εξειμι • EXEIMI ECEIMI • exeimi

Search: εξει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξειἔξειμιεξ·ι·^ (instead of εξ·ι·^ς > εξεις)pres act ind 2nd sg
εξειἔξεστινεξ·(εσ)·^ςpres act ind 2nd sg
εξειἕξιςεξ(ι)·ι(fem) dat sg
εξει; εξειἔχωεχ·σει; εχ·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξειἔχωεχ·σειfut act ind 3rd sg
εξειἔξειμιεξ·ι·^ (instead of εξ·ι·^ς > εξεις)pres act ind 2nd sg
εξειἔξεστινεξ·(εσ)·^ςpres act ind 2nd sg
εξειἔχωεχ·σειfut mp ind 2nd sg classical
εξειἕξιςεξ(ι)·ι(fem) dat sg

ἔξ·ειμι fr. εἶμι[2] (ath. εξ+ι-/ath. εξ+ει-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξειμιεξ·ι·^μι
2ndεξει[GNT][LXX]εξ·ι·^ (instead of εξ·ι·^ς > εξεις)
3rdεξεισιν, εξεισιεξ·ι·^σι(ν)
Pl1stεξιμενεξ·ι·μεν
2ndεξιτεεξ·ι·τε
3rdεξιασιν, εξιασιεξ·ι·ασι(ν)

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξιωεξ·ι·ω
2ndεξιῃςεξ·ι·ῃς
3rdεξιῃεξ·ι·ῃ
Pl1stεξιωμενεξ·ι·ωμεν
2ndεξιητεεξ·ι·ητε
3rdεξιωσιν, εξιωσιεξ·ι·ωσι(ν)

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξιοιμι, εξιοιηνεξ·ι·οιμι, εξ·ι·οιην (instead of εξ·ι·οιμι > εξιοιμι or εξ·ι·ιην > εξιιην)
2ndεξιοιςεξ·ι·οις
3rdεξιοιεξ·ι·οι
Pl1stεξιοιμενεξ·ι·οιμεν
2ndεξιοιτεεξ·ι·οιτε
3rdεξιοιεν, εξιοισανεξ·ι·οιεν, εξ·ι·οισαν alt

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rdεξιοντων[GNT][LXX]εξ·ι·οντων

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξιθι, εξις[LXX]εξ·ι·θι, εξ·ι·ς
3rdεξιτωεξ·ι·τω
Pl1st
2ndεξιτεεξ·ι·τε
3rdεξιτωσαν, εξιντωνεξ·ι·τωσαν, εξ·ι·ντων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξιναι, εξιεναι[GNT]​εξ·ι·ναι, εξ·ι·εναι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξιουσαεξιονεξ·ι·ουσ·αεξ·ι·ο[υ]ν[τ]
Nomεξιωνεξ·ι·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξιουσανεξιονταεξ·ι·ουσ·ανεξ·ι·ο[υ]ντ·α
Datεξιουσῃεξιοντι[LXX]εξ·ι·ουσ·ῃεξ·ι·ο[υ]ντ·ι
Genεξιουσηςεξιοντοςεξ·ι·ουσ·ηςεξ·ι·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξιουσαιεξιοντες[LXX]εξιονταεξ·ι·ουσ·αιεξ·ι·ο[υ]ντ·εςεξ·ι·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξιουσαςεξιονταςεξ·ι·ουσ·αςεξ·ι·ο[υ]ντ·ας
Datεξιουσαιςεξιουσι, εξιουσινεξ·ι·ουσ·αιςεξ·ι·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξιουσωνεξιοντων[GNT][LXX]εξ·ι·ουσ·ωνεξ·ι·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξῃειν, εξῃαεξ·ε·ει·^ν, εξ·ε·ει·α
2ndεξῃεις, εξῃεισθαεξ·ε·ει·^ς, εξ·ε·ει·^σθα classical
3rdεξῃειεξ·ε·ει·^
Pl1stεξῃμενεξ·ε·ει·μεν
2ndεξῃτεεξ·ε·ει·τε
3rdεξῃσαν, εξῃεσαν[GNT]εξ·ε·ει·σαν, εξ·ε·ειε·σαν (instead of εξ·ε·ει·σαν > εξῃσαν)

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 23-Jan-2020 20:21:43 EST