut act ind 2nd sg
εξεις; εξειςἕξιςεξ(ι)·ας; εξ(ι)·ες(fem) acc pl; (fem) nom|voc pl

ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεχω[GNT][LXX]εχ·ωεχομαιεχ·ομαι
2ndεχεις[GNT][LXX]εχ·ειςεχῃ[GNT][LXX], εχει[GNT][LXX], εχεσαιεχ·ῃ, εχ·ει classical, εχ·εσαι alt
3rdεχει[GNT][LXX]εχ·ειεχεται[LXX]εχ·εται
Pl1stεχομεν[GNT][LXX]εχ·ομενεχομεθαεχ·ομεθα
2ndεχετε[GNT][LXX]εχ·ετεεχεσθεεχ·εσθε
3rdεχουσιν[GNT][LXX], εχουσιεχ·ουσι(ν), εχ·ουσι(ν)εχονταιεχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεχω[GNT][LXX]εχ·ωεχωμαιεχ·ωμαι
2ndεχῃς[LXX]εχ·ῃςεχῃ[GNT][LXX]εχ·ῃ
3rdεχῃ[GNT][LXX]εχ·ῃεχηταιεχ·ηται
Pl1stεχωμεν[GNT][LXX]εχ·ωμενεχωμεθαεχ·ωμεθα
2ndεχητε[GNT][LXX]εχ·ητεεχησθεεχ·ησθε
3rdεχωσιν[GNT], εχωσιεχ·ωσι(ν), εχ·ωσι(ν)εχωνται[LXX]εχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεχοιμι, εχοιμ’[LXX]εχ·οιμι, εχ·οιμιεχοιμηνεχ·οιμην
2ndεχοιςεχ·οιςεχοιοεχ·οιο
3rdεχοι[GNT]εχ·οιεχοιτοεχ·οιτο
Pl1stεχοιμενεχ·οιμενεχοιμεθαεχ·οιμεθα
2ndεχοιτεεχ·οιτεεχοισθεεχ·οισθε
3rdεχοιεν[GNT], εχοισανεχ·οιεν, εχ·οισαν altεχοιντοεχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεχε[GNT][LXX]εχ·εεχουεχ·ου
3rdεχετω[GNT][LXX]εχ·ετωεχεσθωεχ·εσθω
Pl1st
2ndεχετε[GNT][LXX]εχ·ετεεχεσθεεχ·εσθε
3rdεχετωσαν, εχοντων[GNT][LXX]εχ·ετωσαν, εχ·οντων classicalεχεσθωσαν, εχεσθωνεχ·εσθωσαν, εχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εχειν[GNT][LXX]​εχ·εινεχεσθαι[LXX]​εχ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεχουσα[GNT][LXX]εχον[GNT][LXX]εχ·ουσ·αεχ·ο[υ]ν[τ]
Nomεχων[GNT][LXX]εχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεχουσαν[GNT][LXX]εχοντα[GNT][LXX]εχ·ουσ·ανεχ·ο[υ]ντ·α
Datεχουσῃ[GNT][LXX]εχοντι[GNT][LXX]εχ·ουσ·ῃεχ·ο[υ]ντ·ι
Genεχουσης[GNT][LXX]εχοντος[GNT][LXX]εχ·ουσ·ηςεχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεχουσαι[GNT][LXX]εχοντες[GNT][LXX]εχοντα[GNT][LXX]εχ·ουσ·αιεχ·ο[υ]ντ·εςεχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεχουσας[LXX]εχοντας[GNT][LXX]εχ·ουσ·αςεχ·ο[υ]ντ·ας
Datεχουσαις[GNT]εχουσι, εχουσιν[GNT][LXX]εχ·ουσ·αιςεχ·ου[ντ]·σι(ν), εχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεχουσωνεχοντων[GNT][LXX]εχ·ουσ·ωνεχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεχομενη[LXX]εχομενεεχ·ομεν·ηεχ·ομεν·ε
Nomεχομενος[LXX]εχ·ομεν·ος
Accεχομενην[LXX]εχομενον[LXX]εχ·ομεν·ηνεχ·ομεν·ον
Datεχομενῃ[GNT][LXX]εχομενῳεχ·ομεν·ῃεχ·ομεν·ῳ
Genεχομενηςεχομενουεχ·ομεν·ηςεχ·ομεν·ου
PlVocεχομεναι[LXX]εχομενοι[LXX]εχομενα[GNT][LXX]εχ·ομεν·αιεχ·ομεν·οιεχ·ομεν·α
Nom
Accεχομενας[GNT][LXX]εχομενουςεχ·ομεν·αςεχ·ομεν·ους
Datεχομεναιςεχομενοιςεχ·ομεν·αιςεχ·ομεν·οις
Genεχομενωνεχομενωνεχ·ομεν·ωνεχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειχον[GNT][LXX], ηχον[LXX]ε·εχ·ον, ε·εχ·ον > irreg. ηχον (for ειχον)ειχομηνε·εχ·ομην
2ndειχες[GNT]ε·εχ·εςειχουε·εχ·ου
3rdειχεν[GNT][LXX], ειχε[LXX]ε·εχ·ε(ν)ειχετο[LXX]ε·εχ·ετο
Pl1stειχομεν[GNT]ε·εχ·ομενειχομεθαε·εχ·ομεθα
2ndειχετε[GNT]ε·εχ·ετεειχεσθεε·εχ·εσθε
3rdειχον[GNT][LXX], ειχοσαν[GNT], ηχον[LXX]ε·εχ·ον, ε·εχ·οσαν alt, ε·εχ·ον > irreg. ηχον (for ειχον)ειχοντοε·εχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξω[GNT][LXX]εχ·σωεξομαιεχ·σομαι
2ndεξεις[GNT][LXX]εχ·σειςεξῃ, εξει[GNT][LXX], εξεσαιεχ·σῃ, εχ·σει classical, εχ·σεσαι alt
3rdεξει[GNT][LXX]εχ·σειεξεταιεχ·σεται
Pl1stεξομεν[LXX]εχ·σομενεξομεθαεχ·σομεθα
2ndεξετε[GNT]εχ·σετεεξεσθεεχ·σεσθε
3rdεξουσιν[GNT][LXX], εξουσιεχ·σουσι(ν), εχ·σουσι(ν)εξονταιεχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξοιμιεχ·σοιμιεξοιμηνεχ·σοιμην
2ndεξοιςεχ·σοιςεξοιοεχ·σοιο
3rdεξοιεχ·σοιεξοιτοεχ·σοιτο
Pl1stεξοιμενεχ·σοιμενεξοιμεθαεχ·σοιμεθα
2ndεξοιτεεχ·σοιτεεξοισθεεχ·σοισθε
3rdεξοιενεχ·σοιενεξοιντοεχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξειν[LXX]​εχ·σεινεξεσθαι​εχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξουσαεξον[GNT][LXX]εχ·σουσ·αεχ·σο[υ]ν[τ]
Nomεξωνεχ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεξουσανεξονταεχ·σουσ·ανεχ·σο[υ]ντ·α
Datεξουσῃεξοντιεχ·σουσ·ῃεχ·σο[υ]ντ·ι
Genεξουσηςεξοντοςεχ·σουσ·ηςεχ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεξουσαιεξοντεςεξονταεχ·σουσ·αιεχ·σο[υ]ντ·εςεχ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεξουσαςεξονταςεχ·σουσ·αςεχ·σο[υ]ντ·ας
Datεξουσαιςεξουσι, εξουσιν[GNT][LXX]εχ·σουσ·αιςεχ·σου[ντ]·σι(ν), εχ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεξουσωνεξοντωνεχ·σουσ·ωνεχ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξομενηεξομενεεχ·σομεν·ηεχ·σομεν·ε
Nomεξομενοςεχ·σομεν·ος
Accεξομενηνεξομενονεχ·σομεν·ηνεχ·σομεν·ον
Datεξομενῃεξομενῳεχ·σομεν·ῃεχ·σομεν·ῳ
Genεξομενηςεξομενουεχ·σομεν·ηςεχ·σομεν·ου
PlVocεξομεναιεξομενοιεξομεναεχ·σομεν·αιεχ·σομεν·οιεχ·σομεν·α
Nom
Accεξομεναςεξομενουςεχ·σομεν·αςεχ·σομεν·ους
Datεξομεναιςεξομενοιςεχ·σομεν·αιςεχ·σομεν·οις
Genεξομενωνεξομενωνεχ·σομεν·ωνεχ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσχον[GNT][LXX]ε·σχ·ονεσχομηνε·σχ·ομην
2ndεσχες[GNT][LXX]ε·σχ·εςεσχουε·σχ·ου
3rdεσχεν[GNT][LXX], εσχεε·σχ·ε(ν), ε·σχ·ε(ν)εσχετοε·σχ·ετο
Pl1stεσχομεν[GNT][LXX]ε·σχ·ομενεσχομεθαε·σχ·ομεθα
2ndεσχετεε·σχ·ετεεσχεσθεε·σχ·εσθε
3rdεσχον[GNT][LXX], εσχοσαν[LXX]ε·σχ·ον, ε·σχ·οσαν altεσχοντοε·σχ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσχω[GNT]σχ·ωσχωμαισχ·ωμαι
2ndσχῃςσχ·ῃςσχῃ[LXX]σχ·ῃ
3rdσχῃ[LXX]σχ·ῃσχηταισχ·ηται
Pl1stσχωμεν[GNT]σχ·ωμενσχωμεθασχ·ωμεθα
2ndσχητε[GNT]σχ·ητεσχησθεσχ·ησθε
3rdσχωσιν, σχωσισχ·ωσι(ν)σχωνταισχ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσχοιμισχ·οιμισχοιμηνσχ·οιμην
2ndσχοιςσχ·οιςσχοιοσχ·οιο
3rdσχοι, σχοιη[LXX]σχ·οι, irreg. σχ·οιη (for σχ·οι)σχοιτοσχ·οιτο
Pl1stσχοιμενσχ·οιμενσχοιμεθασχ·οιμεθα
2ndσχοιτεσχ·οιτεσχοισθεσχ·οισθε
3rdσχοιεν, σχοισανσχ·οιεν, σχ·οισαν altσχοιντοσχ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσχεσχ·εσχουσχ·ου
3rdσχετωσχ·ετωσχεσθωσχ·εσθω
Pl1st
2ndσχετεσχ·ετεσχεσθεσχ·εσθε
3rdσχετωσαν, σχοντωνσχ·ετωσαν, σχ·οντων classicalσχεσθωσαν, σχεσθωνσχ·εσθωσαν, σχ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σχειν​σχ·ειν​σχεσθαι​σχ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσχουσασχονσχ·ουσ·ασχ·ο[υ]ν[τ]
Nomσχωνσχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσχουσανσχοντασχ·ουσ·ανσχ·ο[υ]ντ·α
Datσχουσῃσχοντισχ·ουσ·ῃσχ·ο[υ]ντ·ι
Genσχουσηςσχοντοςσχ·ουσ·ηςσχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσχουσαισχοντεςσχοντασχ·ουσ·αισχ·ο[υ]ντ·εςσχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσχουσαςσχονταςσχ·ουσ·αςσχ·ο[υ]ντ·ας
Datσχουσαιςσχουσι, σχουσινσχ·ουσ·αιςσχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσχουσωνσχοντωνσχ·ουσ·ωνσχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσχομενησχομενεσχ·ομεν·ησχ·ομεν·ε
Nomσχομενοςσχ·ομεν·ος
Accσχομενηνσχομενονσχ·ομεν·ηνσχ·ομεν·ον
Datσχομενῃσχομενῳσχ·ομεν·ῃσχ·ομεν·ῳ
Genσχομενηςσχομενουσχ·ομεν·ηςσχ·ομεν·ου
PlVocσχομεναισχομενοισχομενασχ·ομεν·αισχ·ομεν·οισχ·ομεν·α
Nom
Accσχομεναςσχομενουςσχ·ομεν·αςσχ·ομεν·ους
Datσχομεναιςσχομενοιςσχ·ομεν·αιςσχ·ομεν·οις
Genσχομενωνσχομενωνσχ·ομεν·ωνσχ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσχηκα[GNT]εσχη·κα
2ndεσχηκας, εσχηκεςεσχη·κας, εσχη·κες alt
3rdεσχηκεν[GNT][LXX], εσχηκεεσχη·κε(ν), εσχη·κε(ν)
Pl1stεσχηκαμεν[GNT]εσχη·καμεν
2ndεσχηκατεεσχη·κατε
3rdεσχηκασιν, εσχηκασι, εσχηκανεσχη·κασι(ν), εσχη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσχηκωεσχη·κω
2ndεσχηκῃςεσχη·κῃς
3rdεσχηκῃεσχη·κῃ
Pl1stεσχηκωμενεσχη·κωμεν
2ndεσχηκητεεσχη·κητε
3rdεσχηκωσιν, εσχηκωσιεσχη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσχηκοιμι, εσχηκοιηνεσχη·κοιμι, εσχη·κοιην classical
2ndεσχηκοις, εσχηκοιηςεσχη·κοις, εσχη·κοιης classical
3rdεσχηκοι, εσχηκοιηεσχη·κοι, εσχη·κοιη classical
Pl1stεσχηκοιμενεσχη·κοιμεν
2ndεσχηκοιτεεσχη·κοιτε
3rdεσχηκοιενεσχη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεσχηκεεσχη·κε
3rdεσχηκετωεσχη·κετω
Pl1st
2ndεσχηκετεεσχη·κετε
3rdεσχηκετωσανεσχη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσχηκεναι​εσχη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσχηκυιαεσχηκοςεσχη·κυι·αεσχη·κο[τ]·ς
Nomεσχηκως[LXX]εσχη·κο[τ]·^ς
Accεσχηκυιανεσχηκοτα[GNT][LXX]εσχη·κυι·ανεσχη·κοτ·α
Datεσχηκυιᾳεσχηκοτιεσχη·κυι·ᾳεσχη·κοτ·ι
Genεσχηκυιαςεσχηκοτοςεσχη·κυι·αςεσχη·κοτ·ος
PlVocεσχηκυιαιεσχηκοτες[LXX]εσχηκοτα[GNT][LXX]εσχη·κυι·αιεσχη·κοτ·εςεσχη·κοτ·α
Nom
Accεσχηκυιαςεσχηκοταςεσχη·κυι·αςεσχη·κοτ·ας
Datεσχηκυιαιςεσχηκοσι, εσχηκοσινεσχη·κυι·αιςεσχη·κο[τ]·σι(ν)
Genεσχηκυιωνεσχηκοτωνεσχη·κυι·ωνεσχη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσχηκειν, εσχηκηε·εσχη·κειν, ε·εσχη·κη classical
2ndεσχηκεις, εσχηκηςε·εσχη·κεις, ε·εσχη·κης classical
3rdεσχηκειε·εσχη·κει
Pl1stεσχηκειμεν, εσχηκεμενε·εσχη·κειμεν, ε·εσχη·κεμεν classical
2ndεσχηκειτε, εσχηκετεε·εσχη·κειτε, ε·εσχη·κετε classical
3rdεσχηκεισαν, εσχηκεσανε·εσχη·κεισαν, ε·εσχη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stειχθηνε·εχ·θην
2ndειχθηςε·εχ·θης
3rdειχθη, ηχθη[GNT][LXX]ε·εχ·θη, ε·εχ·θη > irreg. ηχθη (for ειχθη)
Pl1stειχθημενε·εχ·θημεν
2ndειχθητεε·εχ·θητε
3rdειχθησανε·εχ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεχθησομαιεχ·θησομαι
2ndεχθησῃ, εχθησειεχ·θησῃ, εχ·θησει classical
3rdεχθησεταιεχ·θησεται
Pl1stεχθησομεθαεχ·θησομεθα
2ndεχθησεσθεεχ·θησεσθε
3rdεχθησονταιεχ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεχθωεχ·θω
2ndεχθῃςεχ·θῃς
3rdεχθῃεχ·θῃ
Pl1stεχθωμενεχ·θωμεν
2ndεχθητεεχ·θητε
3rdεχθωσιν, εχθωσιεχ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεχθειηνεχ·θειην
2ndεχθειηςεχ·θειης
3rdεχθειηεχ·θειη
Pl1stεχθειημεν, εχθειμενεχ·θειημεν, εχ·θειμεν classical
2ndεχθειητε, εχθειτεεχ·θειητε, εχ·θειτε classical
3rdεχθειησαν, εχθειενεχ·θειησαν, εχ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεχθησοιμηνεχ·θησοιμην
2ndεχθησοιοεχ·θησοιο
3rdεχθησοιτοεχ·θησοιτο
Pl1stεχθησοιμεθαεχ·θησοιμεθα
2ndεχθησοισθεεχ·θησοισθε
3rdεχθησοιντοεχ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεχθητιεχ·θητι
3rdεχθητωεχ·θητω
Pl1st
2ndεχθητεεχ·θητε
3rdεχθητωσαν, εχθεντωνεχ·θητωσαν, εχ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εχθηναι​εχ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εχθησεσθαι​εχ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεχθεισαεχθειςεχθενεχ·θεισ·αεχ·θει[ντ]·ςεχ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεχθεισανεχθενταεχ·θεισ·ανεχ·θε[ι]ντ·α
Datεχθεισῃεχθεντιεχ·θεισ·ῃεχ·θε[ι]ντ·ι
Genεχθεισηςεχθεντοςεχ·θεισ·ηςεχ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεχθεισαιεχθεντεςεχθενταεχ·θεισ·αιεχ·θε[ι]ντ·εςεχ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεχθεισαςεχθενταςεχ·θεισ·αςεχ·θε[ι]ντ·ας
Datεχθεισαιςεχθεισι, εχθεισινεχ·θεισ·αιςεχ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεχθεισωνεχθεντωνεχ·θεισ·ωνεχ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεχθησομενηεχθησομενεεχ·θησομεν·ηεχ·θησομεν·ε
Nomεχθησομενοςεχ·θησομεν·ος
Accεχθησομενηνεχθησομενονεχ·θησομεν·ηνεχ·θησομεν·ον
Datεχθησομενῃεχθησομενῳεχ·θησομεν·ῃεχ·θησομεν·ῳ
Genεχθησομενηςεχθησομενουεχ·θησομεν·ηςεχ·θησομεν·ου
PlVocεχθησομεναιεχθησομενοιεχθησομεναεχ·θησομεν·αιεχ·θησομεν·οιεχ·θησομεν·α
Nom
Accεχθησομεναςεχθησομενουςεχ·θησομεν·αςεχ·θησομεν·ους
Datεχθησομεναιςεχθησομενοιςεχ·θησομεν·αιςεχ·θησομεν·οις
Genεχθησομενωνεχθησομενωνεχ·θησομεν·ωνεχ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-May-2021 10:40:23 EDT